Protokół nr 9/07

 

z IX sesji Rady Miejskiej w Złotowie

odbytej w dniach 23 maja i  06 czerwca 2007 roku.

 

       W dniu 23 maja 2007 roku od godz. 9.00, w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Złotowie, trwały obrady IX sesji Rady Miejskiej w Złotowie w kadencji 2006 – 2010. Obrady prowadziła Barbara Chorabik – Przewodnicząca Rady Miejskiej.

W posiedzeniu uczestniczyli radni oraz zaproszone osoby, zgodnie z listami obecności załączonymi do niniejszego protokołu.

Punkt 1.

Otwarcie sesji; stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodnicząca Rady otworzyła obrady IX sesji o godz. 9.00, stwierdzając udział 10 radnych. Pozwalało to na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji. Nieobecni byli radni: Jacek Lewandowski, Bogdan Marszałek, Stanisław Wojtuń Janusz Jędrzejczyk i Andrzej Kosiba. Powitała Burmistrza Miasta, Sekretarza i Skarbnika Gminy, Radnych, kierowników i dyrektorów zakładów pracy, przedstawicieli młodzieży, którzy złożyli wniosek o zabranie głosu w pkt „sprawy różne i zapytania uczestników sesji”, wszystkich zaproszonych gości przybyłych na sesję, przedstawicieli prasy.                                                                                                                                                               

Punkt 2.

Powołanie Sekretarza obrad, przyjęcie protokołu z IX sesji i uchwalenie porządku obrad.

1.      Przewodnicząca Rady powołała na Sekretarza obrad Zygmunta Muzioła – za jego zgodą.

2.      Protokół z IX sesji był do wglądu w biurze Rady Miejskiej. Zapytała, czy są uwagi do protokołu. Uwag nie zgłoszono. Rada Miejska przyjęła treść protokołu z IX sesji Rady Miejskiej poprzez aklamację.

                                                                           Przyszedł radny Kazimierz Brewka.

                                                                           Obecnych było 11 radnych.

       Przewodnicząca Rady poinformowała, że swoją nieobecność na IX sesji usprawiedliwiło    trzech radnych, tj.:  J. Lewandowski, B. Marszałek i St. Wojtuń.

 

Porządek obrad został podany w zarządzeniu nr 6/2007 z dnia 11 maja  2007 r. w sprawie zwołania IX sesji Rady Miejskiej.

Przewodnicząca zapytała czy są  propozycje zmian do porządku obrad.

J. Kołodziejczyk – Z-ca Burmistrza zgłosił dwa wnioski do porządku obrad:

1) aby wprowadzić projekt uchwały w sprawie sprostowania oczywistych pomyłek pisarskich w uchwale Rady Miejskiej w Złotowie Nr VIII/35/07 z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2007 – temat był przedstawiany na posiedzeniach komisji przez Skarbnika Gminy,

2) aby przesunąć pkt 11 i 12 porządku obrad – po pkt 4, ponieważ na punkty dot. uchwalenia planu zawiadomionych zostało kilkadziesiąt osób.

J. Jędrzejczyk zgłosił wniosek o zdjęcie z porządku obrad pkt 11 i 12 – powiedział, że         Komisja Gospodarki Miejskiej głosami 2-ch „za”, 2-ch – „przeciw”, przy 1 wstrzymującym się przyjęła wniosek (zadecydował głos Przewodniczącego Komisji), zgłoszony przez niego, w sprawie zdjęcia z porządku obrad projektów uchwał: w sprawie stwierdzenia zgodności  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa wokół jeziora Miejskiego ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa oraz w sprawie zdjęcia z porządku obrad projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa na terenie wokół jeziora Miejskiego z powodu braku opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, która to opinia jest w trakcie opracowywania. 

J. Kołodziejczyk poinformował, że projektów uchwał nie trzeba zdejmować z porządku obrad, ponieważ działania są zgodne z prawem i zgodne z zapisami ustawy o gospodarce przestrzennej. Prosił o wypowiedzenie się prawnika w tej sprawie.

P. Tabor wyjaśnił, że jest to zgodne z przepisami. Wojewódzki Konserwator Ochrony Zabytków odmówił uzgodnienia planu w uzgodnionym terminie i nie przedstawił warunków,

 

na podstawie których takie uzgodnienie mogłoby nastąpić i w związku z tym Burmistrz jest upoważniony do złożenia planu radzie.

J. Kołodziejczyk zwrócił uwagę, że Konserwator Zabytków miał wystarczająco dużo czasu, żeby zająć stanowisko. Sprawa ciągnie się od roku. Była w tej sprawie negatywna opinia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – odmówił uzgodnienia, nie podając warunków, na podstawie których mogłoby nastąpić uzgodnienie planu. Na postanowienie Konserwatora Zabytków, we wrześniu 2006 r. złożono zażalenie do Ministra Kultury, który 21 marca b.r. uchylił postanowienia Konserwatora Zabytków w całości – do ponownego rozpatrzenia. Do tej pory nie było odzewu ze strony Konserwatora Zabytków – pojawili się w Złotowie 21 maja, wiedząc o tym, że to ma być na sesji.

                                                                                                         Przyszedł A. Kosiba.

                                                                                                         Obecnych było 12 radnych.

B. Chorabik poinformowała, że rozmawiała z Konserwatorem Zabytków, który powiedział, że „są elementy w planie zagospodarowania, na które przystać nie można. Propozycje, które są zawarte w planie są dalece nieprecyzyjne a obszar jest wpisany do rejestru zabytków. Zmiany działek w planie muszą mieć zgodę konserwatora”. Powiedziała, że uzyskała zapewnienie, że do końca tygodnia Poznański Ośrodek Badań Dokumentacji sprecyzuje i przygotuje opinię i opinia konserwatora zabytków zostanie przygotowana w ciągu miesiąca – do najbliższej sesji.

K. Nurczyk – w związku z niejasnościami, zgłosił wniosek aby do następnego miesiąca – sesji przeprowadzić wizję lokalną w rejonie gdzie było zgłoszonych najwięcej wniosków – w rejonie ul. Obrońców Warszawy.

 

           Przystąpiono do głosowania wniosku dotyczącego autopoprawki, aby wprowadzić projekt uchwały w sprawie sprostowania oczywistych pomyłek pisarskich w uchwale Rady Miejskiej w Złotowie Nr VIII/35/07 z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2007 – po pkt 8 – jako punkt 9;

- za przyjęciem powyższego punktu do porządku obrad głosowali wszyscy obecni radni – 12 osób.

Następnie Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek w sprawie zdjęcia z porządku obrad projektów uchwał: w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa wokół jeziora Miejskiego ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa oraz w sprawie zdjęcia z porządku obrad projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa na terenie wokół jeziora Miejskiego.

- Za zdjęciem z porządku obrad powyższych dwóch projektów uchwał głosowało 7 radnych, przeciw – 4, 1 – wstrzymał się od głosowania.

Po przeprowadzonym głosowaniu, głos zabrał radca prawny, P. Tabor, który poinformował, że w świetle art. 20 ust. 1a uchwały te nie zostały zdjęte z porządku obrad, ponieważ Rada może wprowadzić zmiany w porządku bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady – Rada liczy 15 radnych a bezwzględna większość głosów wynosi 8.

Wniosek w sprawie zdjęcia z porządku obrad powyższych projektów uchwał nie został przyjęty.

 

    Następnie poddano pod głosowanie wniosek w sprawie przesunięcia pkt 11 i 12 porządku obrad podanego w Zarządzeniu nr 6/2007 – po pkt 4.

Za powyższym głosowało 7 radnych, przeciw – 4, 1 – wstrzymał się od głosowania.

Powyższa poprawka nie została przyjęta, ponieważ do jej przyjęcia potrzebna była bezwzględna większość głosów, która wnosiła 8.

     Przewodnicząca poddała pod głosowanie porządek obrad sesji z przyjętą wcześniej zmianą dotyczącą wprowadzenia po pkt 8 – jako pkt 9 projektu uchwały w sprawie sprostowania oczywistych pomyłek pisarskich w uchwale Rady Miejskiej w Złotowie Nr VIII/35/07 z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok

 

2007 – z przesunięciem kolejności pozostałych punktów.

Za przyjęciem porządku obrad głosowało 8 radnych, przeciw – 2, 2-ch wstrzymało się od głosowania.

Rada Miejska uchwaliła porządek obrad IX sesji, który jest załączony do protokołu.

Punkt 3.

Informacja z działalności Burmistrza Miasta.

Radni otrzymali informację z działalności Burmistrza Miasta w okresie od 12 kwietnia do 10 maja 2007 r. Omawiali ją podczas posiedzeń komisji Rady.

