SP1-340-01/09

 

INFORMACJA  O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

Na  podstawie art.92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.Nr 164, poz. 1163) Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Złotowie informuje, że zostało rozstrzygnięte postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na

„Roboty remontowe w obiekcie Szkoły Podstawowej nr 1 w Złotowie”

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 02.06.2009 r. o godz. 1130. Na realizację zadania zamawiający przeznaczył kwotę 162 979,00 zł netto, 198 834,39 zł brutto.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia  została złożona tylko jedna  oferta  przez: Spółdzielnię Rzemieślniczą „KRAJNA”, 77-400 Złotów, ul. Cechowa 11, za cenę 125 494,43 zł (brutto).

Wybrana oferta odpowiada wymaganiom przedstawionym w SIWZ. W oparciu  o przyjęte kryteria wyboru: cena (70 %), okres gwarancji (10 %), termin wykonania (15 %) oferta uzyskała łącznie  95 punktów.