Protokół nr 7/07

 

z VII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Złotowie

w dniu 12 kwietnia 2007 roku

 

       W dniu 12 kwietnia 2007 roku od godz. 11.00, w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Złotowie, trwały obrady VII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Złotowie w kadencji 2006 – 2010. Obrady prowadziła Barbara Chorabik – Przewodnicząca Rady Miejskiej.

W posiedzeniu uczestniczyli radni oraz zaproszone osoby, zgodnie z listami obecności załączonymi do niniejszego protokołu.

Punkt 1.

Otwarcie sesji; stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodnicząca Rady otworzyła obrady VII nadzwyczajnej sesji o godz. 11.00, stwierdzając udział 15 radnych. Pozwalało to na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji.

Powitała przedstawicieli zakładów pracy, Z-cę Burmistrza, przedstawicieli prasy lokalnej, radnych, wszystkich zaproszonych gości przybyłych na sesję.                                                                                                                                                                

Punkt 2.

Powołanie Sekretarza obrad, przyjęcie protokołu z VI sesji i uchwalenie porządku obrad.

1.      Przewodnicząca Rady powołała na Sekretarza obrad Andrzeja Kosibę – za jego zgodą.

2.      Protokół z VI sesji był do wglądu w biurze Rady Miejskiej. Zapytała, czy są uwagi do protokołu. Uwag nie zgłoszono. Rada Miejska przyjęła treść protokołu z VI sesji Rady poprzez aklamację. 

Porządek obrad został podany w zarządzeniu nr 4/2007 z dnia 5 kwietnia 2007 r. w sprawie zwołania VII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej.

Przewodnicząca poddała pod głosowanie porządek obrad sesji.

Za przyjęciem porządku obrad głosowało 13 radnych, przeciw – 1,  1 wstrzymał się od głosowania.

Porządek obrad został uchwalony i jest załączony do protokołu.                                                                                                                                                            

Punkt 3.

Podjęcie uchwały w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy Miasto Złotów o konieczności złożenia oświadczenia lustracyjnego.

Wprowadzenia do tematu dokonała Przewodnicząca Rady, która poinformowała, dlaczego zwołano nadzwyczajną sesję. Wyjaśniła, że na poprzednią, VI sesję został przygotowany projekt uchwały wynikający z mocy ustawy lustracyjnej z 18 października 2006 roku, jednakże na początku VI sesji Burmistrz stwierdził, że nie wniesie tego projektu uchwały pod obrady sesji. W związku z tym nie było już czasu i nie było możliwości formalnych i prawnych, aby ktokolwiek z grupy radnych mógł wnieść projekt uchwały. Dlatego zaistniała konieczność, żeby zrealizować ustawę w nieco innej formule, tj. poprzez zwołanie sesji nadzwyczajnej, bo gdyby ten punkt był przeniesiony na sesję w dniu 25 kwietnia, to niedotrzymany byłby termin ustawy mówiący o powiadomieniu Sekretarza Gminy o konieczności złożenia oświadczenia lustracyjnego, ponieważ termin mija z dniem 15 kwietnia br. W związku z tym że projekt uchwały może wnieść Burmistrz lub grupa radnych, stąd inicjatywa dwóch Klubów, że został wniesiony projekt uchwały dotyczący powiadomienia Sekretarza Gminy. Powiedziała, że ustawa lustracyjna wyraźnie mówi kto jest osobą publiczną – osobą publiczną jest sekretarz gminy –  powiatu i skarbnik gminy – powiatu. Wyjaśniła, że ustawa lustracyjna mówi o obowiązku złożenia oświadczenia – w przypadku sekretarza gminy, organem powołującym jest rada miejska. Dlatego powiadomienie o konieczności złożenia oświadczenia lustracyjnego leży w gestii Rady Miejskiej. Przypomniała, że uchwała jest w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy Miasto Złotów o konieczności złożenia oświadczenia lustracyjnego. Przeczytała treść całej uchwały.

Powiedziała, że dowodem na to, że ustawa musi być realizowana jest to, że radni otrzymali już od Wojewody powiadomienie o konieczności złożenia oświadczenia lustracyjnego. Bez względu na to czy jest złożony protest do Trybunału Konstytucyjnego czy nie, obowiązuje zasada domniemanej zgodności z Konstytucją i w związku z tym ustawa obowiązuje wszystkich.

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych Komisji w omawianym temacie.

K. Żelichowski – zapytał czy radni zostali wybrani przez społeczeństwo do tego, żeby zajmować się lustracją. Radni są po to, żeby dbać o miasto, o interesy miasta. Z góry nakłada się na radnych obowiązek, żeby typowali osoby do lustracji. Nie wie czy wszyscy radni na tej sali mają moralne prawo do podjęcia takiej decyzji.

B. Chorabik – wyjaśniła, że jest ustawa, która została sformułowana w państwie demokratycznym, po demokratycznych wyborach. Powołała się na wypowiedź prof. Stępnia – prezesa Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził, że nawet w momencie, gdy ustawa jest w części zaskarżona do Trybunału, to ustawa obowiązuje, ponieważ obowiązuje zasada domniemanej zgodności z Konstytucją. Zgodnie z art.8 tejże ustawy, Rada Miejska jest zobowiązana do jej wykonania. Zwróciła uwagę na to, że jest to tylko powiadomienie o konieczności złożenia oświadczenia – tak jak wszyscy radni otrzymali powiadomienie od Wojewody. Uważa, że na temat ustawy i jej merytorycznego podłoża, radni nie są władni do tego by dyskutować - ustawa po prostu musi funkcjonować. Powiedziała, że w pkt 32 ustawy, właściwym organem powołującym i władnym do powiadomienia sekretarza miasta-gminy – bez względu, kto jest tą osobą, jest rada miejska. Uważa, że to wyjaśnienie jest wystarczające.

St. Pikulik – powiedział, że proces legistlacyjny nie został zakończony. Natomiast radni są w dziwnej sytuacji, bo są lustrowani i mają wskazywać do lustrowania. Stawia się radnych w takiej sytuacji, że mają wskazać na p. Nowecką, że ona musi się zlustrować – uważa, że od tego są powołane odpowiednie organy, które powinny to realizować. Będzie głosował przeciw, ponieważ dla niego jest to niejasna sytuacja, jest to zagmatwane, niezrozumiałe.  Jako lustrowany - zlustruje się, bo jest do tego zobowiązany – natomiast, dlaczego on ma wskazywać kogoś, kto ma być zlustrowany? Dla niego jest to niepojętne.

Po zakończonej dyskusji Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały.

Za podjęciem uchwały głosowało 10 radnych, przeciw – 5-ciu.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr VII/32/07 w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy Miasto Złotów o konieczności złożenia oświadczenia lustracyjnego.

Uchwała jest załączona do protokołu.

Punkt 4.

Komunikaty.

Przewodnicząca Rady:

1) przypomniała, że 30 kwietnia br. mija termin składania oświadczeń majątkowych z kopią PIT za 2006 rok – w 2-ch egzemplarzach.

2) poinformowała, że następna, VIII sesja Rady Miejskiej, absolutoryjna odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2007 r. o godz. 9-tej.

Punkt 5.

Zamknięcie sesji.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodnicząca Rady, o godz. 11.20 zamknęła VII nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej.

 

 

 

Protokołował:

J. Manowski

                                                        Sekretarz obrad                                Przewodnicząca

                                                                                                                  Rady Miejskiej

                                                       Andrzej Kosiba

                                                                                                         mgr Barbara Chorabik