Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Złotowie

Kolorowy pasek

Uchwała nr XXVII-133-09 w spr. przystąpienia do sporządz.mpzp m.Złotowa-obszar Kr. Jadwigi, jez. Burm., Kanał Śmiard.

                                                    

 

                                                                  

 

UCHWAŁA Nr XXVII/ 133 /09

RADY  MIEJSKIEJ  W  ZŁOTOWIE

z dnia 24 marca 2009 roku.

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa „obszar położony między ul. Królowej Jadwigi, jeziorem Burmistrzowskim i  Kanałem Śmiardowskim”.

                   

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r.: Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r.: Dz. U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568;   z 2004 r.: Dz. U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 z 2005 r.: Dz.U. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r.: Dz.U. Nr 17 poz. 128; z 2007 r.: Dz.U. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r.: Dz.U. Nr 180 poz. 1111) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zmianami: z 2004 roku: Dz. U. Nr 6 poz. 41 i Nr 141 poz. 1492, z 2005 roku; Dz. U. Nr 113 poz. 954 i  Dz. U. Nr 130 poz. 1087,  z 2006 r.: Dz.U. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635; z 2007 r.: Dz.U. Nr 127 poz. 880; z 2008 r.: Dz.U. Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237 i Nr 220 poz. 1413), na wniosek Burmistrza Miasta Złotowa, Rada Miejska w Złotowie uchwala, co następuje;

 

§ 1. Przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Złotowa obszaru położonego między ul. Królowej Jadwigi,  jeziorem Burmistrzowskim i Kanałem Śmiardowskim.

                                                                 

§ 2. Zmiana planu obejmuje niezabudowany obszar leżący wzdłuż  ul. Królowej Jadwigi a południowym brzegiem jeziora Burmistrzowskiego i ul. Domańskiego.

Granice przedstawiono na mapie zasadniczej w skali 1:4000, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

                                                                

§ 3.  Przedmiotem wnioskowanego planu będą ustalenia funkcjonalno-przestrzenne obszaru określonego w § 1 w zakresie przypisania mu funkcji mieszkalnej i mieszkalno – usługowej, komunikacyjnej, wtórnego podziału terenów, projektu infrastruktury podziemnej, określenia wskaźników intensywności zabudowy oraz ustalenia warunków zabudowy.

                                                                 

§ 4. Analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia zmiany planu miejscowego i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

                                                               

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotowa.

                                                                

§ 6. Zobowiązuje się Burmistrza miasta Złotowa do ogłoszenia komunikatu w sprawie niniejszej uchwały w jednym z  tygodników prasy lokalnej oraz rozplakatowania obwieszczeń na tablicach ogłoszeń na terenie miasta.

                                                               

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodnicząca

Rady Miejskiej

 

                                                                                             mgr Barbara Chorabik

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXVII /133/09

               Rady  Miejskiej w Złotowie z dnia 24 marca 2009 r.

 

 

 

ANALIZA  zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego    

                     m. Złotowa obszaru położonego między ul. Królowej Jadwigi,  jeziorem Burmistrzowskim    

                     i Kanałem Śmiardowskim

                     (w świetle ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

 

 

 

I.          TEREN OBJĘTY ANALIZĄ

       Analizowany obszar położony jest wzdłuż ul. Królowej Jadwigi między południowym brzegiem jeziora

       Burmistrzowskiego i ul. Domańskiego.

       Granice terenu określa załącznik nr 1 do uchwały.

Jest to obszar dotychczas nie zainwestowany, strefa zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług nieuciążliwych.

 

 

II.      STAN ISTNIEJĄCY – SPECYFIKACJA TERENU

Jest to obszar w większości dotychczas nie zainwestowany  z  zabudową nietrwałą gospodarczo – garażową.

Stanowi zaplecze zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej i mieszkalno – usługowej (usługi nieuciążliwe), i tereny zieleni wzdłuż brzegu jeziora Burmistrzowskiego.

 

 

III.    ANALIZA DOTYCHCZAS OBOWIĄZUJĄCYCH USTALEŃ PLANISTYCZNYCH

Analiza dotyczy terenu objętego nieaktualnym miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Złotowa, uchwalonym przez Radę Miejską w Złotowie uchwałą nr XXXIII/234/93 z dnia 27 kwietnia 1993 roku ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. pilskiego nr 7 z dnia 17 maja 1993 roku. W planie tereny są określone symbolami A 71 M, A 72 ZB, A 73 ZP, są to obszary istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej ze strefą zwiększonej uciążliwości wzdłuż ul. Domańskiego oraz tereny projektowanej zieleni parkowej. Chociaż plan jest już nieobowiązujący to funkcjonalnie jego zapisy są nadal aktualne.

 

 

IV.     OPIS PRZEWIDYWANYCH ROZWIĄZAŃ

Projektowaną w dużej mierze jest kontynuacja funkcji mieszkalnej z towarzyszeniem usług nieuciążliwych. Konieczne jest zaplanowanie rozwiązań komunikacyjnych i infrastruktury podziemnej oraz wyznaczenie wzdłuż brzegu jeziora pasa zieleni dostępnego dla turystyki pieszej i rowerowej.

 

 

V.        STOPIEŃ ZGODNOŚCI PRZEWIDYWANYCH ROZWIĄZAŃ Z USTALENIAMI STUDIUM   m. ZŁOTOWA

W dniu 24 marca 2005r zostało uchwałą Nr XXI/138/05 Rady Miejskiej w Złotowie uchwalone Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa.

Analizowany teren leży w obszarze „Śródmieście” między ul. Domańskiego, Królowej Jadwigi, torami kolejowymi a jeziorem Burmistrzowskim. Jest to jednostka „m7 - funkcja mieszkalno – usługowa, teren częściowo zabudowany zabudową jednorodzinną z usługami o charakterze ogólnomiejskim i powiatowym (zakład stolarski, Straż Pożarna, usługi samochodowe), oraz fragment brzegu jeziora Burmistrzowskiego w obszarze „Tereny rekreacji” w jednostce „zr2”.

 

Proponuje się:

a)         sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na tereny niezabudowane, z uwzględnieniem kontynuacji ul. Krzywoustego do osiedla Chojnicka

b)         wprowadzenie zabudowy jednorodzinnej lub wielorodzinnej do wysokości III kondygnacji nadziemnych z dachami spadzistymi,

c)         wprowadzenie garaży wbudowanych,

d)         wykonanie ciągów pieszo – rowerowych,

e)         centralne usytuowanie ogrodu dziecięcego obsługującego całą jednostkę

f)          minimalna szerokość frontu działek jednorodzinnych

 

1                    

 

 

 

Studium w ustaleniach ogólnych przyjmuje, że w skali miasta dopuszcza się możliwość fragmentarycznych zmian w planach obowiązujących bez zmiany zasadniczego układu funkcjonalnego przy założeniu, że zmiany nie spowodują negatywnego wpływu na środowisko.

 

Na podstawie analizy zapisów Studium należy stwierdzić, że przewidywane w planie rozwiązania są z nim zgodne.

 

 

 

VI.        ZASADNOŚĆ PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA PLANU

Po dokonaniu analizy dotyczącej uwarunkowań stanu istniejącego oraz zgodności proponowanych zmian ze Studium, w świetle obowiązujących przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym należy stwierdzić, że przystąpienie do sporządzenia planu jest zasadne.

Należy przystąpić do sporządzenia planu w celu ustalenia przeznaczenia terenów i określenia sposobu ich zagospodarowania mając na uwadze zapisy w studium.

 

 

VII.           NIEZBĘDNY ZAKRES PRAC PLANISTYCZNYCH

a.    Obszar opracowania: zgodny z opisem w punkcie I.

b.    Zakres merytoryczny. Projekt planu zostanie sporządzony z uwzględnieniem stosownych standardów przy zapisaniu ustaleń projektów tekstu i rysunku planu, wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U.Nr 164, poz. 1587).

Po przeprowadzeniu analizy obszaru przewidzianego do sporządzenia planu stwierdzono, że nie istnieje potrzeba określenia w planie elementów wskazanych w art. 15 ust. 3 ustawy o planowaniu przestrzennym.

c.   Materiały geodezyjne: rysunek planu należy wykonać na mapie zasadniczej w skali 1:1000 w technice     

czarno – białej i kolorowej. Dopuszcza się rozsyłanie projektu planu w formie kopii w skali 1:2000 lub większej do jednostek uzgadniających bądź opiniujących.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Metadane

Źródło informacji:Jerzy Manowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Jerzy Manowski
Data wprowadzenia:2009-04-08 17:55:53
Opublikował:Jerzy Manowski
Data publikacji:2009-04-08 18:03:16
Ostatnia zmiana:2009-04-08 18:03:32
Ilość wyświetleń:1766
Urząd Miejski w Złotowie
Aleja Piasta 1, 77-400 Złotów

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij