Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Złotowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony - Roboty budowlane - budowa nawierzchni kortu tenisowego w Złotowie

Zamawiający:
Gmina Miasto Złotów, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów

Tytuł przetargu:
Roboty budowlane - budowa nawierzchni kortu tenisowego w Złotowie

CPV:
45.23.32.00-1, 45.43.21.12-2

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 i spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że:
- warunki określone w pkt. b) i c) spełniają łącznie wszyscy wykonawcy, na potwierdzenie których należy złożyć wymagane dokumenty,
- warunki określone w pkt. a) i d) spełnia każdy z wykonawców, na potwierdzenie których należy złożyć wymagane dokumenty.

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego musi spełniać ponadto następujące warunki:
a) posiadać niezbędne doświadczenie i wykazać się zrealizowaniem w okresie ostatnich pięciu lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, co najmniej 3 zadaniami o podobnym charakterze, odpowiadającymi swoim rodzajem i wartością robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia, z podaniem daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty te zostały wykonane należycie. W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz wykonanych robót zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ Doświadczenie zawodowe i przedłożyć odpowiednie referencje,
b) dysponować osobami, które uczestniczyć będą w wykonaniu zamówienia. Wymagane jest dysponowanie 1 osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie realizacyjnym z uprawnieniami o specjalności: konstrukcyjno – budowlanej w zakresie obiektów budowlanych budownictwa ogólnego.
W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz osób zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ Potencjał kadrowy i załączyć kserokopie uprawnień oraz zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub innej izby samorządu zawodowego.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.

Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty (Rozdział II).
Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z ocenianych warunków.
Opis dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający oceni zgodnie z formułą (spełnia – nie spełnia).
Nie spełnienie któregokolwiek warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.
Wykonawca składa wszystkie dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej na każdej zapisanej stronie za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy.


Termin realizacji:
do 15 lipca 2009 r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 13 (sekretariat)

Oferty można składać do:
2009-06-04 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2009-06-04 godz: 11:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 02 (suterena)

Kryteria wyboru:
Najniższa cena.

Wadium:
Zamawiajacy żąda wniesienia wadium.

Uwagi:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 3.000,00 PLN
(słownie: trzy tysiące 00/100 złotych).
2. Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.


Firmy uczestniczące

Załączniki

SIWZ KORT - nawierzchnia.doc (197.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 1_FORMULARZ_OFERTOWY-dane_wykonawcy.doc (26kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 2_FORMULARZ_OFERTOWY-cena.doc (18kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 3_FORMULARZ_OFERTOWY-oświadczenie.doc (25kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 3a_FORMULARZ_OFERTOWY-oświadczenie.doc (28.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 4_FORMULARZ_OFERTOWY-doświadczenie_zawodowe.doc (20.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał.Nr 5_FORMULARZ_OFERTOWY-potencjał_kadrowy.doc.doc (21kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 7 RZUT LODOWISKA2 (451.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 8 zestawienie materiałów (33.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 9 kosztorys uproszczony (34kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 10 przedmiar robót (39.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 11 SZCZEGÓŁ BOISKA2 (698.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 12 zestawienie robocizny (30.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 13 zestawienie sprzętu (34.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 14 Specyfikacja tech. - Korty.doc (89.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o zamówieniu na UZP.doc (20.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 6 Wzór umowy rob. bud.doc (77kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zapytanie do SIWZ (kort) (270.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zmiana na UZP (kort).doc (12.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zmiany w SIWZ ( I i II) (591.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o wyborze (324.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie - kort (558kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o wyborze - kort (579.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - BZP (84.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Grzegorz Bąbiński
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Grzegorz Bąbiński
Data wprowadzenia:2009-05-14 08:04:07
Opublikował:Grzegorz Bąbiński
Data publikacji:2009-05-14 11:46:50
Ostatnia zmiana:2009-08-27 13:19:18
Ilość wyświetleń:2653

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij