Protokół nr 5/07

 

z V sesji Rady Miejskiej w Złotowie

w dniu 28 lutego 2007 roku

 

       W dniu 28 lutego 2007 roku od godz. 9.00, w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Złotowie, trwały obrady V sesji Rady Miejskiej w Złotowie w kadencji 2006 – 2010. Obrady prowadziła Barbara Chorabik – Przewodnicząca Rady Miejskiej.

W posiedzeniu uczestniczyli radni oraz zaproszone osoby, zgodnie z listami obecności załączonymi do niniejszego protokołu.

Punkt 1.

Otwarcie sesji; stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodnicząca Rady otworzyła obrady V sesji o godz. 9.00, stwierdzając udział – 13 radnych, co pozwoliło, że podjęte decyzje i uchwały będą prawomocne. Nieobecni byli radni: Jacek Lewandowski i Andrzej Kosiba. Powitała Burmistrza Miasta, Sekretarza i Skarbnika Gminy, radnych, przedstawiciela Posła St. Chmielewskiego, Prezesa Zarządu KRI Spółka z o.o. p. M. Zierhoffera, wszystkich zaproszonych gości przybyłych na sesję.

                                                                                                  Przyszedł radny Andrzej Kosiba.

                                                                                                  Obecnych było 14 radnych.

Punkt 2.

Powołanie Sekretarza obrad, przyjęcie protokołu z IV sesji i uchwalenie porządku obrad.

1.      Przewodnicząca Rady powołała na Sekretarza obrad Krzysztofa Majewskiego – za jego zgodą.

      Przewodnicząca Rady poinformowała, że w holu przed salą sesyjną jest wystawa fotograficzna, której autorem jest złotowianin p. Jerzy Zych, którego powitała i któremu wręczyła podziękowanie za przygotowanie wystawy zdjęć przyrodniczych ze Złotowa i okolic, życząc dalszych sukcesów, wielu kolejnych, równie wspaniałych zdjęć oraz wszelkiej pomyślności.

2.      Protokół z IV sesji był do wglądu w biurze Rady Miejskiej. Zapytała, czy są uwagi do protokołu. Uwag nie zgłoszono. Za przyjęciem treści protokołu z IV sesji Rady Miejskiej głosowali wszyscy obecni radni – 14 osób.

Protokół z IV sesji Rady Miejskiej został przyjęty.

Porządek obrad został podany w zarządzeniu nr 2/2007 z dnia 14 lutego 2007 r. w sprawie zwołania V sesji Rady Miejskiej. Przewodnicząca zaproponowała, aby porządek obrad uzupełnić o dwa punkty, tj., aby po pkt 4 – „Interpelacje i zapytania radnych”, jako pkt 5 wprowadzić Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXV/162/2000 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 7 września 2000 r. w sprawie określenia wysokości udziału Gminy Miasto Złotów w inwestycji „Kompleksowej gazyfikacji i uciepłowienia miasta Złotowa”” oraz jako pkt 6 - Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2007, kolejne punkty uległyby przesunięciu.

Zapytała czy są jeszcze propozycje zmian do porządku obrad.

W związku z tym, że innych uwag, propozycji nie zgłoszono, poddała pod głosowanie porządek obrad sesji z przedstawionymi poprawkami.

Za przyjęciem porządku obrad głosowało 13 radnych, jeden – wstrzymał się od głosowania.

Porządek obrad uchwalono i jest on załączony do protokołu.

Punkt 3.

Informacja z działalności Burmistrza Miasta.

Z. Muzioł zapytał, czy monitoring w mieście jest obsługiwany, prowadzony przez 24 godziny. Z tego co wie, to obecnie jest obsługiwany tylko do godz. 15-tej. Czy monitoring będzie obsługiwany całodobowo?

K. Nurczyk zapytał, czy zgodnie z tym co powiedział Burmistrz J. Kołodziejczyk na Komisji  i przyjętym wnioskiem na Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, na przyszłą sesję, informacja będzie pełniejsza, inna, rozszerzona?

                                                                                           Przyszedł radny Jacek Lewandowski.

                                                                                           Obecnych było 15 radnych.

Odpowiedzi Burmistrz Miasta udzielił w pkt 12 „Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych”.

Rada Miejska przyjęła Informację z działalności Burmistrza Miasta poprzez aklamację. Informacja jest załączona do protokołu.

Punkt 4.

Interpelacje i zapytania radnych.

B.Chorabik:

Poinformowała, że na V sesję zaproszono p. Annę Chałko – Kierownika Rejonu Dróg Wojewódzkich w Złotowie – z uwagi na to, że radni mieli pytania do p. A. Chałko. Pani A. Chałko jest na zwolnieniu lekarskim, w związku z tym nie mogła wziąć udziału w sesji. Przed sesją przekazano pismo - informację Kierownika Obwodu Drogowego Rejonu Dróg Wojewódzkich w Złotowie dotyczącą remontu drogi wojewódzkiej nr 189, którą Przewodnicząca Rady przeczytała. Powiedziała, że jeśli informacja będzie niewystarczająca, to można p. Chałko zaprosić na następną sesję. 

Informacja jest załączona do protokołu.

W. Fidurski powiedział, że chciałby, aby na sesji doszło do spotkania z p. A. Chałko, żeby mogła odpowiadać na pytania. Powiedział, że był on inicjatorem jej zaproszenia na sesję. Uważa, że droga 189 dla Złotowa jest drogą newralgiczną, a na niej praktycznie nic się nie zmienia  Jest też wiele problemów z tą drogą związanych z odśnieżaniem, z jej utrzymaniem. Praktycznie od 1981-1982 roku droga ta niewiele się zmieniła, a miasto cały czas rozwija się. Stan drogi nie przystaje do aktualnego rozwoju gospodarczego miasta i rejonu. Dlatego uważa, że p. Chałko powinna być na sesji, żeby wszystko  wyjaśnić. 

B. Chorabik poinformowała, że nie widzi przeszkód, żeby p. Chałko zaprosić na następną sesję, aby udzieliła szerszych wyjaśnień, informacji.

 

Na sesji interpelacje i zapytania zgłosili:

1. K Nurczyk:

1) Zapytał kiedy będzie realizowane zadanie – budowa punktu obserwacyjnego pod kątem ornitologicznym nad jez. Baba, wniosku przyjętego na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa Publicznego.

2) Poruszył problem wron na terenie miasta. Powiedział, że wcześniejsze starania ich wypłoszenia poprzez strzelanie w powietrze nie przyniosły oczekiwanego rezultatu. Zrobił rozeznanie w tym temacie. Powiedział, że wrony będą sukcesywnie wracały, bo nie jest to ich naturalne zagrożenie. Zapytał, czy p. Burmistrz będzie myślał, żeby ten problem rozwiązać?

2. W. Fidurski:

1) Zwrócił się z problemem poruszanym na spotkaniu z mieszkańcami osiedla „za rzeką” w dniu 15 lutego br. Chciałby, żeby p. Burmistrz bardziej zainteresował się problemem jakim jest przejazd przez Głomię na ul. Grudzińskich, żeby był jakiś finał tej sprawy. Jest to bardzo niebezpieczny odcinek. Trzeba byłoby tam dobudować dodatkową kładkę, podjąć jakieś działania w tym temacie. Prosił o odpowiedź, w jaki sposób problem ten mógłby być rozwiązany.

2) Prosił Burmistrza o zainteresowanie się parkingami jakie są przy Szkole Podstawowej Nr 2. Powstał parking przed szkołą, gdzie stawiane są samochody, które wyjeżdżają wprost na ulicę gdzie jest zakręt, co jest bardzo niebezpieczne - przejeżdżają przez chodnik. Uważa, że   to rozwiązanie, które jest obecnie, nie może uzyskać akceptacji i  nie można przejść obojętnie wobec tego problemu.  

3) Poruszył problem wjazdu do miasta od strony Jastrowia, na drodze powiatowej łączącej Jastrowie i Złotów, na ul. Jastrowskiej. Ludzie wjeżdżają do miasta z prędkościami znacznie przekraczającymi prędkości dozwolone. Jest wiele stosowanych rozwiązań w Polsce zmuszających do zmniejszenia prędkości. Są budowane zatoki, które wymuszają zwolnienia prędkości. Prosił Burmistrza, aby zwrócić się do Zarządu Dróg Powiatowych o ujęcie takiego rozwiązania do obniżenia prędkości. Uważa, że takie rozwiązania można byłoby wykorzystać również przy innych wjazdach do naszego miasta i można byłoby sukcesywnie ten problem rozwiązywać.

3. K. Majewski:

1) Złożył na piśmie interpelację w związku z brakiem odpowiedzi na pismo złożone do Burmistrza Miasta w dniu 07.02.2007 r. dotyczące wniosku o udostępnienie dokumentacji obejmujących umowy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, z którymi zawarto umowy na realizację zadań własnych w zakresie kultury, sportu i turystyki z ostatnich dwóch lat. Uważa, że decyzja o nie udostępnianiu mu wspomnianej dokumentacji uniemożliwia  pełnienie obowiązków radnego. Powiedział, że na pytania zadane na piśmie należy odpowiadać na piśmie - wycinki artykułów z gazet nie są odpowiedzią na pismo, tym bardziej, że dostęp do informacji publicznej jest jawny. Należy rozgraniczyć uprawnienia do kontroli od informacji publicznych, to są dwie różne sprawy. Wiadomo, że uprawnienia do kontroli są ograniczone ale jawność do informacji publicznych jest sprawą zasadniczą.

K. Majewski przekazał Burmistrzowi Miasta zgłoszoną interpelację na piśmie.

2) Nawiązał do wypowiedzi W. Fidurskiego dotyczącej ul. Grudzińskich. Powiedział, że rzeczywiście przydałaby się kładka, ale jest to inwestycja daleko idąca i nie wiadomo kiedy to może nastąpić, a bieżącą sprawą mogłoby być ustawienie barierki oddzielającej chodnik od ulicy. Uważa, że należałoby to przemyśleć - czy nie zrobić tego już w obecnym sezonie.

3) W sprawie wjazdów do miasta, dodał, że zrobiono wcześniej nawierzchnie i dziwi się dlaczego wówczas nie pomyślano o możliwościach ograniczenia prędkości. Zwrócił uwagę na wyjazd do Piły - łuk mógłby być również wcześniej złagodzony.                        

4) Przypomniał o zgłaszanej sprawie uszkodzonej huśtawki na ul. Gorzelnianej. Do tej pory nie otrzymał odpowiedzi na piśmie, a huśtawka jak stoi, to stoi.

4. K. Nurczyk:

Powiedział, że zgłaszał wcześniej na posiedzeniach Komisji sprawę dotyczącą problemu, który jest przy dyskotece przy kinie - tydzień temu, w sobotę, była burda, bijatyka, w której uczestniczyło około 100 osób. Jest tam sprzedawane piwo w butelkach. Przypuszcza, że podobnie jak mówił na Komisji Burmistrz Kołodziejczyk, kamera przy pływalni może nie obejmuje już tego terenu. Zwrócił się do Burmistrza, czy nie trzeba byłoby przemyśleć, aby dostawić kolejną kamerę, żeby nie mieli możliwości przeprowadzać takich akcji – bijatyk.

Zwrócił uwagę na to, że w „Non-Stopie” nie ma takich bijatyk jakie są przy ZDK.

          Odpowiedzi Burmistrz Miasta udzielił w pkt 12 porządku obrad - „Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych”.

Punkt 5.

Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XXV/162/2000 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 7 września 2000 r. w sprawie określenia wysokości udziału Gminy Miasto Złotów w inwestycji „Kompleksowej gazyfikacji i uciepłowienia miasta Złotowa”

Projekt uchwały radni otrzymali przed sesją. Temat był omawiany na dwóch posiedzeniach: Komisji Finansów, Budżetu i Pozyskiwania Środków Unijnych oraz na Komisji Gospodarki Miejskiej.

St. Wełniak dokonał wprowadzenia do tematu. Powiedział, że problem gazyfikacji miasta był poruszany już w latach 80-tych. Wówczas nie było takich możliwości technicznych, ponieważ w pobliżu nie było gazociągu. Po wybudowaniu sieci wysokiego ciśnienia, taka możliwość pojawiła się. Po długich rozmowach, dyskusjach z Wielkopolskim Zakładem Gazownictwa powstała inicjatywa, aby w pobliżu KR-2 powstała stacja redukcyjna gazu, aby doprowadzić gaz do ogrodnictwa w Świętej, a później, docelowo również gazyfikacja miasta. Prowadzono intensywne starania, rozmowy, aby doprowadzić gaz do Złotowa i rozprowadzić go po mieście. Nie było to jednak możliwe, ponieważ warunki były takie, że miasto miało wybudować we własnym zakresie – tak jak obecnie realizowana jest sieć energetyczna. Dotarto wówczas do spółki Piecobiogaz Technologie Gazowe – nie było to łatwe, ale w końcu ogłoszono przetarg i została wybrana ta firma i została podpisana umowa, która sprowadzała się mniej więcej do tego, że miasto miało partycypować w kosztach budowy gazociągów doprowadzających gaz do miasta jak i tych gazociągów, które nie są bezpośrednio związane z dostawą gazu do konkretnych odbiorców. Była koncepcja żeby obniżyć również koszty przyłączy, które wtedy wynosiły ponad 3 tys. zł. i z góry uznano, że koszty przyłącza w tej wysokości, przekraczają możliwości mieszkańców, że zainteresowanie będzie niewielkie. Postanowiono, że miasto będzie niejako rekompensować mieszkańcom część tych kosztów, wspomagając spółkę w budowie przyłączy i sieci średniego ciśnienia. Podpisano umowę, która pozwoliła na przystąpienie do prac. Umowa ta dotyczyła m.in. tego, że spółka wybuduje 27 km sieci, miasto przez 10 lat partycypować będzie w kosztach budowy na poziomie 250 tys. zł. rocznie + inflacja. Po wybudowaniu 27 km sieci zostaną ocenione dalsze kierunki działania. Okazało się, że kierunki te zostały przyjęte i w sumie zrealizowano ponad 30 km sieci, co oznacza, że istnieje w mieście możliwość korzystania z sieci gazowej, poza małymi wyjątkami. Można powiedzieć, że cel, dla którego została podpisana umowa, został spełniony. Zmieniły się również warunki prawne. Obecnie poziom opłat przyłączy nie jest wynikiem umów między odbiorą a firmą dystrybucyjną, a jest on ustalany przez Urząd Regulacji Energetyki. Powiedział, że firma wywiązała się z umowy. Uważa, że jest obecnie czas, aby umowę zakończyć. Proponuje takie rozwiązanie jakie proponowano na posiedzeniu 2-ch komisji, a mianowicie, żeby umowę zakończyć uznając, że została ona wykonana. Dalej nie płacono by należnych pieniędzy, tj. 250 tys zł. rocznie + inflacja. Jednocześnie miasto zrezygnowałoby, po spełnieniu tego okresu 10-letniego z utworzenia wspólnej spółki z KRI dotyczącej dystrybucji gazu na terenie Złotowa.  Uważa, że powinno pójść się w tym kierunku, ponieważ kiedy spłacono by całą kwotę przewidzianą umową – do 2010 roku, to miasto miałoby około 25 % udziału i miało prawo do objęcia udziałów. Nie jest to tak, że byłyby z tego same korzyści, byłoby też pewne ryzyko, a także i koszty. Z informacji jakie posiada, dystrybucja gazu w Złotowie nie jest rentowna i pewnie długo nie będzie, bo jest to działalność w małej skali. Poinformował, że z tego tytułu miasto otrzymuje wpływy do budżetu w postaci podatku od nieruchomości, ponad 200 tys. zł. rocznie – w przypadku udziału w spółce podatek ten byłby proporcjonalnie niższy, co stanowiłoby koszt miasta. Uważa, że na tym etapie powinno rozwiązać się umowę. Jak rozumie, to Spółka KRI nadal podtrzymuje tę ofertę z zakończeniem płacenia należności z początkiem tego roku. Powiedział, że w tej sprawie przygotowano projekt uchwały, który został radnym dostarczony i odnosi się on do uchwały, która została podjęta w roku 2000.

Pan Marek Zierhoffer - Prezes Zarządu KRI -  powiedział, że spółka KRI, jako następca spółki Piecobiogaz Technologie Gazowe związała się z miastem Złotowem na zawsze - wybudowano ponad 36 km sieci. Powiedział o umowie, o której mówił Burmistrz, o wpłacie 250 tys. zł. waloryzowanej co roku o inflację. Do końca roku 2006 r., zgodnie z umową z dnia 26 lipca 2001 r. miasto wpłaciło 1.558 tys. zł. W ramach upustów zastosowanych przez KRI do Złotowa, do 20.04.2004 r. wybudowano 971 przyłączy do odbiorców indywidualnych -rabat wynosił 1.775 tys. zł. Przez następne dwa lata wybudowano 60 przyłączy indywidualnych. W planie są jeszcze 4 lata wpłacania kwoty przez Złotów, zgodnie z umową. Na dzień dzisiejszy kwota wpłaty wynosi około 277 tys. zł. rocznie. Pozostałoby do spłacenia przez 4 lata jeszcze około 1 mln – 1,1 mln zł. Dla Spółki jest to znacząca kwota, bo działalność gazownicza nie jest działalnością, która przynosi szybko zysk. Docelowo, po wielu latach, sieci zaczną na siebie zarabiać – na razie są cały czas na etapie inwestowania. Inwestycje te zwracają się po kilkunastu, po kilkudziesięciu latach. Zawiązanie wspólnej spółki ze Złotowem w eksploatacji sieci, które w Złotowie zostaną wybudowane, stwarza korzyści, ale i stwarza kłopoty, bo trzeba wydzielić osobną spółkę, uzyskać oddzielną koncesję. Spółka ta będzie musiała przejąć część obowiązków – eksploatację sieci, odprowadzanie podatków, odprowadzanie opłat drogowych za umieszczenie sieci gazowej w pasach ruchu drogowego. Dla KRI byłyby plusy i minusy proponowanej uchwały, z tym, że zgadzają się na nią z powodu, że uważają, że ze Złotowem tak czy inaczej są związani na zawsze, i nie widzą jakby potrzeby drenowania kasy miejskiej, uważają, że w tej chwili inwestycje są już zdecydowanie mniejsze. Nie chce przez to powiedzieć, że w momencie kiedy miasto przestanie dopłacać do budowy sieci, to oni zaprzestaną podłączania odbiorców. Działalność będzie wyglądała dokładnie tak jak dotychczas, bo zobowiązuje ich do tego prawo energetyczne. Mają obowiązek przyłączania odbiorców, którzy chcieliby odbierać gaz, chyba, że jest to jednoznacznie nieefektywne ekonomicznie. Z każdej odmowy przyłączenia muszą tłumaczyć się przed Urzędem Regulacji Energetyki. Myśli, że zaopiniują to komisje – starał się dokładnie omówić sprawę na dwóch komisjach, pokazać plusy, minusy. Myśli, że KRI zgodzi się na taką uchwałę i podpisze umowę, porozumienie, które będzie wynikało z proponowanej uchwały na zasadzie, że z miastem Złotowem są związani i muszą korzystnie dla obu stron współpracować. Na pytanie B. Chorabik, czy celowe jest tworzenie nowej spółki, czy miasto nie może partycypować w tej dużej spółce w stosownej części swoich udziałów oraz jaki wpływ na indywidualnych odbiorców będzie miało odstąpienie od umowy, odpowiedział, że teoretycznie miasto może partycypować w dużej spółce, z tym, że wiązałoby się to z przejęciem również wszystkich zobowiązań, które są na KRI. Starają się w tej chwili pozyskać kapitał na rozwój spółki i mają kredyty 42,8 mln zł., a w roku 2007 starają się zaciągnąć kredyty w wysokości 300-400 mln zł., które mają zamiar spłacać przez  20 lat. Obejmując udziały w spółce KRI, miasto musiałoby objąć również spłatę tych kredytów, czyli objąć prawa jak i obowiązki. Powiedział, że na dzień dzisiejszy spółka KRI sprzedaje gaz w 11 miejscowościach, i ma przyłączonych 1.600 odbiorców indywidualnych, z czego w Złotowie 570.  Na dzień dzisiejszy, to czy miasto będzie uczestniczyło w wpłatach do KRI, nie ma żadnego przełożenia na podłączanie odbiorców indywidualnych, ponieważ reguluje to prawo energetyczne. Opłatę przyłączeniową muszą obliczać na poziomie 1 rzeczywistych kosztów przyłączenia odbiorcy indywidualnego, czyli 25 % kosztów, ale nie jest to wyliczanie indywidualnie, ale jest to przewidziane w taryfie zatwierdzonej przez Urząd Regulacji Energetyki. Przyłączenie odbiorcy, który był na początku przyłączany za 1.800 zł., w tej chwili kosztuje odbiorcę indywidualnego około 1.500 – 1.600 zł. Wpłaty ze Złotowa nie mają żadnego wpływu,  bo reguluje to prawo energetyczne.

Z. Muzioł powiedział m.in., że zastanawia go fakt, że miasto zainwestowało 1,6 mln zł. i sponsorowało KRI, a obecnie rezygnuje ze spółki. Czy spółka KRI nie będzie dochodowa? Miasto jako sponsor spółki płaciło przez 6 lat i zrzeka się udziałów w spółce? Powiedział, że zastanawia się nad głosowaniem, bo nie wie do końca co jest korzystniejsze. Nie wierzy w to, że firma nie będzie w przyszłości dochodowa i nie przekonała go wypowiedź Prezesa KRI. Nie wie czy korzystniejsze będzie, żeby miasto świadomie zrezygnowało z udziałów w spółce - nie wie jak głosować. Wg niego spółka powinna być korzystniejsza, bo w przyszłości będą zyski.

W. Fidurski  wyraził sprzeciw nad takimi sposobami procedowania nad uchwałami Rady Miejskiej. Nie można w ciągu 2-ch dni podejmować decyzji o ważnych sprawach finansowych dla miasta. Powiedział, że należałoby zapoznać się z umową, mieć wszechstronną opinię prawną, bo tą, którą otrzymał uważa za niepełną. Zapytał, czy miasto nie było zobowiązane zmienić umowę w momencie kiedy zmieniało się prawo energetyczne w 2004 r., czy od 2004 r. miasto nie płaci bezpodstawnie pieniądze spółce – nie mając żadnej podstawy prawnej.

K. Nurczyk m.in. powiedział, że w wydzielonej spółce, gdzie odbiór gazu jest minimalny, korzyści finansowych to nie przyniesie, a później partycypowanie w kosztach, modernizacje, to być może, że zyski będą za 20 lat. Przychylił się do wypowiedzi Z. Muzioła i W. Fidurskiego, że jest to decyzja bardzo poważna. Był przeciwny, aby na V sesji podejmować jakąkolwiek uchwałę w tym temacie. Można przemyśleć również udział w dużej spółce z KRI – nie wydzielonej. Chociaż jest mowa o dużych kosztach, to muszą być konkretne analizy.

K. Żelichowski zapytał dlaczego przez następne 5 lat miasto ma płacić 250 tys. zł. rocznie skoro, jak mówił p. Fidurski płacimy to bezprawnie, a udział w zyskach w Spółce KRI z kwotą 2,5 mln zł. wydaje się niewielki.

Prezes KRI powiedział, że umowa przewiduje dwie możliwości udziału miasta Złotowa w spółce, tj. udział w sieciach, które są w Złotowie i związane z tym obowiązki i korzyści, albo udział w spółce KRI jako całości. Na dzisiaj spółka KRI ma kapitał zakładowy ponad 53 mln zł. – a wartość sieci w Złotowie, to około 10,5 mln zł. Poinformował, że umowa nie precyzuje wprost, że wpłaty ze Złotowa przeznaczone są na dopłaty do przyłączy indywidualnych. Są do dopłaty do inwestycji mające pomóc KRI rozbudowywać sieci w Złotowie. W zamian KRI zobowiązała się, że do odbiorców indywidualnych zastosują 50% rabat do opłaty przyłączeniowej. Nie można powiedzieć, że wejście prawa energetycznego spowodowało, że umowa jest nieważna, bo nie było mowy, że są do dopłaty do opłat przyłączeniowych. Jeśli miałaby to być spółka celowa, to trzeba będzie uzyskać nowe koncesje, osobne taryfy dla miasta Złotowa, bo tak stanowi prawo energetyczne. Jeśli miasto chciałoby objąć udziały w spółce jako w całości, to będzie to dla Złotowa kłopotliwe, bo trzeba będzie uczestniczyć w dużych obciążeniach finansowych. Powiedział, że Spółka KRI należy do spółki akcyjnej i w związku z tym musi raz w kwartale składać sprawozdanie finansowe na giełdę. KRI jako podmiot należący do PBG S.A. musi złożyć za I kwartał sprawozdanie finansowe, które zostanie skonsolidowane ze sprawozdaniem PBG. Jeżeli decyzja o odstąpieniu w finansowaniu gazyfikacji Złotowa zapadnie w tym kwartale, to KRI może odstąpić od not obciążeniowych za styczeń, luty i marzec. Jeśli taka decyzja zapadłaby później, to muszą wystawić noty obciążeniowe. Powiedział, że uzgodnił z Burmistrzem, żeby nie płacić not wystawionych w tym kwartale, dopóki nie zapadnie jakaś decyzja. Na pytanie K. Żelichowskiego, po jakim czasie miasto jest w stanie odzyskać kwotę1,2 mln zł., którą musiałoby jeszcze wpłacić, odpowiedział, że spółka ma ponad 42 mln zł. kredytu. Do tej pory spółka KRI ponosi straty – za 2006 rok wynosiły one 2,4 mln zł. Wchodząc do spółki Złotów musiałby uczestniczyć w stratach i je dofinansowywać. Zakładają, że w roku 2020 spółka zacznie przynosić zyski.

P. Tabor – referent prawny Urzędu, odpowiedział W. Fidurskiemu, że podstawową zasadą w prawie uznana jest zasada, że umów należy dotrzymywać. Tak jak związano się z umową, to do jej rozwiązania konieczna musi być zgoda obu stron. Obecnie jest etap, gdzie taka zgoda jest możliwa. Umowa obowiązywała, ponieważ do tej pory nie było zgody obu stron. Można byłoby to zrobić wcześniej, co jednak doprowadziłoby do konfliktu z KRI, bo musielibyśmy to zrobić na drodze sądowej. M.in. rekompensatą za płacone pieniądze miały być udziały w spółce. Powiedział, że sfera prawna jest przejrzysta. Można trwać w tej umowie, płacić i skorzystać z przysługujących miastu uprawnień. Można zaprzestać płacenia, rozwiązując umowę. Trudno jest powiedzieć, które z tych rozwiązań będzie bardziej opłacalne dla miasta, co jest ekonomicznie opłacalne.

W. Fidurski powiedział, że w 2004 roku zmieniły się przepisy i od tego czasu cały koszt przyłączenia spoczywa na firmie podłączającej. W tym momencie umowa stała się dla miasta niekorzystna.

P. Tabor powiedział, że umowa byłaby niekorzystna przy założeniu, że miasto nic by z tego nie miało. Jeżeli miasto pozostanie przy umowie, to będzie miało udziały w spółce. Jest pytanie, czy jeśli miasto zrezygnuje teraz i zaoszczędzi ponad 1,2 mln zł,  czy to będzie rekompensowało wartość przyszłych udziałów, które będą w spółce. Nie wiadomo też, czy spółka będzie przynosiła zyski, nikt nam nie jest w stanie tego określić. Jeśli spółka będzie przynosiła zyski, to dla miasta celowe byłoby trwanie przy umowie, a jeśli będzie deficytowa, to należy zastanowić się nad rozwiązaniem umowy. 

M. Zierhoffer powiedział, że spółka KRI nie chciała wcześniej odstąpić od umowy, ponieważ, do 2006 roku zastosowała upusty w wysokości 1,7 mln zł., kiedy to Złotów wpłacił 1.550 tys. zł. i to się mniej więcej wyrównało - dlatego mogą odstąpić od tego. Zwrócił uwagę na to, że ze strony KRI nie wyszła propozycja rozwiązania umowy.

P. Tabor zwrócił uwagę na to, że jeśli miasto ma podejmować decyzję o rozwiązaniu umowy z KRI, to powinno zrobić to teraz - jak zrównane są upusty KRI na przyłącza z wpłatami miasta, bo później to już nie będzie opłacalne – jeśli taka decyzja ma być podjęta.

St. Pikulik poinformował, że miasto zyskało na umowie, ponieważ jest sieć gazowa w mieście, zyskali również mieszkańcy przez zastosowanie upustów przez KRI. Obecnie to zbilansowało się. Jeżeli w coś zainwestuje się, to od razu nie można mieć zysku. Trzeba też spojrzeć, nie tylko na to ile można zyskać, ale też ile można stracić - ile można stracić na  dzisiejszej decyzji jeżeli miasto wejdzie do spółki lub nie wejdzie. Trzeba spojrzeć perspektywicznie ile można stracić.

St. Wełniak zapytał Prezesa KRI, czy zmieniła się sytuacja, bo do tej pory była mowa, że może to być spółka tylko ze siecią – czy miasto może objąć udziały w spółce KRI jako w całej spółce ? Zapytał, czy ma zgodę na to, czy właściciel spółki zgodzi się na objęcie przez nas udziałów w spółce.

M. Zierhoffer odpowiedział, że przez cały czas była mowa o objęciu udziałów w sieci w Złotowie i sprzedaży gazu. Obecnie nie odpowie czy tak może być. Wątpi czy byłaby  zgoda właściciela na objęcie udziałów w KRI – trzeba byłoby rozmawiać z właścicielem. Poinformował, że podpisując umowę, sprawą najważniejszą była gazyfikacja miasta i dostarczenie gazu mieszkańcom Złotowa - to było najważniejsze o czym rozmawiano. KRI wykonało 970 przyłączy, a obecnie na ponad 1000 wykonanych przyłączy, za które płacą podatek, a gaz odbiera 570 odbiorców. Obecnie jest klauzula, że odbiorca w ciągu pół roku jest zobowiązany do odbioru gazu. Powiedział, że nie przyłącza się takich miast jak Złotów, ponieważ jest to nieopłacalne. Firma może tylko zarobić na podłączaniu  dużych odbiorców.

A. Kosiba zwrócił uwagę na to, że każdy gracz giełdowy wie, że czasami trzeba  się wycofać, żeby nie ponieść większych strat, bo nie zawsze można liczyć, że zaraz będzie zysk – to samo dotyczy omawianej sprawy.

K. Brewka powiedział, że chciałby, żeby wszyscy mieli pełną świadomość. W procesach wydobycia, transmisji, sprzedaży gazu uczestniczą procesy globalne, na które często ludzie nie mają wpływu. W związku z tym zadał pytanie, czy my jako miasto Złotów jesteśmy tacy mocni, że chcemy w tych procesach globalnych uczestniczyć. Zwrócił uwagę na to, że tematem gazu zajmują się przedsiębiorstwa transnarodowe, które zatrudniają wybitnych specjalistów, którzy posiadają ogromną wiedzę odnośnie zasobów, źródeł energii i wiedzą co robią. Specjaliści mówią, że w 2015 r. tradycyjne źródła energii mają się pomału kończyć. Nie wie czy ma to dotyczyć gazu, bo on takiej świadomości nie ma, ale z tego wynika, że jest to ogromne ryzyko. Jako miasto chcemy wchodzić w coś, na czym tak naprawdę się nie znamy. Trzeba mieć świadomość, że jest to granie na czymś, na czym grać nie umiemy.

J. Zamczyk m.in. powiedział, że podpisując umowę z Piecobiogazem osiągnęto to, że w Złotowie jest gaz. Gdyby nie było tej umowy, to w Złotowie nie byłoby gazu.

J. Jędrzejczyk zapytał, czy jest zasadność podejmowania uchwały, ponieważ uchwała dotychczas obowiązująca mówi, że finansowanie ma być maksymalnie do 10 lat - to równie dobrze może być do 2006 roku. 

J. Kołodziejczyk – zwrócił uwagę na daty. Uchwała była z września 2000 r., natomiast umowa - z lipca 2001 roku. Powiedział, że w tym okresie odbył się przetarg, w wyniku którego została uzgodniona taka a nie inna treść umowy. W tej chwili musi być zgoda Rady na skrócenie tego terminu. Trzeba określić, do którego roku mamy płacić – jest propozycja do 2006 roku.

St. Wełniak zwrócił uwagę, że umowę podpisano na podstawie uchwały Rady i ta umowa jest ważna do czasu jej spełnienia. Nie ma upoważnienia, żeby podpisać z KRI inną umowę.

W. Fidurski m.in. zapytał, czy po podjęciu takiej uchwały, czy do zmiany umowy pomiędzy firmą KRI a miastem musi być upoważnienie, czy Burmistrz może to zrobić bez upoważnienia.

P. Tabor odpowiedział m.in., że mieniem gminy gospodaruje burmistrz, który jest organem wykonawczym i on podpisuje umowy. Uchwała podjęta w 2000 roku upoważniała Burmistrza do zaciągania zobowiązań w danym roku budżetowym o określonej kwocie. Zmieniając tą uchwałę, Rada skonkretyzowałaby, że chodzi tu o okres do roku 2006. Powiedział, że Rada nie może kształtować treści umów,  należy to do Burmistrza.

Z. Muzioł powiedział, że rozumie, że miasto inwestując 1,6 mln zł. zasponsorowało firmę KRI. Zwrócił się do Burmistrza, czy wycofując się z udziałów w spółce, można powiedzieć, że jest to słuszna decyzja – nie wie co jest korzystniejsze dla mieszkańców. 

St. Wełniak m.in. powiedział, że nikt nikogo na zasponsorował. Podpisując umowę i Rada podejmując uchwałę, świadomie wydatkowali środki publiczne w określonym celu. Cel był jeden – w Złotowie ma być gaz – były naciski społeczne, żeby w Złotowie był gaz, żeby było alternatywne źródło ciepła. Uważa, że jest to sukces, że do Złotowa udało się doprowadzić gaz i rozprowadzić po mieście. W takim rozumieniu sprawy, cel został osiągnięty – tak jak przewidywano i było upoważnienie Zarządu Miejskiego, z kosztami – żeby wydatkować pieniądze, żeby ludzie chcieli podłączać się. Po tylu latach zachodzi pytanie, czy nadal musimy płacić, skoro nadarza się okazja, a cel został spełniony. Zachodzi też pytanie, czy jesteśmy przewidzieć, podjąć ryzyko, tak jak mówił A. Kosiba, bo to jest ryzyko, my nie wiemy na dzień dzisiejszy, czy kontynuowanie będzie do miasta korzystne w perspektywie czasu. To tylko mogą być przypuszczenia. Jest przekonany, że skoro osiągnęliśmy cel, miasto nie jest od tego, żeby tym się zajmować, tzn. rozprowadzać gaz i zarządzać - po to sprzedaliśmy spółki komunalne, żeby tego nie robić – okazało się, że decyzja była słuszna. W związku z tym, że nie umiemy tego robić, wyłączmy się z tego interesu – zarobimy na tym przez najbliższe lata ponad 1 mln zł. Uważa, że na dzień dzisiejszy, mając taką wiedzę co do najbliższej perspektywy, uważa, że taką decyzję powinniśmy podjąć, ponieważ jest ona korzystna dla miasta. 

Przewodnicząca Rady zaproponowała 20 minutową przerwę na konsultacje.

Godz. 11.15. Po przerwie.

Przewodnicząca Rady przedstawiła treść uchwały, a następnie poddała ją pod głosowanie.

   Za podjęciem uchwały głosowali wszyscy obecni – 15-tu radnych.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr V/25/07 o zmianie uchwały Nr XXV/162/2000 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 7 września 2000 r. w sprawie określenia wysokości udziału Gminy Miasto Złotów w inwestycji „Kompleksowej gazyfikacji i uciepłowienia miasta Złotowa”.

Uchwała jest załączona do protokołu.

Prezes Zarządu KRI Spółka z o.o. podziękował za zaproszenie go na sesję. Podkreślił, że umowę ze Złotowem uważa jakby za zamkniętą, ale nie świadczy to o tym, że KRI wycofa się z udziału w gazyfikacji i w rozwoju sieci w Złotowie. Powiedział, że KRI związało się ze Złotowem na zawsze. Złotów jest ich pierwszym i na pewno największym klientem. Zostaną w Złotowie tak długo, jak będzie do sprzedawania gaz. 

 

                                                                   Z posiedzenia zwolnił się radny Janusz Jędrzejczyk.

                                                                   W posiedzeniu uczestniczyło 14 radnych.

Punkt 6.

Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2007

Materiały radni otrzymali. Były one omawiane na posiedzeniach Komisji.

J. Kołodziejczyk przedstawił zmiany w załączniku nr 3 – w planie wydatków majątkowych. Żeby był on zgodny z wieloletnim programem inwestycyjnym na lata 2007- 2009, należałoby dopisać w 2-ch ostatnich pozycjach lokalizacje, tj., przy budowie boisk wielofunkcyjnych - dopisać „przy Zespole Szkół Samorządowych Nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 2” oraz przy budowie hali widowiskowo – sportowej:  „przy ul. Boh. Westerplatte”. 

Jeśli chodzi o wieloletni plan inwestycyjny, to w l.p. 3 „Drogi – Osiedle Chojnicka”, łączne nakłady finansowe 1.648.000 należy zmienić na 1.582.785 zł. i w następnej rubryce z 300.000 zł. na 234.785 zł. – jako zmiany wynikające po przeprowadzonym przetargu.

Przewodnicząca Rady przedstawiła zmiany do budżetu, które radni otrzymali:

1) w dochodach: „ Zwiększa się o 206.000 dochody w klasyfikacji 700-70005-6260 – środki te stanowią udział Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego w modernizacji budynku socjalnego na ul. Wojska Polskiego 30a”;

2) w wydatkach:

   - „W klasyfikacji 600-60016 zmniejsza się o 65.215 zł wydatki na zadanie Drogi - “Osiedle

       Chojnicka” (ulice: Kamieniarska, Ciesielska) – w związku z wynikiem przetargu.

   - W klasyfikacji 600-60016 zwiększa się o 11.000 zł wydatki na zadanie Dokumentacja na

      modernizację dróg (ulice: Nowy Rynek, Targowa, Towarowa, Krótka, Świerkowa,  

      Bohaterów Westerplatte, Jagiełły, Głębinowa, Piaskowa, Jodłowa). Zwiększenie planu

      podyktowane jest wynikiem przetargu na opracowanie dokumentacji.

 - W klasyfikacji 700-70005 zwiększa się o 240.215 zł wydatki na zadanie Remont

    i modernizacja budynku socjalnego przy ul. Wojska Polskiego 30a”.

S. Heciak – dokończył uzasadnienie wprowadzanych zmian w budżecie:

1) do zadania „remont i modernizacja budynku socjalnego przy ul. Wojska Polskiego 30a”:

„W związku z przeprowadzonymi rozmowami z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, który współfinansuje realizację inwestycji, możliwe jest uzyskanie dofinansowania z Funduszu Dopłat w 2007 r. pomimo tego, że inwestycja nie została zrealizowana w 2006 r (jak to przewidywała umowa z bankiem). Aby możliwe było uzyskanie dofinansowania należy udokumentować zaplanowanie inwestycji. Wprowadzenie planu inwestycji do planu wydatków majątkowych nie wpływa na ewentualne roszczenia gminy wobec wykonawcy zadania, z którego to powodu inwestycja nie została zakończona w 2006 r. ”

2)  „W klasyfikacji 754-75495 zwiększa się wydatki o 20.000 zł na zadanie „Monitoring miasta”. Zwiększenie planu podyktowane jest wynikiem przeprowadzonego przetargu”.

Powiedział, że proponowane zmiany nie powodują zmian w deficycie. Zmiany powodują w załącznikach: o dochodach, wydatkach, w wieloletnim planie inwestycyjnym i w planie wydatków majątkowych.

     Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały proponowane zmiany do budżetu.

     Przystąpiono do głosowania zmian do przedłożonego projektu uchwały:

1) Za przyjęciem zmian, które radni otrzymali, w dziale dochody i wydatki, głosowali wszyscy obecni – 14-tu radnych.

2) Za przyjęciem poprawki w planie wydatków majątkowych, aby przy zadaniu „Budowa boisk wielofunkcyjnych” dopisać lokalizację: „przy Zespole Szkół Samorządowych Nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 2”, głosowali wszyscy obecni – 14-tu radnych. 

3) Za przyjęciem poprawki, aby w planie wydatków majątkowych przy zadaniu „Budowa hali widowiskowo – sportowej ” dopisać lokalizację: „przy ul. Boh. Westerplatte”, głosowało    13-tu radnych, jeden – wstrzymał się od głosowania.

4) Za przyjęciem poprawek w wieloletnim programie inwestycyjnym wynikających z przeprowadzonych przetargów, tj. w l.p. 3 „Drogi – Osiedle Chojnicka” w rubr. 5 - łączne nakłady finansowe, zmiana kwoty 1.648.000 na 1.582.785 zł. i w rubryce 7 – zmiana kwoty 300.000 zł. na 234.785 zł., głosowali wszyscy obecni – 14-tu radnych.

J. Kołodziejczyk – powiedział, że w związku z dokonaną zmianą w załączniku inwestycyjnym dotyczącą zapisu lokalizacji boisk wielofunkcyjnych, taki sam zapis należałoby wprowadzić przy tym zadaniu w wieloletnim programie inwestycyjnym – trzeba dopisać Szkołę Podstawową Nr 2.

Za przyjęciem poprawki, aby w wieloletnim programie inwestycyjnym po „Zespole Szkół Samorządowych Nr 2” dopisać „i Szkole Podstawowej Nr 2” głosowali wszyscy obecni –    14-tu radnych.

Następnie przeprowadzono głosowanie uchwały.

     Za podjęciem uchwały z wprowadzonymi poprawkami głosowali wszyscy obecni radni – 14 osób.  

Rada Miejska podjęła uchwałę nr V/26/07 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2007.

Uchwała jest załączona do protokołu.

Punkt 7.

Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie z działalności w roku 2006 i przedstawienie zamierzeń na rok 2007.

Materiały radni otrzymali. Sprawozdanie MOPS było omawiane na posiedzeniach komisji.

P. Brewka - Kierownik MOPS poinformował, że w tym roku przystąpią do opracowania strategii w zakresie rozwiązywania problemów społecznych.

A. Kosiba przedstawił wniosek przyjęty na posiedzeniu Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, żeby w razie możliwości zatrudnić psychologa, terapeutę,  którzy pomagaliby rodzinom potrzebującym.

W. Fidurski uzupełnił wypowiedź A. Kosiby. Poinformował, że sprawozdanie kończy się tym, że zdaniem kierownika MOPS, koniecznym wydaje się zatrudnienie w MOPS psychologa bądź terapeuty uzależnień, gdyż zwiększają się problemy związane z uzależnieniami. Dlatego też był wniosek Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, żeby zwrócić się do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, żeby w tym roku doraźnie załatwiła ten problem - by wspomogła Ośrodek, natomiast przy konstrukcji budżetu MKRPA na przyszły rok, uwzględnić potrzeby w zakresie zabezpieczenia – przynajmniej jednego dnia w tygodniu, psychologa czy terapeutę.

A. Andrzejewska powiedziała, że rozumie Kierownika MOPS, żeby przynajmniej raz w tygodniu psycholog czy terapeuta był zatrudniony w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Sądzi, że jest to możliwe - czy ta terapia będzie prowadzona w siedzibie MKRPA, czy też jeden dzień będzie bliżej interesanta i będzie to w MOPS

P. Brewka wyjaśnił, że byłoby celowe, żeby raz w tygodniu w MOPS był terapeuta czy psycholog. Terapeuta służyłby również pomocą dla pracowników socjalnych, bo pewne formy pomocy można byłoby uzgodnić. Chodzi o to by było to na miejscu, bo kierują osoby do psychologa, do Miejskiej Komisji i pewne rzeczy im uciekają. Myśli, że gdyby terapeuta był na miejscu, to przyniosłoby to lepsze efekty. Uważa, że z Przewodniczącą  Miejskiej Komisji można się dogadać, czy byłoby to raz w tygodniu, czy dwa razy w miesiącu. Nie wie jak miałoby to wyglądać, czy zatrudnienie na umowę zlecenie, czy inne – on tylko zasygnalizował problem.

A. Andrzejewska uważa, że się dogadają – jest to rzecz realna do zrobienia. Dodała, że członkiem Komisji jest  pracownik socjalny MOPS, który jest również członkiem zespołu d/s orzekania o uzależnieniach i tą pełną wiedzę dotyczącą zakresu udzielania pomocy MOPS ma na bieżąco. Jest to sprawa do domówienia się, nie widzi żadnych przeciwwskazań. 

A. Kosiba odczytał wniosek Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej w pełnym brzmieniu. Zwrócił uwagę, że jest to wniosek na rok 2008, a obecnie chodzi o doraźne rozwiązanie tego problemu poprzez uzgodnienia z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

St. Wełniak powiedział, że nie bardzo rozumie wniosek, ponieważ w celu objęcia opieką ludzi uzależnionych jest specjalna komisja, instytucje, które tu działają. To nie są inni ludzie,

 

którzy chodzą do MOPS-u i do Miejskiej Komisji. Nie należy mieszać kompetencji między sobą. Ten co zajmuje się w Miejskiej Komisji, może prosić petentów MOPS-u,  żeby przyszli tam, albo on pójdzie do MOPS. Nie należy burzyć rzeczy, które jego zdaniem, dobrze funkcjonują. Co psycholog, terapeuta ma robić cały dzień w MOPS-ie? Jest zwolennikiem tego, że jak jest system, który sprawdza się, to należy go utrzymać i doskonalić.  Jeżeli jest potrzeba, żeby w Komisji był dodatkowy terapeuta, żeby świadczył usługi dla MOPS-u to tak, ale nie należy tworzyć czegoś nowego.

A. Kosiba poinformował, że jest to do rozważenia na rok 2008, a obecnie w ramach uzgodnień z MKRPA.

K. Nurczyk powiedział, że ma wrażenie, że Kierownik MOPS i wnioskodawca są niezdecydowani. Chciałby, żeby p. Brewka – jako najbardziej zainteresowany - wypowiedział się, czy jest taka potrzeba, czy tworzymy sztuczne nowe stanowisko.

Radny K. Brewka – wyjaśnił intencję Komisji. Powiedział, że w związku z tym, że w sprawozdaniu jest zapis, że „Konieczne wydaje się zatrudnienie w Ośrodku psychologa bądź terapeuty uzależnień, gdyż problemy związane z uzależnieniami, niestety się zwiększają”, to intencją Komisji było, żeby na ewentualne zatrudnienie tej osoby nie zabezpieczać dodatkowych środków w budżecie, tylko, żeby te pieniądze pochodziły z opłat alkoholowych i w związku z czym jest potrzebny kontakt Kierownika MOPS z Przewodniczącą Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Takie było przesłanie Komisji.

W. Fidurski powiedział, że idea wniosku sprowadza się do tego, by przy konstrukcji budżetu na rok 2008  w Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zabezpieczyć środki na psychologa, czy terapeutę dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.  

        Rada Miejska przyjęła poprzez aklamację „Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie z działalności w roku 2006 i przedstawienie zamierzeń na rok 2007”, nie wnosząc uwag.

Informacja jest załączona do protokołu.

Punkt 8.

Informacja o wykonywaniu działań związanych z oczyszczaniem miasta przez podmioty to realizujące na terenie miasta.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że informacja była omawiana na posiedzeniach wszystkich Komisji i, że w jednej z nich uczestniczył Prezes Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych, który udzielił wyjaśnień. Wyjaśnień na Komisjach udzielał również Burmistrz J. Kołodziejczyk.  

K. Nurczyk powiedział, że chciałby się upewnić, czy p. Burmistrz będzie prowadził rozmowy, czy też kontrole związane z firmą  SANIKON BIS  odnośnie selekcji i wywożenia  odpadów.

J. Kołodziejczyk- potwierdził, że będzie to prowadzone, jest to obowiązkiem gminy. Poinformował, że firmy pracujące przy wywozie nieczystości stałych i płynnych mają obowiązek miesięcznego informowania o zawartych i rozwiązanych umowach. Są również sprawozdania składane kwartalnie, rocznie. Jest pełna wiedza co  tam się dzieje. Natomiast wszystkie sprawy, które są źle robione są monitorowane i reagujemy żeby to naprawiać.

Rada Miejska nie wniosła uwag do przedłożonej Informacji o wykonywaniu działań związanych z oczyszczaniem miasta przez podmioty to realizujące na terenie miasta i przyjęła ją poprzez aklamację.

Informacja jest załączona do protokołu.

Punkt 9.

Informacja Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalami o aktualnym stanie budynków i lokali, w tym obiektów – sportowych, Złotowskiego Domu Kultury, basenu Laguna.

Przedłożona radnym Informacja była omawiana na posiedzeniach Komisji.

Podczas dyskusji, Z. Muzioł zapytał czy planuje się wyjść w teren i zobaczyć stan budynków administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Lokalami - w jakim są one stanie. Czy MZGL zrobił przegląd budynków - co jest pilne do zrobienia.

Jarosław Bobek – przedstawiciel MZGL, poinformował, że Miejski Zakład Gospodarki Lokalami jest na etapie sporządzania planu remontów na rok 2007 i w tym celu przewidziane jest również wyjście w teren, aby sprawdzić stan budynków.

     Rada Miejska przyjęła poprzez aklamację „Informację Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalami o aktualnym stanie budynków i lokali, w tym obiektów – sportowych, Złotowskiego Domu Kultury, basenu Laguna”, nie wnosząc do niej uwag.

Informacja jest załączona do protokołu.

Punkt 10.

Propozycje do programu EEM 2007.

Materiały radni otrzymali. Temat omawiany był na posiedzeniach Komisji.

Przewodnicząca Rady przypomniała, że radni otrzymali materiały dotyczące Euro Eco Meetingu oraz ofertę Grupy GMS Kazimierza Gmysa.

K. Majewski poinformował, że Komisja Oświaty, Kultury, Sportu analizowała założenia do programu EEM oraz możliwość włączenia do EEM imprezy historycznej zaoferowanej przez p. K. Gmysa – nie doszło do akceptacji tej propozycji. Komisja przyjęła wniosek, żeby w programie imprez miasta Złotowa na 2007 rok – na początku sierpnia, uwzględnić   zorganizowanie imprezy zaoferowanej przez  p. K. Gmysa i zabezpieczyć na nią środki w budżecie miasta.

K. Nurczyk poinformował, że na posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska i Promocji Miasta nie było szerszej dyskusji na temat założeń programowych EEM. Przychylił się do wniosku Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, by była to dodatkowa, niezależna impreza, co daje mieszkańcom możliwość uczestniczenia w większej ilości imprez, zarazem poznania czegoś nowego. Być może jest czas, żeby wprowadzić nową imprezę, coś nowego, innego.

     Dyskusji na temat założeń programowych EEM 2007 nie było.

B. Chorabik zwróciła uwagę, że w omawianym temacie są dwie sprawy. Pierwsza, to założenia EEM i druga – wniosek Komisji związany z ofertą p. K. Gmysa.

     Rada Miejska, poprzez aklamację, przyjęła „Założenia programowo – organizacyjne XIII edycji Euro Eco Meetingu Złotów 2007”.

Założenia programowo – organizacyjne XIII edycji Euro Eco Meetingu Złotów 2007 są załączone do protokołu.

Przystąpiono do omawiania  oferty złożonej przez p. Gmysa, do wniosku Komisji.

J. Zamczyk zwrócił uwagę, że tego tematu nie ma w porządku obrad sesji.

B. Chorabik – poinformowała, że jest wniosek Komisji w tej sprawie. Zwróciła uwagę na to, że wpłynęła oferta od Grupy GMS Kazimierza Gmysa na zorganizowanie imprezy historycznej i wszyscy radni o tym wiedzą, a miasto kupi ofertę albo nie. Oferta ta wpłynęła również do Burmistrza Miasta. Jako Rada możemy wyrazić wolę, żeby taka impreza odbyła się. Poinformowała, że do oferty Grupy GMS Kazimierza Gmysa wróci się w pkt „sprawy różne i zapytania uczestników sesji” porządku obrad sesji.

Punkt 11.

Przyjęcie „Kierunków działania Rady Miejskiej w Złotowie na kadencję 2006 – 2010”.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że Kierunki działania Rady Miejskiej były omawiane na Komisjach, na których zgłoszono wnioski do projektu. Ma przygotowane zestawienie wszystkich wniosków, poprawek przyjętych na posiedzeniach Komisji. Zaproponowała, że będzie przedstawiała poszczególne wnioski, które następnie będą głosowane. Nie zgłoszono sprzeciwu.

Przedstawiła proponowane zmiany:

1) Na str. 2 w pkt. Oświata, kultura, sport i turystyka, w ppkt: „- zorganizowanie po wybudowaniu planowanych obiektów sportowych, jednostki zarządzającej tym majątkiem” – dopisać: „oraz koordynującej  i organizującej miejskie imprezy sportowe”.

- za przyjęciem powyższego wniosku głosowało 9-ciu radnych, przeciw – 3-ch,               

  2-ch wstrzymało się od głosowania.

     Rada Miejska przyjęła powyższy wniosek.

2) Na str. 2 w pkt. Oświata, kultura, sport i turystyka, dopisać: - poprawa bezpieczeństwa  dzieci i  młodzieży ”. 

K. Żelichowski,  zapytał wnioskodawcę, na czym ma polegać poprawa bezpieczeństwa, bo miasto cały czas dba o to - co miał na uwadze jako poprawę bezpieczeństwa.

J. Kołodziejczyk poinformował, że z wyjaśnień uzyskanych na Komisji, wnioskodawcy tego wniosku - p. W. Fidurskiemu chodziło o wprowadzenie monitoringu w szkołach, wniosek ten zawiera również postulat ograniczenia godzin przebywania dzieci i młodzieży, żeby np. po godz. 22 – 23 dzieci nie mogły przebywać bez opieki starszych osób.

Po informacjach uzyskanych od dyrektorów szkół, że w Zespole Szkół Samorządowych Nr 1 jest monitoring, w Szkole Podstawowej Nr 1 będzie w najbliższym czasie, K. Żelichowski powiedział, że nie ma sensu wpisywania tego do Kierunków działania Rady.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek w sprawie dopisania „ - poprawa bezpieczeństwa  dzieci i  młodzieży ”. 

- Za przyjęciem powyższego wniosku głosowało 8 radnych, przeciw – 4-ch,                      

   2-ch – wstrzymało się od głosowania.

Rada Miejska przyjęła wniosek, aby na str. 2 w pkt. Oświata, kultura, sport i turystyka dopisać:  - poprawa bezpieczeństwa dzieci i  młodzieży ”.  

                                                          Z posiedzenia zwolnił się radny Jacek Lewandowski.

                                                          Obecnych było 13 radnych.

3) Na str. 2 w pkt. Oświata, kultura, sport i turystyka, dopisać: „ - zmiana zasad funkcjonowania kultury w mieście Złotowie .

K. Żelichowski zapytał na czym ma polegać zmiana zasad funkcjonowania kultury, ponieważ niedawno było to zmieniane.

St. Wełniak powiedział że nie można tak robić, żeby burzyć pewien system działania samorządu w mieście. Nie po to 3-4 lata temu zmieniono to, żeby teraz, jako propozycję       2-ch czy 3-ch radnych, burzyć system, który działa dobrze i działa coraz lepiej. Jeżeli miałaby być podjęta dyskusja na ten temat, to jest w maju sesja na temat kultury i będzie można zastanowić się nad tym. Nie może tak być, że jeden radny zgłasza, a Komisja mając orientację lub nie przegłosowuje wniosek, nie mając pojęcia z czym to się wiąże, nie wie na czym realizacja tego wniosku miałaby polegać. Powiedział, że oznacza to powrót do Złotowskiego Domu Kultury – z 15 etatami. Prosił, żeby radni zastanowili się nad tym.

B. Chorabik powiedziała, że obecny system nie działa tak idealnie. Prawda jest pośrodku. Z tego co wie, to nikt nie chce powrotu do ZDK, w takim wydaniu jak to było, z tyloma etatami. Wie, że jedną z idei jest wprowadzenie funkcji, etatu menadżera kultury, czy kierownika artystycznego obiektu, kultury w mieście. Uważa, że proponowany zapis niczego nie przesądza.

St. Wełniak powiedział, że proponowany zapis jest wyraźny i mówi o zmianie zasad funkcjonowania kultury.

B. Chorabik poinformowała, że wola Komisji jest taka, by pewne elementy obecnego systemu zmienić. Proponowany zapis nie przesądza, w którym kierunku ma iść zmiana.

K. Nurczyk powiedział, że pomyłką było zlikwidowanie ZDK.

J. Zamczyk zgłosił wniosek, aby zmienić na „doskonalenie zasad zarządzania kulturą”, na co B. Chorabik odpowiedziała, że jest to wniosek jednego radnego, a teraz dyskutujemy wnioski Komisji.

Na pytanie A. Andrzejewskiej czy na sesji nie można już zgłaszać żadnych innych wniosków dotyczących zmian, B. Chorabik odpowiedziała, że po głosowaniu, po wnioskach Komisji.

    Przeprowadzono głosowanie. Za przyjęciem wniosku głosowało 7 radnych, przeciw – 4-ch,     

    2-ch wstrzymało się od głosowania.

    Rada Miejska przyjęła wniosek, aby na str. 2 w pkt. Oświata, kultura, sport i turystyka 

   dopisać:  - zmiana zasad funkcjonowania kultury w mieście Złotowie .

4) Na str. 2 w pkt. Oświata, kultura, sport i turystyka, dopisać: utrzymanie w należytym stanie obiektów sportowych przy ul.  Mickiewicza ”.

St. Wełniak zwrócił się o wyjaśnienie tego wniosku, o co tu chodzi.

J. Kołodziejczyk poinformował, że z jego notatek wynika , że ten wniosek padł w zupełnie innym miejscu, a mianowicie w planie rzeczowym inwestycji na lata 2008-2010 w części III dopisać „remont obiektów sportowych przy ul. Mickiewicza”. Później ten wniosek został zmieniony na „ utrzymanie w należytym stanie obiektów sportowych przy ul.  Mickiewicza ”, W. Fidurski potwierdził, że wniosek był zgłoszony jako „remont obiektów sportowych...” i w wyniku dyskusji został zmieniony.

St. Pikulik zwrócił uwagę, że jeśli chodzi o ten wniosek, to powołane są służby do utrzymania tych obiektów, a wprowadzanie wniosku na siłę, ma jego zdaniem, charakter populistyczny - żeby podkreślić, że ma się inicjatywę, że się chce dużo zrobić, a nie patrzy się czy są na to środki finansowe, bo w wielu przypadkach ich nie ma. Radny może zgłosić 10-20 wniosków - reszta przegłosuje, a później jest dopiero problem z czego je realizować. 

St.Wełniak zwrócił się do W. Fidurskiego o doprecyzowanie tego wniosku, bo być może jest on zasadny, bo tak jak on brzmi, to można również postawić wniosek, że zobowiązuje się burmistrza, w tym Programie, do bieżącego utrzymania czystości na ulicach . Wie o co chodzi – żeby przesądzić o tym , że całe obiekty „Sparty” po wybudowaniu boiska, będą nadal na rzecz sportu.  Na ten temat była już mowa, że będzie dyskusja po wybudowaniu boiska przy ul. Wioślarskiej.

W. Fidurski – m.in. powiedział, że chodzi o to żeby obiekt był utrzymany w należytym stanie, nie będzie tego rozwijał, ale na ścianie tego budynku jest jeszcze napis „OSiR” - o czym to świadczy?, chce żeby obiekty były zadbane.

      Przeprowadzono głosowanie. Za przyjęciem wniosku głosowało 9-ciu radnych,  4-ch -  

      wstrzymało się od głosowania.

      Rada Miejska przyjęła wniosek, aby na str. 2 w pkt. Oświata, kultura, sport i turystyka   

      dopisać:   utrzymanie w należytym stanie obiektów sportowych przy ul.  Mickiewicza ”.

5) Na str. 2 w pkt Ochrona środowiska: – opracowanie i wdrożenie programu ochrony  jezior znajdujących się w granicach miasta ”.

K. Żelichowski - zwrócił uwagę na to, że miasto ma opracowany program ochrony środowiska, w którym jest też zawarta ochrona jezior, wód powierzchniowych.

St. Wełniak – powiedział, że takiego projektu nie złoży, bo uważa, że stan ochrony wód jest w programie ochrony środowiska, który został opracowany, zatwierdzony, podlega okresowym ocenom i został przygotowany profesjonalnie przez specjalistyczną firmę. Opracowanie oddzielnego programu dla ochrony wód wymaga na pewno wielu badań, studiów, co będzie trzeba zapłacić i będzie powieleniem tego co jest już ujęte w programie. Powiedział, że jeżeli ten wniosek przejdzie, zostanie uchwalony, to on nie będzie inicjatorem tego -  przepisy mówią wyraźnie do kogo należy inicjatywa.

B. Chorabik poinformowała, że z inicjatywą uchwałodawczą może wyjść grupa radnych.

K. Nurczyk dopowiedział, że wcześniejszy wniosek Komisji Ochrony Środowiska odnośnie szczegółowych badań wody, miasto wysłało zapytanie do WIOŚ, który odpowiedział, że takich możliwości przeprowadzenia badań oni nie mają. Jego zapytania dotyczyły konkretnych badań, działań na degradację, na siarkowodór, zamulenie, itp. - chodziło o badania związane z ichtiologią, czy z geologią. Program, który jest przewidziany, jest programem badania cały czas, programem badania tafli wody, tj.  czy jest wodą zdatną do korzystania z kąpieliska itp. Są to badania, które nie dają opinii na temat zmniejszania się niecki.- żeby nie było za  15-20 lat, że mamy kolejne jezioro Baba.

J. Kołodziejczyk poinformował, że są wątpliwości prawne. Zaproponował, żeby w tej sprawie wypowiedział się p. Tabor – prawnik Urzędu.

P. Tabor wyjaśnił, że można zapisać, ale Rada  nie będzie w stanie tego realizować, gdyż zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy prawo o ochronie środowiska, organ wykonawczy województwa, powiatu, gminy w celu ochrony środowiska sporządza odpowiednio wojewódzkie, powiatowe, gminne programy ochrony środowiska. Programy te uchwala odpowiednio: sejmik województwa, rada powiatu, rada gminy. Jest zapisane, że inicjatywa w uchwaleniu tego planu należy do burmistrza i burmistrz bada, czy jest konieczne uchwalenie takiego programu, czy też nie, jego aktualizacja. Odpowiedzialność spoczywa na burmistrzu i on jest wyłącznie uprawniony do tego, czy wystąpić z takim projektem uchwały, czy nie. Rada może motywować, ale nie ma prawnych możliwości wyegzekwowania tego.

St. Pikulik – m.in. zaproponował, żeby omawiany wniosek wycofać.

     Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek Komisji.

     Za przyjęciem wniosku Komisji głosowało 8 radnych, przeciw – 5-ciu.  

    Rada Miejska przyjęła wniosek, aby na str. 2 w pkt Ochrona środowiska, dopisać:                    

    – opracowanie i wdrożenie programu ochrony  jezior znajdujących się w granicach  

         miasta ”.

6) W pkt Usługi społeczne, dopisać – zwiększenie roli internetu w załatwianiu spraw w Urzędzie Miejskim ”.

     - za przyjęciem powyższego wniosku głosowali wszyscy obecni radni -  13 osób.

      Rada Miejska przyjęła powyższy wniosek.

7) Na str 4 w Planie rzeczowym inwestycji na lata 2008 - 2010 w pkt I. Budowa dróg, dopisać pkt 12:  Budowa nowych parkingów ”.

- za przyjęciem powyższego wniosku głosowali wszyscy obecni radni -  13 osób.

Rada Miejska przyjęła powyższy wniosek.

8) Na str 4 w Planie rzeczowym inwestycji na lata 2008 - 2010 w pkt I. Budowa dróg, dopisać pkt 13:  Modernizacja ul. Słowackiego w okolicy bloków 4, 5, 6 wraz z chodnikiem przy bloku nr 5 ”.

J. Kołodziejczyk powiedział, że w tym wniosku powinien być wykreślony „chodnik przy bloku nr 5”, ponieważ nie można wchodzić w takie szczegóły, tym bardziej, że nie będzie to robione z budżetu gminy a przez MZGL - ze środków MZGL. Czy to znaczy, że wszystkie zadania, które będzie realizował MZGL, czy inne gminne jednostki, mają być wpisane do Programu działania Rady ? Prosił wnioskodawcę, żeby wycofał się z tego, bo wie (wnioskodawca), że w 2006 roku ten chodnik był w planie i nie został on wykonany – nie wie z jakich przyczyn – należy to wyjaśnić z p. Józefowską.  

St. Wojtuń wyraził zgodę na wykreślenie „wraz z chodnikiem przy bloku nr 5”.

       Przeprowadzono głosowanie. Za przyjęciem poprawionego, zmodyfikowanego wniosku  

       głosowało 11 radnych, 2-ch – wstrzymało się od głosowania.    

       Rada Miejska przyjęła wniosek, aby na str. 4 w Planie rzeczowym inwestycji na lata 2008  

      - 2010 w pkt I. Budowa dróg, dopisać pkt 13:  Modernizacja ul. Słowackiego w okolicy

       bloków 4, 5, 6.

9) Na str 4 w Planie rzeczowym inwestycji na lata 2008 - 2010 w pkt I. Budowa dróg, dopisać pkt 14:  Modernizacja ul. Królowej Jadwigi ”. 

-         za przyjęciem powyższego wniosku głosowało 5-ciu radnych, 8 wstrzymało się od   

           głosowania.

          Rada Miejska przyjęła powyższy wniosek.

10) Na str 4 w Planie rzeczowym inwestycji na lata 2008 - 2010 w pkt I. Budowa dróg, dopisać pkt 15: „ Budowa drogi Dwór Złotowski ”

-         za przyjęciem powyższego wniosku głosowało 8 radnych, 5-ciu wstrzymało się od   

      głosowania.

           Rada Miejska przyjęła powyższy wniosek.

11) W Planie rzeczowym inwestycji na lata 2008 – 2010, w pkt III. Oświata, sport i rekreacja, dopisać pkt 6: Budowa lodowiska w 2009 roku przy ul. Mickiewicza

-         za przyjęciem powyższego wniosku głosowało 9-ciu radnych,  1 – przeciw, 3-ch

      wstrzymało się od głosowania.

           Rada Miejska przyjęła powyższy wniosek.

12) W pkt. VI. po „Zamierzenia inwestycyjne, których realizacja uzależniona będzie od uzyskania środków pomocowych Unii Europejskiej” wykreślić „i”, postawić   przecinek   oraz po „umów publiczno-prywatnych” dopisać „i innych środków zewnętrznych.”  

-         za przyjęciem powyższego wniosku głosowało 11-tu radnych,  2-ch wstrzymało się od

      głosowania.

           Rada Miejska przyjęła powyższy wniosek.

13) W pkt VI. dopisać pkt  4 „ Budowa kładki na rzece Głomia poniżej Jez. Miejskiego.

    -   za przyjęciem powyższego wniosku głosowało – 8 radnych,  przeciw – 4,  1 – wstrzymał

        się od głosowania.

       Rada Miejska przyjęła powyższy wniosek.

 

St. Wełniak zwrócił uwagę na to – żeby nie było wątpliwości, że zgłaszane wnioski, Program nie ma żadnego charakteru obligatoryjnego. To jest tylko program deklaratywny. Żeby nie było tak, że na sesji budżetowej będzie wymuszane wprowadzenie jakiś zadań, bo są one zapisane w Programie działania Rady.

Po wyjaśnieniach P. Tabora – prawnika Urzędu, zgłaszano kolejne wnioski do Programu działania Rady:

K. Żelichowski zgłosił wniosek o dopisanie w Kierunkach działania Rady:

1) na str. 4 w Planie rzeczowym inwestycji na lata 2008 - 2010 w pkt I. Budowa dróg, dopisać: „ Modernizacja ul. M. Robaka ”

-         za przyjęciem powyższego wniosku głosowało 5-ciu radnych, przeciw – 7,                       

      1 - wstrzymał się od głosowania.

          Rada Miejska nie przyjęła powyższego wniosku.

2) na str. 4 w Planie rzeczowym inwestycji na lata 2008 - 2010 w pkt I. Budowa dróg, dopisać: „ Modernizacja ul. Szkolnej ”

-         za przyjęciem powyższego wniosku głosowało 5-ciu radnych, przeciw – 7,                   1 - wstrzymał się od głosowania.

          Rada Miejska nie przyjęła powyższego wniosku.

 

J. Zamczyk – zgłosił wniosek, aby dopisać:

 Na str 4 w Planie rzeczowym inwestycji na lata 2008 - 2010 w pkt I. Budowa dróg

„ Modernizacja drogi - ul. Jeziornej od nr 144 (końcówka) ul. Jastrowskiej do wjazdu na plażę wraz z dojazdem do ogródków działkowych ”(do granicy miasta na przepuście drogowym).

-         za przyjęciem powyższego wniosku głosowało 11-tu radnych,  2-ch wstrzymało się od   

      głosowania.

          Rada Miejska przyjęła powyższy wniosek.

Następnie przeprowadzono głosowanie uchwały z przyjętymi poprawkami.

Za podjęciem uchwały głosowało 9-ciu radnych, 4-ch wstrzymało się od głosowania.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr V/26/07 w sprawie Kierunków działania Rady Miejskiej w Złotowie na lata 2006 – 2010.

Uchwała jest załączona do protokołu.

St. Wełniak, w kwestii formalnej prosił, żeby był jasny zapis w protokole, po tych wszystkich głosowaniach, żeby podjęty dokument miał tylko charakter deklaratywny a nie obligatoryjny. Przewodnicząca Rady potwierdziła, że będzie to zapisane w protokole.

 

Godz. 13.05. Przewodnicząca Rady ogłosiła 10-minutową przerwę.

Po przerwie.

                                          W chwili wznowienia obrad obecnych było 11 radnych (zwolnił się   

                                           radny Andrzej Kosiba, nie był obecny Krzysztof Nurczyk).                                                                                           

Punkt 12.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Odpowiedzi udzielił St. Wełniak:

 

1. K. Majewskiemu:

1) W sprawie braku odpowiedzi na pismo  p. Majewskiego, powiedział, że wytłumaczył mu ustnie i uznaje, że to powinno wystarczyć. Może tylko to samo potwierdzić pisemnie co przekazał ustnie. Rozstrzyga to ostatni artykuł jaki ukazał się w „Wspólnocie” i myśli, że jest to właściwa interpretacja. Nie ma tu nic do dodania ani do interpretacji. Uważa, że jest to interpretacja właściwa, która rozstrzyga o tym co jest informacją publiczną a co jest faktyczną kontrolą. Dodał, że w tej wersji jaką chciałby mieć p. Majewski, to nie jest to dostęp do informacji publicznej a jest to kontrola przeprowadzana indywidualnie przez p. Majewskiego jako radnego. Takich uprawnień p. Majewski nie ma i w związku z tym, albo będzie to uchwała Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki o przeprowadzaniu kontroli, która musi być sprecyzowana, albo będzie to kontrola Komisji Rewizyjnej.

                                                                                            Przyszedł radny Krzysztof Nurczyk.

                                                                                            Obecnych było 12 radnych.

2. Z. Muziołowi:

W sprawie monitoringu - odpowiedział, że byli zatrudnieni ludzie w ramach robót publicznych i monitoring był przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Obecnie monitoriong jest od godz. 16 do bodajże godz. 24, a w weekendy jest również monitoring nocny. Powiedział, że zmieni się to w przeciągu miesiąca, ponieważ główny podgląd będzie przekazany do Policji. W Urzędzie będzie podgląd dodatkowy. Natomiast ciągła rejestracja z poszczególnych kamer jest niezależna od podglądu prowadzonego przez ludzi. W ciągu miesiąca powinno się to zmienić, ponieważ został rozstrzygnięty przetarg na zainstalowanie nowych kamer i przekazanie podglądu do Policji.

2. K Nurczykowi:

1) Jeśli chodzi o informację z działalności Burmistrza, to powiedział, że nie uchyla się od tego żeby robić dodatkowe informacje. Powiedział, żeby tego od niego nie wymagać, ponieważ nie potrafi wybrać informacji ważnych, mniej ważnych i nieważnych. Co miesiąc sporządzane są informacje, w których m.in. zawarte są zarządzenia. Reszta to jest zarządzanie i bieżąca działalność. Jeżeli kogoś interesuje, to można zapytać się na komisji czy sesji. Nie chce żeby było to na piśmie, bo na pewno będzie zarzut, że coś podał, czegoś nie podał i będą snute domysły, dlaczego tego nie podał. Chciałby utrzymać formę, która jest do tej pory.

2) W sprawie punktu obserwacyjnego na jez. Baba, to odpowiedział, że jest to dobry pomysł i jak pozwolą na to warunki, to wybuduje się ambonę.

3) Odpowiadając na sprawę wron w parku - to uważa, że jest to walka z wiatrakami. Powiedział, że będą podjęte próby straszenia wron, ale pewnie wrócą z powrotem. Uważa, że za duża jest populacja tych ptaków.

4) Jeśli chodzi o incydenty przed ZDK, to Komendant Policji, wychodząc z sesji, przekazał mu informację, że takich zdarzeń nie było zarejestrowanych przez Policję. Komendant Policji  upoważnił go (Burmistrza) do przekazania tej wiadomości. Powiedział, że może jedynie wystąpić do Komendanta, żeby to potwierdził i opisał jaki jest tam stan. Wystąpi do niego z pismem, żeby tą sprawę wyjaśnić.

3. W. Fidurskiemu:

1) Jeśli chodzi o drogę ul. Chojnickiej, to powiedział, że jest to kwestia dalszych działań. Urząd posiada informację, o której była mowa w odczytanym piśmie. Powiedział, że ustalenia do tej pory z Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich i z Marszałkiem Województwa były inne. Wydaje mu się, że wyegzekwujemy, żeby odcinek od ul.Domańskiego – Chojnicka był zrealizowany, bo taka możliwość istnieje - ale to nie w tym roku, najprawdopodobniej w roku przyszłym .

2) W sprawie kładki nad Głomią – powiedział, że jest dokumentacja. Myśli, że gdyby ten wniosek był zapisany w Programie działania Rady, to byłby on na pewno powszechnie akceptowany. Nie wie z jakich powodów ten wniosek nie znalazł się w Programie. W tym roku jest to niemożliwe do wykonania, może być zrealizowany w roku przyszłym, ponieważ nie jest to taka prosta sprawa. Dokumentacja była wykonana wtedy, kiedy budowano kanalizację sanitarną w tym rejonie i myśli, że na podstawie tej dokumentacji, kładkę można byłoby wykonać. Powiedział, że nie jest to kwestia paru złotych - jest to poważna inwestycja.

3) Parking przy Szkole Podstawowej Nr 2 – to zrobiono, to co było możliwe. Przypomniał, że nie jest to teren miasta - nie jest to droga miejska. Jest to droga powiatowa i wniosek ten zostanie skierowany do Powiatu.

4) Jeśli chodzi o wjazd do Złotowa od strony Jastrowia – zwężenie w celu ograniczenia prędkości, odpowiedział, że jest to droga wojewódzka i można to przekazać do Wielkopolskiego Zarządu Dróg – nie wie czy jest to możliwe do realizacji. Nie jest to zadanie, które mogłoby być realizowane przez miasto we własnym zakresie.

W. Fidurski powiedział, że w styczniu Komisja Rewizyjna skierowała pismo do Burmistrza dotyczące wniosków pokontrolnych z 4-ch lat, m.in. dot. funkcjonowania kontroli wewnętrznej w Urzędzie i inne - do dnia dzisiejszego nie uzyskano odpowiedzi. Dostali odpowiedz na jedną sprawę a na dwie – nie. Prosił o zainteresowanie się tym.

St. Wełniak powiedział, że sprawdzi to.

K. Nurczyk - odnośnie uciążliwych ptaków zapytał czy p. Burmistrz rozpatrywał kwestię przyzwolenia odstrzału wron oraz drugą możliwość - przez sokolników. Poinformował, że ornitolodzy mówią, że straszenie hałasem jest tylko skutkiem chwilowym. Natomiast sokolnictwo jest czynnikiem zagrożenia naturalnego i podobno skutkuje to.

K. Brewka poruszył sprawę ul. Boh. Westerplatte – końcówki tej ulicy przy ul. Mickiewicza. Kiedyś była tam duża kałuża – teraz jej nie ma, ale jest mniejsza bliżej Ekonoma. Myśli, że wykonawca powinien to poprawić.

St. Wełniak odpowiedział, że zostało to już zgłoszone.

Z. Muzioł poinformował, że na ul. Rybackiej – w kierunku rożna – brakuje w jezdni 3-ch kamieni brukowych. Prosił o interwencję w tej sprawie – żeby to na bieżąco załatać.

Punkt 13.

Sprawy różne i zapytania uczestników sesji.

1. Rada Miejska zajęła się sprawą oferty p. Kazimierza Gmysa w sprawie zorganizowania imprezy historycznej p.n. „Obchody 350 rocznicy oblężenia i spalenia Złotowa przez Szwedów”, która była omawiana na posiedzeniach Komisji. Omawiając ten temat, Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki przyjęła wniosek, żeby w programie imprez miasta Złotowa na 2007 rok, na początku sierpnia uwzględnić zorganizowanie imprezy zaoferowanej przez p. Kazimierza Gmysa i zabezpieczyć na nią środki w budżecie miasta.

Podczas dyskusji nad wnioskiem Komisji w sprawie uwzględnienia zorganizowania powyższej imprezy, radni zadawali pytania, na które odpowiedzi udzielał p. K. Gmys.

Na pytania K. Żelichowskiego dotyczące jego doświadczenia w organizacji oferowanej imprezy, czy organizował taką imprezę, jak długo będzie trwało samo widowisko – palenie zamku, zabezpieczenia imprezy oraz atrakcji takich jak strzelanie z łuku i rzucanie toporem, imprez dla dzieci, sprawy reklam, K. Gmys odpowiedział, że był współorganizatorem imprezy - nie na terenie Polski; palenie zamku będzie trwało w granicach od 40 minut do godziny, a w pozostałych dniach będą imprezy zgodnie z przedstawioną ofertą; wiele atrakcji dla dzieci będzie bezpłatnych; odnośnie zabezpieczenia terenu podczas strzelania z łuku i rzucania toporem, to teren będzie zabezpieczony m.in. częściowo przez jego ludzi, ale jeszcze uzgodni to z Komendantem Policji; poinformował, że zaznaczył co jest w cenie przedstawionej oferty - jest też napisane czego nie zabezpiecza, co nie jest w cenie - ochrona i zabezpieczenie Policji nie jest w cenie oferty. Powiedział, że w miasteczku historycznym nie może być żadnych reklam – poza, tak.

Natomiast na pytania K. Nurczyka dotyczące możliwości zareklamowania przez miasto imprezy poprzez reklamę różnych firm, skorzystania z dzierżawy terenu, z reklam – jak to wyglądało na zachodzie, K. Gmys odpowiedział, że reklamy mogą być tylko poza miasteczkiem; w miasteczku historycznym nie są pobierane opłaty za dzierżawę terenu – poza miasteczkiem, tak; firmy, wszyscy sponsorzy imprezy mogą być wymienieni na plakatach.

Z. Muzioł zwrócił uwagę na to, że w ofercie p. Gmysa jest dużo imprez dla dzieci – widzi, że przez cały czas będą atrakcje dla dzieci.

St. Wełniak poinformował, że nie otrzymał tej propozycji – oferta do niego nie dotarła, na co p. Gmys, odpowiedział, że złożył ofertę w styczniu – ma potwierdzenie.

Na pytania Burmistrza: czy w Polsce organizował takie imprezy czy uczestniczył; w jakim charakterze występuje - wykonawcy, organizatora i jaki jest status prawny;  czy firma ma również zapisane prowadzenie działalności artystycznej; gdzie mogłaby odbyć się ta impreza, p. K. Gmys odpowiedział, że nie organizował jeszcze takiej imprezy w Polsce, uczestniczył w imprezie – w Grunwaldzie; występuje jako firma GRUPA GMS Kazimierz Gmys – jest to firma jednoosobowa – prowadzi działalność, m.in. handel, handel samochodami, częściami, sprzętem rycerskim i podobnymi sprawami; na dzień dzisiejszy nie posiada wpisu w zakresie prowadzenia działalności artystycznej ale będzie miał taki wpis;  jeśli chodzi o miejsce imprezy to proponował na półwyspie gdzie stał zamek, albo na stadionie – propozycja należy do miasta, bo on nie zna terenów. Na pytanie Burmistrza, kto będzie organizatorem imprezy, odpowiedział, że on złożył tylko ofertę.

Burmistrz Miasta zwrócił uwagę na to, że impreza jest nieznana. Nie można porównywać imprezy w Grunwaldzie do tego co miałoby odbyć się u nas. Poinformował, że jako Burmistrz, jeżeli nie będzie to instytucja impresaryjna, która przyjmie odpowiedzialność za organizację i złoży szczegółowy scenariusz imprezy, z godzinami, z programem, to takiej umowy nie podpisze. Pan Gmys tego od  nas nie może żądać. Mówił o problemach, które są faktyczne. Musi być szczegółowy scenariusz imprezy z godzinami, z określonymi występami, bo stanowi to później podstawę do wypłaty bądź nie. Jako miasto nie jesteśmy w stanie podjąć ryzyka odpowiedzialności za zabezpieczenie tej imprezy, która odpowiadałaby imprezom masowym. Jeśli przyjdzie kilka tysięcy ludzi, to muszą być odgrodzone miejsca, gdzie przebywaliby ludzie. W Złotowie, poza boiskami, nie mamy takich terenów, żeby można byłoby to swobodnie oglądać, ponieważ musi to być szeroka przestrzeń do występu, ale również do oglądania. Nie przyjmie odpowiedzialności za zabezpieczenie, za zabezpieczenia we wszystkie urządzenia sanitarne, za dostarczenie prądu,  wody, kanalizacji itd. Jest to za wielkie przedsięwzięcie. Uważa, że pomysł jest nie najgorszy. Jednak co do zorganizowania imprezy, to albo będzie przedsiębiorstwo impresaryjne, które to wszystko spełni i wynegocjujemy cenę, zapłacimy i przyjdziemy na tą imprezę, albo nie będzie tego w cale. 

K. Gmys powiedział, że wyraźnie zaznaczył w ofercie czego się nie podejmuje.

St. Wełniak powiedział, że oferta w przedstawionej wersji jest nie do rozpatrzenia. Nie przyjmie odpowiedzialności za imprezę. P. Gmys powinien znaleźć przedsiębiorstwo impresaryjne, które to przyjmie i podpisze z miastem umowę ze wszystkimi konsekwencjami. Impreza powinna być również ubezpieczona.

St. Pikulik m.in. powiedział, czy na początek nie można byłoby zrobić mniejszą imprezę, żeby nie robić tak dużych kosztów, zobaczyć czy to się przyjmie w Złotowie. Trzeba rozważać wszystkie argumenty za i przeciw. Osobiście jest za taką historyczną imprezą, przerażają go tylko koszty. 

St. Wełniak powiedział, że nie wyobraża sobie, żeby ta impreza mogła być przeprowadzona w przedstawionej przez p. Gmysa wersji. Zaproponował, żeby p. Gmys znalazł kogoś kto przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za wszystko, począwszy od organizacji, wykonawstwa, itd., z konkretnym scenariuszem czasowym, z wykonawcami - z określeniem za co,  ile, ponieważ nie można podpisywać takich umów, gdzie są tylko wskazane imprezy bez opisania, bez szczegółów, ceny. To są pieniądze publiczne i nie można tak działać. Musi być wszystko precyzyjnie określone. Gdyby p.Gmys znalazł kogoś, to my jesteśmy w stanie na następnej sesji – gdyby to do niego złożył, przygotowałby się, ocenił i przedstawiłby to na sesji. Powiedział, że na dzień dzisiejszy w tej wersji jest to niewykonalne - może to być ogólnymi założeniami imprezy – to nie może być podstawą do podpisania umowy.

K. Gmys – powiedział, że może takie koszty przygotować i przedstawić Burmistrzowi.

B. Chorabik poinformowała, że jest konkretny wniosek, który trzeba przegłosować, ponieważ wolą Rady jest, żeby taka impreza odbyła się w Złotowie. Natomiast kwestia podpisania umów nie jest w gestii Rady.  Czy Burmistrz wyrazi zgodę na podpisanie umowy z firmą       p. Gmysa z chwilą przedstawienia przez niego dokumentów, o których była mowa, z harmonogramem, ze szczegółami finansowymi wszystkich elementów programu, to jest druga rzecz. Poprzez głosowanie Rada podjęłaby decyzję, że chciałaby żeby taka impreza była wpisana w kalendarz imprez, nie przesądzając o wynikach, bo o wynikach merytorycznych decydować będzie Burmistrz. 

St. Wełniak  powiedział, że głosowanie wniosku o wprowadzeniu imprezy do kalendarza imprez, do następnej sesji nic nie zmieni, ponieważ, tak czy inaczej musi wszystko przedstawić na następnej sesji, bo wiąże się to z pieniędzmi. Dopiero po uchwale, decyzji Rady, będzie miał podstawę do rozmów z p. Gmysem. Rozumie, że jest powszechna zgoda, żeby taka impreza odbyła się w Złotowie. Jeżeli tak, to niech p. Gmys przygotuje to w odpowiedniej wersji i mu przedstawi. A jeśli nie, to można ogłosić konkurs ofert na taką imprezę, bo firm organizujących podobne imprezy jest  dużo.

B. Chorabik zapytała, czy w związku z tym można byłoby przesunąć głosowanie wniosku do następnej sesji.  

K. Majewski – jako Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki byłby skłonny na przesunięcie głosowania, ale nie wie jak pozostali członkowie Komisji.

St. Wełniak zaproponował wniosek, żeby głosowanie przełożyć do następnej sesji.

       W związku z tym, że były dwa wnioski, Przewodnicząca poddała je pod głosowanie.

- Za wnioskiem Burmistrza, żeby głosowanie wniosku Komisji przełożyć do następnej sesji  głosowało 11 radnych, 1 – przeciw.

W związku z przyjęciem wniosku Burmistrza, nie głosowano wniosku Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki.

B. Chorabik powiedziała, że do następnej sesji p. Gmys przygotuje odpowiednie dokumenty, o których była mowa.

 

2. Przewodnicząca Rady przypomniała, że Rada Powiatu wystąpiła z pismem o wytypowanie kandydatów do konkursu o Nagrodę Powiatu Złotowskiego za rok 2006 w 4-ch kategoriach:  I - Oświata, Kultura;  II - Ochrona Zdrowia, Opieka Społeczna i Bezpieczeństwo Publiczne; III - Ochrona Środowiska, Rolnictwo, Leśnictwo; IV - Sport, Turystyka i Rekreacja.

Poinformowała, że w wyniku konsultacji wytypowano kandydatów - pomimo propozycji, do kategorii Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa - wytypowano dwie osoby, z których żadna nie wyraziła zgody na kandydowanie.

Przedstawiła kandydatów oraz ich sylwetki do konkursu o Nagrodę Powiatu Złotowskiego w 3-ch kategoriach:

I. Oświata, Kultura – p. Janusz Justyna,

II. Ochrona Zdrowia, Opieka Społeczna i Bezpieczeństwo Publiczne – p. Jacek Czechowski,

IV. Sport, Turystyka i Rekreacja – p. Bolesław Wadych.

Rada Miejska zaakceptowała poprzez aklamację zgłoszone kandydatury do Konkursu o Nagrodę Powiatu Złotowskiego.

 

3. B. Chorabik przypomniała, że zbliża się termin składania oświadczeń majątkowych - z dniem 30 kwietnia 2007 r., wraz z kopią PIT-u.

 

4. Przewodnicząca Rady poinformowała, że następna, VI sesja Rady Miejskiej odbędzie się w dniu 28 marca 2007 r. o godz. 9-tej.

 

5. St. Pikulik – powiedział, że w nawiązaniu do spotkań jakie Przewodnicząca Rady zwołuje z przedstawicielami Klubów przed sesją, zanim zaczynają działać komisje, to Klub Lewica Razem nie chce w tym uczestniczyć, bo zamyka to dyskusję na komisjach, ponieważ jak już ustalimy coś z góry, to już wiadomo jakie będzie głosowanie. W związku z tym oświadczył,  ze nie chcą w tym uczestniczyć.

Przewodnicząca Rady wyjaśniła, że w lutym było to na zasadzie dobrowolności. Dotyczyło to w 2-ch tematów, tj.: wytypowania kandydatów do Konkursu do  Nagrody Powiatu Złotowskiego i podjęcia decyzji odnośnie nagrań TV ASTA-NET. To nie są merytoryczne spotkania dotyczące omawiania materiałów sesyjnych. Jeżeli Klub Lewica Razem nie chce uczestniczyć w takich spotkaniach, to przyjęła to do wiadomości.

St. Pikulik  powiedział, że chodzi im o to, żeby nie było takich sytuacji, że ustalamy pewne rzeczy i na komisjach już wszystko wiadomo. Nie chodzi mu o sprawy formalne, najczęściej organizacyjne bo to jest w kompetencji klubów. Nie chcą uczestniczyć w spotkaniach programowych.

B. Chorabik poinformował, że przyjęła do wiadomości, że Klub Lewica Razem nie życzy sobie uczestniczyć w tego typu spotkaniach.

 

Punkt 14.

Zamknięcie sesji.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodnicząca Rady, o godz. 14.20 zamknęła V sesję Rady Miejskiej.

 

 

Protokołował:

J. Manowski

                                                        Sekretarz obrad                                Przewodnicząca

                                                                                                                  Rady Miejskiej

                                                      Krzysztof Majewski

                                                                                                         mgr Barbara Chorabik