Protokół nr 8/07

 

z VIII sesji Rady Miejskiej w Złotowie

w dniu 25 kwietnia 2007 roku

 

       W dniu 25 kwietnia 2007 roku od godz. 9.00, w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Złotowie, trwały obrady VIII sesji Rady Miejskiej w Złotowie w kadencji 2006 – 2010. Obrady prowadziła Barbara Chorabik – Przewodnicząca Rady Miejskiej.

W posiedzeniu uczestniczyli radni oraz zaproszone osoby, zgodnie z listami obecności załączonymi do niniejszego protokołu.

Punkt 1.

Otwarcie sesji; stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodnicząca Rady otworzyła obrady VIII sesji o godz. 9.00, stwierdzając udział 12 radnych. Pozwalało to na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji. Nieobecni byli radni: Kazimierz Brewka, Janusz Jędrzejczyk i Andrzej Kosiba.  Powitała Burmistrza Miasta, Sekretarza i Skarbnika Gminy, radnych, przedstawiciela Posła Stanisława Chmielewskiego, kierowników i dyrektorów zakładów pracy, księży proboszczów, wszystkich zaproszonych gości przybyłych na sesję, przedstawicieli prasy.                                                                                                                                                                

Punkt 2.

Powołanie Sekretarza obrad, przyjęcie protokołu z VII nadzwyczajnej sesji i uchwalenie porządku obrad.

1.      Przewodnicząca Rady powołała na Sekretarza obrad Bogdana Marszałka – za jego zgodą.

2.      Protokół z VII nadzwyczajnej sesji był do wglądu w biurze Rady Miejskiej. Zapytała, czy są uwagi do protokołu. Uwag nie zgłoszono. Rada Miejska przyjęła treść protokołu z VII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej poprzez aklamację.

       Przed przystąpieniem do uchwalenia porządku sesji, Przewodnicząca Rady pożegnała osoby - pracowników Urzędu Miejskiego przechodzących na emeryturę, tj. p. Grażynę Komorowską - Pająk, która zajmowała się m.in. sprawami oświaty, kultury oraz  p. Barbarę Zarębę, która zajmowała się sprawami gospodarki mieszkaniowej, dodatkami mieszkaniowymi. W imieniu Rady Miejskiej podziękowała im za wieloletnią, sumienną pracę w Urzędzie, za zaangażowanie, pracowitość i profesjonalizm w wykonywaniu powierzonych zadań.   

Porządek obrad został podany w zarządzeniu nr 5/2007 z dnia 12 kwietnia  2007 r. w sprawie zwołania VIII sesji Rady Miejskiej.

Przewodnicząca zapytała czy są  propozycje zmian do porządku obrad.

J. Kołodziejczyk – Z-ca Burmistrza zaproponował zmianę zapisu w pkt 8 porządku obrad na: „Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obszaru obejmującego rejon dzielnicy przemysłowej przy ulicy Kujańskiej”, tj. tak jak brzmi dostarczony radnym projekt uchwały.

Za powyższą zmianą treści pkt 8 porządku obrad głosowali wszyscy obecni radni – 12 osób.

Innych propozycji zmian nie było.

  Przewodnicząca poddała pod głosowanie porządek obrad sesji z przedstawioną zmianą treści w pkt 8.

Za przyjęciem porządku obrad głosowali wszyscy obecni radni – 12 osób.

Porządek obrad został uchwalony i jest załączony do protokołu.

Punkt 3.

Informacja z działalności Burmistrza Miasta.

Radni otrzymali informację z działalności Burmistrza Miasta w okresie od 15 marca do 11 kwietnia 2007 r. Omawiali ją podczas posiedzeń komisji Rady.

Na pytanie K. Majewskiego, dlaczego nie ma informacji o rozwiązaniu umowy z KRI Spółka z o.o., która zajmuje się gazyfikacją i rozprowadzeniem gazu, St. Wełniak odpowiedział, że widocznie uznano, że nie jest to istotny element informacji.

Rada Miejska przyjęła Informację z działalności Burmistrza Miasta poprzez aklamację. Informacja jest załączona do protokołu.

                                                                             

                                          

 

                 Przyszedł radny Andrzej Kosiba.

                                                                                                   Obecnych było 13-tu radnych.

Punkt 4.

Interpelacje i zapytania radnych.

Na sesji interpelacje i zapytania zgłosili:

1. W. Fidurski

1)      Zwrócił się o zainteresowanie sprawą uporządkowania terenu ciągu spacerowego przy jez. Miejskim od strony  cmentarza przy parafii p.w. Św. Rocha, skąd wyrzucane są śmieci za płot w stronę jeziora – brak jest pojemników na śmieci.  jest mocno zaniedbany.

2)      Nawiązał do kontroli Urzędu Miejskiego przez Regionalną Izbę Obrachunkową w 2005 roku. Po kontroli sporządzony był protokół pokontrolny, a następnie wystąpienie pokontrolne z 14 listopada 2005 r. adresowane do Burmistrza Miasta – do wiadomości Rada Miejska. Jako radny poprzedniej kadencji nie został zapoznany z wystąpieniem pokontrolnym i dotarł do tego dopiero w ostatnich dniach na stronie internetowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu. Powiedział, że było trochę zastrzeżeń, były zalecenia – prosił o odpowiedź dla radnych – jak te zalecenia zostały zrealizowane. 

2. K. Nurczyk: 

1)      Poruszył sprawę basenu – sauny. Zapytał co Burmistrz przewiduje zrobić z grzybem jaki jest w saunie na basenie – wychodząc z sauny można zarazić się bakteriami grzyba.

2)      Poruszył sprawę dotyczącą zawilgocenia lokalu przy ul. Wojska Polskiego, w którym prowadzi działalność p. Bondarczuk. Do dnia dzisiejszego p. Bondarczuk nie otrzymał żadnej odpowiedzi w tej sprawie. Firma, która wykonywała roboty na ul. Wojska Polskiego podniosła kostkę polbrukową powyżej poziomu „zero” – stąd  grzyb w lokalu. Złożył dokumenty w tej sprawie, które nie dotarły do Przewodniczącej Rady. Zapytał, dlaczego nikt nie działa w tym temacie –  żeby firma, która wykonywała roboty na ul. Wojska Polskiego, naprawiła to w ramach gwarancji

3)      Poinformował, że przed rozpoczęciem Wiadomości Telewizyjnych o godz. 1930,  za każdym razem przedstawiane jest jakieś miasto, ratusz itp. Zapytał, czy jest taka możliwość, aby zaprezentowany był również Złotów, ponieważ jest to reklama dla miasta.

3. A. Andrzejewska:

    Zapytała kiedy zostanie przeprowadzony remont –modernizacja ulicy Władysława Jagiełły,

    ponieważ w chwili obecnej jest prawie uniemożliwiony dojazd do tej ulicy. Jeśli remont

    będzie prowadzony w II półroczu br., to zaproponowała, aby chociaż udrożnić ulicę – 

    wyrównać równiarką.

4. Z. Muzioł:

1)      Zwrócił się o uporządkowanie terenu – wysypiska śmieci znajdującego się na osiedlu Chojnicka od strony lasku – za ul. Ślusarską.

2)      Zwrócił się o zainstalowanie lampy oświetleniowej na podwórzu między posesjami przy ulicy Domańskiego 45 i 57.

5. K. Majewski:

    Zgłosił interpelacje na piśmie, które są załączone do protokołu.

    Zwrócił się o uczestnictwo Radnych, Burmistrza w ważniejszych imprezach kulturalnych –  

    nawiązał do „teatraliów”,  ponieważ  prawie nikt w tym nie uczestniczył a jest to impreza 

    droga  i  należy  sobie  wypracować  stanowisko,  czy  jest  zasadne  by  środki  publiczne

    przeznaczać na te imprezy kulturalne, czy nie.

6. Z. Muzioł:

   Powiedział, że nie zgadza się z wnioskiem K. Majewskiego w sprawie uczestnictwa

   radnych i burmistrza w ważniejszych imprezach kulturalnych, żeby wypracować sobie

   stanowisko co do zasadności przyznawania środków publicznych na imprezy kulturalne.

   Pan Majewski nie może zmuszać radnych do uczestnictwa w imprezach kulturalnych – 

   każdy uczestniczy w tym według swojego uznania. Uważa, że jest to wniosek całkowicie 

   niezasadny.

 

 

7. B. Chorabik:

1)      W nawiązaniu do wypowiedzi K. Majewskiego dot. uczestnictwa w imprezach kulturalnych, to uważa, że był to raczej apel radnego a nie wniosek.

2)      Zapytała jak wygląda na dzisiaj sprawa przeciwdziałań dotyczących zanieczyszczeń przez gawrony, które nie dają spokoju mieszkańcom – przeniosły się w inne rejony miasta: na cmentarz przy kościele Św. Rocha, na teren po byłym tartaku. Zwróciła się o aktywniejszą działalność w tej sprawie, ponieważ wszyscy mieszkańcy odczuwają szkodliwość obecności tych ptaków. 

                Odpowiedzi Burmistrz Miasta udzielił w pkt 16  porządku obrad - „Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych”.

Punkt 5.

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy o stanie bezrobocia w mieście Złotowie i planach przeciwdziałania bezrobociu.

Informację Radni otrzymali.

K. Nurczyk zapytał, czy Powiatowy Urząd Pracy ma wpływ na pracodawców w kwestii zatrudnionych pracowników odnośnie płacy. Czy nie można przeciwdziałać przez Urząd Pracy, aby płaca była wyższa,.

St. Wojtuń – nawiązał do wymienionych priorytetów działania na 2007 r. przez Powiatowy Urząd Pracy – jak wygląda zachęcanie pracodawców do tworzenia nowych miejsc pracy poprzez subwencjonowanie zatrudnienia i jaki jest okres wyczekiwania pracodawców od momentu złożenia wniosku do otrzymania środków na tworzenie tych nowych miejsc pracy.

Łucja Greczyło – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, odpowiedziała m.in., że jeśli chodzi o uregulowania  dotyczące wynagrodzeń,  to są one regulowane przepisami prawa, na które Urząd Pracy nie ma wpływu. Natomiast jeśli chodzi o priorytety działań, to są to 2-ie formy, z których mogą korzystać pracodawcy, tj. dotacje na doposażenie stanowisk pracy dla bezrobotnych, które będą na te miejsca kierowani i o  pracach interwencyjnych. Spływają też wnioski o dotację na podjęcie działalności gospodarczej. Poinformowała o braku kwalifikacji osób bezrobotnych mających podjąć pracę oraz o problemie organizowania prac interwencyjnych, bo nie ma jeszcze rozporządzenia w zakresie możliwości udzielania prac interwencyjnych pracodawcom, co wiąże się z pomocą publiczną, która jest udzielana  poprzez refundację wynagrodzeń tych pracowników, którzy byli kierowani do te miejsca pracy. 

St. Pikulik zwrócił uwagę na to, że w niektórych specjalnościach jest brak ludzi do pracy a są osoby niewykwalifikowane – zapytał, czy jest proponowany przez Urząd Pracy jakiś system kursowy uzupełniania kwalifikacji poprzez kursy. 

Ł. Greczyło odpowiedziała, że w zawodach deficytowych, gdzie jest największe zapotrzebowanie, to takie szkolenia są prowadzone, głównie ze środków dofinansowanych z Unii Europejskiej.

Na pytanie B. Chorabik, jakie są obecnie organizowane kursy, szkolenia kwalifikujące, bądź doskonalące w zawodzie, Dyrektor PUP odpowiedziała, że organizowane są szkolenia przygotowujące do podjęcia działalności gospodarczej we własnym zakresie, co jest podstawą do tego, żeby przyznać środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, było szkolenie dla sekretarek, asystentów szefa, są w trakcie przygotowywania szkolenia spawaczy c.o.2,  przygotowują materiały pod szkolenie nowoczesne technologie w budownictwie.

Na powyższym dyskusję zakończono.

Rada Miejska przyjęła Informację Powiatowego Urzędu Pracy o stanie bezrobocia w mieście Złotowie i planach przeciwdziałania bezrobociu poprzez aklamację.

Informacja jest załączona do protokołu.

Punkt 6.

Informacja z działalności Złotowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

Informację Radni otrzymali. Była ona omawiana na posiedzeniach Komisji.

Dyskusji nie było – nie zgłoszono pytań do obecnego na sesji Prezesa Złotowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego – Jarosława Bobka.

 

 

    Rada Miejska przyjęła Informację z działalności Złotowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego poprzez aklamację.

Informacja jest załączona do protokołu.

Punkt 7.

Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej pod zabudowę stacji transformatorowej.

Projekt uchwały Radni otrzymali i był on omawiany podczas posiedzeń wszystkich Komisji.

   Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych Komisji w omawianym temacie – wszystkie Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej pod zabudowę stacji transformatorowej.

Dyskusji nie było.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przedłożony projekt uchwały.

Za podjęciem uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 13 osób.

   Rada Miejska podjęła uchwałę nr VIII/ 33/07 w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej pod zabudowę stacji transformatorowej.

Uchwała jest załączona do protokołu.

Punkt 8.

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obszaru obejmującego rejon dzielnicy przemysłowej przy ulicy Kujańskiej.

Projekt uchwały Radni otrzymali i był on szczegółowo omawiany podczas posiedzeń Komisji.

J. Kołodziejczyk zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały, tj. aby w podstawie prawnej      w 4-tej linijce tekstu skreślić po „ art. 14”:  i 3 ”.

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych Komisji w omawianym temacie – wszystkie Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obszaru obejmującego rejon dzielnicy przemysłowej przy ulicy Kujańskiej.

Dyskusji nie było.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie zgłoszoną autopoprawkę dotyczącą wykreślenia z podstawy prawnej zapisu „ i 3 ”.

Za przyjęciem powyższej autopoprawki głosowali wszyscy obecni radni – 13 osób.

     Następnie przeprowadzono głosowanie pełnego tekstu projektu uchwały.

Za podjęciem uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 13 osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr VIII/ 34/07 w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa obszaru obejmującego rejon dzielnicy przemysłowej przy ulicy Kujańskiej.

Uchwała jest załączona do protokołu.

Punkt 9.

Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2007.

Projekt uchwały Radni otrzymali. Był on przedstawiany przez Skarbnika Gminy na wszystkich posiedzeniach Komisji.

J. Kołodziejczyk, w imieniu Burmistrza zgłosił autopoprawkę do przedłożonego wcześniej projektu uchwały dotyczącą wycofania zmiany polegającej na zwiększeniu wydatków na dotacje dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalami (rozdział 70001) o 25.000 zł. na rzecz zwiększenia wydatków na pozostałą działalność w zakresie kultury (rozdział 92195). Cel zmian, tj. remont sceny za 13.000 zł. i remont fortepianu za 12.000 zł. pozostaje niezmieniony, natomiast zmianie ulega sposób realizacji tego celu. Konsekwencją powyższego są odpowiednie zmiany w załączniku Plan wydatków i załączniku Plan dotacji z budżetu gminy.

Projekt uchwały – propozycje zmian w budżecie na rok 2007 omówił S. Heciak – Skarbnik Gminy. Poinformował, że dochody zmniejsza się o kwotę 17.894 zł. – zmiana ta wynika

 

 

z korekty dokonanej przez Ministerstwo Finansów. Zmianie ulegają również wydatki –  przedstawił propozycje zmian w wydatkach:

1)      w rozdziale 92195 zwiększa się wydatki o 25.000 zł. na Pozostałą działalność w zakresie kultury – zgodnie ze zgłoszoną autopoprawką przez J. Kołodziejczyka,

2)      w rozdziale 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej zwiększa się plan dotacji dla MZGL o 25.000 zł. z przeznaczeniem na remont sceny (13.000) i remont fortepianu (12.000). Powoduje to również zmianę w załączniku nr 5. Poinformował, że forma finansowania tego zadania może ulec zmianie po konsultacji z RIO Poznań,

3)      w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się plan dotacji o 6.529 zł. i zmniejsza się wydatki bieżące tego rozdziału o tą samą kwotę. Środki przeznacza się dla Gminy Piła na rzecz ośrodka uzależnień – na rzecz Izby Wytrzeźwień,

4)      w wyniku podpisanej umowy z KRI sp. z o.o. w rozdziale 90095 zmniejsza się plan wydatków na gazyfikację miasta o 88.000 zł.  Powoduje to zmianę również w załączniku nr 3 i  4. W ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego wykreślono kontynuację tego zadania w latach następnych,

5)      w rozdziale 92195 Pozostała działalność w zakresie kultury zwiększa się o 7.606 zł. plan wydatków bieżących na sfinansowanie wyjazdu do La Fleche we Francji oraz wyjazdu do Nieświeża na Białorusi.

6)      w rozdziale 92695 Pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu zwiększa się o 3.000 zł. wydatki na sfinansowanie wyjazdu na Czwartki Lekkoatletyczne,

7)      w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan wydatków   

     o kwotę 34.500 zł. na remont i modernizację budynku socjalnego przy ul. Wojska Polskiego 

    30a.

Dyskusji nie było.

Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych Komisji dotyczące projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2007 – wszystkie Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przedłożony projekt uchwały ze zgłoszoną autopoprawką.

Za podjęciem uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 13 osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr VIII/ 35/07 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2007.

Uchwała jest załączona do protokołu.

 

Następnie Skarbnik Gminy omówił kolejne 4 projekty uchwał będące w porządku obrad sesji:

1/ projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu, w którym uruchamia się środki dla Powiatu Złotowskiego zaplanowane już w budżecie na 2007 rok, z tego 

- 200.000 zł. - z przeznaczeniem na modernizacją ulicy Norwida,                                                                                                                                                   -  10.000  zł. - z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań bieżących w Komendzie  

   Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.                                                                                         

2/ projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła – środki zostały już uchwalone w podjętej wcześniej uchwale, z przeznaczeniem na podejmowanie czynności wobec osób nietrzeźwych z terenu Miasta Złotów – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

   Powiedział, że jeśli chodzi o kolejne dwie uchwały dotyczące prac konserwatorskich w kościołach, które zostały wpisane do rejestru zabytków, to w budżecie zaplanowane jest 60.000 zł. Przedstawił projekty uchwał z autopoprawkami:

3/ projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Miasta Złotowa na prace konserwatorskie w kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Złotowie - na dofinansowanie prac konserwatorskich przy ołtarzu bocznym - 35.000 zł.,  zgodnie z wnioskiem złożonym przez proboszcza parafii.

 

 

4/ projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Miasta Złotowa na prace konserwatorskie w kościele parafialnym p.w. Św. Rocha w Złotowie - na dofinansowanie prac renowacyjno-konserwatorskich polichromii ściennych korpusu nawowego - 25.000 zł., zgodnie z wnioskiem złożonym przez proboszcza parafii.

Punkt 10.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu.       

Projekt uchwały Radni otrzymali. Był on omawiany na wszystkich posiedzeniach Komisji.

Dyskusji nie było.

Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych Komisji dotyczące projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu – wszystkie Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przedłożony projekt uchwały.

Za podjęciem uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 13 osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr VIII/ 36/07 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu.

Uchwała jest załączona do protokołu.

Punkt 11.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła.

Projekt uchwały Radni otrzymali. Był on omawiany w stronę wszystkich posiedzeniach Komisji.

Dyskusji nie było.

Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych Komisji – wszystkie Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

Przeprowadzono głosowanie przedłożonego projektu uchwały.

Za podjęciem uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 13 osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr VIII/ 37/07 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła.

Uchwała jest załączona do protokołu.

Punkt 12.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Miasta Złotowa na prace konserwatorskie w kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Złotowie.

Projekt uchwały Radni otrzymali. Był on przedstawiany na wszystkich posiedzeniach Komisji – ze zgłoszoną wcześniej autopoprawką przez Skarbnika Gminy dotyczącą kwoty dofinansowania, tj. 35.000 zł. – zgodnie ze złożonym wnioskiem.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że są przygotowane materiały przez ks. Proboszcza Mariana Jaśkiewicza na co przeznaczone zostały pieniądze, pokazujące jak wygląda kościół po pracach konserwatorskich – przekazała materiały radnym.

K. Nurczyk – poprosił ks. Proboszcza, aby przedstawił dalsze prace konserwatorskie, szacunek dalszych kosztów.

Ks. Proboszcz M. Jaśkiewicz – powiedział że prace konserwatorskie prowadzi się wg programu, nie spontanicznie, żeby była ciągłość. Odnowiona została ambona, chrzcielnica, ołtarze boczne: p.w. Św. Piotra i p.w. Św. Andrzeja. Wg oceny konserwatorów, zachodzi potrzeba dalszych prac, ponieważ niektóre ołtarze były robione bardzo dawno, zwłaszcza jeśli chodzi o kaplice boczne, tj. ołtarz Matki Bożej i Św. Anny. Kwota na przeprowadzenie konserwacji jednego ołtarza bocznego wynosi 90.700 zł. Część środków mieli z miasta, za co podziękował, część ze składek wiernych. Ołtarz, który został zrobiony przed Świętami Wielkanocnymi jest zapłacony w 50 % - powiedział, że przydzielona dotacja będzie przeznaczona na ten cel. Poinformował, że zasięgnął informacji, ile będzie kosztowała konserwacja ołtarza głównego – około 300.000 zł. Na razie nie przewiduje konserwacji ołtarza głównego, tylko dwóch bocznych ołtarzy. Dodał, że jest zalecenie konserwatora wojewódzkiego zabytków co do kolorystyki – trzeba prowadzić gruntowne analizy - badania, aby powrócić do kolorystyki pierwotnej ołtarza głównego, a prace,

 

 

które wykonuje firma konserwatorska z Krakowa, będą musiały być prowadzone częściowo na miejscu. Powiedział, że jeśli chodzi o dwa ołtarze boczne będące w planie do konserwacji, to kwota konserwacji będzie również wynosiła 90.700 zł. Na zakończenie podziękował za pomoc, za zrozumienie potrzeb konserwacji.       

    Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych Komisji – wszystkie Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały ze zgłoszoną autopoprawką.

Przeprowadzono głosowanie przedłożonego projektu uchwały.

Za podjęciem uchwały z wprowadzoną autopoprawką, tj. z wnioskowaną kwotą 35.000 zł. głosowali wszyscy obecni radni – 13 osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr VIII/ 38/07 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Miasta Złotowa na prace konserwatorskie w kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Złotowie.

Uchwała jest załączona do protokołu.

Punkt 13.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Miasta Złotowa na prace konserwatorskie w kościele parafialnym p.w. Św. Rocha w Złotowie.

Projekt uchwały Radni otrzymali. Był on przedstawiany na wszystkich posiedzeniach Komisji – również ze zgłoszoną wcześniej autopoprawką przez Skarbnika Gminy dotyczącą kwoty dofinansowania, tj. 25.000 zł. – zgodnie ze złożonym wnioskiem.

Z. Muzioł – poprosił o zabranie głosu przez ks. Proboszcza Ryszarda Teinerta, aby powiedział o pracach konserwatorskich w kościele parafialnym p.w. Św. Rocha.

Ks. Proboszcz Ryszard Teinert – powiedział, że jest wdzięczny, że dzięki tej pomocy można prowadzić prace renowacyjno – konserwatorskie. Kwota 25.000 zł. pokrywa taką część, której by nie otrzymał od parafian. Poinformował o wykonanych już wcześniej pracach w kościele: prezbiterium, wcześniej były zrobione ołtarze, prace zewnętrzne tzw. Odwadniające. Powiedział, że w tym roku przystępują do prac nawy głównej kościoła – prac renowacyjno - konserwatorskich polichromii ściennych korpusu nawowego. Będzie to wymagało najwięcej pracy. To co da się odkryć, będzie przywracane do pierwotnego stanu. Prace potrwają kilka miesięcy. Kosztorys wstępny opiewa na około na 50 tys. zł. Powiedział, że pomoc ta jest bardzo potrzebna i podziękował Burmistrzowi i Radzie.

    Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych Komisji – wszystkie Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały, ze zgłoszoną już na komisjach autopoprawką.

      Przeprowadzono głosowanie projektu uchwały z wprowadzoną autopoprawką, tj. z wnioskowaną kwotą 25.000 zł.

Za podjęciem uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 13 osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr VIII/ 39/07 w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Miasta Złotowa na prace konserwatorskie w kościele parafialnym p.w. Św. Rocha w Złotowie.

Uchwała jest załączona do protokołu.

                                                                                             Przyszedł radny Janusz Jędrzejczyk.

                                                                                             Obecnych było 14-tu radnych.

Przewodnicząca Rady ogłosiła 15 – minutową przerwę.

Po przerwie – godz. 10.30.

                                                                                                Obecnych było 14-tu radnych.

Punkt 14.

Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Złotów za rok 2006 i z wykonania planu finansowego GFOŚiGW w roku 2006.

Przystąpiono do rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Złotów za rok 2006.

Radni otrzymali z materiałami sesyjnymi:

- sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Złotów za 2006 rok,

- uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Złotowa sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta za 2006 rok,

 

- uchwałę Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 05 kwietnia 2007 roku w sprawie wyrażenia opinii o wykonaniu budżetu Gminy Miasto Złotów za rok 2006 wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Złotowa za rok 2006,

- stanowisko Burmistrza Miasta dotyczące uchwały Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 05 kwietnia 2007 roku w sprawie wyrażenia opinii o wykonaniu budżetu Gminy Miasto Złotów za rok 2006 wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Złotowa za rok 2006 oraz

- uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotowie o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Złotowa za 2006 r.

Materiały te są załączone do protokołu.

S. Heciak – Skarbnik Gminy omówił sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006 rok, który po stronie dochodów i wydatków został uchwalony w wysokości 29.547.000 zł., a wprowadzone w ciągu roku zmiany w budżecie spowodowały zwiększenie planu dochodów do kwoty  33.117.950 zł., a wydatków do kwoty  34.118.292 zł. - założono budżet deficytowy na kwotę około 1 mln zł. Wykonanie było inne – m.in. ze względu na dobrą realizację dochodów własnych, osiągnięto na koniec roku nadwyżkę w kwocie prawie 900 tys. zł. Omówił realizację dochodów i wydatków budżetu Gminy Miasto Złotów za rok 2006 - zgodnie ze sprawozdaniem, które jest załączone do protokołu. Poinformował, że sprawozdanie zawiera inne elementy, m.in. realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, realizację planów finansowych rachunków dochodów własnych, które zostały utworzone przy szkołach, plan i realizację Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, plany finansowe instytucji kultury i zakładów budżetowych. Przypomniał, że sprawozdanie jest dostępne na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego.

Skarbnik przedstawił uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Złotowa sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta za 2006 rok – opinię pozytywną z zastrzeżeniem, zwracając uwagę na zastrzeżenie dotyczące zobowiązań niewymagalnych zaciągniętych ponad roczny plan wydatków. Udzielił wyjaśnień w tej sprawie – poinformował m.in., że dotyczy to wydatków na gospodarkę nieruchomościami, usługi w zakresie Urzędu i wydatków na oświetlenie ulic, co wynika z tego, że faktury, które przychodzą w styczniu dotyczą miesiąca grudnia.

Na pytanie W. Fidurskiego, czy były dwie wersje sprawozdania: jedna dla Regionalnej Izby Obrachunkowej, druga – dla radnych ? oraz dlaczego jest tak, że RIO doszła do szczegółów – do paragrafów, Skarbnik odpowiedział, że sprawozdanie jest jedno, a szczegółowość ta wynika m.in. ze sprawozdania Rb-27S i Rb-28S, które to sprawozdanie przedstawiono Komisji Rewizyjnej. Poinformował, że są dwa rodzaje sprawozdań: jedno – grupa sprawozdań Rb, które są sprawozdaniami analitycznymi i to zostaje przekazywane do RIO i drugie – sprawozdanie z wykonania budżetu, które otrzymało RIO i radni.

W. Fidurski zwrócił uwagę na to, że opinię RIO radni otrzymali w dniu wczorajszym i zapytał Burmistrza dlaczego nie udostępnił jej wcześniej,  zapytał, czy te naruszenie opisane w pkt 2 jest to naruszenie dyscypliny finansów w rozumieniu ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, jakie widzi rozwiązanie, ponieważ w pkt 1 Skład Orzekający Izby stwierdził pewne nieprawidłowości odnośnie wpływów z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - musi się znaleźć jakieś rozwiązanie. 

S. Heciak odpowiedział, że jeśli chodzi o dyscyplinę finansów publicznych, Regionalna Izba Obrachunkowa wydała tą opinię, a przy RIO działa rzecznik dyscypliny finansów publicznych i jeśli stwierdzą, że jest to naruszenie dyscypliny, to takie postępowanie zostanie wszczęte.  Natomiast jeśli chodzi o wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, to można – jeśli środki nie zostaną zrealizowane w danym roku budżetowym, w następnym roku zwiększać środki na realizację Programu – o niewykorzystane

 

 

środki w roku poprzednim. Na pytanie J. Jędrzejczyka, czy skorzystano z drogi odwołania się od opinii RIO zawartej w uchwale, odpowiedział, że nie odwołano się, bo nie ma od czego się odwoływać, ponieważ powstałe zobowiązania są faktem. 

Burmistrz Miasta uzupełnił wypowiedź Skarbnika - powiedział, że robi się z tego nie wiadomo jaki problem. Usługi, które miasto wypełnia dla swoich mieszkańców nie kończą się 31 grudnia danego roku. Jest to przepis formalny, pewnie niewykonalny nigdzie. Jeżeli 29 grudnia wpłynie faktura za miesiąc grudzień za oświetlenie ulic, to nie ma fizycznej możliwości zapłaty tej faktury, nawet jeśli są pieniądze na koncie. Powiedział, że w tym przypadku pieniądze były na koncie – zostało to zapłacone w styczniu. Przepis jest tak skonstruowany, że powoduje to zobowiązanie. Robi się problem, którego nie ma – nie zapłacić za grudzień za prąd ? – zapłacić trzeba.

S. Heciak dodał, że są to wydatki bieżące, to nie są wydatki np. na zakup sprzętu, czy na niezaplanowaną inwestycję – są to wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem gminy. Na pytanie W. Fidurskiego, dlaczego dopiero wczoraj radni otrzymali uchwałę RIO w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Złotowa sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta za 2006 rok, odpowiedział, że być może było to jego przeoczenie. Zwrócił uwagę, że pismo było kierowane do Burmistrza Miasta Złotowa i jeżeli RIO widziałoby taką konieczność, że jest to istotne, to przekazałoby do wiadomości Radzie Miejskiej. Poinformował, że jeśli będą jakieś pisma z RIO odnośnie wyrażenia opinii, to jeśli jest taka potrzeba, będzie je przekazywał do wiadomości Radzie Miejskiej.

   W związku z tym, że nie było więcej pytań, zamknięto dyskusję nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasto Złotów za rok 2006. 

   Przed przystąpieniem do następnego punktu, B. Chorabik poprosiła Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – W. Fidurskiego do przedstawienia opinii o wykonaniu budżetu za 2006 rok.

W.Fidurski powiedział, że Komisja Rewizyjna zajmowała się wyrażeniem opinii o wykonaniu budżetu – nie zajmowali się oceną przedłożonego sprawozdania przez Burmistrza, bo nie taka jest ich rola, ale kontrolowali sprawy, które uznano za ważne. W toku pracy Komisja przeanalizowała dokumentację związaną z przetargami, przeanalizowała niektóre wydatki dokonywane przez Urząd, w tym szczegółowo na promocję miasta, wydatki bieżące Urzędu, zajmowali się skargami, wnioskami kierowanymi do Urzędu. Przedstawił i omówił wnioski – uchybienia i nieprawidłowości na jakie zwróciła uwagę Komisja podczas swoich prac, które zawarte są w uchwale Komisji Rewizyjnej z dnia 05 kwietnia 2007 roku w sprawie wyrażenia opinii o wykonaniu budżetu Gminy Miasto Złotów za rok 2006 wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Złotowa za rok 2006.

Powiedział, że przeczytane wnioski będą przygotowane w formie uchwał, które całej Radzie Komisja Rewizyjna przygotuje i przedłoży na sesję majową – chodzi o sprawy, które muszą podlegać zawiadomieniu o naruszeniu dyscypliny finansów – sprawy związane z przetargami, sprawy związane z nie ustaleniem należności gminy poprzez nie naliczenie kar umownych, uchwała o obniżeniu dodatku specjalnego dla Burmistrza Miasta oraz zmiany uchwał o przygotowywaniu przez Radę budżetu w wyższym stopniu szczegółowości i zmianę planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2007 poprzez wprowadzenie kontroli realizacji przetargów realizowanych przez Urząd Miejski w ostatnich 3 latach. Powiedział, że będą sformułowane konkretne uchwały, które będą przedłożone radnym. Powiedział, że jako Rada oceniano budżet jako całość i jako Komisja musieli wyjść z przedstawionych szczegółów dalej, musieli spojrzeć z zewnątrz na całość budżetu. Komisja oceniła, że budżet został wykonany poprawnie. Nie było takich wydatków, które skutkowały naruszeniem dyscypliny finansów - jeśli chodzi o poszczególne pozycje klasyfikacji budżetowej, że zmiany w budżecie mieściły się w tych upoważnieniach, które dała Burmistrzowi Rada, i te nieprawidłowości, które Komisja znalazła nie wywołały negatywnych skutków, które skutkowałyby negatywnie. Zobowiązania miasta kształtują się aktualnie na niskim poziomie, nie budziło wątpliwości Komisji wykorzystanie rezerw. Komisja uznała, że budżet został wykonany po stronie dochodów w sposób właściwy.

 

 

Dlatego Komisja, po dyskusji, wnosi o przyjęcie uchwały o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta za rok 2006.

W. Fidurski poinformował, że wpłynęła uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Złotowa za 2006 rok – stwierdzająca, że „wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Złotowie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Złotowa za 2006 rok jest podjęty zgodnie z wymogami prawa”. Poinformował, że w dniu wczorajszym przeprowadził rozmowę telefoniczną z p. Ryszardem Auksztulewiczem – Przewodniczącym Składu Orzekającego RIO i wniósł zastrzeżenia co do sformułowań, które znajdują się w uchwale RIO. Pan Auksztulewicz podzielił jego zdanie, że znalazło się takie sformułowanie „Komisja nie wniosła zastrzeżeń”. Powiedział, że jest to błędne sformułowanie – zastrzeżenia były i p. R. Auksztulewicz przyznał rację stwierdzając, że ma uczucie niedosytu, że takie sformułowanie znalazło się. Rozumie to jednak, ponieważ jest sporo tych wniosków i uchwalają niektóre rzeczy sztampowo i wyszło tak jak jest. Podejrzewa, że wniosek ten nie różni się od tego co jest w Lipce, Gminie Złotów i Gminie Zakrzewo - wniosek jest prawie taki sam. Podziękował członkom Komisji. Przekazał w imieniu p. R. Auksztulewicza, który stwierdził, że wniosek Komisji Rewizyjnej bardzo pozytywnie wyróżnia się na tle innych wniosków, które do niego dotarły – chodzi o zakres pracy, jaki został wykonany przez Komisję oraz wnioski do jakich Komisja doszła. Podziękował za współpracę Skarbnikowi Gminy, Burmistrzowi, mimo zastrzeżeń, które były ze strony p. Burmistrza co do formy pracy Komisji. Odniósł się do uwag Burmistrza co do sposobu pracy Komisji Rewizyjnej. Powiedział, że odbyło się spotkanie z Burmistrzem, w obecności Skarbnika Gminy i Z-cy Burmistrza, na którym przekazano swoje uwagi - nie mówiono tylko o 2-ch sprawach, o tzw. „ryczałcie samochodowym”                           i o oświadczeniu majątkowym, o czym Burmistrz wypowiedział się szczegółowo w innych dokumentach i uznano, że nie ma potrzeby o to pytać - o pozostałe sprawy Komisja pytała. Powiedział, że nie zna przepisu prawnego, który nakazuje Komisji inną formę, a jeśli ma to być dla dobra współpracy, to w przyszłości będą formułować pytania na piśmie.

Burmistrz Miasta - zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Powiedział, że podstawowy zarzut, który sprecyzował w swoim stanowisku do uchwały Komisji, dotyczy formy i metody prowadzenia kontroli. Powiedział, że najpierw robi się protokół z kontroli, który jest udostępniany kontrolującemu - takie są podstawy każdej działalności kontrolnej. Komisja tego nie zrobiła. Poszedł na posiedzenie Komisji z Zastępcą i Skarbnikiem, nie wiedząc, że to na tym się skończy. Powiedział, że jego zdaniem, Przewodniczący Komisji zmanipulował to posiedzenie - następne kontrole będą rozpoczynały się i kończyły się protokołem. Wie, że pierwotny wniosek Komisji był o nie udzielenie absolutorium. Chciałby dowiedzieć się dlaczego nastąpiła zmiana i z jakich powodów.

W. Fidurski odpowiedział, że była poważna dyskusja i był taki wniosek. Powiedział, że Komisja w swojej pracy musi zastanowić się nad całością budżetu, spojrzeć całościowo na budżet. Sprawy, które Komisja poruszyła są istotne, ale w zasadniczy sposób nie „przewracają” budżetu, nie skutkują negatywnie na całość. W tej sprawie przeprowadził wiele rozmów telefonicznych z p. Auksztulewiczem, który zasugerował mu takie rozwiązanie – żeby zastanowić się nad całością budżetu. Po tych sugestiach Komisja zdecydowała, że mimo wszystko jest wiele spraw pozytywnych, które nie mogą przysłonić tych negatywnych. Jako Komisja nie są od tego, żeby wytykać tylko błędy, chociaż jak będą, to Komisja to zrobi. Muszą też zauważyć całość miasta, całość budżetu, inwestycji, które są realizowane - doszli do takiego właśnie wniosku.

St. Wełniak – powiedział, że przykro mu jest to powiedzieć, ale uważa, że Komisja w pewnym momencie zreflektowała się, że ustawa zabrania przeprowadzenia referendum o odwołanie burmistrza z tytułu nie udzielenia absolutorium 9 miesięcy po wyborach i 9 miesięcy przed wyborami i to był główny powód wycofania wniosku. 

J. Kołodziejczyk – powiedział, że dużo mówiło się o kontroli, natomiast nic nie powiedziano o stanowisku Burmistrza. Dziwi go, że nie odniósł się do tego Przewodniczący Komisji, ani nikt

 

 

z radnych nie zapytał się - również w trakcie posiedzeń poszczególnych Komisji, jak to było naprawdę. Powiedział, że na podstawie dokumentów, nie pogłosek, że to co Komisja uważała, to pisała, a jak nie pasowało, to nie pisali. Nawiązał do stanowiska Burmistrza dotyczącego uchwały Komisji Rewizyjnej, w którym zwrócono uwagę na rozbieżności Komisji z faktami, w tym dotyczących: przetargu na modernizację ul. Boh. Westerplatte – nie napisano, że termin umowny zakończenia robót został zmieniony aneksem i nie było podstaw do naliczenia kar, przetargu na budowę ul. Rzemieślniczej. Powiedział, że jest wiele rzeczy, które budzą wątpliwości. Nie jest prawdą, że tylko dwa z postawionych zarzutów nie były omawiane na posiedzeniu Komisji – nie było omawianych znacznie więcej. Uważa, że nastąpiła tu dalsza manipulacja tymi faktami, które były. Dlatego, żeby takich manipulacji nie było, koniecznym jest, żeby pytania formułowane były na piśmie i odpowiedzi również na piśmie, żeby było to w całości przytaczane w protokole z kontroli. To co nastąpiło jest rzeczą niedopuszczalną i jeżeli są ustalenia robione na podstawie dokumentów, to uważa również, że jeżeli stanowisko Burmistrza było Komisji doręczone, to Komisja powinna się do tego odnieść a nie powtarzać zarzuty, które w części okazały się niezasadne.  

St. Wełniak – powiedział, że to nie jest miejsce, żeby to obecnie omawiać. Są to sprawy tak szczegółowe, o których można rozmawiać siedząc naprzeciwko i wyjaśniając poszczególne elementy tych spraw. To nie są sprawy, na które można byłoby odpowiedzieć „tak” lub ‘nie”.  Chciałby wiedzieć, czy Komisja popiera zdanie inspektora nadzoru, który podpisał się, który odpowiada prawnie i formalnie jeżeli chodzi o jego uprawnienia budowlane i inspektora nadzoru, czy Komisja uznaje, że to jest nieprawdą co on napisał.

W. Fidurski powiedział, że sformułował swoją wątpliwość, że podane są do jednej pozycji cztery liczby  - spotka się z inspektorem nadzoru i wyjaśni to.

St. Wełniak zwrócił uwagę p. Fidurskiemu że pisze w opinii, pisze do RIO i mówi, że to mu się wydaje. Oczekuje stanowiska, czy to jest prawda czy nie.

W. Fidurski odpowiedział, że to wszystko z czegoś wynika – dla niego szokujące są 4 liczby odnośnie jednej pozycji. Nie wie co ma powiedzieć, muszą się jeszcze raz spotkać i wszystko wyjaśnić.

St. Wełniak zwrócił uwagę p. Fidurskiemu, że to nie jest tak, że się wydaje, ponieważ jako Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma tu władzę nieograniczoną i musi precyzyjnie się wyrażać.

W. Fidurski powiedział, że wyrażają się na tyle precyzyjnie, na ile pozwalają na to dokumenty, które Burmistrz przedkłada. Zawnioskował, żeby było precyzyjnie i  jednoznacznie, aby wszelkie aneksy, umowy z firmami nosiły daty wpływu, żeby były rejestrowane, bo jest data sporządzenia umowy, a uważa, że powinno to być rejestrowane w sekretariacie. 

J. Kołodziejczyk wyjaśnił, że umowy są dokumentami wytworzonymi w Urzędzie Miejskim - czy to znaczy, że wszystko co jest wytworzone w Urzędzie, ma być rejestrowane w sekretariacie?

W. Fidurski – odpowiedział, że „tak” - powinna to przewidywać instrukcja kancelaryjna.

St. Pikulik – powiedział, że na podstawie tego co przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, to czarniejszego obrazu nie może być jakie ma nasze miasto. Odczuwa, że Komisja Rewizyjna za wszelką cenę stara się szukać haka. Przy takich wszystkich działaniach w mieście, nie może być wszystko idealnie. Nie można stwarzać takiej sytuacji, że w Złotowie dzieje się bardzo źle. Prowadzi się grę, która go drażni - sytuacja jaka się wytworzyła jest dla niego niezręczna i przykra. Jeżeli generalnie praca została oceniona dobrze, to uwagi można sobie przekazać, ale nie na takiej zasadzie jak to się robi. Komisja Rewizyjna jest od tego żeby sprawdzać, kontrolować, ale nie żeby za wszelką cenę coś udowodnić. W tym układzie to absolutorium jest takie niesmaczne – jeżeli będzie.

Z. Muzioł – ustosunkował się do wypowiedzi St. Pikulika. Powiedział, że Komisja była w terenie, stwierdziła wszystko naocznie, co mieli udokumentowane. Powiedział o stwierdzonych przez Komisję różnicach, o nieprawidłowościach. Powiedział, że pomimo tych nieprawidłowości, pierwszym wniosku o nie udzieleniu absolutorium, Komisja - patrząc na

 

 

całokształt działań Burmistrza, ponownie przeanalizowała wniosek. Będzie popierał wniosek o udzielenie absolutorium. Powiedział, że jest wskazówka dla Burmistrza, żeby zwracał większą uwagę na pracowników, żeby prowadzili prawidłowo dokumentację – z wnioskiem o zatrudnienie dodatkowego pracownika – specjalisty. 

Na pytania A. Kosiby, ile Komisja Rewizyjna odbyła posiedzeń, W. Fidurski odpowiedział, że Komisja odbyła tyle posiedzeń, ile uznała za stosowne. Będą robić tyle posiedzeń, żeby wykonać swoją robotę - nie chcą być tanią Komisją, ale skuteczną.

K. Majewski poinformował, że intencją Rady nie jest nie udzielenie czy udzielenie absolutorium, ale zwrócenie uwagi chociażby na lepsze funkcjonowanie Urzędu Miejskiego, ponieważ są pewne nieścisłości, mankamenty, które można usprawnić. Uważa, że nie sprawdza się polityka „taniego Urzędu”.

St. Wełniak -  zwrócił uwagę na to, że najpierw mówi się o udzieleniu absolutorium – jest wniosek, a później p. W. Fidurski jako Przewodniczący Komisji Rewizyjnej mówi, że  następne sesje to będą poszczególne uchwały, żeby skierować do komisji nadzoru nad przestrzeganiem finansów publicznych, o zabranie dodatku itd. Powiedział, że tak nie da się pracować. Jest absolutorium, jest sesja, jest protokół, są ustalenia, są wnioski i są podjęte decyzje i na tym sprawa zamyka się. Powiedział, że te rzeczy, które zostały przez Komisję Rewizyjną wskazane, z którymi zgadza się, są rzeczami naprawdę bardzo drobnymi, które zdarzają się w każdej działalności. Natomiast wyciąganie z tego wniosków tak daleko idących, jego zdaniem, jest bezzasadne. Zwrócił również uwagę, że tworzy się atmosfera, że trzeba coś jemu (Burmistrzowi) przypisać, a najlepiej gdyby coś się znalazło - posiać w wątpliwość jego uczciwość, jego dobrą chęć, wolę. Oświadczył, że można mu wszystko zarzucić - że nie nadaje się na to stanowisko, że źle robi dla miasta, działa przeciwko mieszkańcom - ale ostrzegł, żeby nie iść tą drogą, żeby jego dobre imię szargać, co jest teraz robione.

Przewodnicząca Rady zamknęła dyskusję.

Punkt 15.

Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta za rok 2006.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Złotowa za rok 2006 radni otrzymali i omawiali podczas posiedzeń Komisji Rady.

Przystąpiono do przeprowadzenia głosowania uchwały w sprawie udzielenia absolutorium – Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały.

     Za podjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Złotowa   

     za rok 2006 głosowało 12-tu radnych, 2-ch wstrzymało się od głosowania.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr VIII/ 40/07 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Złotowa za rok 2006.

Uchwała jest załączona do protokołu.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że współpraca będzie układała się dobrze, ponieważ mają na uwadze dobro miasta. Złożyła życzenia Burmistrzowi Miasta.

Przewodnicząca Rady ogłosiła 10 minutową przerwę.

Po przerwie.

                                                                 Z posiedzenia zwolnili się radni: Jacek Lewandowski                                 

                                                                 i Janusz Jędrzejczyk.  Obecnych było 12 radnych.

Punkt 16.                                                                      

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Odpowiedzi udzielił St. Wełniak:

1. K. Majewskiemu: 

Powiedział, że odpowiedź zostanie udzielona na piśmie.

Ponadto powiedział, że teren, o którym mówi p. Majewski, w dużej części należy do Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa a w części i do spółdzielni mieszkaniowej. Możemy tam tylko działać na podstawie przepisów prawa. Odniesiemy się na piśmie do sprawy.

2. W. Fidurskiemui:

   1) Odnośnie śmieci wyrzucanych z cmentarza przy kościele Św. Rocha, odpowiedział, że w najbliższym czasie wybiera się do ks. Proboszcza parafii p.w. Św. Rocha, aby wspólnie ustawić tam pojemniki na śmieci od strony jeziora, ponieważ tak czy inaczej sprowadza się to do tego, że miasto musi to uprzątać, bo śmieci leżą na terenie miejskim – nie terenu miejskiego, tylko z terenu cmentarza. Jest to problem wynikający z tego, że jest za mało pojemników na śmieci na cmentarzu. Swego czasu wydzielono miejsce do składowania odpadów roślinnych – naturalnych, co nie jest tam wykorzystywane. Trzeba ten problem rozwiązać, bo tak czy inaczej, przy wywożeniu tych nieczystości, miasto ponosi koszty z tego tytułu.

   2) Jeżeli chodzi o odpowiedzi na zalecenia RIO i na to, że Rada poprzedniej kadencji o tej kontroli nie wiedziała, odpowiedział, że nie było nic do ukrycia. Z tego co wie, to protokół był również skierowany do Rady Miejskiej. Z tego co pamięta, to L. Kurcin informował, że taki protokół znajduje się w biurze Rady Miejskiej –  można dojść do dokumentów z sesji czy innych posiedzeń. Jeśli chodzi o odpowiedzi na zalecenia, to informowano o tym Regionalną Izbę Obrachunkową, ponieważ te zalecenia pochodziły od nich. Odpowiedzi na zalecenia są w dziale finansowym i jeżeli jest taka potrzeba, to nie ma problemu żeby zostało to przekazane zainteresowanym.

3. K. Nurczykowi:

   1) W sprawie grzybu przy saunie, to jest to usterka wpisana do protokółu odbioru i przeglądu basenu. Są tam pewne rozbieżności co do skutków powstawania tej usterki. Póki co jest to wszystko zapisane w przeglądach i na razie nie ma decyzji co z tym zrobić – najprawdopodobniej będzie to trwało do przeglądu, który będzie w miesiącu lipcu, kiedy basen zostanie na jakiś czas wyłączony z eksploatacji w celu konserwacji i wtedy problem ten zostanie rozstrzygnięty. Powiedział, że grzyby te nikomu nie zagrażają. Można z sauny korzystać – zagrożeń nie ma.

   2) W sprawie p. Bondarczuka odpowiedział, że osobiście wyjaśniał, wyjaśniała też                 p. Józefowska, wyjaśniało przedsiębiorstwo. To nie polega na tym, że p. Bondarczuk nie wie o co chodzi, tylko, że on nie zgadza się z tymi wyjaśnieniami. Uważa, że sprawa jest zamknięta, zakończona, roboty zostały wykonane zgodnie z dokumentacją, ze sztuką budowlaną. Wilgoć, która tam jest, jest pewnie od wielu lat i nie jest spowodowana złym wykonawstwem chodnika.

   3) Jeśli chodzi o prezentację miasta na początku Dziennika Telewizyjnego, to nie wie - może rzeczywiście zaproponować. Poinformował, że jest koncepcja, propozycja, aby - wzorem innych miast - na wieży ratusza zainstalować kamerę obrotową i puścić to na stronę internetową Złotowa. Powiedział, że obecnie są rozeznawane możliwości techniczne i finansowe - jakby to miało wyglądać.

4. A. Andrzejewskiej:

   Odpowiedział, że dokumentacja na ul. Władysława Jagiełły jest na ukończeniu, zostanie ogłoszony przetarg. Myśli, że w II półroczu przystąpimy do robót, zresztą jak do innych robót, które są zapisane w budżecie na ten rok.

5. Z. Muziołowi:

   1) Jeśli chodzi o ul. Chojnicką, to nie jest to sprawa tylko tej ulicy. Powtarza się sytuacja, że tam gdzie nie ma bieżącego dostępu do miejsc publicznych, to śmieci są wysypywane przez ludzi – jak podejrzewa przez tych samych. Miasto walczy z tym na ile może poprzez Staż Miejską – do tej walki włączył się ostatnio MZUK. Powstaje problem odpadów do odzysku, segregowanych - butelek szklanych, plastikowych, ponieważ w pojemnikach do tego przeznaczonych i obok są wysypywane odpadki komunalne. Powiedział, że można apelować, ale na tym to na pewno nie skończy się. Trzeba będzie podchodzić do tego bardziej rygorystycznie i konsekwentnie karać za takie nieprzestrzeganie porządku. Śmieci są wyrzucane nie tylko na ul. Chojnickiej, to samo jest na ul Ogrodowej, na zapleczu – w okolicach przedszkola i biblioteki od strony Mickiewicza – nie mówiąc o jeziorze czy innych miejscach. Musimy tu znaleźć jakąś metodę – nie tylko perswazji, ale również skutecznej sankcji dla tych ludzi, bo pewnie nie ma ich dużo. Miasto zajmie się sprawą wysypiska przy ul. Chojnickiej.

   2) Jeśli chodzi o oświetlenie, to jak do tej pory oświetlenia podwórza były robione tylko z tzw. świadczenia administracyjnego i taki tryb będzie nadal. MZGL płaci to z czynszów i jest wybór, czy robić remonty, czy płacić za oświetlenie, które być może jest potrzebne, ale nie można robić wyjątków, ponieważ takich sytuacji w mieście jest więcej. Jak ludzie mają tam, jakieś szopki,

 

pomieszczenia, to mogą sobie we własnym zakresie założyć prąd i oświetlać. Uważa, że miasto, MZGL nie powinien tego robić. Dodał, że najczęściej MZGL jest w tych budynkach tylko zarządcą, a struktura własności w tych budynkach jest różna – są mieszkania miasta, własnościowe i dlatego nie jest tak prosta sprawa - uważa, że w tym kierunku nie powinno się iść.

6. B. Chorabik: w sprawie wron. Odpowiedział, że udało się je wygonić z Parku Miejskiego, z terenu szpitala, ale przeniosły się w inne miejsca, gdzie nie były przepłoszone. Powiedział, że nie ma skutecznego rozwiązania. Z problemem tym borykają się wszystkie miasta, bo ptaki te przyzwyczaiły się do łatwości pożywienia, bo w mieście jest dostęp do pożywienia, m.in. poprzez wysypywane w różnych miejscach śmieci. Jest ich nadmierna populacja. Można je przepędzać, ale wrócą na inne miejsca. Nie ma tu rozwiązania, które by tę dokuczliwość zlikwidowało. Możemy wykorzystać doświadczenia innych miast, ale czy to będzie skuteczne, tego nie może zagwarantować.

Punkt 17.

Sprawy różne i zapytania uczestników sesji.

1. Z. Muzioł – poinformował, że od dwóch tygodni nie palą się lampy oświetleniowe na ul. Towarowej i Nowy Rynek. Prosił o interwencję w tej sprawie.

2. A. Kosiba zapytał dlaczego wczoraj (we wtorek 24.04.) o godz. 10-tej były zapalone wszystkie lampy na ul. Kujańskiej ?

St. Wełniak poinformował, że prowadzone były remonty.

3. K. Nurczk powiedział, że przy jez. Miejskim jest robiona kolejna ścieżka bliżej jeziora, porządkowana jest skarpa – zapytał Burmistrza, czy coś wiadomo na ten temat.

    St. Wełnik odpowiedział, że nic mu nie wiadomo w tej sprawie. Przypuszcza, że jest to  robione w związku z ubiegłoroczną inwestycją – kładziony był rurociąg, a teraz może być porządkowany teren. Powiedział, że na razie miasto nie prowadzi tam żadnych prac.

4. B. Chorabik – poinformowała, że w biurze Rady jest do wglądu protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Miejskiego Zakładu Gospodarki Lokalami w zakresie remontów za 2006 rok.

Ponadto Przewodnicząca Rady przypomniała o złożeniu oświadczeń majątkowych, których termin złożenia mija w poniedziałek, 30 kwietnia.

Wstępnie ustalono, że z uwagi na planowany wyjazd Burmistrza, kolejna sesja odbędzie się     23 maja br.

Punkt 18.

Zamknięcie sesji.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodnicząca Rady, o godz. 1215 zamknęła VIII sesję Rady Miejskiej.

 

 

 

 

Protokołował:

J. Manowski

                                                        Sekretarz obrad                                Przewodnicząca

                                                                                                                  Rady Miejskiej

                                                     Bogdan Marszałek

                                                                                                         mgr Barbara Chorabik