Protokół nr XXVII

 

z XXVII sesji Rady Miejskiej w Złotowie

w dniu 24 marca 2009 roku

 

       W dniu 24 marca 2009 roku od godz. 10.00, w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Złotowie, trwały obrady XXVII sesji Rady Miejskiej w Złotowie w kadencji 2006 – 2010. Obrady prowadziła Barbara Chorabik  – Przewodnicząca Rady Miejskiej.

W posiedzeniu uczestniczyli radni oraz zaproszone osoby, zgodnie z listami obecności załączonymi do niniejszego protokołu.

Punkt 1.

Otwarcie sesji; stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodnicząca Rady otworzyła obrady XXVII sesji o godz. 10.00, stwierdzając udział wszystkich – 15-tu radnych. Pozwalało to na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji. Powitała Burmistrza Miasta, Z-cę Burmistrza, Skarbnika i Sekretarza Gminy, Starostę Złotowskiego i wszystkich obecnych gości, kierowników jednostek organizacyjnych.

Punkt 2.

Powołanie Sekretarza obrad, przyjęcie protokołu z XXVI sesji oraz uchwalenie porządku obrad.

1.       Przewodnicząca Rady powołała na Sekretarza obrad radnego W. Fidurskiego – za jego zgodą.

2.       Protokół z XXVI sesji był do wglądu w biurze Rady Miejskiej. Przewodnicząca zapytała, czy są uwagi do protokołu. Uwag nie zgłoszono.

Rada Miejska, poprzez aklamację, przyjęła treść protokołu z XXVI sesji Rady Miejskiej z dnia 20 stycznia 2008 r.

3.       Porządek obrad został podany w zarządzeniu nr 2/2009 z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie zwołania XXVII sesji Rady Miejskiej. Ponadto wpłynął wniosek Burmistrza Miasta o wprowadzenie do porządku obrad XXVII sesji dwóch uchwał, tj.:

 

Przewodnicząca zapytała czy są uwagi, propozycje zmian do porządku obrad.

Z-ca Burmistrza, w imieniu Burmistrza zgłosił, aby porządek obrad uzupełnić o dwa projekty uchwał, tj.:

1)      w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa „obszar położony między ul. Królowej Jadwigi,  jeziorem Burmistrzowskim i Kanałem Śmiardowskim”  oraz

2)      w sprawie dostosowania opisu granic stałych obwodów głosowania Gminy Miasta Złotów do stanu faktycznego.

Zaproponowała, aby:

1)        projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa „obszar położony między ul. Królowej Jadwigi,  jeziorem Burmistrzowskim i Kanałem Śmiardowskim” wprowadzić do porządku obrad jako pkt 9.

2)        projekt uchwały w sprawie dostosowania opisu granic stałych obwodów głosowania Gminy Miasta Złotów do stanu faktycznego – wprowadzić jako pkt 22 porządku obrad.

Pozostałe punkty podane w zarządzeniu uległy przesunięciu.

Przewodniczący Komisji Finansów Miejskich, Budżetu i Pozyskiwania Środków Unijnych przedstawił wniosek Komisji, przyjęty jednogłośnie – głosami 3-ch „za”, aby zdjąć z porządku obrad sesji pkt: „ Przyjęcie stanowiska w sprawie wyrażenia zgody na nagrywanie i transmitowanie obrad sesji Rady Miejskiej w Złotowie przez TV ASTA w Pile ”   jako stanowisko bezprzedmiotowe w świetle prawa prasowego i Statutu Gminy Miasto Złotów.

Przewodnicząca Rady poddała powyższy wniosek pod głosowanie.

Za przyjęciem wniosku głosowało 6 radnych, przeciw – 9-ciu.

Rada Miejska nie przyjęła powyższego wniosku w sprawie zdjęcia z porządku obrad sesji pkt.: „ Przyjęcie stanowiska w sprawie wyrażenia zgody na nagrywanie i transmitowanie obrad sesji Rady Miejskiej w Złotowie przez TV ASTA w Pile ”.

 

Innych uwag, propozycji zmian dotyczących porządku obrad nie zgłoszono.

Następnie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie porządek obrad XXVII sesji.

          Za przyjęciem porządku obrad głosowało 13-tu radnych, 2-ch – wstrzymało się od głosowania.

Rada Miejska uchwaliła poniższy porządek obrad XXVII sesji Rady Miejskiej:

 

1)      Otwarcie sesji; stwierdzenie prawomocności obrad.

2)      Powołanie Sekretarza obrad, przyjęcie protokołu z XXVI sesji oraz uchwalenie porządku obrad.

3)      Informacja z działalności Burmistrza Miasta.

4)      Interpelacje i zapytania radnych.

5)      Rozpatrzenie nie uwzględnionych uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa dla terenów położonych wokół jeziora Miejskiego.

6)      Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa wokół jeziora Miejskiego ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa.

7)      Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa dla terenów wokół jeziora Miejskiego.

8)      Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa „obszar położony nad jeziorem Zaleskim – ul. Wioślarska”.

9)      Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa „obszar położony między ul. Królowej Jadwigi,  jeziorem Burmistrzowskim i Kanałem Śmiardowskim”.

10)  Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

11)  Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

12)  Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Złotowie, Powiatowej Straży Pożarnej w Złotowie oraz Straży Miejskiej o stanie bezpieczeństwa w mieście za rok 2008.

13)  Informacja Powiatowego Urzędu Pracy o stanie bezrobocia w mieście Złotów i podejmowanych działaniach przeciwdziałania bezrobociu.

14)  Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie z działalności w 2008 roku i przedstawienie zadań i planów na 2009 rok.

15)  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Złotowa na lata 2009-2015.

16)  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu.

17)  Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2009.

18)  Uchwalenie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Złotów.

19)  Podjęcie uchwały w sprawie uznania za pomniki przyrody niektórych drzew w granicach administracyjnych Gminy Miasta Złotów.

20)  Podjęcie uchwały w sprawie uznania skargi Pani Aliny Wiese na Burmistrza Miasta Złotowa za zasadą.

21)  Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia obwodów głosowania w Szpitalu Powiatowym i Areszcie Śledczym w Złotowie.

22)  Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania opisu granic stałych obwodów głosowania Gminy Miasta Złotów do stanu faktycznego.

23)  Przyjęcie stanowiska w sprawie wyrażenia zgody na nagrywanie i transmitowanie obrad sesji Rady Miejskiej w Złotowie przez TV ASTA w Pile.

24)  Przyjęcie stanowiska w sprawie podjętych przez Burmistrza Miasta Złotowa przygotowań do przekazania sieci kanalizacji deszczowej Miejskiemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Złotowie.

25)  Przyjęcie stanowiska w sprawie wykorzystania i zarządzania obiektami sportowymi przy ulicy Mickiewicza 18 w Złotowie.

26)  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

27)  Sprawy różne, wolne wnioski, informacje, komunikaty.

28)  Zamknięcie sesji.

Punkt 3.

Informacja z działalności Burmistrza Miasta.

Radni otrzymali informację z działalności Burmistrza Miasta za okres od dnia 12 stycznia do dnia 11 marca 2009 r. Omawiali ją podczas posiedzeń komisji Rady.

Podczas dyskusji głos zabrał radny K. Majewski, który prosił o podanie więcej informacji na temat zakupu działki od Przedsiębiorstwa PKS Człuchów oraz zapytał, kiedy będzie ogłoszony przetarg na ulicę Dwór Złotowski ?

Z-ca Burmistrza J. Kołodziejczyk – odpowiedział, że jeżeli chodzi o kupno działki, to jest to teren chodnika, który łączy dworzec PKP z ul. Kopernika – w tej chwili jest to teren PKS ogrodzony z furtką od strony ul. Kopernika. Powiedział, że są uzgodnienia w tej sprawie – płot będzie przestawiony.

Jeżeli chodzi o ul. Dwór Złotowski, to Burmistrz St. Wełniak odpowiedział, że trwa obecnie przygotowanie dokumentacji. Jak będzie dokumentacja i pozwolenie na budowę, to będzie rozpatrzony wniosek o ogłoszenie przetargu.

            Rada Miejska, poprzez aklamację, przyjęła informację z działalności Burmistrza Miasta.

Informacja jest załączona do protokołu.

Punkt 4.

Interpelacje i zapytania radnych.

Na sesji interpelacje i zapytania zgłosili:  

1.      Radna A. Andrzejewska:

1)      Zwróciła uwagę na brak numerów na budynkach, w tym również na budynkach użyteczności publicznej – szczególnie na tych gdzie robiono elewację. Zapytała, kto jest odpowiedzialny za egzekwowanie numerów posesji na budynkach ?

2)      Korzystając z obecności Starosty Złotowskiego, zwróciła się z apelem, żeby rozważyć możliwość wprowadzenia chociażby jednego bezpośredniego połączenia  Poznań - Złotów, uznając, że miasto powiatowe powinno mieć takie połączenie z miastem wojewódzkim.

2.   Radny K. Nurczyk:

1)      Poruszył problem parkowania na ul. Boh. Westerplatte, gdzie jest tylko jeden parkomat, a odległość do niego jest duża. Ponadto – jeśli chodzi o ul. Wojska Polskiego stwierdził, że ludzie zwracają uwagę na typ parkomatu – czy są takie jak w dużych miastach, że same dokonują rozliczeń i wydawania pieniędzy.

2)      Poruszył sprawę uciążliwego wyjazdu z parkingów, szczególnie z parkingu naprzeciwko Przychodni przy ul. Norwida – w kierunku NETTO.

3)      Zwrócił uwagę na kontrole dotyczące wywożenia śmieci. Na wysypisko śmieci można indywidualnie przywozić swoje śmieci ze swoich posesji. Zapytał, czy nie powinno wprowadzić się decyzji udokumentowania odstawienia śmieci (przedstawienie rachunku), żeby uniknąć zanieczyszczania okolic miasta.

4)      Powiedział, że jest coraz więcej skarg dotyczących wybiegu dla psów przy lodowisku. Teren ten jest zanieczyszczony – mieszkańcy zwracają uwagę, że jego usytuowanie przy lodowisku jest niewłaściwe.

5)      Poruszył problem coraz większej ilości wypuszczanych przez właścicieli psów – był wniosek na Komisji w sprawie wprowadzenia opłaty za posiadanie psa oraz

 

            oznakowania psów poprzez czipowanie, co pozwoliłoby w jakiś sposób rozwiązać   

            problem.

B. Chorabik – uzupełniła wypowiedź K. Nurczyka. Powiedziała, że wniosek został przyjęty przez Komisję Zdrowia i Opieki Społecznej – zostanie on przekazany do Burmistrza.

3.  Radny W. Fidurski:

3)      Powiedział, że Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki zaopiniowała wnioski o dofinansowanie zadań w dziedzinie kultury fizycznej. Były zbyt małe kwoty przeznaczone na niektóre dyscypliny, które zostały w pewien sposób skrzywdzone – szczególnie dotyczy to sekcji tenisa stołowego, gdzie przyznano 5.000 zł. - dyscyplina ta ma duże sukcesy. Zapytał kiedy będzie ogłoszony dodatkowy konkurs, bo Burmistrz sugerował takie rozwiązanie. To samo dotyczy sekcji lekkoatletyki, gdzie zawodnicy reprezentują bardzo wysoki poziom. Warto byłoby wesprzeć te sekcje, aby mogły one funkcjonować, bo to co mają w tej chwili, to nie pozwala na zabezpieczenie najpilniejszych potrzeb.

4)      Poruszył sprawę zagospodarowania terenów wokół jeziora – Urząd Marszałkowski ogłosił harmonogram ogłaszania konkursów na środki z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego i na miesiąc marzec było przewidziane ogłoszenie konkursu w dziedzinie Turystyka. Zapytał, w jaki sposób – jako Gmina Miasto Złotów  jesteśmy przygotowani do złożenia takiego wniosku.

5)      Zwrócił się z pytaniem skierowanym do Prezesa MZWiK Sp. z o.o. - zapytał, czy podczas robót w ul. Nieznanego Żołnierza – wymianie głównej sieci wodociągowej, wymieniano również przyłącza do budynków mieszkańców, czy też pozostawiono stare.

6)      Powiedział, że na posiedzenie Komisji Gospodarki Miejskiej Burmistrz skierował wniosek o zaopiniowanie przeznaczenia do sprzedaży części budynków „Sparty” ? Zapytał, czy do Burmistrza wpłynął od jakiejkolwiek instytucji, osoby fizycznej wniosek o kupno tych obiektów. Zapytał, jakie są procedury z opiniowaniem – bo nie wszyscy są zorientowani, ponieważ problem ten poruszono na jednej komisji.

4.      Radny K. Żelichowski:

Zwrócił się o przełożenie trylinki przy wjeździe z ul. Królowej Jadwigi do bloku nr 8 przy ul. Krzywoustego, tj. przy parkingu między ogródkami działkowymi a blokiem nr 8.

5.      Radny A. Kosiba:

1)      Zwrócił się do Starosty Powiatowego - czy są poczynione kroki, żeby na dworcu PKP była uruchomiona kasa biletowa. Zwrócił uwagę na zły stan budynku dworca PKP. 

2)      Poparł wniosek Radnej A. Andrzejewskiej w sprawie uruchomienia bezpośredniego połączenia PKS ze Złotowa do Poznania.

3)      Poruszył sprawę terenu (poprzednio będącego własnością p. Kuleszy) przy dworcu PKP stwierdzając, że należy poczynić starania w celu uporządkowania tego terenu.

4)      Poruszył sprawę domu na rogu ulic Mickiewicza i Garncarskiej – zapytał czy nie można byłoby podjąć działania w celu usunięcia zniszczonego budynku – wyburzenia i uporządkowania tego terenu ?

6.   Radny K. Majewski:

1)      Nawiązał do wypowiedzi Burmistrza z poprzedniej sesji dotyczącej zagospodarowania boiska piłkarskiego „Sparty” przy ul. Mickiewicza, które miałoby być przeznaczone na cele inwestycyjne – zwrócił się o sprecyzowanie, jakie to cele inwestycyjne, czy budownictwo mieszkaniowe, czy handel, usługi ? 

2)      Zwrócił się o rozważenie stopniowego utwardzenia polbrukiem głównych alejek na cmentarzu komunalnym nawierzchni oraz o wyrównanie nieutwardzonego terenu obok parkingu przy cmentarzu, który służy również jako parking.

3)      Poruszył sprawę oświetlenia skarpy przy ul. Partyzantów. Cała ul. Partyzantów jest oświetlona, ale przy niej nie ma żadnego budynku mieszkalnego i to oświetlenie mieszkańcom nie służy, a na skarpie – na osiedlu po PGR są ciemności. Są skargi mieszkańców – należałoby tam zainstalować chociażby dwie lampy, zwłaszcza, że są tam słupy. Uważa, że koszt nie byłby tak duży i można byłoby rozwiązać ten problem.

4)      Zwrócił się o uporządkowanie oczyszczanie co jakiś czas miejsca punktów zbiórki odpadów segregowanych oraz zaproponował, by rozważyć zbiórkę odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu rtv i agd – chociażby dwa razy w roku.

7.   Radny St. Wojtuń:

Poruszył sprawę dotyczącą agregatu obsługującego lodowisko. Mieszkańcy pobliskich bloków skarżą się na głośną pracę tego urządzenia. Zapytał, czy zostaną poczynione jakieś prace, żeby ten agregat wyciszyć – prosił o odpowiedź na piśmie. 

8.   Radny K. Nurczyk:

Zwrócił uwagę na duże różnice w czynszach w budynkach MZGL w podobnych mieszkaniach, o tym samych standardzie, gdzie np. za mieszkania o pow. 50 m2 różnica wynosi około 200 zł. Prosił o ustosunkowanie się do powyższego.

9.   Radny St. Pikulik:

Zwrócił się o rozważenie położenia ścieżki o długości około 20 m w Parku Miejskim w stronę ulicy Nieznanego Żołnierza.

Jacek Fertikowski Dyrektor MZUK Sp. z o.o. - udzielił odpowiedzi K. Nurczykowi. Powiedział m.in., że przepisy stanowią tak, że zasadniczo żadna osoba fizyczna nieposiadająca stosownej koncesji, nie powinna dostarczać odpadów do miejsca jego unieszkodliwiania, ponieważ transport odpadów jest działalnością koncesjonowaną. Przyjęto za  zasadę, że oprócz odpadów niesegregowanych komunalnych, przyjmowane są  odpady, które dostarczane są indywidualnie, tj. jeśli nie są to odpady niesegregowane odpady komunalne np. jeśli ktoś robił porządki w domu, w ogrodzie itd. - jest to zupełnie inny rodzaj odpadów i nie ma problemu z ich przyjmowaniem. Natomiast odpadami komunalnymi, bytowymi powstającymi w gospodarstwach domowych, powinny zajmować się firmy koncesjonowane, ponieważ podlegają one określonym rygorom, zarówno w zakresie sprzętu, obsługi, wymagań sanitarnych itd.

Burmistrz St. Wełniak – m.in. powiedział, że Prezes MZUK sprostował, uzupełnił swoją początkową wypowiedź –  nie wolno odstawiać odpadów, jeśli są to odpady  komunalne - natomiast wolno, jeśli są to odpady z ogródków, odpady budowlane po remontach - takie odpady można samemu wywieźć i do tego nie trzeba żadnej koncesji.

K. Nurczuk – m.in. powiedział, że jest na wysypisku bałagan - pracownicy, którzy przyjmują odpady od osób indywidualnych, nie sprawdzają tego i nie prowadzą segregacji – przyjmują wszystkie śmieci, w których mogą być również strzykawki i inne odpady np. z prywatnych gabinetów lekarskich.

Prezes J. Fertikowski prosił, żeby przekazać zainteresowanemu, że już więcej nie dostarczy tych odpadów.

A. Kosiba – zwrócił uwagę, że każdy z lekarzy prowadzący swoją działalność, gdzie prowadzone są zabiegi musi mieć podpisaną umowę ze szpitalem, gdzie za odpłatnością przekazuje odpady (strzykawki, igły itd.). Taki jest wymóg i jest to sprawdzane przez Sanepid.

       Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Burmistrz Miasta i Prezes Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.w pkt 26 porządku obrad XXVII sesji.

Punkt 5.

Rozpatrzenie nie uwzględnionych uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa dla terenów położonych wokół jeziora Miejskiego.

Materiały w tym temacie radni otrzymali. Były one omawiane podczas posiedzeń komisji.

Przewodnicząca Rady powitała Jarosława Dzierżyńskiego, architekta, który jest autorem projektu dotyczącego zagospodarowania przestrzennego terenów położonych wokół jeziora Miejskiego. Poinformowała, że do biura Rady wpłynął Apel mieszkańców i właścicieli działek nad Jeziorem Miejskim, przy ul. Obrońców Warszawy, o uchwalenie bez zmian planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów wokół jeziora, który wszyscy radni otrzymali. Odczytała powyższy Apel, czego domagali się jego autorzy. Jest on załączony do niniejszego protokołu.

Przed przystąpieniem do głosowania uwag, Przewodnicząca B. Chorabik przypomniała, że do tematu tego Rada podchodziła już w 2007 roku. Wówczas był ten sam problem, było więcej uwag niż obecnie. Wszystkie uwagi nieuwzględnione były głosowane przez Radę i w zasadzie plan zmienił się tylko w zakresie dostępności ruchu kołowego. W 2007 r. mówiło się o pełnej dostępności ruchu kołowego, a obecnie mówi się o ograniczonym ruchu do kilku działek. Przypomniała, że osoby, które wówczas podpisały się pod uwagami, powtarzają się pod przeczytanym apelem – niektóre nazwiska są te same co były w 2007 r. Wtedy osoby te były za wyłączeniem promenady z ruchu kołowego, a dzisiaj zmienili zdanie, dopuszczając ruch kołowy. Powiedziała, że Rada przyjęła Apel do wiadomości. Odnosząc się do sytuacji z 2007 r. przypomniała fakt przekazania wniosku konserwatora zabytków do Regionalnego Ośrodka Badania i Dokumentacji Zabytków w Poznaniu o zaopiniowanie planu, który wówczas wydał negatywną ocenę dotyczącą również ruchu kołowego, o którym jest także mowa obecnie, choć w częściowym zakresie. Zacytowała negatywne oceny dot.:

- wprowadzenia bardzo intensywnej zabudowy mieszkaniowej - była mowa o 30 działkach, obecnie o 25-26, 

- wprowadzenia komunikacji samochodowej blisko brzegu jeziora – dzisiaj jest mowa o tym samym, 

- pogorszenie komfortu życia mieszkańców zamieszkałych przy ul. Obrońców Warszawy, tj. zlikwidowania ogrodów, dostępu do jeziora, wprowadzenie ruchu kołowego nad brzeg – nawet ograniczonego.

Powiedziała, że zacytowała to dlatego, że po części jest on zbieżny z planem, który ma być obecnie ewentualnie uzgadniany.

Burmistrz St. Wełniak – powiedział m.in., że wystąpienie Przewodniczącej Rady jest niedopuszczalne, ponieważ to by oznaczało, że Konserwator Zabytków nie uzgodnił tego planu, a jest odwrotnie – decyzja co do projektu planu jest pozytywna. Natomiast z przedstawionych przez Przewodniczącą opinii, wniosków brzmi to inaczej. Trzeba powiedzieć wprost, że wszystkie wymagane opinie, uzgodnienia do tego planu są. Uważa, że odczytywanie w trakcie postępowania jakiś opinii, wniosków jest niepotrzebne, bo wszystkie potrzebne prawem uzgodnienia, opinie są i są one pozytywne, nie wykluczające możliwości głosowani nad planem. Natomiast jest spór, co do założeń planu generalnie. Powiedział, że plan, w jego przekonaniu, jest opracowany prawidłowo, spełnia wszelkie wymogi formalne i można go przyjąć. Jeżeli Radni mają inne zdanie, to wyrażą to w głosowaniu. Powiedział, że jeżeli plan w tej wersji, tj. po odrzuceniu tych uwag, czy ich uwzględnieniu, co zależy od przyjętego głosowania, to plan nie powinien być docelowo dzisiaj głosowany, ponieważ wymaga on następnych badań, przemyśleń, żeby ewentualne uwagi nanieść lub nie. Jeżeli mówi się o powrocie do pierwotnej koncepcji planu, który obowiązywał ponad 20 lat, a więc drogi dzielącej ten cały obszar praktycznie na pół, to plan ten jest niewykonalny, co potwierdzą wszyscy znający się nie tylko na urbanistyce i planowaniu przestrzennym, ale również prawnicy, że obecne przepisy wykluczają możliwość wywłaszczenia terenów, jeżeli tereny te nie stanowią celu publicznego, a zieleń nie jest celem publicznym. Kończąc zaapelował, aby Radni wzięli pod uwagę te uwagi, których jest zdecydowanie więcej, ale co oznaczałoby, że ten teren pozostanie w takim stanie, jaki jest obecnie.

Przewodnicząca Rady zaproponowała, aby w związku z tym, że szerokie dyskusje odbywały się podczas posiedzeń komisji, przejść do głosowania uwag nieuwzględnionych.

Następnie Przewodnicząca B. Chorabik poddała pod głosowanie uwagi nieuwzględnione przez Burmistrza Miasta Złotowa.

            Rada Miejska przyjęła następujący sposób rozpatrzenia uwag nieuwzględnionych przez Burmistrza Miasta Złotowa do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta złotowa, terenów wokół jeziora miejskiego:

1.      Uwagi Beaty i Jakuba Marciniak:  
            Na terenie 2 UT:
a)  w § 6 ust. 3 pkt  2 dopisać – dopuszcza się  lokalizowanie budynków związanych   
z obsługą agroturystyczną,
                            Rada Miejska w Złotowie uwagi nie uwzględniła.
      (za przyjęciem uwagi nie głosowała żadna osoba, przeciw – 14, 1 – wstrzymała się  
        od głosowania)
b)   w § 6 ust. 3 pkt 4 dopisać  – dopuszcza się  przekrycie budynków dachami płaskimi.

                              Rada Miejska w Złotowie uwagi nie uwzględniła.

               (za przyjęciem uwagi nie głosowała żadna osoba, przeciw – 15).     

  1. Uwaga Jadwigi i Grzegorza Ciosańskich:

Zmienić przeznaczenie terenu 2 KD-X – droga pieszo-jezdna na MNU – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem działalności handlowo – usługowej.

                       Rada Miejska w Złotowie uwagę uwzględniła.

            (za przyjęciem uwagi głosowało 9 Radnych, przeciw – 1, 5-ciu – wstrzymało się od

             głosowania).

  1. Uwaga Wioletty Wrzeszcz i Andrzeja Wrzeszcz:

Zmienić przeznaczenie terenu z R – tereny rolnicze na MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

    Rada Miejska w Złotowie uwagi nie uwzględniła.

 (za przyjęciem uwagi nie głosowała żadna osoba, przeciw – 15).

  1. UwagaTomasza Dopierały i Sylwestra Hieronima Mazura:

Zmienić przeznaczenie terenu KD-X  i 1 KD-X  z ciągu pieszo-jezdnego na ścieżkę pieszo-rowerową.

                           Rada Miejska w Złotowie uwagę uwzględniła.

            (za przyjęciem uwagi głosowało 10 Radnych, przeciw – 4, 1 – wstrzymał się od

             głosowania).

  1. Uwagi Jacka Mathews i Ireny Piech:

a) zmienić granice projektowanych 2 działek budowlanych (na dz. nr 15/2 oraz 12/3 i 11/4) przez wyłączenie z nich działki nr 13/2 i umożliwienie nabycia tego gruntu na polepszenie zagospodarowania działki nr 13/1,

                     Rada Miejska w Złotowie uwagi nie uwzględniła.

   (za przyjęciem uwagi nie głosowała żadna osoba, przeciw – 12, 3 – wstrzymały się

    od głosowania).

b) wydzielić z działki  nr 13/2 pas gruntu  umożliwiający dostęp do promenady                     z możliwością jego nabycia.

                   Rada Miejska w Złotowie uwagi nie uwzględniła.

         (za przyjęciem uwagi nie głosowała żadna osoba, przeciw – 13, 2 – wstrzymały się

          od głosowania).

  1. Uwaga Piotra Bartczak:

Zmienić przeznaczenie całego obszaru z  4 R – tereny rolnicze na  3 UT – tereny usług turystycznych.

                       Rada Miejska w Złotowie uwagę uwzględniła.

            (za przyjęciem uwagi głosowało 10 Radnych, przeciw – 4, 1 – wstrzymał się od

             głosowania).

  1. Uwaga Witolda Glugli:

Nie przeznaczać działki nr 49 przylegającej do budynku nr 37 na drogę.

                Rada Miejska w Złotowie uwagę nie uwzględniła.

            (za przyjęciem uwagi głosowało 3-ch radnych, przeciw – 10,  2-ch – wstrzymało się

             od głosowania).

J. Jędrzejczyk – Przewodniczący Komisji Gospodarki Miejskiej przestawił wniosek Komisji 

o zmianę zarządzenia nr 17 Burmistrza Miasta z dnia 23.02.09 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu       zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa dla terenów położonych wokół jeziora Miejskiego, dot. uwagi Jadwigi i Grzegorza Ciosańskich, tj. § 1 ust.1 pkt  5 – wzięcia pod uwagę wyznaczenia nowych linii zabudowy na rozszerzonym terenie 5 MNU lub ujęcie tej uwagi jako uwagi nieuwzględnionej”.

Na pytanie J. Jędrzejczyjka czy Burmistrz Miasta zmienił zarządzenie, St. Wełniak odpowiedział, że nie.

 

W związku z tym, że decyzja Burmistrza jest taka, że uwagi tej nie ujął w zarządzeniu jako uwagi nieuwzględnionej, Przewodnicząca Rady, poddała pod głosowanie wniosek Komisji dotyczący uwagi Jadwigi i Grzegorza Ciosańskich, tj. wzięcia pod uwagę wyznaczenia nowych linii zabudowy na rozszerzonym terenie 5 MNU.

Na uwagę K. Żelichowskiego, aby głosować wniosek Komisji, a nie wniosek J.G. Ciosańskich, Przewodnicząca zwróciła uwagę, że przedstawiła wniosek Komisji, ponieważ nie może czytać wniosku Państwa Ciosańskich, bo nie jest on ujęty we wnioskach nieuwzględnionych – można tylko debatować nad sformułowaniem jakie zawarła Komisja Gospodarki Miejskiej i tekst, który przeczytała jest wnioskiem Komisji. Zwróciła uwagę, że art. 19 ustawy o planowaniu przestrzennym mówi, że „jeżeli rada gminy stwierdzi konieczność dokonania zmian w przedstawionym do uchwalenia projekcie planu miejscowego, w tym także wyniku uwzględnienia uwag do projektu”, to wtedy ponawia się  czynności w zakresie niezbędnym do dokonania tych zmian. Rozumie, że artykuł ten należy czytać w ten sposób, że rada ma prawo debatować nad wnioskami, uwagami nieuwzględnionymi przez burmistrza, ale ma prawo również stwierdzać, czy wprowadzać również zmiany w przedstawionym projekcie planu. Powiedziała, że wniosek Komisji jest zgodny z treścią art. 19, co potwierdził P. Tabor – radca prawny Urzędu. 

Przeprowadzono głosowanie.

      W wyniku głosowania, Rada Miejska, głosami 9-ciu „za” i 6-ciu „wstrzymujących się”, przyjęła wniosek Komisji Gospodarki Miejskiej dot. Jadwigi i Grzegorza Ciosańskich, tj. wzięcia pod uwagę wyznaczenia nowych linii zabudowy na rozszerzonym terenie 5 MNU.

      Następnie Przewodnicząca Rady B. Chorabik zwróciła się do architekta Jarosława Dierżyńskiego o ustosunkowanie się do uwag, jak mają się one do zgodności ze Studium i w konsekwencji ewentualnie do uchwalenia planu.

J. Dzierżyński, architekt – m.in. powiedział, że w jego ocenie dyskutowanie obecnie na temat poprawności rozwiązań, ewentualnie słuszności tych rozwiązań w planie miejscowym, które zaproponował 1,5 roku temu jest w tej chwili bezcelowe, ponieważ Rada przyjęła uwagi do planu – jeżeli uwagi te, zgodnie z wolą Rady, mają być uwzględnione w projekcie miejscowego planu, to trzeba przygotować nowy plan, powtórzyć całą procedurę łącznie z uzgodnieniem z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, co może potrwać około 8 miesięcy. Dyskusja obecnie o tym, czy te rozwiązania, które mają być wprowadzone, czy one będą polepszały plan, czy nie, to jest trudno powiedzieć, bo po korekcie planu miejscowego będzie ponownie wyłożenie planu do publicznego wglądu, będzie publiczna debata  - plan zostanie poddany ocenie od nowa. 

Przewodnicząca Rady stwierdziła, że obecnie jest taka sytuacja, że nie ma podstaw do debatowania nad punktem 6 i 7 porządku obrad, czyli nie ma podstaw, żeby stwierdzać zgodność miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ze Studium i nie ma podstaw do podjęcia uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa dla terenów wokół jeziora Miejskiego.

St. Pikulik – m.in. powiedział, że sprawa planu ciągnie się już tyle lat i jest to żenujące. Trzy uwagi, które zostały wprowadzone, szczególnie jeśli chodzi o ciąg pieszo - jezdny, spowodowało taką sytuację, że ośmieszamy się, ponieważ było wiele działań, pracy ludzi i pieniędzy, co było również przedstawione w przeczytanym apelu – jest to działalność hamulcowych, którzy podnieśli za tym rękę. Powiedział, że stan nad jeziorem będzie taki jaki jest i takie hamowanie działań jest nie na miejscu. Mamy piękne miasto, mogło być jeszcze piękniejsze, ale nie będzie.

K. Nurczyk – zwrócił się do St. Pikulika – żeby przypomniał sobie jak na początku kadencji, kiedy jako przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska bardzo mocno akcentował, by nie tworzyć niczego w sensie promenady i całej infrastruktury, do czasu wyczyszczenia niecki jeziora, skarpy – kiedy będą ostateczne uzgodnienia odnośnie zabudowy. Nikt tego nie słuchał, a w tej chwili jest budowana droga i stwierdził, że została zbudowana droga asfaltowa dla już wcześniej przemyślanego zamiaru, by była to droga typu jezdna.

W. Fidurski – wobec zaistniałej sytuacji i brzmienia art. 19 ustawy o planowaniu przestrzennym, zgłosił formalny wniosek o zdjęcie z porządku obrad XXVII sesji punktu:

 

1)        Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa wokół jeziora Miejskiego ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa.

2)        Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa dla terenów wokół jeziora Miejskiego.

Przewodnicząca Rady poddała zgłoszony wniosek pod głosowanie.

1. Za zdjęciem z porządku obrad pkt 6 o treści: Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa wokół jeziora Miejskiego ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa   głosowało 10-ciu radnych, 5-ciu – wstrzymało się od głosowania.

      Rada Miejska zdjęła z porządku obrad XXVII sesji pkt 6, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa wokół jeziora Miejskiego ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa.

2. Za zdjęciem z porządku obrad pkt 7 o treści: Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa dla terenów wokół jeziora Miejskiego głosowało 11-tu radnych, 4-ch – wstrzymało się od głosowania.

      Rada Miejska zdjęła z porządku obrad XXVII sesji pkt 7, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa dla terenów wokół jeziora Miejskiego.

Godzina 11.15. 

Przewodnicząca Rady ogłosiła przerwę do godz. 11.30.

11.40. Po przerwie.

Obecnych było 13-tu radnych. Nieobecni byli radni: J. Jędrzejczyk i A. Kosiba.

Punkt 6.

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa wokół jeziora Miejskiego ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa.

Rada Miejska zdjęła powyższy punkt z porządku obrad sesji.

Punkt 7.

Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa dla terenów wokół jeziora Miejskiego.

Rada Miejska zdjęła powyższy punkt z porządku obrad sesji.

Punkt 8.

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa „obszar położony nad jeziorem Zaleskim – ul. Wioślarska”.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach komisji.

Przyszli radni: J. Jędrzejczyk i A. Kosiba.

Obecnych było 15-tu radnych.

Przewodnicząca Rady przypomniała, że głównym założeniem planu ma być realizacją wniosku złożonego przez spółkę „AMAJ” tj. obecnych właścicieli byłego „ośrodka Zacisze”, w zakresie umożliwienia dobudowania do budynku na działce nr 296/3 wiaty na sprzęt sportowy, kajaki i rowery wodne, adaptacji istniejącego budynku byłej szatni i sanitariatów na małą gastronomię z wyznaczeniem wewnętrznej drogi dojazdowej tylko dla pojazdów zaopatrzenia, rozbudowy głównego budynku hotelowego o poddasze użytkowe z dachem stromym z przeznaczeniem na pokoje hotelowe. Z uwagi na przeprowadzoną modernizację boiska sportowego konieczne jest przeznaczenie sąsiednich terenów na dodatkowe boiska, urządzenia i infrastrukturę towarzyszącą, co stanowić będzie nowoczesny kompleks sportowo – rekreacyjny.

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Dyskusji nie było.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przedłożony projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

miasta Złotowa „obszar położony nad jeziorem Zaleskim – ul. Wioślarska”.

- Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni – 15-tu radnych.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXVII/132/09 w sprawie przystąpienia do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa „obszar położony nad jeziorem Zaleskim – ul. Wioślarska”.

Uchwała jest załączona do protokołu.

Punkt 9.

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa „obszar położony między ul. Królowej Jadwigi,  jeziorem Burmistrzowskim i Kanałem Śmiardowskim”.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach komisji.

Wprowadzenia dokonała Przewodnicząca B. Chorabik, przypominając, że zmiana planu obejmuje niezabudowany obszar leżący wzdłuż  ul. Królowej Jadwigi a południowym brzegiem jeziora Burmistrzowskiego i ulicą Domańskiego.

Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Dyskusji nie było.

Następnie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przedłożony projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa „obszar położony między ul. Królowej Jadwigi,  jeziorem Burmistrzowskim i Kanałem Śmiardowskim”.

- Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni – 15-tu radnych.

            Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXVII/133/09 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa „obszar położony między ul. Królowej Jadwigi,  jeziorem Burmistrzowskim i Kanałem Śmiardowskim”.

Uchwała jest załączona do protokołu.

Punkt 10 i 11.

Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Sprawozdania radni otrzymali i były ona omawiane na posiedzeniach komisji.

Wprowadzenia do tematu – obu sprawozdań, dokonała A. Andrzejewska - Przewodnicząca Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Powiedziała m.in., że w sprawozdaniach starano się przedstawić najważniejsze informacje. Była okazja, żeby porównać się w skali ogólnokrajowej, ponieważ 6-ciu członków Komisji brało udział w szkoleniu dotyczącym uzależnień od alkoholu i narkotyków – porównywano jakość naszych programów w stosunku do innych. Jak się okazało to należymy do takiego środowiska, które może być wzorem do naśladowania jeżeli chodzi o realizację zadań. Odniosła się do informacji prasowych odnośnie ilości sprzedawanego alkoholu – powiedziała, że na 1 sklep sprzedający alkohol, w kraju przypada 191 mieszkańców, u nas – ponad 250. W Złotowie są jeszcze wolne punkty na sprzedaż alkoholu, które mogłyby być uruchomione, ale nie ma takiego zapotrzebowania. Powiedziała, że niepokojące jest to, że obniża się inicjacja alkoholowa, coraz bardziej zagraża nam narkomania. Naszym zadaniem jest cały czas uświadamianie o tych zagrożeniach.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że wszystkie komisje, przyjęły przedstawione Sprawozdania. 

Rada Miejska, poprzez aklamację, przyjęła Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Sprawozdanie jest załączone do protokołu.

Rada Miejska, poprzez aklamację, przyjęła Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

Sprawozdanie jest załączone do protokołu.

Punkt 12.

Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Złotowie, Powiatowej Straży Pożarnej w Złotowie oraz Straży Miejskiej o stanie bezpieczeństwa w mieście za rok 2008.

Radni otrzymali Informacje:

1)      Komendanta Powiatowego Policji w Złotowie o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Złotowa za rok 2008,

2)      Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta Złotowa za 2008 rok,

3)      Komendanta Straży Miejskiej  o stanie bezpieczeństwa w mieście za rok 2008,

które były omawiane na posiedzeniach komisji.

Wszystkie komisje, poprzez aklamację, przyjęły przedłożone Informacje.

 

Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Złotowie o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Złotowa za rok 2008.

Przewodnicząca Rady dokonała wprowadzenia do dyskusji. Zwróciła uwagę, że w Informacji jest szczegółowy wykaz działań Policji, łącznie z zagrożeniami, popełnianymi czynami na terenie miasta. Przedstawiona statystyka nie zmienia się, ponieważ nadal najwięcej interwencji publicznych w 2008 r. odnotowano na ulicach: Norwida, Boh. Westerplatte, Słowackiego, Wojska Polskiego i Al. Piasta. Jeśli chodzi o kolizje i wypadki, to najwięcej było ich na Al. Piasta, Mickiewicza, Staszica, Grudzińskich. Na terenie miasta Złotów doszło do dziewięciu wypadków drogowych z udziałem pieszych, którzy odnieśli obrażenia, a jedna osoba zginęła. Najbardziej zagrożone pod tym względem są ulice Al. Piasta, Norwida i Mickiewicza.

K. Nurczyk – powiedział, że na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa Publicznego byli obecni Komendanci i przedstawiciele wszystkich służb. Podczas posiedzenia poruszane były wszelkiego rodzaju tematy. Nawiązał do sprawy realizacji wniosku dotyczącego oświetlenia najbardziej niebezpiecznych przejść dla pieszych, żeby zrobić to jak najszybciej. Policja potwierdza, że są to miejsca bardzo niebezpieczne. Powiedział, że jest to wprawdzie bardzo drogie, nie mniej jednak jest to niezbędne, bardzo ważne i potrzebne. 

K. Brewka zwrócił się do Pani Komendant Policji z problemem, który nasila się zwłaszcza wiosną i latem, tj. popisywania się samochodami, motocyklami, szczególnie przez młodych ludzi, wniósł o większą ilość kontroli Policji i by mieć ten problem na uwadze.

K. Majewski – zapytał, czy to prawda, że na wniosek Komendy Powiatowej Policji „Powiat” zlikwidował ścieżkę rowerową na ul. Obrońców Warszawy ?  Jakie jest uzasadnienie tego faktu ?

A. Kosiba – zwrócił się o możliwości poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Al. Piasta, Nieznanego Żołnierza i Szkolnej. Ponadto – jeśli chodzi o ścieżkę rowerową na ul. Obrońców Warszawy, powiedział, że funkcjonowało to i uważa, że nie powinno być to zmieniane.

B. Różniak-Krzeszewska – Komendant Powiatowy Policji powiedziała, że odpowiedzi udzieli na piśmie, ponieważ chce sprawdzić powody, dlaczego wystąpiono z takim wnioskiem, bo prawdopodobnie było to podyktowane wnioskami mieszkańców skierowanymi do Policji. Powiedziała, że jest za tym, żeby w mieście było jak najwięcej ścieżek rowerowych, ponieważ każdy rowerzysta na ścieżce jest bardziej bezpieczny niż na jezdni. 

            Rada Miejska, poprzez aklamację, przyjęła Informację Komendanta Powiatowego Policji w Złotowie o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Złotowa za rok 2008.

Informacja jest załączona do protokołu.

Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta Złotowa za 2008 rok.

Dyskusji nie było.

            Rada Miejska, poprzez aklamację, przyjęła Informację Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta Złotowa za 2008 rok.

Informacja jest załączona do protokołu.

Informacja Komendanta Straży Miejskiej  o stanie bezpieczeństwa w mieście za rok 2008.

Przewodnicząca B. Chorabik zapytała, jak Straż Miejska radzi sobie z problemem bezpańskich psów. Jak często były interwencje? Jak często Straż Miejska jest w stanie kontrolować osoby, które wyprowadzają psy poza terenem wybiegów?

Odpowiedzi udzielił R. Macanko – Komendant Straży Miejskiej. Powiedział m.in., że w ostatnim okresie nie prowadzono kompleksowej kontroli dotyczącej przestrzegania obowiązków prowadzenia psów. Jednak każde wyjście w teren – do miasta, jeśli zauważy się sytuację, że właściciel psa nie spełnia obowiązujących przepisów, to interweniujemy. Powiedział, że w ostatnim okresie zauważono na terenie miasta wzrost ilości psów bezpańskich, porzuconych. Uważa, że są to psy z zewnątrz, przywożone i porzucane. Straż Miejska interweniuje, jeżeli właściciele psów nie wykonują obowiązków, natomiast kompleksowych kontroli w tym zakresie nie było.

Przewodnicząca Rady – powiedziała o problemie jaki zgłaszają starsi ludzi, którzy chociażby wieczorami wracają z kościoła, ponieważ właściciele psów wyprowadzają je i puszczają luzem, na co Komendant R.Macanko odpowiedział, że właściciele psów wykorzystują to, że w danej chwili nie ma funkcjonariusza Straży Miejskiej, czy policjanta, a ukaranie właściciela psa graniczy wówczas z cudem. 

Rada Miejska, poprzez aklamację, przyjęła Informację Komendanta Straży Miejskiej  o stanie bezpieczeństwa w mieście za rok 2008.

Informacja jest załączona do protokołu.

Punkt 13.

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy o stanie bezrobocia w mieście Złotów i podejmowanych działaniach przeciwdziałania bezrobociu.

Informację radni otrzymali i była ona omawiane na posiedzeniach komisji.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że wszystkie komisje, poprzez aklamację, przyjęły przedłożoną Informację.

K. Nurczyk – zapytał, jak będzie wyglądała sprawa możliwości uruchamiania przedsiębiorczości indywidualnej w 2009 roku. Jakie są kryteria, ponieważ docierają informacje, że coś zmieniło się – czy to jest prawda.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy – Ł. Greczyło – udzieliła odpowiedzi i dodatkowych informacji. Jeśli chodzi o aktywizację bezrobotnych, to przyjmowane są wszystkie możliwe formy określone ustawą, m.in. podejmowanie działalności gospodarczych ze środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego. Otrzymano środki przyznane algorytmem, angażowane też są środki z projektów unijnych. Jeśli chodzi o zmianę warunków, to ona też wynika z wprowadzonych zmian przepisami prawa i wynika z tego, jak zachowują się bezrobotni, którzy podjęli już działalność gospodarczą. Ograniczono możliwość zabezpieczania ewentualnych problemów ze spłatą, natomiast zwiększyła się kwota na podjęcie działalności gospodarczej, która obecnie oscyluje w granicach 18 tys. zł. – nie jest to kwota stała, bo jest to 6-cio krotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce. W projektach unijnych przyjęto kwotę 17,5 tys. zł. Na pytanie K. Nurczyka, jaka to może być ilość, odpowiedziała, że w projekcie unijnym na 2009 rok, zakładana jest liczba 50. W zeszłym roku z Europejskiego Funduszu Społecznego było około 3 mln zł., a w tym roku – 2 mln zł., co wynika z podziału algorytmem. Zwróciła uwagę na problemy z realizacją projektów i ogromne zaangażowanie i odpowiedzialność pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, przede wszystkim tych, którzy zajmują się rozliczaniem projektów, stroną finansową. Również na pytanie K. Nurczyka dot. środków na rozpoczęcie działalności, Dyrektor PUP odpowiedziała, że złożono do Ministerstwa wnioski na dodatkowe środki w wysokości 2,5 mln zł.

A. Kosiba – zwrócił uwagę na to, że obecnie wraca dużo osób, które pracowały zagranicą, którzy często wolą pracować za niższe pieniądze, ale w Polsce. 

Rada Miejska, poprzez aklamację, przyjęła Informację Powiatowego Urzędu Pracy o stanie bezrobocia w mieście Złotów i podejmowanych działaniach przeciwdziałania bezrobociu.

Informacja jest załączona do protokołu.

 

Punkt 14.

Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie z działalności w 2008 roku i przedstawienie zadań i planów na 2009 rok.

Sprawozdanie radni otrzymali -  było ono omawiane na posiedzeniach komisji.

Wszystkie komisje, poprzez aklamację, przyjęły przedłożone Sprawozdanie.

K. Majewski zwrócił uwagę na wzrost o 100 % kosztów umiejscowienia osób w ośrodkach pomocy społecznej  i co za tym idzie, na narastający problem osób bezdomnych i starszych.

Przewodnicząca B. Chorabik powiedziała, że ze Sprawozdania wynika, że w 2008 roku z pomocy MOPS skorzystało łącznie 2.362 osoby - w 942 rodzinach, w tym 41 % stanowiły gospodarstwa jednoosobowe, czyli osoby samotne. „Po raz pierwszy od wielu lat zjawisko bezrobocia przestało być najczęstszym  powodem korzystania z pomocy społecznej”, a do powodów tych należało m.in.: niepełnosprawność, długotrwała choroba, alkoholizm, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, potrzeba ochrony macierzyństwa, przemoc w rodzinie, trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego, brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze, narkomania. 

Dalszej dyskusji nie było.                                                          

            Rada Miejska, poprzez aklamację, przyjęła Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie z działalności w 2008 roku i przedstawienie zadań i planów na 2009 rok.

Sprawozdanie jest załączone do protokołu.

Punkt 15.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Złotowa na lata 2009-2015.

Projekt uchwały wraz Gminną Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Złotowa na lata 2009-2015 radni otrzymali. Temat był omawiany na posiedzeniach komisji. 

Przewodniczący Komisji przedstawili opinie komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Wprowadzenia do tematu dokonała Przewodnicząca Rady. Przypomniała, że obejmuje ona lata 2009 – 2015. Zwróciła uwagę na bardzo czytelne rozpisanie priorytetów i kierunków działań na najbliższe lata, tj.: łagodzenie skutków bezrobocia i promocja zatrudnienia; pomoc osobom starszym, niepełnosprawnym i chorym; pomoc rodzinom ze środowisk najuboższych i niezaradnych; przeciwdziałanie uzależnieniom; pomoc osobom bezdomnym; zwiększenie dostępności usług świadczonych przez instytucje pomocy społecznej i poprawa ich jakości.

K. Majewski powiedział, że przedstawiona Strategia jest jak najbardziej właściwa, dosyć obszerna, ale jest za mało słów odnośnie pomocy osobom bezdomnym. Zwrócił uwagę, że często rozmawialiśmy, zastanawialiśmy się nad sensownością budowy, czy też umiejscowienia w Złotowie domu pomocy dla osób starszych, czy potrzebujących takiej pomocy.

A. Kosiba – powiedział, że sprawę osób oddawanych do ośrodków, Kierownik MOPS wyjaśniał na posiedzeniu Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej. Nie jest problem, żeby uzyskać miejsce w ośrodku dla osób starszych, jednak najkosztowniejsze jest skierowanie do zakładów, gdzie są osoby z zaburzeniami psychicznymi i z tym jest właśnie problem.

St. Pikulik – zapytał o dzienny dom pobytu dla osób starszych – o zapotrzebowanie na tego rodzaju usługę. Uruchomienie takiego domu pobytu byłoby mniej kosztowne i stanowiłoby jakby  „przedszkole dla starszych”, bo nie zawsze ludzie pracujący mają co zrobić z ludźmi starszymi.  

P. Brewka – Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – odniósł się do poruszanych spraw. Co do wzrostu kosztów ponoszonych na opłacanie za pobyt mieszkańców Złotowa w domach pomocy, to wzrost kosztów wynika nie z tego, że jest dużo potrzeb w tym zakresie, tylko jest koszt pobytu osób, które tam są, ale kierowanych w latach poprzednich - koszty te są i wzrastają o kolejne kierowane osoby. Powiedział, że generalnie problem osób starszych, schorowanych jest problemem, który będzie nas dotykał w coraz większym stopniu

 

i będzie narastał, co pisał w Sprawozdaniu i w Strategii - w części diagnostycznej. Jeśli chodzi o pomysł wybudowania, czy zaadaptowania jakiegoś budynku na dzienny dom pomocy społecznej – stacjonarny, to sprawa przewija się już od kilku lat. Jest to zadanie powiatu. Gdyby dom ten był na terenie powiatu, to i tak będą ponoszone koszty za mieszkańców ze Złotowa. Na pewno byłoby dobrze, żeby na terenie naszego powiatu taki dom istniał. Jeśli chodzi o dzienny dom pobytu, to trudno powiedzieć, jakie jest zapotrzebowanie na tego typu usługi, ale sądzi, że jest duże i będzie wzrastać. Zwrócił uwagę, że osoby starsze coraz bardziej chcą być aktywne i mogłyby być w takim domu, w którym miałyby zapewniony dostęp do różnych usług i byłaby zapewniona im pomoc. O kwestii dziennego domu opieki decyduje Rada. Powiedział, że na pewno problemy osób starszych, co pokazują wszelkie statystyki, będą w naszym kraju narastać. Jeśli chodzi o uwagę K. Majewskiego, że jest mało informacji o bezdomnych, to powiedział, że 10 lat istnieje już noclegownia w Złotowie, gdzie zapewniana jest podstawowa pomoc osobom bezdomnym, tj. możliwość noclegu, umycia się, zrobienia podstawowego posiłku. W okresie zimowym noclegownia jest otwarta całą dobę i zapewnione, w dni powszednie obiady, które są dowożone do noclegowni. Oprócz tego, z bezdomnymi pracuje pracownik socjalny, który załatwia im różne sprawy, m.in. sprawy związane z zasiłkami, z ubezpieczeniem zdrowotnym, itd.  Powiedział, że są również osoby, za które opłacany jest pobyt w innych ośrodkach np. typu MONAR.        

            Po zakończonej dyskusji, Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przedłożony projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Złotowa na lata 2009-2015.

-  Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 15 osób.

            Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXVII/134/09 w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Złotowa na lata 2009-2015.

Uchwała jest załączona do protokołu.

Punkt 16.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na wszystkich posiedzeniach komisji.

Przewodnicząca Rady przypomniała, że projekt uchwały dotyczy udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu w wysokości 50.000,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Miasta Złotów.

     Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili opinie komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Dyskusji nie było.

Przystąpiono do głosowania.

Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 15 osób.

            Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXVII/135/09 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu.

Uchwała jest załączona do protokołu.

Punkt 17.

Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2009.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany przez Skarbnika Gminy na wszystkich posiedzeniach komisji.

Przewodnicząca B. Chorabik powiedziała, że do projektu uchwały, Burmistrz wprowadził autopoprawki, które były również szczegółowo omawiane na posiedzeniach komisji.

Projekt uchwały omówiła J. Skórcz – Skarbnik Gminy.

 Dochody, w tym:

1)      Zmniejsza się planowane dochody budżetu zgodnie z informacją uzyskaną z Ministerstwa Finansów pismem ST3/4820/1/09 z dnia 02.02.2009. Według danych zawartych w piśmie roczna kwota subwencji ogólnej została zmniejszona o 51.651 zł, a planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały obniżone o 493 zł.

2)      Zwiększa się dochody budżetu w związku z decyzją Ministra Finansów  FS 5-4135-3-30/53/MNG/09 z dnia 20 lutego 2009 r. o kwotę 75 756 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów.

3)      Zmienia się dochody budżetu zgodnie z pismem FB.I-6.3010-4/09 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 lutego 2009 r. Ogółem kwota zwiększenia dochodów w dziale 852 wynosi 246.300 zł.

4)      Zwiększa się dochody budżetu z tytułu przeniesienia kwot nie wydatkowanych na zadania ujęte w wykazie wydatków nie wygasających, dotyczących rozbudowy i modernizacji oświetlenia drogowego i parkowego oraz dokumentacji na oświetlenie promenady, których termin realizacji przypadał na koniec lutego br. Łączna kwota zwiększenia z tego tytułu wynosi 14.902 zł.

W wydatkach, J. Skórcz – Skarbnik Gminy skupiła się na zmianach, gdzie wydatki mają wpływ na kwotę deficytu budżetowego:

zmiany w zakresie wydatków bieżących, w tym:

1)      zwiększa się planowane wydatki w związku z koniecznością opłacenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Szpitalnej i Obrońców Warszawy oraz zapłaty odszkodowania osobie fizycznej za przejętą działkę drogową. Kwota zwiększenia – łącznie 30.000 zł,

2)      zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 104.926 zł. w związku ze spłatą całości kredytu zaciągniętego w grudniu 2008 r. na pokrycie bieżącego deficytu,

3)      zwiększa się plan wydatków o kwotę 9.139 zł. w związku z koniecznością sfinansowania nauczania indywidualnego ucznia Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz przenosi się wydatki między rozdziałami, zgodnie z wnioskiem Zespołu Szkól Samorządowych Nr 1,

4)      zwiększa się plan wydatków przeznaczonych jako dotacja dla Zespołu Szkół Katolickich o kwotę 8 688 zł,

5)      zwiększa się plan wydatków związanych z funkcjonowaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o kwotę 34.145 zł, stanowiącą nie wykorzystane środki za rok 2008.

Zmiany w zakresie wydatków majątkowych:

1)      zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 14.902 zł w związku z zakończeniem prac o których mowa w p.I.2,

2)      zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 130.000 zł w związku z zamiarem zrealizowania nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa nawierzchni kortu tenisowego”.

Ponadto J. Skórcz – Skarbnik Gminy przedstawiła autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie:

- dotacja dla Starostwa Powiatowego w wysokości 50.000 zł. z przeznaczeniem dla Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Złotowie – nie uwzględniona w przedłożonym projekcie uchwały oraz zwiększenie wydatków;

- zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 57.406 zł. z przeznaczeniem na adaptację budynku przy ul. Domańskiego na mieszkania socjalne.

Zwiększa się kwotę deficytu budżetowego o 57.406 zł., który po zmianach będzie wynosił 6.838.328 zł.

Podczas dyskusji St. Wojtuń – zapytał, czy jest pewność, że wykonawca nawierzchni ziemnej kortu zgodzi się na rezygnację z wykonania tego zadania bez skutków finansowych ?

Burmistrz St. Wełniak – odpowiedział, że będą rozmowy w tej sprawie.

Z-ca Burmistrza J. Kołodziejczyk – uzupełnił wypowiedź Burmistrza, dodał, że było to uzgadniane z p. Zb. Plakiem - wykonawcą i myśli, że nic się nie zmieni.

J. Jędrzejczyk – prosił o więcej informacji w sprawie rolby – czy w przypadku rezygnacji z tego urządzenia będą oszczędności, czy nie ?

Burmistrz St. Wełniak – powiedział, że w tej chwili nie może nic powiedzieć, ponieważ sprawa jest w toku.

            Po zakończonej dyskusji, Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie.

Następnie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2009 wraz z autopoprawkami Burmistrza Miasta.

-  Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 15 osób.

            Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXVII/136/09 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2009.

Uchwała jest załączona do protokołu.

Punkt 18.

Uchwalenie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Złotów.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany podczas posiedzeń komisji.

Przewodnicząca Rady B. Chorabik – przypomniała, że zapisy, które znalazły się w projekcie uchwały dotyczące wzrostu dodatku motywacyjnego do kwoty 45,00 zł. i za wychowawstwo - kwota 60,00 zł., zostały wprowadzone do projektu uchwały na skutek porozumienia zawartego między Burmistrzem a przedstawicielami Związku Nauczycielstwa Polskiego w dniu 11 marca 2009 r.

     Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili opinie komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

K. Nurczyk – powiedział, że za każdym razem przy podwyżkach dla nauczycieli, ma mieszane uczucia. Rada nie ma tu w zasadzie wiele do powiedzenia, ponieważ są to uzgodnienia pomiędzy Burmistrzem a związkami zawodowymi, w których radni nie uczestniczą. Jak się okazuje są pewne naciski, takie jak obecnie np. sytuacja gospodarcza, a później okazuje się, że ktoś ma pretensje, że tak to łatwo poszło, że podpisano to „lekką ręką”. Powiedział, że po rozmowie z Przewodniczącą NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty wstrzyma się od głosowania.

K. Majewski – powiedział, że do materiałów sesyjnych jest również dołączony protokół ze spotkania ze związkami zawodowymi. – wiemy, że był również zaproszony związek zawodowy „Solidarność” nauczycieli - nie wie dlaczego na spotkaniu nie była obecna Przewodnicząca tego związku.

Mariola Kołodziej – Przewodnicząca NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty – m.in. powiedziała, że w tym roku Związek Zawodowy „Solidarność” zaakceptował tegoroczny projekt Regulaminu, określający warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego. W tym roku nie wnosili żadnych dodatkowych uwag, uznali, że atmosfera kryzysu nie sprzyja eskalacji ich dążeń. Poinformowała, że w opinii wszystkich nauczycieli dodatek w wysokości 60,00 zł. za wychowawstwo jest dodatkiem komicznym, w związku z tym już dziś informuje, że w przyszłym roku nie wyrażą zgody na dodatek niższy niż 130 – 150 zł. Nie jest to tylko stanowisko „Solidarności”, ale jest to również stanowisko wszystkich nauczycieli nie zrzeszonych.   

K. Brewka – zapytał, czy można w przybliżeniu podać kwotę, która znajdzie się w budżecie z tytułu zatwierdzenia przedłożonego Regulaminu, ponieważ lepiej obrazuje to, jeżeli mówi się o konkretnej kwocie.

Burmistrz St. Wełniak  m.in. powiedział, że jest to kuriozum, że Rada co roku musi się tym zajmować - są to tak drobne kwoty, że jest to wstyd. Angażuje się do tego wielu ludzi, rozmawia się i podnosi się o 5 zł. Jeżeli jest tak, że co roku musimy to robić, to jest dlatego, że związki zawodowe w Polsce, szczególnie ZNP rządzą i rządzą oświatą jak chcą - nikt się temu nie przeciwstawił od samego początku, kiedy te przepisy weszły w życie. Uważa to za obrazę funkcjonowania samorządności, bo udajemy, że rozstrzygamy czy decydujemy o ważnych sprawach. Powiedział, że tu nie decydujemy o niczym, bo jeżeli przyjąć, że podwyżka ta jest w skali miesiąca o 5 zł., to dla 200 nauczycieli, w skali roku, jest to 12.000 zł. Uważa, że 50 % tych kosztów traci się na wszystkie uzgodnienia, papiery, dyskusje, spotkania, itd.

            Po zakończonej dyskusji, Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przedłożony Radzie projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Złotów.

- Za podjęciem powyższej uchwały głosowało 14-tu radnych, 1 – wstrzymał się od głosowania.

            Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXVII/137/09 w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Złotów.

Uchwała jest załączona do protokołu.

Godz. 12.55.

Przewodnicząca Rady ogłosiła przerwę do godz. 13.15.

Po przerwie.

Obecnych było 14-tu radnych.

Nieobecny był radny J. Jędrzejczyk

Punkt 19.

Podjęcie uchwały w sprawie uznania za pomniki przyrody niektórych drzew w granicach administracyjnych Gminy Miasta Złotów.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany podczas posiedzeń komisji.

Wprowadzenia dokonała Przewodnicząca Rady. Powiedziała m.in., że celem projektu uchwały jest powiększenie liczby pomników o dalsze 6 drzew (5 dębów szypułkowych i 1 klon pospolity) rosnących w granicach administracyjnych miasta, z których 4 znajduje się w nadzorze Nadleśnictwa Złotów i 2 – Burmistrza Miasta. Poinformowała, że wszystkie komisje jednogłośnie pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Dyskusji nie było.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przedłożony Radzie projekt uchwały w sprawie uznania za pomniki przyrody niektórych drzew w granicach administracyjnych Gminy Miasta Złotów.

- Za podjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni - 14-cie osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXVII/138/09 w sprawie uznania za pomniki przyrody niektórych drzew w granicach administracyjnych Gminy Miasta Złotów.

Uchwała jest załączona do protokołu.

Punkt 20.

Podjęcie uchwały w sprawie uznania skargi Pani Aliny Wiese na Burmistrza Miasta Złotowa za zasadą.

Projekt uchwały, przygotowany przez Komisję Rewizyjną, radni otrzymali. Był on przedstawiany podczas posiedzeń komisji.

Wprowadzenia do tematu dokonała Przewodnicząca Rady. Powiedziała m.in., że zgodnie z procedurą, skarga, która wpłynęła, została przekazana do rozpatrzenia Komisji Rewizyjnej i zgodnie z postanowieniami Statutu, Komisja Rewizyjna przedstawia swoją opinię w formie projektu uchwały o uznaniu bądź nie uznaniu skargi na sesji, po rozpoznaniu sprawy. Komisja Rewizyjna uznała skargę p. Aliny Wiese za zasadną - do projektu uchwały dołączone jest obszerne uzasadnienie.  

     Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili opinie komisji.

Przyszedł radny Janusz Jędrzejczyk.

Obecnych było 15-tu radnych.

Pięć Komisji - Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki; Gospodarki Miejskiej; Zdrowia i Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa Publicznego - pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały. Komisja Finansów Miejskich, Budżetu i Promocji Miasta negatywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały.

Następnie głos zabrał W. Fidurski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, który przedstawił historię skargi. Istotą skargi jest fakt, że p. A.Wiese z ul. Polnej 5 listopada 2008 r. skierowała do Burmistrza Miasta Złotowa pismo z prośbą o wyjaśnienie sprzeczności, jakie pojawiły się w 2-ch pismach, od Burmistrza Miasta i Prezesa Zarządu MZWiK Sp. z o.o. Powiedział, że zgodnie z uchwała Rady Miejskiej z 2007 r., zgodnie z dołączonym planem do tej uchwały, MZWiK miał w 2008 r. wykonać w ulicy Polnej 360 m nowego wodociągu. Pani A. Wiese skierowała pismo z zapytaniem, jak wygląda sprawa tej inwestycji. Burmistrz Miasta odpowiedział, że rozbudowa sieci wodnej i kanalizacyjnej w ulicy Polnej została przesunięta na lata 2009 – 2010, a Prezes MZWiK stwierdził, że „na lata 2007-2010 nie przewiduje się realizacji tej inwestycji”. Pani A. Wiese, chcąc wyjaśnić te sprzeczności, skierowała pismo do Burmistrza z dnia 05.11.2008 r., na które nie otrzymała odpowiedzi i skierowała skargę do Rady Miejskiej. Komisja Rewizyjna uznała, że pismo Pani A.Wiese z dnia 5 listopada 2008 r. jest wnioskiem w rozumieniu Kodeksu Postępowania Administracyjnego i podlegało rygorom tego kodeksu, na które należało odpowiedzieć w ciągu 1 miesiąca. Odpowiedzi nie udzielono, co stanowi naruszenie przepisów KPA. Pani A. Wiese otrzymała odpowiedź na swoje pismo dopiero 23.02.2009 r., tj. w trakcie rozpatrywania skargi. Dodał, że prawo do składania petycji, skarg i wniosków jest zagwarantowane każdemu obywatelowi w Konstytucji RP, a organ samorządu terytorialnego jest tylko wykonawcą na mocy stosownych przepisów. Drugim zarzutem sformułowanym przez p. A. Wiese w piśmie z dnia 05.11.2008 r. były niewystarczające i wymijające odpowiedzi udzielone przez Burmistrza. Przypomniał, że p. A. Wiese oraz mieszkańcy ulicy Polnej wiele lat starali się, aby w ich ulicy był wymieniony wodociąg. Efektem tych starań było podjęcie przez Radę Miejską uchwały z dnia 28 marca 2007 r. Plan przewidywał, aby roku 2008 wykonać w ulicy Polnej wodociąg o długości 360 m za kwotę 39 tys. zł. netto. Powiedział, że dalej była taka sytuacja jak jest opisana w uzasadnieniu - były sprzeczne odpowiedzi, była korespondencja i ostatecznie p. Wiese otrzymała odpowiedź na swoje pismo 23 lutego 2009 r., w którym Burmistrz wyjaśnił, że na rok 2009 przewidziane jest opracowanie projektu technicznego, a na 2010 realizacja inwestycji w ulicy Polnej. MZWiK przesłał do Burmistrza Miasta wniosek o zatwierdzenie taryf, do którego dołączył „Plan rozwoju modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2007-2010”. Plan ten nie przewiduje na lata 2009 ani 2010 realizacji wodociągu w ulicy Polnej, tak jak obiecał Burmistrz w piśmie z dnia 23.02.2009 r. Zawiera on natomiast zapis, że planuje się na 2007 r. wykonanie wodociągu o długości 42 m za 10 tys. zł. Powiedział, że taka sytuacja rodzi szereg sprzeczności, które porusza p. Wiese. Można stwierdzić, że naruszona została uchwała Rady Miejskiej, nie została ona wykonana i tej inwestycji do tej pory nie zrealizowano. Komisja Rewizyjna uznała, stosunkiem głosów 2:1, że p. Wiese skarży się zasadnie, gdyż odpowiedzi MZWiK i Burmistrza oraz obowiązujące prawo pozostają w rażącej sprzeczności, co może budzić oburzenie każdego obywatela, który ma prawo oczekiwać, że Urząd Miejski będzie stosował obowiązujące prawo. Ponadto powiedział, że w 2008 roku, kiedy MZWiK nie znalazł pieniędzy na realizację inwestycji w wysokości 39 tys. zł., jest realizowane zadanie pod nazwą „Fontanna na Placu Paderewskiego” za 140 tys. zł., tj. o kwotę trzy – krotnie większą, dlatego nie przemawiają tu  argumenty o braku pieniędzy.

