Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Złotowie

Kolorowy pasek

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane: Roboty remontowe w obiekcie Szkoły Podstawowej nr 1 w Złotowie

                                OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Złotów: Roboty remontowe w obiekcie Szkoły Podstawowej nr 1  w Złotowie
Numer ogłoszenia: 136494 - 2009; data zamieszczenia w BZP: 07.05.2009

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Stanisława Staszica , ul. Bohaterów Westerplatte 9, 77-400 Złotów, woj. wielkopolskie, tel. 0-67 265 00 38, faks 0-67 263 29 25.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Publiczna Szkoła Podstawowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty remontowe w obiekcie Szkoły Podstawowej nr 1 w Złotowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są prace remontowe w obiekcie Szkoły Podstawowej Nr 1 przy ul. Bohaterów Westerplatte 9 w Złotowie. 3.3.1. Przejście do L.O., drzwi w pomieszczeniu informatyki -roboty budowlane Rozbiórka ścianek drewnianych Wykonanie ścianki działowej z osadzeniem drzwi dwuskrzydłowych z PCW Wykucie otworu w ścianie murowanej na drzwi Ułożenie nadproży prefabrykowanych Demontaż ościeżnicy drzwiowej i zamurowanie otworu drzwiowego Uzupełnienie tynku ścian Malowanie pomieszczeń 3.3.2.Drzwi do klas -roboty budowlane Demontaż skrzydeł drzwiowych Wykonanie i montaż skrzydeł drzwiowych drewnianych pełnych 3.3.3. Klatka schodowa -roboty budowlane Rozebranie okładziny ściennej z płytek z usunięciem i wywozem gruzu Uzupełnienie tynku ścian Ułożenie na ścianach okładziny żywicznej Malowanie ścian i biegów klatki schodowej 3.3.4. Korytarz I piętro -roboty budowlane Rozebranie okładziny ściennej z płytek z usunięciem i wywozem gruzu Zerwanie wykładziny podłogowej Zerwanie posadzki cementowej z usunięciem i wywozem gruzu Wykonanie posadzki cementowej Uzupełnienie tynku ścian Ułożenie posadzki z płytek gres Ułożenie na ścianach okładziny żywicznej Malowanie ścian 3.3.5. Korytarz II piętro -roboty budowlane Rozebranie okładziny ściennej z płytek z usunięciem i wywozem gruzu Zerwanie wykładziny podłogowej Zerwanie posadzki cementowej z usunięciem i wywozem gruzu Wykonanie posadzki cementowej Uzupełnienie tynku ścian Ułożenie posadzki z płytek gres Ułożenie na ścianach okładziny żywicznej Malowanie ścian 3.3.6. Korytarz przy pokoju nauczycielskim -roboty budowlane Zerwanie wykładziny podłogowej Zerwanie posadzki cementowej z usunięciem i wywozem gruzu Wykonanie posadzki cementowej Ułożenie posadzki z płytek gres Malowanie ścian 3.3.7. Ogrodzenie -roboty budowlane Demontaż ogrodzenia metalowego wraz ze słupkami Rozbiórka cokołu betonowego z usunięciem i wywozem gruzu Wykonanie cokołu betonowego Zamontowanie uprzednio zdemontowanego ogrodzenia metalowego Oczyszczenie i malowanie całości ogrodzenia szkoły 3.3.8. Pomieszczenie Dyrektora, Księgowość, Sekretariat -roboty budowlane Zerwanie wykładziny podłogowej Zerwanie kasetonów sufitowych Zerwanie starych tapet Szpachlowanie i malowanie ścian i sufitów Ułożenie paneli podłogowych.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.34.00.00-2, 45.41.00.00-4, 45.42.00.00-7, 45.43.00.00-0, 45.44.00.00-3, 45.45.00.00-6.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 4.500,00 złotych, (słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00 groszy). 8.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 02 czerwca 2009 roku, godz. 9.00 Księgowość Szkoły Podstawowej nr 1 potwierdza jedynie przyjęcie dokumentu stanowiącego wadium - nie zajmuje się zaś oceną, czy spełnia on wymagania zamawiającego. 8.3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy. Wadium wniesione w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy w S.B.L. Złotów 03894100060016978120000010. Za termin wniesienia uznaje się datę i godzinę uznania rachunku zamawiającego.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·                             Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Wykonawcy musza spełniać warunki podstawowe zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w następującym zakresie : a/ posiadać uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie umożliwiającym realizację zamówienia, b/ posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonywania zamówienia, c/ znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d/ nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, stosownie do art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegajać się o udzielenie zamówienia, wówczas muszą wykazać, że: - warunki określone w pkt. b) i c) spełniają łącznie wszyscy wykonawcy, na potwierdzenie których należy złożyć wymagane dokumenty, - warunki określone w pkt. a) i d) spełnia każdy z wykonawców, na potwierdzenie których należy złożyć wymagane dokumenty. 3. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego musi spełniać ponadto następujące warunki: - udokumentować należyte wykonanie robót o podobnym charakterze w okresie ostatnich trzech lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia poprzez przedłożenie 2 szt. referencji. - dysponować odpowiednio wykwalifikowanym personelem, który będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, a który posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - potencjał kadrowy W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie. 5.4. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z ocenianych warunków. Opis dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający oceni zgodnie z formułą (spełnia - nie spełnia). Niespełnienie któregokolwiek warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Wykonawca składa wszystkie dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej na każdej zapisanej stronie za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy..

·                             Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 1. Na potwierdzenie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, Zamawiający żąda załączenia następujących oświadczeń i dokumentów: 1) Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - zał. nr 2 2) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - zał. nr 3; 3) Oświadczenie o okresie związania z ofertą - zał. nr 4; 4) Dowód wniesienia wadium, 5) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenie o Wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, informacja musi być złożona przez każdego Wykonawcę. 6) Aktualne zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, informacja musi być złożona przez każdego Wykonawcę. 7) Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, informacja musi być złożona przez każdego Wykonawcę. 8) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 - 8, 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, informacja musi być złożona przez każdego Wykonawcę. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ppkt 5, 6 i 7 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 2. nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 3. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. Natomiast w zakresie określonym w ppkt 8 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej należy zastąpić je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokumenty, o których mowa wyżej, należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego, poświadczonym przez wykonawcę. 2. Na potwierdzenie, że Wykonawca dysponuje doświadczeniem zawodowym, Zamawiający żąda załączenia: - 2 szt. referencji potwierdzających należyte wykonanie robót o podobnym charakterze w okresie ostatnich trzech lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie. 3. Na potwierdzenie, że Wykonawca dysponuje odpowiednio wykwalifikowanym personelem, Zamawiający żąda załączenia następujących dokumentów: 1. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, a które posiadają uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - potencjał kadrowy. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie. 4. Oferty wspólne. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania, zwraca się do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania: 1. oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SIWZ, 2. sposób składania oświadczeń i dokumentów w ofercie wspólnej: 1) oświadczenia i dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczenie dotyczące okoliczności określonych w art. 22 ustawy, odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną w imieniu swojej firmy, 2) oświadczenia i dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa, składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 5. Podwykonawcy Wykonawca wskaże, w ofercie w formularzu ofertowym (Dane Wykonawcy) stanowiącym załącznik nr 1A do specyfikacji, część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. W przypadku gdy Wykonawca nie wskaże na formularzu nr 1A (Dane Wykonawcy) powyższych informacji, Zamawiający uzna, iż zamówienie realizowane będzie bez udziału podwykonawców..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 

·                                 1 - Cena - 70

·                                 2 - Okres gwarancji - 10

·                                 3 - Termin wykonania zadania - 20

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zlotow.pl; Zakładka: zamówienia publiczne, przetargi, 2009.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica, 77-400 Złotów, ul. Bohaterów Westerplatte 9 lub może zostać przesłana na wniosek za zaliczeniem pocztowym w wysokości 25 zł.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.06.2009 godzina 11:00, miejsce : Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica, 77-400 Złotów, ul.Bohaterów Westerplatte 9.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

 

Załączniki

Formularz ofertowy 1 (36.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Formularz ofertowy 1A (36kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie (57.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ 06-2009 (178kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wzór umowy (91kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załączniki 2,3,4 (50.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ogrodzenie-1.strona tytułowa (19.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ogrodzenie-2.kosztorys ślepy (37.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ogrodzenie-3.robocizna (11.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ogrodzenie-4.materiał (21.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ogrodzenie-5.sprzęt (19.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
drzwi do klas-1.strona tytułowa (19.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
drzwi do klas-2.kosztorys slepy (22.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
drzwi do klas-3.robocizna (12kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
drzwi do klas-4.materiał (12.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
dyrektor, księgowość,sekretariat-1.str tytułowa (20.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
dyrektor, księgowość,sekretariat-2.tabela elementów scalonych (18.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
dyrektor, księgowość,sekretariat-3.kosztorys ślepy (94.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
dyrektor, księgowość,sekretariat-4.robocizna (19kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
dyrektor, księgowość,sekretariat-5.materiał (22.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
dyrektor, księgowość,sekretariat-6.sprzęt (20.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
klatka schodowa-1.strona tytułowa (19.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
klatka schodowa-2.kosztorys slepy (38kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
klatka schodowa-3.robocizna (12kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
klatka schodowa-4.materiał (20.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
klatka schodowa-5.sprzęt (20.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
korytarz I piętro-1.strona tytułowa (19.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
korytarz I piętro-2.kosztorys ślepy (41.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
korytarz I piętro-3.robocizna (17.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
korytarz I piętro-4.materiał (21.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
korytarz I piętro-5.sprzęt (21kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
korytarz II piętro-1.strona tytułowa (19.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
korytarz II piętro-2.kosztorys ślepy (41.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
korytarz II piętro-3.robocizna (17.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
korytarz II piętro-4.materiał (21.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
korytarz II piętro-5.sprzęt (21kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
korytarz przy pokoju nauczycielskim-1.strona tytułowa (19.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
korytarz przy pokoju nauczycielskim-2.kosztorys slepy (35.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
korytarz przy pokoju nauczycielskim-3.robocizna (12.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
korytarz przy pokoju nauczycielskim-4.materiały (13.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
korytarz przy pokoju nauczycielskim-5.sprzęt (19.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
przejście do L.O.,drzwi do klasy informatycznej-1.strona tytułowa (20kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
przejście do L.O.,drzwi do klasy informatycznej-2.tabela elementów scalonych (18.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
przejście do L.O.,drzwi do klasy informatycznej-3.kosztorys slepy (58.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
przejście do L.O.,drzwi do klasy informatycznej-4.robocizna (18.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
przejście do L.O.,drzwi do klasy informatycznej-5.materiał (26.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
przejście do L.O.,drzwi do klasy informatycznej-6.sprzęt (19.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Waldemar Lasota
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Waldemar Lasota
Data wprowadzenia:2009-05-07 11:36:39
Opublikował:Waldemar Lasota
Data publikacji:2009-05-07 11:51:26
Ostatnia zmiana:2009-05-07 11:53:24
Ilość wyświetleń:2547
Urząd Miejski w Złotowie
Aleja Piasta 1, 77-400 Złotów

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij