O G Ł O S Z E N I E     O    P R Z E T A R G U


Burmistrz Miasta Złotowa ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Złotowie przy ulicy Staszica, z przeznaczeniem pod zabudowę domem mieszkalnym jednorodzinnym, oznaczonych

  • nr 284/5 o pow. 613m2 Cena wywoławcza – 31.000 zł Wadium – 6.200 zł

  • nr 284/6 o pow. 613m2 Cena wywoławcza – 31.000 zł Wadium – 6.200 zł

Wpłata wadium na każdą działkę osobno upoważnia do uczestniczenia w kolejnej licytacji.


Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie 22 % podatek VAT. Nabywca uiszcza dodatkowo koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży wynoszące po 1.500 zł. Cena nabycia powiększona o podatek VAT oraz koszty przygotowania nieruchomości do zbycia płatne są przed umową notarialną, nie później jak 30 dni od daty przetargu.

Sposób zagospodarowania i warunki architektoniczne ustalone zostały w decyzji Nr 4 Burmistrza Miasta Złotowa o warunkach zabudowy z dnia 02.02.2009r.

Wygrywający przetarg zobowiązany będzie do rozpoczęcia budowy (wykonania fundamentów) w ciągu 2 lat i jej zakończenia (budynek w stanie surowym zamkniętym) w ciągu 3 lat, licząc od dnia zawarcia aktu notarialnego. W umowie notarialnej sprzedaży nieruchomości zostanie zastrzeżone na rzecz Gminy Miasto Złotów prawo jej odkupu na okres 5 lat (art.593 kodeksu cywilnego) w razie niedotrzymania któregokolwiek z ustalonych warunków zagospodarowania nieruchomości. W przypadku przekroczenia określonych terminów zagospodarowania terenu, nabywca zobowiązany będzie do zapłaty kar umownych w wysokości:

a/ 10% ceny nabycia w pierwszym roku,

b/ 20% ceny nabycia za przekroczenie terminu powyżej 1 roku

c/ 20% ceny nabycia za każdy następny rok przekroczenia terminów.

Zabezpieczenie w/w warunków zostanie ujawnione w księdze wieczystej urządzonej dla nieruchomości a zapłata kar umownych poprzez ustanowienie hipoteki kaucyjnej w kwocie równej 50% ceny sprzedaży działki.

Przetarg odbędzie się w dniu 07 lipca 2009 roku od godz. 9.00 w Urzędzie Miejskim , pokój nr 02 (w suterenie)


Wadium należy wpłacić na konto nr 20 8941 0006 0016 4975 2000 0020 lub w kasie Urzędu Miejskiego w godzinach od 800 do 1400 w terminie do 03 lipca 2009 roku. Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium i złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.

Uchylenie się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej powoduje przepadek wadium i czyni przetarg niebyłym. Szczegółowe informacje w Urzędzie Miejskim, pokój nr 12 lub pod tel. Nr 263 26 40 wew. 23.

Złotów, 28 maja 2009 r.