Burmistrz St. Wełniak – ustosunkował się do powyższej wypowiedzi. Powiedział, że jest to zdanie Komisji i, jak zwykle, zostanie to przegłosowane. Ma na to zupełnie inny pogląd. Powiedział, że zapewne Przewodniczący Komisji wie, że to nie podlega KPA - terminy Kodeksu Postępowania Administracyjnego tutaj nie obowiązują. Chociaż uznał, że odpowiedź powinna być udzielona i to nie jest bezpośrednio jego wina, bo to jest wina Prezesa Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji i będzie musiał z tym faktem sobie poradzić i wyciągnąć odpowiednie wnioski. Jeżeli chodzi o część merytoryczną, to wydaje mu się dziwne, że jeżeli w przeciągu roku, 3 razy Rada zajmuje się tą jedną sprawą, chociaż p. Wiese ma dostęp do wody i kanalizacji, a więc sprawy dostawy do przyległych działek - bo chyba o to chodzi - Państwu Wiese, uzbrojenia tego terenu w wodę i kanalizację, to jest dla niego sprawa bardzo dziwna, może i w jakiś sposób podejrzana, że jest to jakiś wyjątkowy interes jednego z obywateli miasta, który poprzez sesje Rady próbuje się przeprowadzić. Przypomniał, że temat ten – przebudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicy Polnej nie był wynikiem braku wody i kanalizacji w posesji Państwa Wiese, tylko był wynikiem tego, że miasto miało interesy, ponieważ są tam tereny miejskie, które być może kiedyś mogą być uruchomione jako tereny budowlane. Ponadto zostały tam sprzedane działki przez Państwo Kabat, gdzie został już dokonany podział i działki te nie są wyposażone ani w sieć kanalizacji sanitarnej, ani w sieć wodociągową. Nie do pomyślenia byłoby, żeby działki te nie posiadały tych instalacji będąc w środku miasta. Trzecim argumentem przemawiającym za tym, że zostało to wpisane do programu, to są zaległości w stosunku do tych ludzi, którzy kupili grunty na zapleczu byłej przetwórni owocowo-warzywnej. Przedstawione argumenty były powodem wpisania tego zadania do programu. Ponieważ przedłużyły się procedury sprzedaży gruntów Państwa Kabat, jak również procedury związane z ewentualnym uruchomieniem miejskich terenów budowlanych, celowo podjął decyzję, aby przesunąć termin realizacji tego zadania, do czasu kiedy będzie to rzeczywiście potrzebne. Pani Wiese uznała natomiast, że zagraża to jej interesom, ponieważ działki te nie będą uzbrojone. Uznał, że ważniejsze jest wybudowanie sieci kanalizacyjnej w ulicy Leśnej, ponieważ są tam działki gdzie ludzie chcą się wprowadzać - chyba co do tego nie ma sporu. Ponadto powiedział, że jest to sprawa incydentalna i jeżeli mamy oceniać realizację zadań tego typu, dla potrzeb rozwoju miasta, czy zaspokojenia potrzeb obywateli, to dla niego istotniejsza jest sprawa budowy kilometrów sieci kanalizacyjnej, czy wodociągowej na osiedlach, np. Chojnickiej, czy osiedlu Tartak, gdzie będzie to dotyczyło przynajmniej kilkuset osób, czy kilkuset mieszkań. Natomiast to jest sprawa bardzo pojedyncza, która oczywiście w jakiejś kolejności, w jakimś czasie powinna być załatwiona i będzie. Dodał, że udzielił odpowiedzi p. Wiese, że został przesunięty termin realizacji i wykonanie tego zadania przewidywane jest na rok 2009 – 2010. Taką odpowiedź p. Wiese otrzymała, a jeżeli p. Wiese bardziej wierzy Prezesowi MZWiK, który literalnie przyjmuje, że to zostało z planu na razie wyłączone i będzie realizowane później i nie był w stanie dopisać jednego zdania, że jest decyzja Walnego Zgromadzenia Wspólników, aby w przyszłorocznym planie to zadanie ująć. Może przyznać się tylko do tego, że powinien od Prezesa wyegzekwować taką odpowiedź, do niczego innego. Na zakończenie zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, że „wyszukiwanie i porównywanie, że 30 tys. miało kosztować to, a 140 tys. kosztowała fontanna na Placu Paderewskiego, to jest tak jak przyrównywanie czy ten śnieg o tej porze powinien teraz padać”.

W. Fidurski powiedział, że gdyby przyjąć, że kodeks postępowania administracyjnego tutaj nie obowiązuje, to obywatele czekaliby nadaremnie na odpowiedzi z Urzędu. Skoro wodociąg został zakwalifikowany  przez MZWiK do ujęcia go w planie, który przedłożono w formie uchwały do zatwierdzenia przez Radę, to jest to normalne, że oczekuje się, żeby go zrealizować. Pan Burmistrz obiecuje, że sprawa będzie załatwiona, zrealizowana i nie będzie wówczas tematu. Uważa, że w przypadku p. Wiese należałoby skorelować wzajemne działania Burmistrza i Prezesa MZWiK, bo faktycznie powstało trochę zamieszania, ale nie wyciąga jakiś uogólnień na ten temat. Uważa, że można pomylić się, można popełniać błędy, Jest to sprawa jednostkowa i daleki jest od jakiś wniosków. Na dzień dzisiejszy Komisja Rewizyjna uważa, że są wszelkie przesłanki, uznać skargę za zasadną.

Następnie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie, przedłożony przez Komisję Rewizyjną, projekt uchwały w sprawie uznania skargi Pani Aliny Wiese na Burmistrza Miasta Złotowa za zasadą.

- Za przyjęciem powyższej uchwały głosowało 8-iu radnych, przeciw – 6-ciu, 1 –  wstrzymał się od głosowania.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXVII/139/09 w sprawie uznania skargi Pani Aliny Wiese na Burmistrza Miasta Złotowa za zasadą.

Uchwała jest załączona do protokołu.

Zwolnił się radny St. Pikulik.

W posiedzeniu uczestniczyło 14-tu radnych.

Punkt 21.

Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia obwodów głosowania w Szpitalu Powiatowym i Areszcie Śledczym w Złotowie.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on przedstawiany podczas posiedzeń komisji.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że wpłynęło pismo Komisarza Wyborczego w Pile, który informuje, że na dzień 7 czerwca 2009 r. przewidywany jest termin wyborów do Parlamentu Europejskiego i w związku z tym potrzebne jest podjęcie działań dotyczących przygotowania do przeprowadzenia tych wyborów. Stąd też przedłożony jest Radzie projekt uchwały.

Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Dyskusji nie było.

Przeprowadzono głosowanie przedłożonego projektu uchwały.

- Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14-cie osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXVII/140/09 w sprawie utworzenia obwodów głosowania w Szpitalu Powiatowym i Areszcie Śledczym w Złotowie.

Uchwała jest załączona do protokołu.

Punkt 22.

Podjęcie w sprawie dostosowania opisu granic stałych obwodów głosowania Gminy Miasta Złotów do stanu faktycznego.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on przedstawiany podczas posiedzeń komisji.

Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Dyskusji nie było.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie dostosowania opisu granic stałych obwodów głosowania Gminy Miasta Złotów do stanu faktycznego.

- Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14-cie osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXVII/141/09 w sprawie dostosowania opisu granic stałych obwodów głosowania Gminy Miasta Złotów do stanu faktycznego.

Uchwała jest załączona do protokołu.

Punkt 23.

Przyjęcie stanowiska w sprawie wyrażenia zgody na nagrywanie i transmitowanie obrad sesji Rady Miejskiej w Złotowie przez TV ASTA w Pile.

Projekt Stanowiska radni otrzymali. Był on omawiany podczas posiedzeń komisji.

Przewodniczący Komisji przedstawili opinie komisji – projekt Stanowiska pozytywnie zaopiniowało pięć Komisji, Komisja Finansów Miejskich, Budżetu i Pozyskiwania Środków Unijnych przyjęła wniosek, aby temat ten zdjąć z porządku obrad sesji.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że Stanowisko to zostało sprecyzowane na skutek określenia woli przez dwa kluby: Klub Prawa i Sprawiedliwości oraz Klub Niezależnych. Przypomniała, że treść tego Stanowiska różni się nieco od stanowiska przygotowanego na sesję w miesiącu grudniu 2008 r., ponieważ była tam mowa o pełnym nagrywaniu i retransmisji, a obecnie jest zmiana polegająca na tym, żeby odbywało się nagrywanie, a retransmisje były w formie obszernych fragmentów - nie całości. Wnioskodawcom bardzo zależy, żeby po każdej sesji odbywała się debata posesyjna z udziałem przedstawicieli wszystkich klubów  i każdorazowo z udziałem Burmistrza Miasta, bądź osoby wskazanej przez Burmistrza. Wynika to z bardzo prostego względu – by wszyscy mieszkańcy, którzy nie mogą być obecni na sesji, mogli zapoznać się z materiałami i naszymi postawami dotyczących poszczególnych materiałów.

A. Andrzejewska – w imieniu Klubu „Lewica Razem – Złotów 2010” oświadczyła, że odmawiają udziału w głosowaniu w tym temacie, ponieważ uważają to Stanowisko za bezzasadne. Nagrywanie obrad sesji regulują ustawy o dostępie do informacji publicznych i my w tej mierze nie musimy tutaj na nic przyzwalać.  

A. Kosiba – rozumie to, że PiS chce sobie zrobić kampanię wyborczą na następną kadencję. Transmisje mogą być za darmo - niech telewizja nagrywa sobie co chce – dlaczego musimy płacić za kampanię wyborczą PiS.      

Przewodnicząca Rady – odpowiedziała, że nie PiS chce, ale dwa kluby. Radni nie chcą robić sobie kampanii, tylko chcą wykorzystać art. 7 ustawy o samorządzie gminnym, który mówi o zaspakajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców, w tym również o pełnej dostępności do pełnej wiedzy. Rozumie stanowisko „Lewicy” i przyjmują to do wiadomości, nie mniej jednak przygotowane Stanowisko to zostanie poddane głosowaniu. 

J. Lewandowski  - zapytał Przewodniczącą Rady, czy nagrywanie będzie z funduszy PiS, bo nie wie czy są w budżecie pieniądze, skoro nie można wykonać kanalizacji  p. Wiese za 39 tys. zł. Zapytał, czy p. Przewodnicząca wie, ile procent ludzi ogląda telewizję Asta ? W Stanowisku Rady mamy narzucone wyrażenie zgody. Dlaczego od razu nastawia się wszystkich, że mamy wyrazić zgodę? Nie wie dlaczego telewizja ma być odpłatna – skoro inni robią to za darmo. Jeżeli będzie to płacone z Klubu PiS, to nie ma nic przeciwko temu.  Generalnie Rada jest od tego, żeby dbać o pieniądze. Jeżeli coś się robi, to róbmy to dla wszystkich ludzi, a nie, żeby płacić telewizji, że nas oglądają. Mieszkańcy znają swoich radnych i radni powinni być z ludźmi, ale nie przez telewizję, bo ludzie nie za bardzo chcą oglądać. Powiedział, że dla niego jest to niezrozumiała sprawa i wolałby te pieniądze przeznaczyć dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Musimy tu być rozsądni i rozważni Jeżeli chcemy pokazywać się w telewizji, a niektórym zależy na tym, to są inne rozgłośnie – przedzwońcie do TVN, to też przyjadą jak będzie afera i pieniędzy za to nie wezmą.

Odnosząc się do powyższej wypowiedzi, Przewodnicząca B. Chorabik powiedziała, że Rada ma prawo przyjąć stanowiska, oświadczenia i różne apele - takim apelem, takim stanowiskiem jest również to. Jest ono wyrazem woli dwóch klubów w Radzie. Jest też zawarte odniesienie się do Burmistrza - o podjęcie ewentualnych działań. Jaki będzie dalszy ciąg, to trudno powiedzieć w tej chwili. Przypomniała wszystkim, że Złotów jest chyba jedyny, gdzie nie ma transmisji z obrad sesji.

W. Fidurski – jeżeli mówimy o pieniądzach, to dobrze byłoby gdyby wiedzieć, o czym mówimy. Powiedział, że za ubiegły rok wydatki na Radę wyniosły około 140 tys. zł. - jeśli chodzi o miasta tej wielkości, to Rada Miejska w Złotowie była jedną z najtańszych rad miejskich w okolicy. Dla przykładu podał, że w Człuchowie zaplanowano na radę w 2008 r. kwotę 176 tys. zł., Chojnice – 2 razy większe od Złotowa – plan 271 tys. zł. na 21 radnych, Sępólno Krajeńskie – wydało ponad 200 tys. zł. w 2008 r. Jak mówimy o pieniądzach, to dobrze gdybyśmy wiedzieli o czym mówimy.

Powiedział, że jeśli chodzi o kampanię wyborczą, to trudno powiedzieć, że Rada Miejska w Pile, czy Rada Miejska w Wałczu robią sobie kampanię wyborczą – nie, chcą, żeby był niezależny przekaz sesji. Zapytał J. Lewandowskiego - co jest niebezpiecznego w niezależnym przekazie. Dlaczego nie chcą, żeby wszyscy ich słyszeli w mieście – dlaczego nie wie i nie rozumie tego? Zaapelował, żeby byli otwarci na to.

K. Żelichowski – powiedział, że jeżeli telewizji Asta zależy na oglądalności i żeby mieć zbyt, to powinni przekazywać również przekaz z naszej sesji. Nie musimy im zezwalać na coś, co mogą robić.

J. Lewandowski – w odpowiedzi na wypowiedź W. Fidurskiego powiedział m.in., że nie boją się. Zwrócił uwagę na to, że telewizja będzie robić tak jak chce ten co płaci, a nie jak inni chcą. Płacimy do Asty abonament, w ramach którego powinni przeprowadzać transmisje.

J. Kołodziejczyk – cieszy go, że Rada jest tania. Powiedział, że również Urząd jest tani, ale o tym W. Fidurski nie mówił, bo to nie jest jego zasługa – jest to zasługa Burmistrza. Należałoby spojrzeć, jakie w tych gminach, miastach są wydatki na inwestycje i jaki to stanowi procent budżetu, czy chociaż któraś z tych gmin ma połowę tego co my.

K. Nurczyk – m.in. powiedział, że Apel składają dwa kluby, a nie pojedyncze osoby, radni –  jest to wydźwięk społeczeństwa. Powiedział, że jest bardzo duże zainteresowanie społeczeństwa tym tematem. Jeśli chodzi o pieniądze dla telewizji, to kwota 20 tys. zł. nie jest tak duża, która spowodowałaby zachwianie budżetu. Dodał, że w każdej chwili będzie można z relacji zrezygnować.

K. Żelichowski – powiedział, że w Apelu nie ma mowy o pieniądzach – zapytał skąd wzięła się kwota 20 tys. zł., kto przeprowadzał uzgodnienia ?

Przewodnicząca Rady – wyjaśniła, że rozmowa została przeprowadzona w jej obecności i Przewodniczącego Komisji Finansów z Prezesem TV Asta p. Ryczkiem, po otrzymaniu propozycji ze strony Asty dotyczącej ewentualnych kwot za transmisję. Doszło do dwóch spotkań, w listopadzie lub grudniu 2008 r. i w marcu br. z Prezesem TV Asta. Był to materiał, by móc przyjąć takie stanowisko. Zwróciła uwagę na to, że stanowisko to i dwa następne, które są wyrażeniem woli przez dwa kluby, są swoistą prośbą do Burmistrza Miasta, by ewentualnie podjął rozmowy, czy zastanowił się, czy ewentualnie przedłużył wprowadzenie pewnych czynności wprowadzając je w życie. Jest to prośba, wniosek radnych – nie jest to forma uchwały, na razie są to tylko stanowiska.

Burmistrz St. Wełniak – powiedział, że jest stawiany w bardzo złej sytuacji, ponieważ jego zdanie jest odmienne i z jednej i z drugiej strony. Jest stawiany w takiej sytuacji, jakby miał występować przeciwko swoim, koleżance i kolegom, którzy są w mniejszości w Radzie. Oświadczył, że tego nie zrobi. Odbiera, że to stanowisko, następne i które jeszcze będą do końca tej kadencji, są stanowiskami politycznymi wymierzonymi przeciwko niemu i tak to faktycznie wygląda, co potwierdzą wszyscy obserwatorzy będący na sesji i inni ludzie. Jeżeli zapytamy się ich, to mówią, że „to widać aż nad wyraz”. Powiedział, że dlatego nie bądźmy hipokrytami, mówmy otwartym tekstem i będzie po sprawie.

Przewodnicząca B. Chorabik – powiedziała, że jeśli miałoby to być wymierzone przeciwko Burmistrzowi, to każdorazowo, jak dochodziło do tych dwóch spotkań z przedstawicielami telewizji, to zawsze pierwszy warunek był taki, żeby w każdej debacie, w każdym spotkaniu,  przede wszystkim brał udział pan Burmistrz.

Burmistrz St. Wełniak – powiedział, że nie zależy mu na tym, żeby pokazywać się w telewizji. Zwrócił uwagę, że mówił o czymś innym, że jest stawiany w sytuacji tak niezręcznej, że musi wystąpić przeciwko swojemu środowisku – jeżeli ma ten Apel zrealizować. Powiedział, że tego nie zrobi. Natomiast sprawa jest głębsza, bo są jeszcze dalsze stanowiska: przeciwko przekazaniu deszczówki dla MZWiK, zachowaniu obiektów „Sparty”, protest p. W. Fidurskiego na decyzję o budowie parkingu na ul. Sienkiewicza i tak będzie do końca tej kadencji.

K. Brewka – zwrócił się z prośbą, żeby nie mówić o tym, kto i co za to będzie miał itd., bo uważa, że takie wypowiedzi są nie na miejscu, ponieważ nigdy sam, nie rozmawiał z Prezesem TV Asta – zawsze był ktoś obecny. Dodał, że jeżeli chodzi o negocjacje cenowe, to były one bardzo ostre, ponieważ takie transmitowanie obrad sesji, obszerne relacje i debata, to jest koszt 5.000 zł. Po twardym naszym stanowisku, doszliśmy do kwoty 2.000 zł.- jest to minimum, poniżej którego TV Asta nie zajdzie. Prosił, żeby nie mówić, że on coś z tego ma,  albo z kimś coś załatwił, bo on takich uwag nikomu nie przekazywał i prosił, żeby tak nie mówić.

Z-ca Burmistrza J. Kołodziejczyk – zapytał, kto odpowiada za realizację budżetu w mieście Złotowie i z czyjego upoważnienia działała Przewodnicząca Rady i Przewodniczący Komisji Finansów Miejskich i Budżetu, prowadząc negocjacje w sprawie odpłatności z telewizją Asta.

Przewodnicząca Rady odpowiedziała, że to nie były czyste negocjacje, bo to należy do gestii Burmistrza. Powiedziała, że od czegoś trzeba było zacząć – trzeba było rozpocząć rozmowy, o jakich ewentualnie kwocie możemy mówić i czy to, co jest zabezpieczone w budżecie Rady Miejskiej na rok 2009, teoretycznie może się mieścić, włączając w to nagrania Asty. Dopiero po uzyskaniu takiej wiedzy mogli rozpocząć określanie stanowiska. Powiedziała, że rozumie również stanowisku Burmistrza z punktu politycznego i ludzkiego.

Z posiedzenia zwolnił się radny J. Lewandowski.

Obecnych było 13-tu radnych.

Z. Muzioł – m.in. powiedział, że jest za transmitowaniem obrad sesji przez TV Asta i poprze stanowisko w tej sprawie.

            Następnie Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt Stanowiska.

Na obecnych 13-tu w głosowaniu wzięło udział 10-iu radnych. W głosowaniu nie wzięli udziału radni z  „Lewica Razem – Złotów 2010” – 3-ch radnych.

- Za przyjęciem Stanowiska w sprawie wyrażenia zgody na nagrywanie i transmitowanie obrad sesji Rady Miejskiej w Złotowie przez TV ASTA w Pile głosowało 9-ciu radnych, przeciw – jeden.

            Rada Miejska przyjęła Stanowisko Nr 1/09 w sprawie wyrażenia zgody na nagrywanie i transmitowanie obrad sesji Rady Miejskiej w Złotowie przez TV ASTA w Pile, które jest załączone do niniejszego protokołu.

Punkt 24.

Przyjęcie stanowiska w sprawie podjętych przez Burmistrza Miasta Złotowa przygotowań do przekazania sieci kanalizacji deszczowej Miejskiemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Złotowie.

Projekt Stanowiska radni otrzymali. Był on omawiany podczas posiedzeń komisji.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że idea sformułowania tego stanowiska jest podobna, jak pozostałych. Sformułowały go również dwa kluby: Klub Prawa i Sprawiedliwości oraz Klub Niezależnych.

     Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili opinie komisji – projekt Stanowiska pozytywnie zaopiniowało pięć Komisji, negatywnie – Komisja Finansów Miejskich, Budżetu i Pozyskiwania Środków Unijnych.

St. Wojtuń – Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt stanowiska w sprawie podjętych przez Burmistrza Miasta Złotowa przygotowań do przekazania sieci kanalizacji deszczowej Miejskiemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Złotowie.

K. Brewka poinformował, że kontaktował się z ludźmi, którzy na co dzień zajmują się ochroną środowiska. Patrząc z punku ekologii, miasto nie powinno być zainteresowane zbytnim rozwojem sieci kanalizacji deszczowej, ponieważ opady: deszcz, śnieg są potrzebne. Przede wszystkim powinny one trafić do gruntu, bo takie są prawa ekologiczne. Co do tego, że sieć kanalizacji sanitarnej należy utrzymać w należytym stanie, to nie ma nikt wątpliwości, bo tak powinno być. Ale nie musi to być od razu tak, że miasto musi przekazać do Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji i oni - jako firma specjalistyczna zajmą się tym. Powiedział, że może być inne rozwiązanie, takie, jakie jest podane w Stanowisku, tj. że miasto może ogłosić przetarg na utrzymanie tej sieci i firma, która przetarg wygra, będzie to realizować, a zapłata nastąpi ze środków budżetu. Powiedział, że dla potwierdzenia jest w posiadaniu treści przetargu, który został ogłoszony w Gorzowie Wielkopolskim. Rozmawiał z wieloma przedsiębiorcami w Złotowie, którzy mówili, że płacą podatki i mogą oczekiwać czegokolwiek za płacone podatki, które nie są takie małe. Na dzień dzisiejszy wydaje się, że są to małe grosze – być może, że będzie tak w tym roku. Natomiast, jeżeli to zostanie już przejęte przez MZWiK, to firma ta sporządzi kalkulacje na przyszły rok i to już nie będą grosze, będą to na pewno większe pieniądze. Zwrócił uwagę na kolejną argumentację tej sprawy. Powiedział, że to nie są żarty, że w Złotowie nic się nie dzieje, nie ma kryzysu, wszystko jest w porządku, to jest nieprawda. Firmy obecnie mają ogromne problemy, być może nie są one tak bardzo zauważalne, ale podejmowane są już działania zmierzające do redukcji zatrudnienia, zmierzające do redukcji wynagrodzenia, a co dalej będzie to trudno powiedzieć. Zwrócił się do Burmistrza, żeby był to gest dobrej woli, żeby wycofać się z kolejnej opłaty, z tego kolejnego obciążenia dla podatników. Myśli, że trzeba tak zrobić, żeby podatnikom, którzy przez wiele lat miasto budowali i nadal budują, bo to oni budują ze swoich podatków.  Należy się im chociaż taki niewielki gest, żeby wycofać się z tego bez względu na wielkość tej opłaty – zaczekać przynajmniej w czasie. Bo nie twierdzi, że kryzys nie minie i być może podatników będzie stać na to, żeby ponosić kolejną opłatę. Ale na dzisiaj prosił, żeby tego nie robić. Nie robić kolejnego obciążenia podatnikom, bo jest im już tak bardzo ciężko a jeżeli mu się nie wierzy co mówi, to prosił, żeby przejść się po firmach i to sprawdzić.

K. Nurczyk – powiedział, że bulwersującym są niebezpieczeństwa wynikające z tego, że Rada nie będzie miała żadnej kontroli, tak jak obecnie odnośnie kanalizacji i wodociągów. Bulwersującym było przesłanie przez MZWiK umów do podpisania - bez decyzji Rady. Bardzo wiele osób nie podpisało przysłanych umów, czekając na decyzję Rady. Było to nietaktem Prezesa MZWiK, że postąpił w taki sposób.

Burmistrz St. Wełniak – powiedział, że reprezentuje zupełnie inny pogląd w tej kwestii. Prosił, żeby go nie obwiniać o to, że próbuje działać na szkodę podatników, zakładów, czy utrudnia im życie, powodując dodatkowe kłopoty, bo musiałby być samobójcą, żeby to robić. Ma zupełnie inny pogląd, ponieważ wynika to z filozofii jego działania i tych spraw, które powinny być rozstrzygane. To nie jest tak, że za deszczówkę nikt nie płaci. Jeżeli obecnie płacimy wszyscy jako podatnicy miasta, to ta decyzja ma oznaczać, że będą płacić tylko ci, co z tego korzystają. I to jest jego zdaniem naturalne i konieczne. Powiedział, że ta niesprawiedliwość ma dwa wymiary. Pierwszy taki, że obecnie za deszczówkę płaci emerytka i rencistka, która ma 600 zł. i płaci ten co ma 60 tys. zł. miesięcznie dochodu, z tym, że rencistka z tego nie korzysta, a ten drugi korzysta, bo ma plac utwardzony, parking, odprowadzone wszystkie rynny do kanalizacji - ktoś musi za to zapłacić. Powiedział, że przedstawiony Apel powoduje to, że robimy ekstra prezenty zupełnie nieznanym osobom, czy firmom, które ze Złotowem mają tylko tyle wspólnego, że mają tu nieruchomości. Podał przykład Wojewódzkiego Zarządu Dróg, który posiada dziesiątki tysięcy metrów kwadratowych powierzchni dróg, parkingów, placów w mieście, z których woda płynie do kanalizacji i nie płaci ani grosza, a my do Urzędu Marszałkowskiego płacimy „opłatę Marszałkowską” za korzystanie z tego – my im płacimy, a od nich nic nie pobieramy. Powiedział, że wielokrotnie jest mowa, są pretensje, w tym na sesjach, że zapchana jest studzienka, że tego przez kilka lat nikt nie czyścił – w budżecie na ten cel nie ma wydzielonych środków. Jeżeli są awarie, to płacimy z bieżącego utrzymania dróg. Nie jest to metoda na dłuższą metę. Powiedział, że ostatnio wybudowano dużo sieci kanalizacji deszczowej, w tym m.in. w ul. Jastrowskiej, Kujańskiej, przebudowano w ul. Norwida, Boh. Westerplatte, itd. Mamy i musimy budować tam gdzie chcemy budować drogi. Czeka nas budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Chojnicka. Zwrócił się do K. Brewki, że jako samorząd jest obowiązek stwarzać możliwość i budować te kolektory. Nie przekona go, że powinniśmy utrzymywać i eksploatować za publiczne pieniądze rzeczy, z których korzysta tylko część mieszkańców miasta. Powiedział, że tak nie może być, bo to oznacza, że to, co jest za darmo jest nie szanowane. Powiedział, że to jest nieprawdą, że ceny wzrosną – metoda stosowania tych opłat jest taka sama jak metoda kształtowania opłat za wodę i ścieki. Odbiera to jako Apel populistyczny, nie mający żadnego związku z racjonalnością i sądzi, że udowodnił to.

J. Zamczyk – powiedział m.in., że możemy apelować, ale jest to niezgodne z prawem. Nasze prawo jest zgodne z prawem europejskim. Jeżeli nie podejmiemy już dziś działań, to konsekwencja może być taka – nie tylko za korzystanie ze środowiska, za nie wywiązywanie się z zobowiązań europejskich - będą nakładane na nas kary. W tej chwili płacimy wszyscy, a będzie tak, że płacić będą tylko ci, co korzystają z tego. W ustawie jest określona maksymalna stawka, jaka może być wprowadzona, będą one jednak uchwalane przez daną radę. Jest za tym, żeby to wprowadzić, a po to miasto Złotów ma swoją spółkę MZWiK, żeby mogła zajmować się tymi sprawami.

K. Nurczyk – powiedział, że nie mamy zamiaru nie robić tego, co wynika z przepisów, co wynika z przepisów unijnych. Powiedział, że ma to być inne rozwiązanie – poprzez ogłoszenie przetargu na utrzymanie i konserwację sieci deszczowej. Nie uciekamy od tego tematu, ponieważ wiemy doskonale, że deszczówka i wszelkie prace z tym związane są niezbędne.

Burmistrz St. Wełniak – zwrócił się z pytaniem do K. Nurczyka, czy ten apel należy rozumieć, że nie chcecie, żeby było to przekazane do MZWiK ?

Czy ten Apel należy rozumieć tylko i wyłącznie jako sprzeciw przekazania tych kanalizacji do MZWiK, na co K. Nurczyk odpowiedział, żeby nie było tak jak jest z kanalizacją i wodociągami, że Rada nie ma wpływu na stawki.

Na pytanie Burmistrza, czy wobec tego, Rada jest skłonna ustalić taryfę opłat za odprowadzenie ścieków deszczowych, K. Nurczyk odpowiedział, że na dzień dzisiejszy jest w stanie to określić – ze specjalistami, z fachowcami.

Burmistrz  zapytał, czy mamy to płacić z budżetu, czy mają to płacić użytkownicy ?

K. Nurczyk odpowiedział, że jesteśmy skorzy, żeby było to płacone z budżetu.

Burmistrz St. Wełniak dodał, że wobec tego teraz to wszystko rozumie.

K. Brewka – powiedział, że mówił dość wyraźnie. Prosił o wstrzymanie się z tą sprawą w czasie. Nie kwestionował, że kiedyś trzeba to zrobić. Ale mówił o tym w nawiązaniu do tego, co w tej chwili dzieje się w gospodarce. I to jest dla niego najbardziej istotne, żeby w tej chwili nie obciążać podatników, bo jest im ciężko. Nie miał zamiaru uprawiać populizmu, tylko chciał, żeby przesunąć to w czasie, aby później taką opłatę wprowadzić - nie widziałby w tym problemu.

Burmistrz St. Wełniak – powiedział, że poparłby stanowisko radnego K. Brewki pod warunkiem, że gdyby to było tak, że są to obciążenia rzeczywiście bardzo trudne do zniesienia przez miejscowych przedsiębiorców. W/g jego opinii, to 80 % będzie opłat budżetu – Marszałka Województwa, Zarządu Dróg i miasta. Jak będzie 20 % pozostałych wpływów, to będzie dużo. Jeżeli jest mowa o kwotach nominalnych, to przyjąć poziom kwot miast podobnych, tj. 3-5 groszy za m2 -  Piła ma 8 groszy, to co to jest za  skala, gdy ktoś ma 1000 m2 powierzchni, z której odprowadza wodę. Przyjmując 5 groszy, to jest 5 zł. miesięcznie  - o czym my mówimy ? Natomiast mówimy o tym, jeżeli Wielkopolski Zarząd Dróg ma około kilkadziesiąt tysięcy m2 powierzchni, to my płacimy rocznie jako miasto ponad 20 tys. zł. opłat - do tego samego Marszałka, od którego nie bierzemy złotówki. O czym my tu rozmawiamy ? Nie trzeba być żadnym ekonomistą, żeby do takiej sytuacji nie dopuszczać.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że Piła miała 36 groszy, a od 2007 r. - 60 groszy. Natomiast Gniezno, Wągrowiec dla odbiorców przemysłowych – 1,29 zł. na rok od m2, ale w tym są szpitale i szkoły, gdzie jest 1,12 zł., osoby indywidualne – 1,08 zł. Zwróciła uwagę, że kwoty są różne w różnych miejscowościach. Podała przykład Poznania, gdzie Rada Miejska podjęła decyzję, utrzymując zaproponowaną przez Prezydenta stawkę, ale wprowadziła taką zmianę, że odbiorcy płacą 1 grosz, a różnicę pokrywa budżet miasta. Powiedziała, że stanowisko, które przygotowali jest pomysłem na rozważenie innych opcji czasowych – taka była intencja.

Burmistrz Miasta – powiedział, że jutro – 25.04. będzie podpisany akt notarialny, na mocy którego sieć kanalizacji deszczowej zostanie przekazana do Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

K. Brewka – zapytał, czy ten moment przekazania jest zasadny ?

Burmistrz odpowiedział, że próbuje przekonać, że to jest zasadne. Dodał, że nigdy nie ma dobrego momentu na podwyżki podatków, opłat. Powiedział, że nie spieszymy się z tym - jesteśmy spóźnieni o 3 lata. Dodał, że od 1 kwietnia, przekazując te obiekty do MZUK, musielibyśmy zapłacić 22 % podatku VAT, tj. 200 tys. zł.

A. Kosiba zgłosił wniosek formalny o zamknięcie dyskusji nad tematem deszczówki.

W związku z powyższym wnioskiem Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję i poddała pod głosowanie projekt Stanowiska.

Za jego przyjęciem głosowało 10-ciu radnych, przeciw – 3-ch.

Rada Miejska przyjęła Stanowisko Nr 2/09 w sprawie podjętych przez Burmistrza Miasta Złotowa przygotowań do przekazania sieci kanalizacji deszczowej Miejskiemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Złotowie, które jest załączone do niniejszego protokołu.

Punkt 25.

Przyjęcie stanowiska w sprawie wykorzystania i zarządzania obiektami sportowymi przy ulicy Mickiewicza 18 w Złotowie.

Projekt Stanowiska radni otrzymali. Był on omawiany podczas posiedzeń komisji.

Przewodniczący komisji przedstawili opinie komisji – projekt Stanowiska pozytywnie zaopiniowało pięć Komisji, negatywnie – Komisja Finansów Miejskich, Budżetu i Pozyskiwania Środków Unijnych.

K. Nurczyk – powiedział, że na spotkaniu, kiedy była przedstawiana ekspertyza obiektu hali przy ul. Mickiewicza przez p. L. Kurcina, padł pomysł Przewodniczącej B. Chorabik, aby temat ten odłożyć do czasu, kiedy zostanie uruchomiona hala widowiskowo – sportowa. Wówczas zobaczymy zapotrzebowanie na ośrodki sportowe – jak to funkcjonuje. Jest po wielu rozmowach z młodzieżą, z dziewczętami z sekcji siatkarskiej, które są zbulwersowane jeżeli będzie sytuacja, że nie będą mogły trenować na „Sparcie”. Nie będą miały możliwości trenować, w tylu godzinach, na hali widowiskowo - sportowej. Młodzież grająca w piłkę nożną i wyjeżdżająca na sparingi piłkarskie do pobliskich wiosek,  powiedziała, że jest to w ogóle wykluczone, żeby mogli spokojnie trenować – czyli będą nadal wyjeżdżać, tak jak wyjeżdżali. Są zbulwersowani takim pomysłem. Powiedział, że uzasadnienie przedstawione w Stanowisku jest chęcią zaczekania aż oddana zostanie hala widowiskowo – sportowa i wtedy zobaczymy czy jest takie zapotrzebowanie. Nikt z nas nie ma zamiaru płacić pieniędzy z budżetu i utrzymywać budynki, jeżeli okaże się, że nie ma takiego zapotrzebowania. Natomiast widzimy z roku na rok, że coraz więcej dzieci chce trenować różne dyscypliny sportu. Mamy lodowisko, jest basen – przez cały czas jest na to ogromne zapotrzebowanie, będzie możliwość trenowania różnych dyscyplin sportowych pod dachem na lodowisku – jak będzie nawierzchnia – nie tylko tenis. Być może, że w przyszłości okaże się, że będzie to wystarczające, a na dzień dzisiejszy proszą, żeby wstrzymać się z jakimkolwiek przekazywaniem budynku „Sparty” pod jakiekolwiek inne działalności.

Przewodnicząca Rady zwróciła uwagę na to, że K. Nurczyk precyzyjnie określił również intencje sformułowania tego Apelu.

K. Żelichowski – powiedział, że nie zrozumiał na jakiej podstawie K. Nurczyk to mówił, bo jak była przeprowadzona sonda na portalu „złotowskie.pl”, czy mieszkańcy byliby zainteresowani, żeby powstała tam kręgielnia, to były zupełnie inne wyniki.

K. Majewski – nawiązał do spotkania zorganizowanego jesienią przez Burmistrza z działaczami sportowymi z udziałem radnych, podczas którego były różne opinie na temat hali, „Orlika”, ale na temat płyty główne boiska piłkarskiego nie było żadnej opinii, która przyzwalałaby na likwidację tego boiska. Wyraził opinię, że decyzja o likwidacji boiska, czy przeznaczenia na cele inwestycyjne byłaby na tyle naganną, że byłaby ona nieodwracalna, historyczna. Jeżeli raz wpuści się tam sprzęt mechaniczny i zainwestujemy, to już tego boiska nie przywrócimy. Uważa, że w tym rejonie jest zagęszczenie miasta tak duże, że budowanie nowych obiektów jest, jego zdaniem, naganne.

Z posiedzenia zwolnił się radny A. Kosiba.

Obecnych było 12-tu radnych.

W. Fidurski – powiedział, że jeżeli jest ktoś chętny uruchomić kręgielnię, to zbudowałby mu drogę, doprowadziłby mu gaz, prąd na Wioślarską, żeby zrobić to w tym rejonie. Ale w tym momencie decyzje dotyczące obiektów „Sparty” są przedwczesne. W mieście są tereny, gdzie można byłoby jeszcze wprowadzić mieszkaniówkę i nie trzeba tego lokować w mieście, ponieważ należymy do najbardziej zagęszczonych miast w województwie, gdzie przypada na 1 km2 najwięcej mieszkańców. Zapytał, w jakim kierunku my idziemy ? Nie był w miastach partnerskich, ale czy jest tam tylko jeden stadion – wprost przeciwnie, jest ich kilka. Dzisiaj idzie to w tym kierunku, że jest coraz więcej tych potrzeb i dopiero co zaczęło działać Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej - dajmy im niech się wykażą i zobaczymy, że sale będą pełne. Powiedział, że pada argument, że szkoły są puste – to prawda, ale dlatego, że nie ma pieniędzy na zajęcia pozalekcyjne. Gdyby dać pieniądze do szkół, to byłoby widoczne, co by się działo. Uważa, że ta decyzja dotycząca obiektów sportowych jest za wczesna – byłby czas prawie 2 lata na obserwacje i podejmowanie odpowiedzialnych decyzji.

K. Żelichowski – powiedział, że w swojej wypowiedzi nie mówił o boisku piłkarskim, mówił o sali sportowej. Boisko sportowe pozostanie na takiej zasadzie jak było – nic nie zabiera się na parkingi. Powiedział, że pisze się, żeby wyremontować salę sportową przy ul. Mickiewicza – włożyć 1-2 mln zł. i za rok podjąć decyzję, że ją sprzedajemy ? Zwrócił się do W. Fidurskiego – powiedział, że lubi on bardzo lekko wydawać pieniądze: wyremontować halę, dać pieniądze nauczycielom – nie wiadomo ile, nie brać żadnych podatków, ale jak tak będzie się robić, to zabraknie pieniędzy w budżecie - na nic nie będzie pieniędzy, bo wszystko przejemy. A to chyba nie o to chodzi.

Z. Muzioł – powiedział, że były dyskusje na temat obiektu sportowego przy ul. Mickiewicza. Miał być przygotowany stan techniczny obiektu, a jest już projekt rozdysponowania obiektu – kręgielnia, strzelnica itd. To samo dotyczy stadionu – była mowa o wybudowaniu stadionu na ul. Wioślarskiej, hali sportowo-widowiskowej a dopiero później miały zapaść decyzje, co do obiektów „Sparty”. Jeżeli to będzie sprzedane, to nie będzie o czym dyskutować. Prosił, aby nie spieszyć się, poczekać z podjęciem decyzji w sprawie obiektów „Sparty”, żeby nie pozbawiać dzieci, młodzieży z korzystania z obiektów – ze stadionu przy ul. Mickiewicza. Powiedział, że społeczeństwo nie wybaczy zlikwidowania boiska piłkarskiego.

Burmistrz St. Wełniak – powiedział, że jest to temat sporny. Powiedział m.in., że swoje argumenty przedstawił kiedy była mowa o rozwoju sportu i obiektów sportowych na początku kadencji. Nie jest to nowa rzecz. Na ten temat jest mowa już 2 lata. Uważa, że sytuacja dojrzała do tego, że trzeba podejmować już decyzję – nie ma co czekać do 2010 roku, bo  nawet gorsza decyzja podjęta w czas, jest lepsza niż żadna. Powiedział czym kieruje się, bo to nie jest tak, że to sobie wymyślił - zlikwidujemy obiekty w mieście i pójdą one na Wioślarska, w inny rejon. Ma racjonalne argumenty w tej sprawie, o których wielokrotnie mówił i, które przypomniał. Jeżeli przyjrzeć się ile my, jako samorząd, mamy obowiązek zabezpieczyć potrzeby młodzieży i dzieci w uprawianiu sportu, to zabezpieczamy to w 5 %, bo tyle procent dzieci i młodzieży w wieku do 18 lat w Złotowie uczestniczy w różnych zajęciach treningowych w „Sparcie”, „Drogowcu” UKS-ach. 95 % dzieci i młodzieży nie ma innej alternatywy jak siedzieć w domu przed komputerem i  mają inne zainteresowanie – na pewno nie sportowe, a dlaczego, bo nie stwarza się im alternatywy. Należy zrozumieć, że ambicje działaczy sportowych rozmijają się z oczekiwaniami tych 95 % dzieci i młodzieży. Nie każdy chce profesjonalnie uprawiać sport, nie każdy chce jeździć na rowerze, nie każdy chce grać w siatkówkę, nie każdy chce grać w piłkę na poziomie rozgrywek ligowych. Wiele tych dzieci i młodzieży chce mieć możliwość alternatywnego spędzania czasu, nie koniecznie w postaci wysiłku fizycznego. Powiedział, że my, jako samorząd, mamy obowiązek takie możliwości im stworzyć. Dlatego nie znajduje żadnych argumentów u radnych, które przekonałyby go do tego, że ten pomysł jest zły. Hala „Sparty” jest zdewastowana totalnie i niech nikt nie mówi, że to jest symbol, czy wizytówka miasta - symbol, którego trzeba chronić, bo za to trzeba się normalnie wstydzić. Jeżeli w Apelu proponuje się, żeby czekać do 2010 roku, to tak jakbyśmy „czekali na wiosnę, która ma przyjść”. Ta propozycja, którą preferuje, żeby pozostawić małą salę sportową do różnych zajęć dla potrzeb dla dzieci i młodzieży, którzy chcą uprawiać sport profesjonalny. Natomiast musimy stworzyć dla drugiej części młodzieży – zdecydowanie większej, jakąś alternatywę. Dlatego, tam na tej Sali, taką alternatywę możemy stworzyć. Możemy stworzyć alternatywę komercyjną, bądź  bezpłatną. Te usługi, o których mówi i, które proponuje, powinny być odpłatne – w jakiej wysokości jest kwestią dyskusji. Ma tam powstać bowling, strzelnica, może SQUASH (skłosz) i inne, gdzie właśnie ta grupa naszego społeczeństwa – dzieci i młodzież do lat 20-tu, tego potrzebuje. Jeżeli autorzy Apelu nie wierzą, to nich zapytają, bo takie posługiwanie się – „my w imieniu społeczeństwa już dawno minęło”. Uważa, że ta propozycja i to, co zostało przedstawione na spotkaniu z działaczami sportowymi, na nasze zlecenie, nie ukrywa, że są to nasze inicjatywy i pomysły przeniesione przez L. Kurcina na papier i prosił, żeby go do tego nie mieszać, że L. Kurcin chce kupić, to dlatego projektuje, itd. bo jest to totalna paranoja - bo takie głosy również się pojawiają. Uważa, że jest to dobra alternatywa dla tego obiektu i jest możliwość połączenia środków publicznych ze środkami prywatnymi. Będzie to dobrze służyć mieszkańcom Złotowa. Jeżeli radni uważają, że miasto ma być atrakcyjne, to miasto nie może być prowincjonalne i zapyziałe, bo do tego miasta nikt nie przyjedzie. I tak jest kłopot, żeby ktoś przyjechał, bo nie jesteśmy taką wielką atrakcją, żeby ściągali do nas ludzie zewsząd, niewiadomo skąd. Musimy przynajmniej próbować stwarzać takie warunki. Jeśli chodzi o „Orlika”, to będzie on w tym roku budowany – czy to się komuś podoba, czy nie. Nikt by mu wybaczył, gdyby na tym etapie zrezygnowano z tego. Decyzja już zapadła i na ukończeniu jest pozwolenie na budowę, są już podpisane umowy. Natomiast, jeśli chodzi o piłkarską płytę boiska, to jest sprawa otwarta. Uważa, że teren ten jest zbyt atrakcyjny, żeby wykorzystywać go, w sytuacji jaka powstanie – że będzie boisko z prawdziwego zdarzenia na ul. Wioślarskiej, będą boiska treningowe, będzie bieżnia, będą wszystkie urządzenia do uprawiania lekkoatletyki - żebyśmy utrzymywali ten obiekt – przy tym, że będzie „Orlik”, na którym dzieci i młodzież i starsi będą mogli grać w piłkę. Żeby na obecnym boisku mogły odbywać się jakiekolwiek rozgrywki, to musi być ono powiększone, a miejsca na jego powiększenie nie ma.

Przewodnicząca B. .Chorabik.- powiedziała, że z tego co przedstawił Burmistrz, to widać, że są dwie odrębne wizje rozwoju tej części miasta, przynajmniej przez najbliższy rok.

Z. Muzioł powiedział m.in., że wyborcy, społeczeństwo nie wybaczy zlikwidowania stadionu. Powiedział, że Burmistrz ma inną wizję, on też i społeczeństwo mają inną – nie będzie głosował za tym, żeby to zlikwidować. Wyborcy mu tego nie wybaczą, a czy wybaczą Burmistrzowi, to okaże się w wyborach.

     Następnie Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt Stanowiska.

- Za jego przyjęciem głosował 9-ciu radnych, przeciw – 3-ch.

            Rada Miejska przyjęła Stanowisko Nr 3/09 w sprawie wykorzystania i zarządzania obiektami sportowymi przy ulicy Mickiewicza 18 w Złotowie, które jest załączone do niniejszego protokołu.

Punkt 26.                          

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Burmistrz Miasta:

Radnej A. Andrzejewskiej:

1)      Obowiązek umieszczania numerów pocztowych leży po stronie właściciela budynku bądź użytkownika, a Urząd jest odpowiedzialny do wyegzekwowania tego. Zgadza się, że jest trochę zaniedbań w tym temacie. Zwróci uwagę, szczególnie Straży Miejskiej, aby przy  innych kontrolach zwracali na to uwagę. 

 

2)      Jeśli chodzi o bezpośrednie połączenie ze Złotowa do Poznania, to jest to sprawa Starostwa, które organizuje transport publiczny. Był Starostwa – myśli, że zapisał to sobie i będzie starał się to wyjaśnić, załatwić.

Radnemu K. Nurczykowi:

1)      W sprawie parkomatów odpowiedział, że jeśli chodzi o ul. Boh. Westerplatte, to zgadza się, że odległość z parkingu do parkomatu jest duża. Powiedział, że są małe wpływy z tego parkomatu i być może, że zrezygnuje się z płatnej części tych parkingów, ponieważ nie ma sensu tego utrzymywać, jeśli nie ma zainteresowania. Powiedział, że trwają przygotowania do oznakowania innego miejsca, o czym radni będą poinformowani w terminie późniejszym. Natomiast jeśli chodzi o inny typ parkomatów, który rozliczały i wydawały pieniądze, to niestety, koszt ich jest bardzo duży – jednego urządzenia wynosi około 50 tys. zł.

2)      Jeżeli chodzi o zły wyjazd z parkingu przy ul. Norwida w kierunku NETTO, to uważa, że jest prawidłowe rozwiązanie i nie będzie to zmieniane, ponieważ ruch w tym rejonie miasta jest bardzo duży – wyjeżdżają samochody z osiedla mieszkaniowego i z parkingu bezpośrednio przy NETTO, jest bardzo duży ruch pieszy i wprowadzenie dodatkowego wyjazdu z parkingu byłoby bardzo dużym zagrożeniem. Powiedział, że na ten temat była duża dyskusja przy projekcie tego obiektu i wtedy zwracano uwagę, żeby tego nie robić ze względu bezpieczeństwa. Należy wybierać co jest korzystniejsze dla większości.

