Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Złotowie

Kolorowy pasek

Uchwała nr XXVIII-148-09 o zmianie uchwały Nr XXV-123-08 R. M. w Złotowie z dnia 19 grudnia 2008 r. w spr. przyjęcia Miejsk. Progr. Profil. i Rozwiąz.Probl.Uzal. na 2009 r.

UCHWAŁA NR XXVII/148/09

RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE
z dnia 28 kwietnia 2009 r.

 

o zmianie uchwały Nr XXV/123/08 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Gminy Miasto Złotów na 2009 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r.: Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r.: Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r.: Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r.: Dz.U. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r.: Dz.U. Nr 17 poz. 128; z 2007 r.: Dz.U. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r.: Dz.U. Nr 180 poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458), art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 70 poz.473 ze zmianami: z 2007 r.: Dz.U. Nr 115 poz. 793 i Nr 176 poz.1238, z 2008 r.: Dz.U. Nr 227 poz. 1505; z 2009 r.: Dz.U. Nr 18 poz. 97) i art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr 179 poz. 1485 ze zmianami: z 2006 r.: Dz.U. Nr 66 poz. 469, Nr 120 poz. 826; z 2007 r.: Nr 7 poz. 47 i Nr 82 poz. 558; z 2009 r.: Dz.U. Nr 18 poz. 97) Rada Miejska w Złotowie uchwala, co następuje:

 

§ 1. W uchwale Nr XXV/123/08 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Gminy Miasto Złotów na 2009 rok załącznik nr 2 uchwały pod nazwą Harmonogram rzeczowo-finansowy do Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Gminy Miasto Złotów na rok 2009 otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotowa.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                   Wiceprzewodniczący
                                                                       Rady Miejskiej
                                                                    
                                                              mgr Stanisław Wojtuń

 

Załącznik 

do Uchwały Nr XXVIII/148/09

Rady Miejskiej w Złotowie

z dnia 28 kwietnia  2009 roku

                                                                                 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

HARMONOGRAM

RZECZOWO-FINANSOWY

DO MIEJSKIEGO PROGRAMU

PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA

PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ

NA 2009 ROK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Złotów, kwiecień  2009 r.
 

 

L.p.

Rodzaj zadania

 

Wartość zadania

Sposób realizacji /wykonania/

Termin reali- zacji

Uwagi

 

I.                   Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu

 

 

 

1.

Zadania związane ze wspieraniem lecznictwa odwykowego

 

 

5.000,-

 

W zależności od potrzeb – doposażenie placówki, szkolenia

I-XI

 

3.

Finansowanie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz członków ich rodzin

18.720,-

Konkurs ofert

Cały rok

 

4.

Szkolenia własne członków Komisji (w tym zwrot kosztów podróży )

 

 

 

7.000,-

 

Finansowanie programów szkoleniowych, organizowanych w formach stałych i wyjazdowych.

W zależności od potrzeb

 

5.

Wynagrodzenia obsługi administracyjno-biurowej i członków MKRPA wraz z pochodnymi

83.400,-

wynagrodzenie

 

Cały rok

 

6.

Utrzymanie bazy lokalowej siedziby MKRPA

32.145,-

 

 

Pokrycie kosztów eksploatacyjnych oraz zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia, w tym zakup prasy, materiałów biurowych, remonty

 

Cały rok

 

 

II.                Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a szczególnie ochrony przed przemocą w rodzinie.

 

 

 

1.

Kierowanie osób na badanie w zakresie uzależnienia od alkoholu

2.000,-

 

Pokrycie kosztów opinii psychologiczno - psychiatryczno sądowej

I-XII

 

 

 

2.

Finansowanie bieżącej działalności świetlic: terapeutycznej i opiekuńczo-wychowawczych w tym dożywianie dzieci uczęszczających do świetlic

77.000,-

Konkurs ofert

 

I-XII

 

 

 

3.

Organizacja Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia dla wychowanków świetlic

5.500,-

Konkurs ofert

 

 

III-IV, XII.

 

 

 

4.

Organizacja wypoczynku  dla dzieci z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową i problemem uzależnień 

50.000,-

 

Konkurs ofert

I/II,  VI,VII, VIII

 

 

 

5.

 

 

Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych

10.000,-

Konkurs ofert

 

 

 

 

 

 

 

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży.

 

 

 

1.

Realizacja na terenie szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych programów profilaktycznych dla:

- dzieci i młodzieży

- rodziców

- nauczycieli, pedagogów, psychologów

 

 

 

15.000,-

 

Zakup usługi w trybie art.11 ust.4 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie

Sukcesywnie cały rok

 

 

 

2.

 

 

 

3.

Przeciwdziałanie narkomanii w tym edukacja

5.000,0

Zakup usługi w trybie art. 11 ust.4 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie

I-XII

 

 

 

Organizacja konkursów o tematyce profilaktycznej.

 

2.500,-

Konkurs ofert

III-VI, XI- XII

 

 

 

4.

Organizacja VIII edycji Festynu Trzeźwościowego

4.280,-

Konkurs ofert

VI

 

 

 

 

 

 

IV. Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

 

 

 

1.

Dofinansowanie udziału w obozach terapeutycznych.

 

7.000,-

Konkurs ofert

I-XII

 

 

 

2.

Wspieranie funkcjonowania Izby Wytrzeźwień w Pile

5.000,-

Realizacja kosztów zgodnie z zawartym porozumieniem

I-XII

 

 

 

3.

wspieranie lokalnych kampanii edukacyjnych, imprez, konkursów promujących zdrowy styl życia

4.600,-

Zakup materiałów, ufundowanie nagród

Cały rok

 

 

 

OGÓŁEM

334.145,00

 

 

 

 

 

Złotów, kwiecień 2009 r.

 

 

 

 

 

                                                                  Wiceprzewodniczący
                                                                       Rady Miejskiej
                                                                    
                                                              mgr Stanisław Wojtuń

 

Metadane

Źródło informacji:Jerzy Manowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Jerzy Manowski
Data wprowadzenia:2009-05-19 09:15:44
Opublikował:Jerzy Manowski
Data publikacji:2009-05-19 09:16:00
Ostatnia zmiana:2009-05-19 09:16:56
Ilość wyświetleń:1696
Urząd Miejski w Złotowie
Aleja Piasta 1, 77-400 Złotów

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij