Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Złotowie

Kolorowy pasek

Przetarg nieograniczony: Roboty drogowe - budowa ciągów pieszo-rowerowych w Złotowie

Zamawiający:
Gmina Miasto Złotów, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów

Tytuł przetargu:
Roboty budowlane - budowa ciągów pieszo - rowerowych w Złotowie

CPV:
45.23.31.61-5, 45.23.31.62-2, 45.23.32.52-0,45.23.32.22-1

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 i spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że:
- warunki określone w pkt. b) i c) spełniają łącznie wszyscy wykonawcy, na potwierdzenie których należy złożyć wymagane dokumenty,
- warunki określone w pkt. a) i d) spełnia każdy z wykonawców, na potwierdzenie których należy złożyć wymagane dokumenty.

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego musi spełniać ponadto następujące warunki:
a) posiadać niezbędne doświadczenie i wykazać się zrealizowaniem w okresie ostatnich pięciu lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, co najmniej 3 zadaniami o podobnym charakterze, odpowiadającymi swoim rodzajem i wartością robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia, z podaniem daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty te zostały wykonane należycie. W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz wykonanych robót zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ Doświadczenie zawodowe i przedłożyć odpowiednie referencje,
b) dysponować osobami, które uczestniczyć będą w wykonaniu zamówienia. Wymagane jest dysponowanie 1 osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie realizacyjnym z uprawnieniami o specjalności: konstrukcyjno – budowlanej w zakresie dróg.
W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz osób zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ Potencjał kadrowy i załączyć kserokopie uprawnień oraz zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub innej izby samorządu zawodowego.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.

Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do oferty (Rozdział II).
Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z ocenianych warunków.
Opis dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający oceni zgodnie z formułą (spełnia – nie spełnia).
Nie spełnienie któregokolwiek warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.
Wykonawca składa wszystkie dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonej na każdej zapisanej stronie za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy.


Termin realizacji:
do 30 czerwca 2009 r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 13 (sekretariat)

Oferty można składać do:
2009-05-18 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2009-05-18 godz: 11:30

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Złotowie, al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 02 (suterena)

Kryteria wyboru:
Najniższa cena

Wadium:
Zamawiający żąda wniesienia wadium

Uwagi:
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium na poszczególne części zamówienia w kwotach:
I część: 5.000,00 PLN (słownie: siedem tysięcy 00/100 złotych).
II część: 10.000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy 00/100 złotych).
2. Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp


Firmy uczestniczące

Załączniki

SPECYFIKACJA_ROBOTY_DROGOWE_1_2009a.doc (264kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 1_FORMULARZ_OFERTOWY-dane_wykonawcy.doc (26kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 2_FORMULARZ_OFERTOWY-cena.doc (20.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 3_FORMULARZ_OFERTOWY-oświadczenie.doc (25kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 3a_FORMULARZ_OFERTOWY-oświadczenie.doc (28kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 4_FORMULARZ_OFERTOWY-doświadczenie_zawodowe.doc (21kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał.Nr 5_FORMULARZ_OFERTOWY-potencjał_kadrowy.doc (20.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. nr 7 Cz. I Opis do planu zagosp.doc (72kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 8 Cz. I. Mapa ewidencyjna (251.7kB) Zapisz dokument  
Zał. Nr 9 Cz. I. Inforamcja BIOZ.doc (77.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 10 Cz. I Specyfikacja - podbudowa z kruszywa (194kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 11 Cz. I Specyfikacja - nawierzcnia z betonu (214.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 12 Cz. I Specyfikacja - odtworzenie trasy (144.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 13 Cz. I Specyfikacja - rozbiórka elementów dróg (139.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 14 Cz. I Specyfikacja - wykonanie nasypów (158.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 15 Cz. I Specyfikacja - regulacja pionowa włazów kanałowych (123.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 16 Cz. I Specyfikacja - nawierzchnia z kostki betonowej (150.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 17 Cz. I Specyfikacja - ustawienie krawężników betonowych (162.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 18 Cz. I. Profil podłużny (41kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 19 Cz. I Przedmiar Robót - OŚWIETLENIE (44.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 20 Cz. I Projekt zagospodarowania terenu (171.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 21 Cz. I Opis techniczy oświetlenie.doc (64.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 22 Cz. I Zestawienie robót.doc (89kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 23 Cz. I Specyfikacja - oczyszczenie i skropienie warstw (142.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 24 Cz. I Specyfikacja - nawierzchnia z betonu (235.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 25 Cz. I Specyfikacja - warunki ogólne (294.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 26 Cz. I Specyfikacja - wycinka drzew i karczowanie pni (127.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 27 Cz. I Specyfikacja - wykonanie wykopów w gruntach (146.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 28 Cz. I Specyfikacja - kanalizacja deszczowa (165.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 29 Cz. I Specyfikacja - warstwa odsączająca (167.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 30 Cz. I Specyfikacja - humusowanie z obsianiem trawą (138.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 31 Cz. I Specyfikacja - ścieki pref. z elem. betonowych (130.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 32 Cz. I PROFIL DESZCZÓWKi (27.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 33 Cz. I PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY (72.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 34 Cz. I TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH (64kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 35 Cz. II Tabela - Roboty ziemne1 (85kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 36 Cz. II Tabela - plantowanie skarp i poboczy (66.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 37 Cz. II Tabela - podbudowa pomocnicza_1 (66.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 38 Cz. II Specyfikacja - odtworzenie trasy.doc (92.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 39 Cz. II Specyfikacja - rozbiórka elementów dróg.doc (88kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 40 Cz. II Specyfikacja - wykonanie nasypów.doc (108kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 41 cz. II Specyfikacja - warstwa odsączająca.doc (115kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 42 Cz. II Specyfik. - podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. doc (156kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 43 Cz. II Specyfikacja - nawierzchnia z betonu asfaltowego (warstwa wiążąca).doc (204.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 44 Cz. II Specyfikacja - nawierzchnia z kostki betonowej.doc (101kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 45 Cz. II Specyfikacja - ustawienie krawężników betonowych.doc (119kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 46 Cz. II Profil podłuzny trasy (50.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 47 Cz. II Projekt zagospodarowania terenu (601.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 48 Cz. II PRZEDMIAR ROBÓT (77.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 49 Cz. II Wymagania ogólne.doc (144kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 50 Cz. II Specyfikacja wycinka drzew i karczowanie pni.doc (81.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 51 Cz. II Specyfikacja - wykonanie wykopów w gruntach.doc (94.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 52 Cz. II Specyfikacja - konstrukcja nawierzchni zbrojona geosyntetykiem.doc (105kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 53 Cz. II Specyfikacja -oczyszczenie i skropienie emulsja warstw konstruk.doc (93kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 54 Cz. II Specyfikacja Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. gr. 20 cm (156kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 55 Cz. II Specyfikacja- Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej KR3 0-8 SMA.doc (154kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 56 Cz. II Specyfikacja - humusowanie z obsianiem trawą.doc (102kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 57 Cz. II Profil podłużny trasy (42.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 58 Cz. II PRZEKROJE (107kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 59 Cz. II Projekt zagospodarowania terenu (421.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 60 Cz. II Przekroje konstrukcyjne (84.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Publikacja na UZP.doc (23.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zał. Nr 6 UMOWA - wzór.doc (87kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
1 strona SIWZ (237.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zmiana SIWZ na UZP.doc (13.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ - zmiana (323.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o wyborze (480kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.doc (17.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o wyborze - ciagi Cz. I (481.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie na UZP - ciągi cz. I.doc (18.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Grzegorz Bąbiński
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Grzegorz Bąbiński
Data wprowadzenia:2009-04-27 13:13:40
Opublikował:Grzegorz Bąbiński
Data publikacji:2009-04-27 13:51:55
Ostatnia zmiana:2009-05-29 12:54:22
Ilość wyświetleń:2240

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij