Protokół nr 6/07

 

z VI sesji Rady Miejskiej w Złotowie

w dniu 28 marca 2007 roku

 

       W dniu 28 marca 2007 roku od godz. 9.00, w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Złotowie, trwały obrady VI sesji Rady Miejskiej w Złotowie w kadencji 2006 – 2010. Obrady prowadziła Barbara Chorabik – Przewodnicząca Rady Miejskiej.

W posiedzeniu uczestniczyli radni oraz zaproszone osoby, zgodnie z listami obecności załączonymi do niniejszego protokołu.

Punkt 1.

Otwarcie sesji; stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodnicząca Rady otworzyła obrady VI sesji o godz. 9.00, stwierdzając udział  13 radnych. Pozwalało to na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji. Nieobecni byli radni: Wiesław Fidurski i Andrzej Kosiba. Powitała Burmistrza Miasta, Sekretarza i Skarbnika Gminy, radnych, przedstawiciela Posła Stanisława Chmielewskiego, kierowników i dyrektorów zakładów pracy, przedstawiciela Rejonu Dróg Wielkopolskich w Złotowie, wszystkich zaproszonych gości przybyłych na sesję.                                                                                                                                                                   

Punkt 2.

Powołanie Sekretarza obrad, przyjęcie protokołu z IV sesji i uchwalenie porządku obrad.

1.      Przewodnicząca Rady powołała na Sekretarza obrad Jacka Lewandowskiego – za jego zgodą.

2.      Protokół z V sesji był do wglądu w biurze Rady Miejskiej. Zapytała, czy są uwagi do protokołu. Uwag nie zgłoszono. Za przyjęciem treści protokołu z V sesji Rady Miejskiej głosowali wszyscy obecni radni – 13 osób.

Protokół z V sesji Rady Miejskiej został przyjęty.

Porządek obrad został podany w zarządzeniu nr 3/2007 z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie zwołania VI sesji Rady Miejskiej. Burmistrz 15 marca br. złożył wniosek o wprowadzenie do porządku obrad VI sesji dwóch projektów uchwał. Proponowane zmiany przedstawił J. Kołodziejczyk, tj. projekt uchwały „ o zmianie uchwały Nr IV/19/07 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie inkasa opłaty skarbowej”   oraz „ w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2007”, które Radni otrzymali – projekty uchwał były omawiane na wszystkich posiedzeniach komisji.

Przewodnicząca zapytała czy są jeszcze propozycje zmian do porządku obrad.

Innych propozycji zmian nie było.

Przewodnicząca zaproponowała, aby po pkt 4 – „Interpelacje i zapytania radnych”, jako pkt 5 wprowadzić Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2007 oraz jako pkt 6 – Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr IV/19/07 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie inkasa opłaty skarbowej”, kolejne punkty uległyby przesunięciu. Poddała pod głosowanie propozycje zmian:

1) za wprowadzeniem, jako pkt 5 do porządku obrad, projektu uchwały „w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2007 głosowali wszyscy obecni radni – 13 osób,

2) za wprowadzeniem, jako pkt 6 do porządku obrad, projektu uchwały o zmianie uchwały Nr IV/19/07 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie inkasa opłaty skarbowej”,  głosowali wszyscy obecni radni – 13 osób,

   Następnie poddała pod głosowanie porządek obrad sesji z przedstawionymi zmianami.

Za przyjęciem porządku obrad głosowali wszyscy obecni radni – 13 osób.

Porządek obrad został uchwalony i jest załączony do protokołu.

Punkt 3.

Informacja z działalności Burmistrza Miasta.

Radni otrzymali informację z działalności Burmistrza Miasta w okresie od 13 lutego do 14 marca 2007 r. Omawiali ją podczas posiedzeń komisji Rady.

 

Podczas dyskusji, na pytanie J. Jędrzejczyka dot. powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej, J. Kołodziejczyk odpowiedział, że w miejsce p. Kryszkiewicz powołano p. Mariolę Wagner – pozostały skład Komisji jest bez zmian.                                                                       

Rada Miejska przyjęła Informację z działalności Burmistrza Miasta poprzez aklamację. Informacja jest załączona do protokołu.

Punkt 4.

Interpelacje i zapytania radnych.

Na sesji interpelacje i zapytania zgłosili:

1. K. Nurczyk – zapytał o podstawę prawną dotyczącą rejonizacji szkół w Złotowie.  

2. K. Majewski:

1)      Nawiązał do sprawy z poprzedniej sesji, tj. postawienia barierki oddzielającej chodnik od jezdni na przejeździe przez Głomię przy ul. Grudzińskich. Powiedział, że nie uzyskał odpowiedzi. Zapytał jak Burmistrz widzi rozwiązanie tego problemu.

2)      Zwrócił się o ogrodzenie siatką terenu, podwórka przydomowego - placu koło rodziny Piejków na ul. Zamkowej.

3)      Zgłosił, żeby monitować do właściciela terenów, obiektów byłego PGR o zabezpieczenie obiektów, o odgrodzenie ich od szlaku komunikacyjnego przy ul. Wioślarskiej.

 

Przewodnicząca Rady przypomniała radnym, że na sesję zaproszono p. Annę Chałko – Kierownika Rejonu Dróg Wielkopolskich w Złotowie. Poinformowała, że na sesji jest przedstawiciel Rejonu Dróg Wielkopolskich i jeśli są pytania, to prosi o ich zadawanie.

Przypomniała, że na ostatniej sesji był pewien niedosyt informacji, dlatego prosi o  pytania do przedstawiciela Rejonu Dróg.

3. A. Andrzejewska:

1)      Zwróciła się o przeprowadzenie co jakiś czas akcji porządkowej „na promenadzie” wzdłuż torów – odcinek do jez. Burmistrzowskiego i dalej na cmentarz  – teren jest bardzo zaśmiecony i gromadzi się tam młodzież i osoby spożywające alkohol.

2)      Zapytała, czy jest możliwość doposażenia placu zabaw w Parku Miejskim przy Al. Piasta? Zwróciła uwagę na kałuże pod huśtawkami – aby je zlikwidować (kałuże).

3)      Zwróciła się o naprawę nawierzchni alejek parkowych w Parku Miejskim przy Al. Piasta.     

4)      Zwróciła uwagę na wodę, olbrzymie kałuże na ul. Szkolnej (podczas deszczu) – na całym odcinku od Policji do skrzyżowania  oraz na zakończeniu ul. Szkolnej - przy zejściu do ul. Kujańskiej. Ponadto zwróciła się o naprawę znajdujących się tam schodów.

5)      W imieniu mieszkańców ul. Królowej Jadwigi zwróciła się o postawienie koszy na tej ulicy.

                                                                                         Przyszedł Radny Andrzej Kosiba.

                                                                                         Obecnych było 14 radnych.

Następnie zadawano pytania przedstawicielowi Rejonu Dróg Wojewódzkich – p. Stefankiewiczowi.

Z. Muzioł – zapytał czy w planie jest ul. Domańskiego – Chojnicka, czy mają na to środki, czy ta inwestycja będzie realizowana w roku bieżącym, czy została przesunięta na następne lata?

K Brewka – zwrócił uwagę na to, że nie jest aż taki problem z nawierzchnią ul. Domańskiego, Chojnickiej, ale bardzo potrzebny jest porządny chodnik i ścieżka rowerowa do cmentarza. Zapytał, kiedy można liczyć na tą inwestycję, ponieważ chodzi o bezpieczne przejście, przejazd mieszkańców na cmentarz przy ul. Chojnickiej.

P. Stefankiewicz. Przedstawiciel Rejonu Dróg Wojewódzkich – odpowiedział, że ulica Domańskiego – Chojnicka jest przewidziana do realizacji po 2009 roku. Na dzień dzisiejszy będą prowadzone roboty związane tylko z wycinką drzew. Projektu budowlanego jeszcze nie ma. Jest to inwestycja finansowana ze środków Urzędu Marszałkowskiego, którą będzie prowadził Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu. Uważa, że druga poruszana sprawa dot. chodnika i ścieżki rowerowej będzie wiązała się z cała inwestycją.  Powiedział, że w bieżącym roku będzie realizowany remont ulicy Staszica – ciąg dalszy tego co zostało

 

zrobione, tj. około 300 m po stronie Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich i odcinek

około 150 m – realizowany przez „Orlen”. Na pytanie K. Żelichowskiego, kiedy będzie realizowana droga Złotów – Piła,  odpowiedział, że w tym roku ze środków z Poznania będzie realizowany odcinek 3,3 km tej drogi, ale od Piły w stronę Skórki. Całość zadania będzie realizowana po 2008-2009 roku.

A. Kosiba zapytał, czy w Blękwicie będzie robiona ścieżka rowerowa prowadząca do nowych obiektów firmy Rek-Swed. Przypomniał, że miasto doprowadziło ścieżkę do Blękwitu. Zapytał, czy jest jakiś wpływ na Wójta Gminy Złotów, żeby doprowadził ścieżkę do zakładu Rek-Swed.

J. Jędrzejczyk – zapytał, czy może przedstawić plan remontowo - inwestycyjny na najbliższe lata.

P. Stefankiewicz poinformował, że będzie remontowany wiadukt nad torami kolejowymi na drodze nr 189 na odcinku Złotów – Kujan, w latach 2008-2009, w granicach około 300 tys. zł.

Więcej pytań do przedstawiciela Rejonu Dróg Wojewódzkich nie było.

Przewodnicząca Rady podziękowała za przybycie i udzielenie informacji, wyjaśnień.

 

Przystąpiono do dalszego zgłaszania interpelacji i zapytań.

4. St. Pikulik – poruszył sprawę dotyczącą ulicy Zielnej, która jest obecnie jednokierunkowa, po której jest niebezpiecznie poruszać się ze względu na jeżdżące tam z dużą prędkością samochody. W imieniu mieszkańców zaproponował żeby zrobić tylko ciąg pieszy, albo drogę wewnętrzną, albo osiedlową.

5. K. Żelichowski:

1)      Zwrócił się do Kierownika MZGL w sprawie dotyczącej ulicy Krzywoustego, tj. naprawy chodnika, ponieważ podczas remontu przy tej ulicy, przy bloku nr 4 ciężkie samochody, ciągniki, śmieciarki wjeżdżały z drugiej strony od podwórka niszcząc cały chodnik.

2)      W związku ze zbliżającym się okresem letnim, zapytał w imieniu mieszkańców, czy jest taka możliwość, aby nie było ogródka piwnego przy sklepie PSS przy ul. Krzywoustego – skarżą się na to mieszkańcy okolicznych bloków.

6. K. Nurczyk:

1)      Powiedział, że nie otrzymał satysfakcjonującej odpowiedzi od Komendanta Policji, aby wspólnie z Burmistrzem przeliczyć zasadność powiększenia ilości kamer w mieście, ponieważ jest to trafna inwestycja. Zapytał czy nie lepiej byłoby zakupić kamery niż wysyłać patrole samochodowe .

2)      Zwrócił uwagę na to, że zbyt późno zapalają się lampy uliczne w mieście – lampy nie zapalają się o jednakowej porze w całym mieście, w niektórych rejonach zapalają się wcześniej, a w niektórych później.

7. Z. Muzioł: zapytał, czy przy realizacji ul. Towarowej i ul. Targowej przewiduje się, ze względów bezpieczeństwea, założenie „muld” - ograniczników prędkości, zwłaszcza przy końcu ul. Towarowej.

8. A. Kosiba:  zapytał, kiedy będą realizowane ulice w bok od ulicy Kujańskiej, m.in. ulica Jodłowa.

          Odpowiedzi Burmistrz Miasta udzielił w pkt 14 porządku obrad - „Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych”.

Punkt 5.

Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2007.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach komisji.

Wprowadzenia do tematu dokonał S. Heciak – Skarbnik Gminy, który przedstawił proponowane zmiany w dochodach i wydatkach budżetu na rok 2007:

1)      zwiększa się dochody w klasyfikacji 758-75801-2920 o 2.867 zł. – zmiana ta wynika ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej po uchwaleniu budżetu państwa,

2)      zwiększa się dochody w klasyfikacji 758-75831-2920 o 17.894 zł. – zmiana wynika ze zwiększenia części równoważącej subwencji ogólnej po uchwaleniu budżetu państwa,

 

3)      w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe  tworzy się rezerwę celową na wydatki bieżące w zakresie  oświaty w kwocie 2.867 zł.

4)      w rozdziale 70005 Gospodarka nieruchomościami zwiększono o 17.894 zł plan wydatków na zakup usług związanych z dokonywanymi wycenami, inwentaryzacjami  lokali przeznaczonych do sprzedaży.

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych Komisji w omawianym temacie – wszystkie Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2007.

Dyskusji nie było.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przedłożony projekt uchwały.

Za podjęciem uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14 osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr VI/28/07 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2007.

Uchwała jest załączona do protokołu.

Punkt 6.

Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr IV/19/07 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia           30 stycznia 2007 roku w sprawie inkasa opłaty skarbowej.

Projekt uchwały Radni otrzymali i był on omawiany na posiedzeniach komisji.

Dyskusji nie było.

Po przedstawieniu opinii poszczególnych Komisji - wszystkie Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały, Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały.

Za podjęciem uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14 radnych.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr VI/29/07 o zmianie uchwały Nr IV/19/07 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie inkasa opłaty skarbowej.

Uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 7.

Ocena aktualności studium i planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego.

Materiały radni otrzymali.

Podczas dyskusji, na pytanie J. Jędrzejczyka dotyczące zapisu na str. 6 w pkt 2.1.3. „Plany miejscowe w opracowaniu”, gdzie ujęte są plany, które są już uchwalone, J. Kołodziejczyk odpowiedział, że procedura nie została jeszcze zakończona, ponieważ plany nie zostały jeszcze opublikowane.

B. Marszałek poinformował, że wniosek ujęty na str. 10 w pkt 8. w „Ocenie…” brzmi inaczej niż był zgłaszany.

J. Kołodziejczyk odpowiedział, że brzmienie jest trochę inne, ponieważ Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna jeszcze w trakcie swoich obrad doszła do wniosku, że brak jest tam zapisu o możliwości wyburzenia Ośrodka „Zacisze” i z tego powodu zostało to dodatkowo dopisane, żeby niczego nie ograniczać nowemu właścicielowi. Powiedział, że nie zmienia to sytuacji, ponieważ przystąpić do zmiany można dopiero po uchwale Rady i wtedy zostanie to ściśle zapisane.

Rada Miejska przyjęła przez aklamację „Ocenę aktualności studium i planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego”. Jest ona załączona do protokołu.

Punkt 8.

Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

„Sprawozdanie…” radni otrzymali. Było ono omawiane na posiedzeniach Komisji.

Dyskusji nie było.

Rada Miejska przyjęła poprzez aklamację Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, które jest załączone do protokołu.

 

 

 

Punkt 9.

Ocena stanu i rozwoju sieci kanalizacji deszczowej.

Materiały radni otrzymali. Temat był omawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Dyskusji nie było.

Rada Miejska przyjęła poprzez aklamację Ocenę stanu i rozwoju sieci kanalizacji deszczowej.

Jest ona załączona do protokołu.                                                                            

Punkt 10.

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2007 – 2010 Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka  z o.o. w Złotowie.

Projekt uchwały radni otrzymali. Temat był omawiany na posiedzeniach Komisji. Radni przed sesją otrzymali autopoprawki do projektu uchwały.

J. Jędrzejczyk poinformował, że tematem zajmowała się Komisja Gospodarki Miejskiej, która przy współudziale Z-cy Burmistrza wprowadziła szereg poprawek, które miały być przedstawione na zgromadzeniu wspólników MZWiK. Powiedział, że poprawki, które radni otrzymali wymagają omówienia przez Prezesa MZWiK. 

J. Szwalgun – Prezes MZWiK omówił proponowane zmiany do projektu uchwały. Powiedział, że wprowadzone zmiany mają istotny wpływ w zakresie zagospodarowania ulgi, którą miasto otrzyma z tyt. spłacenia rat na budowę oczyszczalni ścieków. Jest to kwota około 900 tys. zł. Pieniądze, które zostały umorzone z tyt. spłaty kredytu trzeba zagospodarować również w ochronę środowiska. Jeśli nie zostanie zaakceptowana stacja uzdatniania wody, to miasto musi wskazać alternatywę – proponuje się budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla osiedla Chojnicka – Rogatki, koszty przygotowania łącznie 50 tys. zł przesunięto z roku 2010 na 2007. Te dwie istotne zmiany pociągnęły za sobą następne. Osiedle Blękwit zostało przesunięte poza rok 2010. Plan skonstruowano w ten sposób, żeby środków starczyło na wykonanie wszystkich zadań. Zmiany te, tj. budowa stacji uzdatniania wody oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla osiedla Chojnicka – Rogatki spowodowały pozostałe zmiany, które zostały przekazane radnym.

Na pytanie J. Jędrzejczyka, co zostanie zrobione za zapisaną kwotę 50 tys. zł. w zadaniu przygotowanie inwestycji – rozbudowa stacji uzdatniania wody, J. Szwalgun odpowiedział, że są to środki przeznaczone wyłącznie na opracowanie dokumentacji.                    

         W związku z tym, że dodatkowy materiał otrzymano tuż przed sesją, Przewodnicząca Rady ogłosiła 10-minutową przerwę w celu przekonsultowania go.

Po przerwie.

Przeprowadzono głosowanie, w wyniku którego za przyjęciem wszystkich zmian do projektu uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14 osób.

Następnie przeprowadzono głosowanie pełnej treści uchwały.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14 osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr VI/30/07 w sprawie uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2007 – 2010 Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Złotowie.

Uchwała jest załączona do niniejszego protokołu.

Punkt 11.

Informacja Komendanta Powiatowego Policji, Straży Miejskiej, Powiatowej Straży Pożarnej o aktualnym stanie bezpieczeństwa w mieście.

Materiały radni otrzymali i były omawiane na posiedzeniach komisji.

Informacja Komendy Powiatowej Policji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego za 2006 rok – na terenie miasta Złotów.

Podczas omawiania powyższego tematu, J. Kozanecki – Komendant Powiatowy Policji odpowiadał na pytania radnych i udzielał dodatkowych wyjaśnień.

Podczas dyskusji głos zabrali: A. Kosiba, Z. Muzioł, K. Brewka, B. Chorabik, A. Andrzejewska i St. Pikulik.

 

 

 

Na pytanie A. Kosiby, czy w związku z pieniędzmi, które Rada dała Policji - będą zakupione rowery, Komendant Powiatowy Policji odpowiedział m.in., że zebrał informacje na temat funkcjonowania patroli rowerowych w innych miastach - komendanci z tych miast stwierdzili, że patrole te nie sprawdzają się. Mogą spróbować i stworzyć taki patrol, jednakże nastąpiło pewne nieporozumienie – ponieważ co roku zwracają się o przyznanie środków na zakupy rzeczowe, niezbędne do pracy i w tym roku otrzymali 10 tys. zł. z przeznaczeniem na określony cel, tj. na zakup drukarek laserowych, komputera i latarek. Nastąpiło nieporozumienie, ponieważ stwierdzono, że skoro Policja dostała 10 tys. zł., to może je przeznaczyć na zakup 2-ch rowerów i stworzenie patrolu rowerowego. Jeżeli jest taka wola, to można spróbować to zrobić. Chciałby jednak odwlec zakup rowerów i patrolu rowerowego do czasu, kiedy będzie pełna infrastruktura dotycząca ruchu rowerowego, kiedy będą uporządkowane brzegi jezior, bo tam będą głównie miały one rację bytu. Wówczas można do tego tematu wrócić. Skoro Radny nalega, to można stworzyć patrole rowerowe, ale są potrzebne na to dodatkowe pieniądze, bo przyznane pieniądze nie były przeznaczone na rowery, były przeznaczone na określony wcześniej cel.

Z. Muzioł zapytał o kontrole policyjne z przewodnikiem – z psem w godzinach wieczornych, nocnych. Zwrócił uwagę na to, że patrole te przynosiły efekty.

J. Kozanecki odpowiedział, że zakupiono psy i patrole te funkcjonują. Jest zwolennikiem wykorzystania psów do patroli. Powiedział, że brakowało i brakuje ludzi do patroli, dlatego „postawił na psy”. Patrole te sprawdzają się, szczególnie przy zabezpieczaniu różnych imprez. Powiedział, że niewiele zmniejszyła się liczba patroli z psem. 

Podczas dyskusji poruszano sprawę zagrożenia narkomanią.

K. Brewka – nawiązał do informacji, z której wynika, że wzrosła liczba przestępstw w stosunku do roku 2005 odnoście przestępczości narkotykowej. Powiedział, że jest zadowolony, że jest sporządzony Program przeciwdziałania narkomanii z kwotą 2.600 zł., bo jest to coraz większy problem nie tylko w Złotowie, ale w całym kraju. Myśli, że kwota środków na ten cel będzie w przyszłym roku większa, bo będzie taka potrzeba. Zapytał na czym polega przestępczość narkotykowa.

Komendant Powiatowy Policji wyjaśnił, że wynika pewne nieporozumienie w ocenie zagrożenia przestępczością narkotykową. Nie można stwierdzić kategorycznie, że przestępczość narkotykowa wzrosła w mieście, w powiecie ponieważ wzrost ten jest wynikiem skuteczniejszej pracy Policji, większego rozpoznania środowiska. Poinformował, że zamierza zwrócić się do wszystkich przewodniczących komisji przeciwdziałania alkoholizmowi o dofinansowanie Policji na zakup narkotestów. Potwierdził wypowiedź        Z. Muzioła, że narkotesty byłyby bardziej potrzebne niż rowery.  Na pytanie B. Chorabik, czy Policja w jakiś szczegółowy sposób zabezpiecza tereny zagrożone narkomanią wyszczególnione w przedłożonej informacji  oraz o podanie praktycznej wskazówki, co robić w przypadku podejrzenia, że spożywane są narkotyki, odpowiedział, że w przedłożonych radnym materiałach są wymienione tylko ulice najbardziej zagrożone - jest sporządzona analiza, specjalnie poświęcona tylko i wyłącznie temu problemowi, gdzie jest wszystko rozpisane.  Jeśli zachodzi podejrzenie, że spożywane są narkotyki, to najlepiej zadzwonić do oficera dyżurnego na policję. 

A.Kosiba zwrócił uwagę na to, że coraz więcej wypadków drogowych jest powodowanych pod wpływem narkotyków i policja powinna być wyposażona w narkotesty.

J. Kozanecki m.in. poinformował, że zwrócili się do fundacji „Bezpieczny Powiat” i kupili 20 narkotestów i tam, gdzie istnieje uzasadnione podejrzenie, że kierujący jest pod wpływem narkotyków, to badają go.  

A. Andrzejewska poinformowała, że Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Przeciwalkoholowych jako jedyna Komisja kupiła w zeszłym roku 10 narkotestów.

Na pytanie St. Pikulika dotyczące skuteczności poprawy bezpieczeństwa na drogach, gdyby Komenda dysponowała fotoradarem – czy są takie analizy, J. Kozanecki odpowiedział, że nie ma analiz porównawczych, ponieważ fotoradar, który działa na naszym terenie jest okresowo

i w różnym czasie – nie ma jakiegoś punktu odniesienia. Uważa, że jeśli byłby fotoradar, to zdecydowanie zwiększyłoby to bezpieczeństwo. Dodał, że fotoradar kosztuje od 130 do 160 tys. zł. Do niedawna był tylko jeden fotoradar w Wielkopolsce, a obecnie Komenda Główna zakupiła 6 fotoradarów, które są umiejscowione w dawnych województwach, w tym w Pile - policjanci przyjeżdżają z fotoradarem również do Złotowa, na teren powiatu złotowskiego. Natomiast na pytanie Przewodniczącej Rady Miejskiej dotyczące sprawy sądów 24-godzinnych, J. Kozanecki  powiedział m.in., że 99 % spraw, to nietrzeźwi, kierujący zarówno rowerami, jak i pojazdami mechanicznymi. Obciążenie dla Policji z tego powodu jest bardzo duże. 

      Na zakończenie Komendant Policji podziękował Burmistrzowi, Radzie za dofinansowanie w 2006 roku zakupu radiowozu dla Policji, podziękował za współpracę w 2006 r. pedagogom szkolnym oraz pozostałym, w tym Kierownikowi Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalami i Przewodniczącej Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

                  Rada Miejska poprzez aklamację przyjęła Informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego za 2006 rok przedłożoną przez Komendę Powiatową Policji. Jest ona załączona do protokołu.

 

Informacja Komendanta Straży Miejskiej o stanie bezpieczeństwa w mieście.

Dyskusji i pytań do Komendanta Staży Miejskiej nie było.

Rada Miejska poprzez aklamację przyjęła Informację Komendanta Straży Miejskiej o stanie bezpieczeństwa w mieście.

Informacja jest załączona do protokołu.

 

Informacja stanu ochrony przeciwpożarowej za 2006 rok Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie.

W czasie dyskusji głos zabrali: K. Nurczyk, A. Kosiba, J. Jędrzejczyk, B. Chorabik, Z. Muzioł, St. Pikulik.

Odpowiedzi i wyjaśnień udzielał Leszek Wójcik – Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie.

Na pytanie K. Nurczyka dot. zagrożenia chemicznego i ekologicznego w zakładzie „Metalplast”, gdzie jest zagrożenie cyjankami i chlorem, tj.  prowadzenia rozmów z zarządem zakładu, aby przechodzić z kąpieli cyjankaicznych na kąpiele alkaiczne, L. Wójcik odpowiedział, że Komenda Powiatowa Straży Pożarnej nie może sugerować prowadzenie jakiejś technologii produkcji. Na dzień dzisiejszy Komenda wpływa w jakiś sposób na bezpieczeństwo poprzez prowadzenie czynności kontrolnych, robią ćwiczenia na terenie zakładu, wspólnie przygotowują się do ewentualnej likwidacji jakiegoś zdarzenia. Działania prewencyjne wpływają na to, że zakład pracy stara się tą technologię prowadzić bezpiecznie. Poinformował, że istniejący chlor też stwarza zagrożenie dla domostw, które są zlokalizowane przy ul. Kujańskiej.

A. Kosiba – dodał, że cały czas jest prowadzone szkolenie bhp związane z użyciem tych wszystkich środków jak cyjanek potasu czy chlor. Uważa, że jest to dość dobrze zabezpieczone. 

J. Jędrzejczyk zwrócił się o doprecyzowanie zapisu zawartego w dostarczonych materiałach dot. podpaleń, w tym akty terroru, na co L. Wójcik odpowiedział, że to groźnie brzmi, ale tak to formułuje ich statystyka, przepisy – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wynika to z klasyfikacji jaka ich obowiązuje i jaką muszą stosować.

W odpowiedzi na sprawę poruszoną przez B. Chorabik, dotyczącą zwiększenia działalności propagandowej w temacie  wypalania traw, L. Wójcik powiedział, że sprawa ta przedstawiona jest w informacji kompleksowo – w powiecie. Poinformował, że można wspomóc Komendę, ponieważ chcą w tym roku wydać ulotkę propagandową w tym temacie, żeby udostępnić ulotki w przedszkolach, młodzieży w szkołach - żeby spopularyzować bezpieczeństwo.

 

 

 

Na pytanie K. Żelichowskiego dot. wykazu hydrantów, które są rozmieszczone w mieście, L. Wójcik odpowiedział, że obsługą sieci hydrantów zajmuje się Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Straż w 2006 r. robiła doraźne kontrole hydrantów w mieście, w ślad za tym były wystąpienia, decyzje administracyjne, żeby hydranty doprowadzić do odpowiedniego stanu, który obowiązuje - żeby były przydatne w momencie zagrożeń.

L. Wójcik odpowiedział na pytanie Z. Muzioła dot. ilości przeprowadzonych kontroli i ich skutków oraz St. Pikulika dot. spraw ratownictwa. Powiedział m.in., że nie mogą przeprowadzać kontroli w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, głównie mogą przeprowadzać kontrole w obiektach przemysłowych, produkcyjnych, w obiektach użyteczności publicznej, obiektach samorządowych typu szkoły, przedszkola, budynki zbiorowego zamieszkania. Statystyka jest zawarta w przedstawionych materiałach. Poinformował o miejscowych zagrożeniach - głównie to wypadki i kolizje drogowe, wyjazdy do os i szerszeni, co jest obecnie dużą plagą - wzrost o 30 %. Powiedział, że nikomu nie odmawiają i jadą na każde wezwanie.

                    Rada Miejska poprzez aklamację przyjęła Informację stanu ochrony przeciwpożarowej za 2006 rok Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie. Informacja jest załączona do protokołu.

 

                                                Wyszli radni: Janusz Jędrzejczyk i Jan  Zamczyk.

                                                Obecnych było 12-tu radnych

 

Punkt 12.

Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej do wykonywania za pracodawcę czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta Złotowa.

Projekt uchwały radni otrzymali.

B. Chorabik poinformowała, że projekt tej uchwały został zgłoszony przez 4-ch radnych - członków Komisji Rewizyjnej. W związku z tym, że na sesji nie było Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i wyszedł Z-ca Przewodniczącego Komisji – nie było komu dokonać wprowadzenia do tematu, Przewodnicząca Rady ogłosiła 10 – minutową przerwę.

Po przerwie.

                                                                                                 Obecnych było 13 –tu radnych.

                                                                                                 Nieobecny był radny J. Zamczyk.

Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych Komisji w omawianym temacie.

A. Andrzejewska poinformowała, że nie zna uzasadnienia, bo jej zdaniem wszystkie sprawy związane ze sprawowaniem nadzoru nad burmistrzem są uregulowane w ustawie o samorządzie i nie wie jaka jest podstawa prawna proponowanej uchwały.

P. Tabor – prawnik Urzędu,  powiedział, że jeśli chodzi o uzasadnienie do projektu uchwały, to powinni wypowiedzieć się wnioskodawcy. Powiedział, że podstawa prawna jest zamieszczona w projekcie uchwały, w tym ustawa o pracownikach samorządowych, który to przepis został powtórzony w treści uchwały w § 1, gdzie jest mowa, że czynności z zakresu prawa pracy wobec burmistrza dokonuje rada gminy, z tym, że rada może upoważnić przewodniczącego do wykonywania tych czynności, za wyjątkiem prawa do ustalania wynagrodzenia, co jest wyłączną kompetencją rady. Na pytanie St. Pikulika, czy Rada w tym momencie zrzeka się uprawnień z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza, odpowiedział, że tak. Powiedział, że celowe jest upoważnienie Przewodniczącej do wykonywania tych czynności, ponieważ trudno byłoby np. gdyby umowę o zwrot kosztów wykorzystywania samochodu prywatnego do celów służbowych podpisywali wszyscy radni. Powiedział, że ani Rada, ani Przewodnicząca upoważniona przez Radę nie jest zwierzchnikiem służbowym Burmistrza. Na pytanie A. Andrzejewskiej dot. opinii w sprawie udzielania pełnomocnictw procesowych, odpowiedział, że jeśli zaistnieją jakieś spory między burmistrzem a pracodawcą, gdzie w tym przypadku jest rada, bądź upoważniony przewodniczący, to

 

 

zrozumiałe jest, że ktoś musi reprezentować pracodawcę w sądzie, jeśli taki spór nastąpiłby. Poinformował, że wszystkie uprawnienia będą scedowane na Przewodniczącego Rady.

St. Pikulik zapytał, czy ta uchwała jest potrzebna, czy nie regulują to inne przepisy ?

P. Tabor – odpowiedział, że nie regulują w tym sensie, bo np. do tej pory Burmistrz nie ma podpisanej umowy na korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych. Z tego powodu uchwała jest potrzebna.

K. Nurczyk zapytał, czy w przypadku urlopu Burmistrza można odnieść się do kodeksu prawa pracy, że do końca marca jest zobowiązany wykorzystać swój urlop?

P. Tabor odpowiedział, że na Burmistrzu, jak na każdym pracowniku ciążą obowiązki wynikające z kodeksu prawa pracy. Powiedział, że ani Rada, ani Przewodnicząca nie mają uprawnień co do tego, aby egzekwować te obowiązki, gdyż pozycja burmistrza jest autonomiczna.  

Po zakończonej dyskusji, Przewodnicząca Rady podała pod głosowanie projekt uchwały.

Za przyjęciem projektu uchwały głosowało ośmiu radnych, przeciw – pięciu.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr VI/ 31/07 w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej do wykonywania za pracodawcę czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta Złotowa.

Punkt 13.

Informacja o aktualnym stanie jezior w Złotowie.

Informację radni otrzymali. Była ona omawiana na posiedzeniach komisji.

Dyskusji nie było.                                                                                  

Rada Miejska przyjęła poprzez aklamację Informację o aktualnym stanie jezior w Złotowie.

                                                                                             Przyszedł radny Jan Zamczyk.

                                                                                             Obecnych było 14 radnych.  

Punkt 14.                                              

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Odpowiedzi udzielił St. Wełniak:

1. K. Nurczykowi:         

1) W sprawie późnego zapalania oświetlenia ulicznego – odpowiedział, że nie zna sprawy, zostanie to przekazane Zakładowi Energetycznemu.

2) Rejonizacja szkół – odpowiedział, że ustawa o systemie oświaty zobowiązuje organy prowadzące do ustalenia rejonizacji szkół i taka uchwała była podjęta przez Radę, która nadal obowiązuje.

3) Zwiększenie ilości kamer w mieście – odpowiedział, że w tym roku zainstalowano dwie kamery, co wyczerpało środki finansowe przewidziane na ten rok.

2. K. Majewskiemu:

1) W sprawie barierki na ulicy Grudzińskich – odpowiedział, że nie ma tam możliwości założenia barierki, ponieważ chodnik jest za wąski.

2)  Płot przy budynku Państwa Piejków – odpowiedział, że przesadą jest, żeby miasto z czynszów innych mieszkańców fundowało płot dla jednej rodziny, żeby dzieci mogły grać w piłkę. Trzeba rozstrzygnąć co jest konieczne a co jest zbyteczne, dlatego uważa, że miasto nie powinno się w to angażować i nie zgodzi się, żeby to zrobić.

3) Jeśli chodzi o brak zabezpieczeń na terenie byłego PGR, to powiedział, że zwrócona zostanie uwaga administratorowi terenów, z tym jednak że odpowiedzialność tego administratora jest żadna, ponieważ jest to teren, można powiedzieć, prywatny i nikt nikomu nie zezwala na chodzenie po tym terenie – jeśli komuś coś się stanie, to każdy ponosi własne ryzyko. Nie sądzi, że będą chcieli to wygrodzić.

3. A. Andrzejewskiej:

1) Teren przy torze kolejowym – odpowiedział, że co roku jest ten problem. Teren zostanie uprzątnięty.

2)  Doposażenie placu zabaw dla dzieci w parku – odpowiedział, że jest złożone zamówienie do firmy, która w zeszłym roku wyposażała ten plac zabaw i zostaną sprowadzone dodatkowe urządzenia.

 

3)      W sprawie alejek w Parku Miejskim odpowiedział, że zrobiono, to co było najgorsze, ale nie jest to wszystko. W najbliższym czasie zostanie zrobione to co jeszcze wymaga poprawienia.

4) Woda na ul. Szkolnej – odpowiadał, że już na to, że my się tym zajmiemy, Nie jest to prosta sprawa. Ma być wymierzone co należałoby zrobić żeby woda spływała. Swego czasu było to robione, ale ulica zapada się i w tych nierównych miejscach na drodze powstają kałuże.

Jeśli chodzi o zejście ze skarpy na ul. Kujańską, odpowiedział, że będzie to zrobione przy okazji wykonywanego tam chodnika.

5) Jeśli chodzi o kosze na ul. Królowej Jadwigi, to zostanie to przekazane do Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych. żeby zainstalowali kosze.

4. St. Pikulikowi:

W sprawie ul. Zielnej odpowiedział, że postawienie znaku drogowego nie rozwiąże sprawy tej ulicy. Myśli, że jest to kwestia wyegzekwowania tego, bo w zasadzie nie ma gdzie postawić znaku. Jedynym rozwiązaniem byłoby ewentualnie „położenie garbu” – należy zastanowić się nad tym, a jeśli będzie rzeczywiście taka potrzeba, to można znak tam postawić.

5. K. Żelichowskiemu:

1) Burmistrz zwrócił się do, obecnego na sesji, Kierownika Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalami o wyegzekwowanie naprawy rozjeżdżonego chodnika przy bloku nr 4 przy ul. Krzywoustego.

2) Jeśli chodzi o ogródki piwne PSS, odpowiedział, że rzeczywiście było bardzo dużo skarg. Sprawą może zainteresować się Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,   która będzie opiniować wniosek – niech się tym zainteresuje, niech wyrazi swoją opinię. Powiedział, że nie odpowie czy będzie można odmówić wyrażenia zgody na sprzedaż piwa. Potwierdził, że w ubiegłym roku był z tym duży problem.

5. Z. Muziołowi:  odpowiedział, że w opracowaniu jest dokumentacja i być może, że na ulicy Towarowej znajdą się muldy. Powiedział, że to jest to samo co na ulicy Zielnej.

6. A. Kosibie: odpowiedział, że osiedle przy ul. Kujańskiej jest przewidziane do realizacji w planach wieloletnich, na lata 2008 – 2010. Obecnie opracowywana jest dokumentacja. W tym roku zostanie wykonane oświetlenie. Przewiduje się, żeby w przyszłym roku, jak będzie ogłoszony nabór na środki unijne, zgłosić to zadanie na potrzeby środków unijnych.  Jeśli nie, to przewiduje się, aby w przyszłym roku przystąpić, po kolei, do budowy tych ulic.

Punkt 15.

Sprawy różne i zapytania uczestników sesji.

1. B. Chorabik zapytała jaki jest dalszy ciąg sprawy, zażalenia, które wpłynęło do Przewodniczącej od Wspólnoty Mieszkańców przy Pl. Paderewskiego Złożyli pismo 13 grudnia 2006 r., do 22 lutego 2007 r. nie dostali odpowiedzi – wpłynęło do niej zażalenie domagające się odpowiedzi. Czy Wspólnota Mieszkaniowa otrzymała odpowiedź, jeżeli tak, to czego to dotyczy.

St. Wełniak odpowiedział, że pismo było skierowane do Urzędu, ale generalnie odnosiło się do MZGL. Budżet miał przewidzieć środki -  jak wiadomo budżet nie przewiduje środków na utrzymanie budynków mieszkalnych, czy innych rzeczy związanych z budynkami. Dlatego musi dokładnie zapoznać się z tym z p. B. Józefowską,  po czym zostanie udzielona odpowiedź.

 

2. Przewodnicząca Rady przypomniała, że na ostatniej sesji przełożono sprawę dotyczącą imprezy historycznej - przegłosowania wniosku Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki o treści: „ żeby w programie imprez miasta Złotowa na 2007 rok – na początku sierpnia, uwzględnić zorganizowanie imprezy zaoferowanej przez p. K. Gmysa i zabezpieczyć na nią środki w budżecie miasta ”. Zgodnie z ustaleniami p. Gmys dostarczył nową szczegółową propozycję imprezy.

 

 

K. Gmys powiedział, że jest przedstawicielem firmy EKSTREMA z Krakowa, która zajmuje się imprezami masowymi, organizowała wiele inscenizacji plenerowych, nakręciła film dokumentalny „Dzień gniewu”. Powiedział, że opracował scenariusz 3-dniowej imprezy „obchody 350 rocznicy oblężenia i spalenia Złotowa przez Szwedów” z kosztorysem i całkowitą ochroną na kwotę 130 tys. zł. + 7 %  podatku VAT, lub bez podatku jako impreza masowa nie biletowana. Przedstawił kosztorys imprezy. Poinformował, że pełną dokumentację przedstawił Burmistrzowi Miasta.

St. Wełniak poinformował, że kosztorys imprezy otrzymał wczoraj i nie zdążył się z nim dokładnie zapoznać i przeanalizować. Wg wstępnej oceny, uważa, że jest to za droga impreza, która w bieżącym roku nie ma szans na realizację. Uważa, że na imprezę przyjedzie około 50 ludzi – hobbystów, którzy przyjadą na 3 dni żeby realizować swoje hobby.

K. Nurczyk – m.in. zwrócił uwagę na to, że na EEM miasto wydaje około 120 tys. zł.  Propozycja firmy p. Gmysa jest tak wysoka, ponieważ bardzo profesjonalnie podszedł do tematu zabezpieczenia imprezy – tak jak to powinno wyglądać, stąd duże koszty imprezy.

K. Żelichowski – zapytał, zwrócił uwagę, że niektórzy radni mają ofertę przedstawianą przez p. Gmysa,  a inni nie mają, jak to jest ?

B. Chorabik – poinformowała, że na ostatniej sesji ustalono, że p. Gmys przedłoży Burmistrzowi poprawioną wersję oferty na imprezę historyczną, a sprawa podpisania umowy  nie dotyczy Rady – będzie to umowa podpisana pomiędzy Burmistrzem a ewentualnym wykonawcą imprezy.

Z. Muzioł – zaproponował, żeby w celu zapoznania się, dostarczyć pozostałym radnym ofertę p. Gmysa i sprawę odłożyć w czasie do kwietnia.

St. Wełniak powiedział, że jeśli Rada zatwierdzi środki – to zawrzemy umowę i sprawa będzie załatwiona. Uważa jednak, że jest to wydatek zbędny –  jeśli Rada uzna, że impreza ma być, to zrobimy to.

Na pytanie B. Chorabik – czy p.Gmys jest w stanie zweryfikować ofertę, zmniejszyć koszty, spotkać się i podyskutować na komisjach, K. Gmys odpowiedział, że może przedyskutować temat. Zwrócił uwagę, że Burmistrz był negatywnie nastawiony na tą imprezę. W tej sprawie musiałby skontaktować się z firmą w Krakowie.     

A. Kosiba zwrócił uwagę narto, że budżet jest już uchwalony i zapytał, skąd wziąć na to środki.

K. Nurczyk – dlaczego nie została rozwiązana na piśmie umowa z KRI, skąd byłyby oszczędności w kwocie około 270 tys. zł. i można byłoby wygospodarować środki.

K. Żelichowski powiedział, że na Komisji Oświaty były dzielone środki na kulturę i tych środków na cały rok było 99 tys. zł., a na 1 imprezę mamy wydać około 150 tys. zł.

W związku z tym, że były głosy o przełożeniu podjęcia decyzji i zapoznania się radnych z przedłożoną nową ofertą B. Chorabik zapytała, czy Rada chce przenieść temat na przyszłą sesję ? Rada musiałaby wskazać skąd wziąć środki – środki są bardzo duże i wrócić do tematu w kwietniu w celu podjęcia ostatecznej decyzji.

St. Pikulik – zwrócił się z pytaniem, czy jest wola Rady żeby taką kwotę wydać.

B. Chorabik – kwota jest duża. Myśli, że w tej chwili Rada nie jest w tanie powiedzieć czy wyda tyle pieniędzy i wrócić do tematu w kwietniu, po zmodyfikowaniu czasu trwania imprezy do 2-ch dni, po rozmowach z Burmistrzem. 

K. Majewski powiedział, że jest to za krótki termin, żeby przygotować taką imprezę. Imprezę takiej rangi trzeba planować z rocznym wyprzedzeniem. Przekładanie decyzji z miesiąca na miesiąc p. Gmysa nie satysfakcjonuje, dlatego, że tego typu imprezy planuje się znacznie wcześniej, ze znacznym wyprzedzeniem. Dlatego uważa, że nie ma sensu prowadzenia dalszych rozmów, chyba że chce tego p. Gmys.

St. Wełniak powiedział, że może spotkać się z p. Gmysem. Jest jednak przeciwny proponowanej imprezie. Powiedział, że jeśli Rada uchwali, to on to wykona, ale nie będzie to jego inicjatywa, bo jest temu przeciwny.

 

 

St. Pikulik zwrócił uwagę, że Rada jest władna podjąć decyzję, czy Rada chce wydać tyle pieniędzy czy nie. Zapytał Skarbnika Gminy jak wyglądają finanse miasta, bo jak się orientuje, to środki na podwyżki dla nauczycieli, które nam przekazało Ministerstwo Edukacji są o wiele za małe i być może zaistnieje taka sytuacja, że będziemy musieli szukać środków w budżecie na podwyżki dla nauczycieli. Można sobie dużo planować, ale za tym kryją się pieniądze, za każdym przyjętym zadaniem.

S. Heciak powiedział, że nie wie jak będzie wyglądał budżet w czerwcu, czy w grudniu, jednak na dzień dzisiejszy, to co zostało zaplanowane, to do kolejnych inwestycji trzeba dokładać pieniądze, bo przetargi wychodzą droższe. Trudno, żeby znaleźć kolejne pieniądze na działalność w zakresie kultury. Jeśli chodzi o podwyżki dla nauczycieli, to wg ministra jest to kwota dzisiaj przyjęta – około 3 tys. zł, a wg naszych wyliczeń, jest to kwota 300.000 zł., którą być może trzeba będzie znaleźć w budżecie miasta.

K. Majewski zwrócił uwagę, że przy takiej imprezie musi być dobra wola wszystkich radnych i Burmistrza, a tutaj takiej woli nie ma. Koszty imprezy są duże i dlatego należałoby się do niej wcześniej przygotować i ewentualnie uchwalić na nią środki w budżecie przyszłego roku.

B. Chorabik zaproponowała, aby przegłosować wniosek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki przełożony z poprzedniej sesji, żeby uwzględnić imprezę p. K. Gmysa, by sprawę definitywnie załatwić na dzisiejszej sesji.

     Za przyjęciem wniosku Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki o treści: „ żeby w programie imprez miasta Złotowa na 2007 rok – na początku sierpnia, uwzględnić zorganizowanie imprezy zaoferowanej przez p. K. Gmysa i zabezpieczyć na nią środki w budżecie miasta ”, głosowały 2 osoby, przeciw – 12.

Wniosek Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki nie został przyjęty. 

             Przewodnicząca Rady zwróciła uwagę, że temat wywołany przez p. Gmysa i jego propozycja ma też inny wydźwięk. Wszyscy radni wyrażali opinię, że dobrze byłoby, gdyby do kalendarza imprez miasta wprowadzić nowe imprezy, być może o historycznym charakterze, być może o innym. Można to zrobić w formie konkursu ofert na imprezy.

Powiedziała, że to co było dzisiaj na pewno nie satysfakcjonuje autora oferty, ale wszyscy radni widzą taką potrzebę imprez, jednak decyzje związane ze środkami z budżetu miasta nie mogą być podejmowane lekkomyślnie, bo są to zbyt duże środki, a miasto aż tak bogate nie jest żeby mogło wydatkować tak duże pieniądze.

 

3. Przewodnicząca Rady przekazała informację Burmistrza zapraszającą na zebranie z mieszkańcami w dniu 29 marca o godz. 17-tej w sali kinowej  Złotowskiego Domu Kultury, w którym wezmą udział Kierownik Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalami, Prezes Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o., Prezes Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Prezes Sydkraft Złotów Sp. z o.o.   

 

4. K. Żelichowski – nawiązał do swojej wcześniejszej wypowiedzi, że część radnych jest traktowana nierówno. Ostatnio na Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki była taka sama sytuacja, że tylko radni koalicji mieli materiały. Wprowadzony był punkt, nad którym miano dyskutować, a materiały mieli tylko radni z koalicji. Uważa, że jeśli ma być praca w Komisji, to materiały powinni wszyscy otrzymywać. Zwrócił się, żeby wszyscy radni byli traktowani równo. 

K. Majewski – udzielił wyjaśnień. M.in. poinformował, że na posiedzenie Komisji zaprosił    p. Moczyńską i p. Komorowską, które  nie przyszły i w zastępstwie poprosił Burmistrza Kołodziejczyka o wydanie opinii odnośnie współpracy z organizacjami pozarządowymi, które podpisały umowę w zakresie działalności kultury i sportu.

J. Kołodziejczyk poinformował, że dowiedział się na posiedzeniu Komisji, że taki punkt ma być omawiany – nie był do tego przygotowany.

B. Chorabik – myśli, że od następnych posiedzeń komisji nie będą miały takie sytuacje.

 

 

 

5. K. Nurczyk – w nawiązaniu do odpowiedzi Burmistrza, że istnieje uchwała podjęta przez  wcześniejszą Radę w sprawie rejonizacji szkół podstawowych, powiedział, że składa wniosek o uaktualnienie rejonizacji dla szkół podstawowych. Dla niego niezrozumiałe jest, że dzieci z ul. Wojska Polskiego mają chodzić do Szkoły Podstawowej Nr 2. Prosił o przegłosowanie wniosku - o uaktualnienie rejonizacji dla szkół podstawowych.   

K. Żelichowski – zapytał, czy rejonizacja szkół jest obowiązkowa.

St. Wełniak – odpowiedział, że jeśli szkoła ma miejsca, to decyduje dyrektor. Powiedział, że trwa walka o ucznia. Uważa, że Rada nie powinna zajmować się tym, bo uwikła się w sprawę, z której nie będzie wiedziała jak wyjść. Takie wnioski, zgłaszane w istotnych sprawach dla ustroju miasta ad hok, są zupełnie nie na miejscu. Jeśli chodzi o rejonizację, to obowiązuje ona, bo tak mówi przepis ustawy i w pierwszej kolejności należy zapisywać dzieci zgodnie z rejonizacją. Później jest możliwość, że ta rejonizacja nie jest przestrzegana - jeżeli jest miejsce w szkole i nie tworzy to dodatkowych kosztów związanych z tworzeniem dodatkowych oddziałów. Dla przykładu podał, że w zeszłym roku w Szkole Podst. Nr 2 oddziały w I-szych klasach liczyły 18-19 dzieci, a w Szkole Podst. Nr 1 po 28 dzieci. Gdyby np. zastosować rygorystyczne środki, to być może, że byłby inny układ i byłby 1 lub 2 oddziały w szkołach mniej. Uważa, że to nie jest sprawa, żeby dokonywać jakiś zmian w rejonizacji szkół, ponieważ tego nie da się inaczej ustawić. 

K. Nurczyk powiedział, że jest zainteresowany sprawą rejonizacji, ponieważ mieszkając na ul. Wojska Polskiego dziecko musi chodzić do Szkoły Podstawowej Nr 2 – uważa, że taką patologię należy zlikwidować. Będzie wnioskował o aktualizację rejonizacji dla szkół podstawowych – jest to nienaturalne, żeby dla ratowania oddziałów, ulicę Wojska Polskiego przydzielić do Szkoły Podstawowej Nr 2.

St. Wełniak powiedział, że trudno to nazwać patologią. Z tego co pamięta to dyskusja na temat podziału, rejonizacji szkół – przynależności dzielnic miasta do danych szkół trwała bardzo długo, była bardzo burzliwa i skończyło się to kompromisem, że uchwała została podjęta. Powiedział, że nie można na to patrzeć z własnego punktu widzenia. Jeśli p. Nurczyk mieszka na ul. Wojska Polskiego i za patologię uważa, że jego dziecko musi chodzić do Szkoły Podstawowej Nr 2,  to on (Burmistrz) nie potrafi na ten temat dyskutować. 

K. Nurczyk doprecyzował swój wniosek – wnioskował o uaktualnienie rejonizacji dla szkół podstawowych w Złotowie, jako projektu zmiany obowiązującej uchwały w tej sprawie.

B. Chorabik powiedziała, że Rada nie jest przygotowana merytorycznie do przygotowania tego typu dyskusji i poprosiła p. K. Nurczyka o złożenie formalnego wniosku – projektu uchwały do biura Rady.

St. Pikulik  - zwrócił uwagę, że tematowi temu poświęcono bardzo dużo uwagi. To była  alternatywa dla Szkoły Podstawowej Nr 2. Toczyła się bardzo duża dyskusja, był problem. Chodziło o to, żeby było więcej dzieci w Szkole Podstawowej Nr 2, gdyż były różne warianty, różne wersje dotyczące oświaty w mieście i stanęło na takim rozwiązaniu, żeby istniały trzy szkoły podstawowe. Powiedział, że w tej sprawie nie ma dobrego rozwiązania. Było tyle spotkań, dyskusji z rodzicami. Nie wie jak to będzie jeśli ruszy się ten problem – tysiące dyskusji, protesty. Nie wie jak to rozwiązać – zwrócił uwagę, że temu tematowi poświęcono wiele czasu, a dyskusję można rozpocząć.

 

6. Z. Muzioł – poinformował o dziurach i kałużach na łączniku ulicy Sosnowej do Brzozowej – prosił o naprawienie tego, zasypanie. 

J. Kołodziejczyk – odpowiedział, że sytuacja jest znana i będzie to naprawione.

A. Kosiba – poinformował, że sprawę zgłoszoną przez radnego Muzioła zgłaszał już jakiś czas temu Burmistrzowi i liczy, że zostanie to naprawione w niedalekiej przyszłości.

 

7. Na pytanie J. Jędrzejczyka, z jakich środków były finansowane zakupy urządzeń na placu zabaw w Parku Miejskim i z jakich będą teraz finansowane, St. Wełniak odpowiedział, że ze środków budżetu miasta.

 

 

8. St. Pikulik – przypomniał, że swego czasu zgłaszał interpelację dot. informacji na cmentarzu komunalnym – żeby do tematu wrócić. 

St.Wełniak powiedział, że nie zapomniano o tym. Sprawa jest w trakcie załatwiania.  Najprawdopodobniej w II półroczu będzie to funkcjonować.

 

9. K. Brewka zwrócił się ze sprawą dotyczącą parkowania na ul. Rybackiej – na odcinku od  ul. Obrońców Warszawy do ul. Wawrzyniaka. Powiedział, że jak pamięta, to na tym odcinku zawsze parkowano i parkuje nadal po prawej stronie tej ulicy. Ulica ta jest ulicą jednokierunkową i jest to (parkowanie po prawej stronie) w pewnym sensie sprzeczne z prawem drogowym, ale jest to już zwyczajowo od wielu lat – a nie ma możliwości parkowania po lewej stronie. Zwrócił się, żeby zalegalizować tą istniejącą sytuację, ponieważ w niczym ona nie przeszkadza – żeby postawić dwa znaki, które pozwalałyby na parkowanie po prawej stronie. Rozwiązałoby to również sprawę interwencji w niektórych przypadkach, bo wie, że były takie interwencje, telefony do Policji, żeby tych ludzi ukarać.

 

10. Przewodnicząca Rady poinformowała, że następna, VII sesja Rady Miejskiej, absolutoryjna odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2007 r. o godz. 9-tej.

Ponadto przypomniała radnym o składaniu do biura Rady oświadczeń majątkowych za 2006 rok – do 30 kwietnia.

 

Punkt 16.

Zamknięcie sesji.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodnicząca Rady, o godz. 12.45 zamknęła VI sesję Rady Miejskiej.

 

 

 

 

Protokołował:

J. Manowski

                                                        Sekretarz obrad                                Przewodnicząca

                                                                                                                  Rady Miejskiej

                                                     Jacek Lewandowski

                                                                                                         mgr Barbara Chorabik