UCHWAŁA  NR  XXVII/ 134 /09

RADY  MIEJSKIEJ  W  ZŁOTOWIE

z dnia 24 marca 2009 r.

 

w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Złotowa na lata 2009-2015

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r.: Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r.: Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r.: Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r.: Dz.U. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r.: Dz.U. Nr 17 poz. 128; z 2007 r.: Dz.U. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r.: Dz.U. Nr 180 poz. 1111) oraz art.17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2008 r. Nr 115 poz. 728 ze zmianami: z 2008 r.: Dz.U. Nr 171 poz. 1056, Nr 216 poz. 1367 i Nr 223 poz. 1458; z 2009 r.: Dz.U. Nr 6 poz. 33) Rada Miejska w Złotowie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. Uchwala się Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Złotowa na lata 2009-2015, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotowa.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Przewodnicząca

Rady Miejskiej

 

                                                                                      mgr Barbara Chorabik