3)      W sprawie kontroli „śmieciowych” odpowiedział, że, od czasu do czasu Straż Miejska prowadzi takie kontrole. Jeżeli są sygnały, że ktoś nie ma podpisanej umowy, to jest to sprawdzane, chociaż jest w części przeciwnikiem takiej kontroli, bo należy to do tego, który na tym zarabia i ma takie same możliwości egzekwowania i przedstawiania do ewentualnej decyzji do Urzędu, żeby wyegzekwować ten obowiązek. Natomiast nie jest to tak, żeby Urząd wyręczał MZUK w całości z obowiązku kontroli, kto ma podpisaną umowę na dostawę śmieci, a kto nie.

4)      Jeżeli chodzi o wybieg dla psów to odpowiedział, że zrobiono go nie po to, żeby likwidować – nie należy z tym przesadzać. Zauważył, że psów jest tam dużo. Jest to kwestia edukacji, pewnej kultury wychodzenia z psem, bo są specjalne kosze i worki – gdyby każdy po sobie sprzątał, to takiego problemu by nie było. Od czasu do czasu MZUK sprząta tam, ale nie będziemy utrzymywać tego tak jak chodniki w mieście. Uważa, że chodzący tam z psami – jeden drugiemu powinien zwracać uwagę na sprzątanie po sobie – po swoich psach.

Jeśli chodzi o oznakowanie psów elektronicznymi identyfikatorami, to wstępnie sprawa jest rozeznawana. Najprawdopodobniej podejmiemy taką inicjatywę, chociaż nie można oczekiwać, że to rozwiąże wszelkie problemy, ponieważ – po powstaniu schroniska – powszechną praktyką stało się przywożenie psów z okolicznych miejscowości. Walczymy z tym, ale jak do tej pory mało skutecznie - są jednak pewne pomysły, że ta skuteczność będzie większa.

5)      Jeśli chodzi o ceny mieszkań, to są różnice w mieszkaniach podobnych między mieszkaniami lokatorskimi a komunalnymi, co wynika to z tego, że inaczej jest liczona zaliczka na remonty - za lokale własnościowe jest to 1 zł. od m2 powierzchni lokalu, a w mieszkaniach lokatorskich, jest to w czynszu, który obecnie wynosi 5 zł. za m2 – nie jest to 5 zł. na remonty, bo w tym czynszu są również koszty inne, których nie płaci właściciel lokalu. Powiedział, że za mieszkanie o powierzchni 50 m2, to obecnie właściciel płaci ponad 300 zł. a lokator – około 430 zł. Różnice nie wynikają z tego, że jest to inaczej liczone, ale główny powód jest w tym, że lokator płaci wyższą opłatę – zaliczkę na remonty niż właściciel, bo właściciel płaci 1 zł., co przy mieszkaniu o pow. 50 m2 daje rocznie kwotę 50 zł. Powiedział, że najprawdopodobniej od przyszłego roku będą starania, aby zaliczka na remonty dla właścicieli mieszkań była wyższa, bo obecnie starcza to zaledwie na drobne bieżące remonty.

Radnemu W. Fidurskiemu:

1)      Jeżeli chodzi o pieniądze na tenis stołowy i w ogóle na sport, to uważa, że gdyby pieniędzy było 3 razy tyle, to zawsze będzie ich za mało. Uważa również, że działacze sportowi powinni podchodzić do tego nieco inaczej. Od przyszłego roku będzie optował, żeby proporcjonalnie, sekcje sportowe i kluby sportowe wykazywały się dodatkowymi dochodami, nie tylko licząc na budżet miasta. Tak nie może być, bo n.p. sekcja tenisa stołowego, to z tego co wie, liczy niewiele ponad 10 zawodników, z tego 7 jest spoza terenu miasta. Z jakiej racji mamy finansować zabawę, czy szkolenie dzieci i młodzieży spoza miasta – podobna sytuacja jest w Klubie „Drogowiec”. My, jako miasto mamy obowiązek finansowania dzieci, młodzieży z naszego miasta, a nie z pozostałych gmin. Powiedział, że podobnie jest w innych sekcjach, dlatego uważa, że tematowi temu trzeba przyjrzeć się i podejść do tego racjonalnie. Uważa, że jednym z kryteriów przyznania środków, powinny być również starania się o środki działaczy, trenerów, czy opiekunów sekcji w poszczególnych dyscyplinach, którzy powinni wykazać się dochodami spoza budżetu miasta. Jest wiele możliwości pozabudżetowych otrzymania pieniędzy i trzeba zacząć się o to starać.

2)      Jeżeli chodzi o środki na zagospodarowanie brzegów jezior, to jest rzeczywiście ogłoszony konkurs na działanie VI – Turystyka, jednak Radni rozstrzygnęli na tej sesji o tym. Urząd złoży wniosek, ale jesteśmy na straconej pozycji, ponieważ pierwszy i podstawowy wymóg jest i pytanie – czy na terenie na który miasto będzie ubiegać się o środki, jest plan zagospodarowania przestrzennego – bez planu nie ma mowy o tym. Powiedział, że przystąpienie do planu zagospodarowania terenów wokół jeziora Miejskiego, nie było powodowane niczym, poza tym, żeby uregulować własności działek nad jeziorem. To przede wszystkim było powodowane tym, że był zamiar ubiegać się o środki unijne na kompleksowe zagospodarowanie brzegów jeziora Miejskiego i Zaleskiego – taki był tytuł całego tego programu.

3)      Burmistrz, przed odpowiedzią na interpelację dotyczącą wniosków o przeznaczenie do sprzedaży obiektów sportowych przy ul. Mickiewicza, zadał pytanie p. Fidurskiemu, skąd ma takie informacje, że do miasta, czy Urzędu wpłynęły wnioski, czy ktoś dopytywał się o kupno obiektu „Sparty”, na co W. Fidurski odpowiedział, że to wynika z pośpiechu jaki jest w tej sprawie. Burmistrz odpowiedział, że żadnego pośpiechu nie ma – pośpiech ten jest od 2-ch lat. Uważa, że takie pytania są nie na miejscu, bo one sugerują, przy pełnej sali, że burmistrz już zadecydował, a najchętniej już to sprzedał. Nie życzy sobie tego, bo to jest sugerowanie, powielanie jakiejś nieprawdy. Takimi wypowiedziami W. Fidurski wzbudza nieufność do burmistrza – jest to tak, jakby rzeczywiście ten fakt miał miejsce. Prosił żeby takich metod nie stosować. Ponadto powiedział, że doszły do niego głosy podczas zebrania rencistów i emerytów, że to dlatego ma być plan uchwalony, bo burmistrz kupił już tam działkę. Zapytał, kto to rozpowiada ? – bo on nie.

Radnemu K. Żelichowskiemu:

Odpowiedział, że rzeczywiście teren, o którym mówił K. Żelichowski jest tam w fatalnym stanie. Powiedział, że prawdopodobnie całość nie jest terenem miejskim, ale zainteresujemy się tym. Temat ten był już poruszany i zgłaszany – i uważa, że coś tam trzeba zrobić bo ten wjazd jest utrudniony i  w złym stanie. 

Radnemu A. Kosibie:

1)      W sprawie uporządkowania terenu - rogu Garncarskiej – Mickiewicza powiedział, że podjęto rozmowy z właścicielem tej nieruchomości – nie ma jeszcze ostatecznych ustaleń. Chcemy tą działkę ze znajdującą się na niej ruderą zamienić na inną nieruchomość. Powiedział, że część budynku komunalnego została rozebrana, a ludzie ci są na liście przydziału mieszkań – jak będą mieszkania, to opuszczą je i niebawem będzie to możliwe do rozebrania w całości.. Wówczas na te dwie działki, tj. miejska - po rozbiórce i ta, którą ewentualnie uda się zamienić, będzie opracowana dokumentacja techniczna na budowę budynku mieszkalnego, najprawdopodobniej z usługami i tak, jak ma to miejsce przy ul. Wojska Polskiego i Półwiejskiej – przekazać do ZTBS, albo działkę sprzedać – żeby teren ten zagospodarować.

Radnemu K. Majewskiemu:

1)      W sprawie boiska „Sparty” odpowiedział, że wypowiadał się już wcześniej.

2)      Jeżeli chodzi o utwardzenie alejek na cmentarzu komunalnym, odpowiedział, że też jest za tym, ale jak wiadomo, w tym roku w budżecie nie ma na to środków.

 

W sprawie nieutwardzonego parkingu przy cmentarzu komunalnym odpowiedział, że jak tylko warunki pozwolą, to będzie on wyrównany.

3)      Oświetlenie skarpy na ul. Partyzantów – powiedział, że nie jest znana mu sprawa, ale w tym roku nie ma środków na ten cel. Rozezna sprawę, jakie byłyby to ewentualnie koszty i wtedy na ten temat można rozmawiać.

4)      W sprawie odpadów segregowanych – odpowiedział, że zajmuje się tym Miejski Zakład Usług Komunalnych. Ustalono, aby wygrodzić te pojemniki, żeby chociaż nie było widać tego bałaganu. Poinformował o zamiarze obserwacji tych miejsc kamerami, które byłyby przenoszone w miejsca gdzie znajdują się pojemniki na te odpady. Powiedział, że to nam wszystkim zależeć, bo zgłaszanie tego problemu niczego nie załatwia, bo my to widzimy i z tym walczymy. Natomiast pokazywanie tego niczego nie zmieni – musimy wspólnie przyjąć jakiś front nie pobłażania tego rodzaju sytuacji. Są przykłady niszczenia małej architektury, łamania drzew - to co się dzieje, przerasta wszelkie możliwości i jeżeli to mamy robić, to powinniśmy to robić wspólnie i zwracać uwagę wszyscy.

Jeśli chodzi o odpady wielkogabarytowe, to powinno organizować się raz na kwartał. Pierwsza taka zbiórka przewidziana jest przed Euro Eco Meetingiem.

Radnemu St. Wojtuniowi:

W sprawie agregatu przy lodowisku, odpowiedział, że zgłaszano to. Firma, która instalowała agregat orzekła, że spełnia on wszelkie wymogi i kryteria określone dla tego typu urządzeń i przepisów, które w tym względzie obowiązują - na razie mamy na to gwarancję. Z tego co słyszał, to w niektórych miejscowościach agregaty te podobno chodzą ciszej, a czy to jest prawda, to trudno mu powiedzieć.

Radnemu St. Pikulikowi:

W sprawie dodatkowej ścieżki w Parku Miejskim w stronę ulicy Nieznanego Żołnierza, to uważa, że jest to bez sensu, ale rozpatrzymy to.

Jan Szwalgun – Prezes Miejskiego Zakłady Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. odpowiedział na interpelację zgłoszoną przez radnego W. Fidurskiego dotyczącą robót w ulicy Nieznanego Żołnierza. Powiedział, że na odcinku od ul. Boh. Westerplatte do „Tartaku” zostały wymienione wszystkie przyłącza do budynków mieszkańców, poza dwoma przyłączami, które nie wymagały wymiany, tj. do budynków p. St. Chmielewskiego i p. Lewandowskiego, które były wykonywane niedawno – zostały wymienione tylko opaski. Dodał, że bardzo dobrze układała się współpraca z mieszkańcami tego rejonu podczas wykonywanych robót, za co podziękował mieszkańcom.

 

                W związku z tym, że nie było pytań i uwag do udzielonych odpowiedzi, przystąpiono do omawiania kolejnego punktu porządku obrad.

Punkt 27.

Sprawy różne, wolne wnioski, informacje, komunikaty.

1.      Radny K. Brewka – zwrócił się do Burmistrza Miasta o zorganizowanie spotkania z podatnikami, przedsiębiorcami z terenu miasta, żeby zorientować się co się dzieje w złotowskich firmach, bo docierają różne sygnały, nie do końca sprawdzone. Chciałby, żeby spotkać się z nimi i myśli, że na tyle będą otwarci, żeby powiedzieć nam, co dzieje się w firmach, jak to wszystko wygląda, jak to widzą i czego by ewentualnie oczekiwali. Rozumie, że jako miasto, być może, nie wiele możemy pomóc przedsiębiorcom, ale ważne jest posiadanie tej informacji, chociażby dlatego i po to, że w miesiącu kwietniu będą goście z Niemiec, którzy chcą nam zaproponować współpracę gospodarczą – z niemieckich miast: Rathenow i Retzburg. Dobrze byłoby, żeby można było zorientować się jak to wygląda, czego oczekują nasi przedsiębiorcy - po to, żeby mieć podkład do dyskusji z partnerami – gośćmi z Niemiec. Co chcą nam zaproponować i czego my oczekujemy, a przede wszystkim, czego oczekują przedsiębiorcy, bo to ma zostać nawiązana współpraca gospodarcza. Na ile to się uda, to trudno teraz powiedzieć, bo my tego nie wiemy. Myśli, że bardzo ważne jest posiadanie takiej świadomości po to, żeby mieć temat do rozmowy. Byłoby dobrze takie spotkanie zorganizować, bo miasto nie funkcjonuje bez podatników i podatnicy bez miasta.

 

2.      Pan Zbigniew Cepnik – mieszkaniec Złotowa – poruszył sprawę dotyczącą deszczówki. Powiedział, że od 6 lat ma podpisaną umowę z MZWiK i płaci za deszczówkę – obecnie jest to 84 zł. miesięcznie. Odprowadza ścieki do kanalizacji, a nie może odprowadzać do deszczówki, bo nie ma jej w Al. Piasta. Nie zgadza się z tym, żeby pozostali mieszkańcy nie płacili za odprowadzanie deszczówki do kanalizacji. Chciałby, żeby w Al. Piasta była również wybudowana deszczówka, bo może wtedy będzie mniej płacił. Uważa, że wszyscy mieszkańcy, którzy odprowadzają powinni za to płacić. Odnośnie telewizji Asta – zapytał, czy radni nie uważają, że jest to promocja tej telewizji, ponieważ jest jeszcze jedna telewizja w Złotowie. Nie wszyscy mieszkańcy oglądają telewizję Asta. Dlaczego z podatków mieszkańców ma być opłacana jedna telewizja - jeżeli tak, to należy płacić również drugiej telewizji, która będzie mogła nadawać relacje z sesji. A jeżeli tak ma być, to należy zobowiązać TV Asta, żeby było też na stronach internetowych – nie tylko Kurier Złotowski, ale również rozmowy po Kurierze jak i nagrania z sesji Rady Miejskiej. Powiedział, że jeżeli nie będzie to zapewnione, to tylko część mieszkańców Złotowa skorzysta z tego, a co z resztą mieszkańców? Uważa, że jest to promocja tylko jednej telewizji.

K. Brewka – wyjaśnił p. Zb. Cepnikowi, że jeżeli chodzi o wody, to co on płaci, to płaci wielu ludzi - płaci on za wodę, która nie jest odprowadzana do kanalizacji deszczowej, tylko do kanalizacji ogólnospławnej. A teraz będzie płacił również za wodę, która będzie odprowadzana do kanalizacji deszczowej. Wyjaśnił, że to są dwie różne rzeczy. 

      Z-ca Burmistrza – J. Kołodziejczyk – poinformował, że jeżeli chodzi o przypadek p.Zb.   Cepnika, to będzie zdecydowanie mniej płacił.

 

3.      Przewodnicząca Rady B. Chorabik:

1)      Zwróciła się do Radnych, aby odebrali Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2008.

2)      Przypomniała o złożeniu do biura Rady w terminie do dnia 30 kwietnia br. w 2-ch egzemplarzach oświadczenia majątkowego oraz zeznań podatkowych – PIT.

3)      Powiedziała, że następna sesja Rady Miejskiej – absolutoryjna, odbędzie się w ostatni wtorek kwietnia – 28 - go, o godz. 10.00.

4)      Poinformowała, że wpłynęło pismo – prośba Związku Sybiraków Koła Terenowego w Złotowie w sprawie nadania jednej z ulic lub skwerów w mieście nazwy „Zesłańców Sybiru”. Wniosek ten przekazała Burmistrzowi Miasta.

Punkt 28.

Zamknięcie sesji.

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodnicząca Rady Barbara Chorabik, o godz. 16.40. zamknęła XXVII sesję Rady Miejskiej w Złotowie.

 

 

Protokołował:

J. Manowski

 

 

 

                                                      Sekretarz obrad                              Przewodnicząca

                                                                                                                  Rady Miejskiej

                                                    Wiesław Fidurski

                                                                                                          mgr Barbara Chorabik