OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: MZGL.II.341/9/2009.

 Nazwa zadania:  wymiana okien wraz z montażem i z parapetami zewnętrznymi w budynkach mieszkalnych.

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr. 171, poz. 1058) Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie

Ulica Al.Piasta 15a

77-400 Złotów

Strona WWW

E-mail: mzgl.zlotow@ pro.onet.pl

Godziny urzędowania 7-15

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

III.

 Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: w Miejskim Zakładzie Gospodarki Lokalami w Złotowie - nieodpłatnie.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

wg zestawienia okien i specyfikacji technicznej

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

Wspólny Słownik Zamówień: kod 44221100-6 – okna

V. Termin wykonania zamówienia:

30.11.2009 r

VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:

2.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.

2.2 podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów.

VII. Informacja na temat wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium

Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 3000,00  słownie złotych: trzy tysiące 00/100 .

VIII. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium         Waga

Cena                100

IX. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2009-06-15 do godz. 12-tej

w siedzibie zamawiającego Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie

Ulica Al.Piasta 15a

77-400  Złotów

X. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2009-06-15, o godz. 13-tej

w siedzibie zamawiającego  Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie

Ulica Al.Piasta 15a

77-400 Złotów

Pokój nr 3

XI. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2009-07-15

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod poz. 159652-2009 dnia 21/05/2009.