Na pytanie A. Andrzejewskiej, czego dotyczyło spotkanie w sprawie roszczenia Gminy Żydowskiej, St. Wełniak odpowiedział, że dotyczyło ono terenów Synagogi przy Pl. Paderewskiego i cmentarza żydowskiego - Góry Żydowskiej, ponieważ Komisja, która się tym zajmuje w Warszawie, musiała formalnie załatwić sprawę – aby podpisać z Gminą Żydowską odpowiednie dokumenty, żeby zakończyć sprawę własności tych terenów.

Punkt 4.

Interpelacje i zapytania radnych.

Na sesji interpelacje i zapytania zgłosili:

1. K. Nurczyk: 

1)      W imieniu mieszkańców ul. Domańskiego w sprawie przejścia dla pieszych i jego oznakowania, ponieważ przejściu przy Urzędzie Miejskim nie rozwiązuje sprawy.

2)      Zwrócił się w sprawie uporządkowania terenu - skręcając z ulicy Domańskiego w kierunku działek, po lewej stronie na skwerku znajduje się niekontrolowane wysypisko śmieci. Zapytał do kogo ten teren należy.

2. K. Majewski: 

1)      Zapytał czy wyłoniono już kandydata w konkursie na stanowisko inspektora ds. oświaty – wyraził zaniepokojenie z tego tytułu, bo spraw jest coraz więcej.

2)      Powiedział, że przed sesją otrzymał odpowiedź na interpelacje z poprzedniej sesji – zgłosił uwagę na przyszłość, żeby odpowiedź była trochę wcześniej.

3)      Podziękował Burmistrzowi za zareagowanie w sprawie terenów po byłym PGR – myśli, że właściciel terenu podejmie jakieś działania w celu uporządkowania tego terenu.

3. Z. Muzioł: 

1)      Zapytał, czy toczy się przed sądem postępowanie pomiędzy p. Bireckim a Urzędem Miejskim w sprawie zapłaty za prace geodezyjne nad jez. Miejskim. Dlaczego nie można było tego załatwić polubownie ?

4. K. Brewka: 

    Zwrócił się w imieniu kierowców w sprawie wyjazdu z Pl. Paderewskiego –  włączając się    

    do  ruchu  w ulicę  Kościelną  jest słaba widoczność,  którą ogranicza rosnący tam  krzak 

    utrudnia   on   widok  w  stronę ulicy  Wojska  Polskiego,  co  powoduje  zagrożenie.  Prosił   

    o przeniesienie wspomnianego krzaku.

5. A. Andrzejewska: 

Zwróciła się do Burmistrza Miasta z prośbą, w imieniu Marszałka Sejmiku Młodzieżowego –  żeby wyraził zgodę na odbycie sesji w dniu 04 czerwca 2007 r.

6. K. Źelichowski: 

1)      Zapytał:

a)      kiedy rozpocznie się remont chodnika przy Al. Piasta od Szkoły Muzycznej – do zakrętu.

b)      czy istnieje możliwość oznakowania na parkingu przy ul. Krzywoustego 4 drugiego miejsca postojowego dla inwalidów.

2)      Przypomniał o zainstalowaniu lampy ulicznej na łączniku między Al. Piasta a ulicą Krzywoustego – przy kiosku.

7. W. Fidurski: 

1)      Przyłączył się do wypowiedzi Przewodniczącego Komisji Oświaty dot. braku osoby odpowiedzialnej za oświatę, czy wyznaczone jest zastępstwo, bo czas jest gorący dla

 

szkół – zatwierdzanie planów organizacyjnych szkół na rok szkolny 2007/2008, stypendia. Rozszerzył pytanie – zapytał, czy nie można było tego przewidzieć i zrobić inaczej, żeby można było wprowadzać osobę w sprawy oświaty dużo wcześniej –  obecna sytuacja budzi jego zaniepokojenie.   

2)      Zapytał, które z budów i remontów w 2006 r. uzyskały stosowne zgody, bądź zostały zgłoszone przez Urząd do Starostwa. – prosił o konkretne numery pism i odpowiedzi. Prosił o udzielenie odpowiedzi w tej sprawie na piśmie.

8. B. Chorabik:

1)      Zapytała, na jakim etapie jest sprawa załatwienia, zorganizowania szaletu miejskiego.

2)      Zwróciła się w imieniu mieszkańców z ulicy Królowej Jadwigi 15 – czy nie można tam zorganizować tam niewielkiego placu zabaw.

9. K. Nurczyk: 

1)      Zwrócił się w sprawie ustawienia 2-ch ławeczek w środku placu zabaw dla dzieci w Parku Miejskim przy Al. Piasta.

          Odpowiedzi Burmistrz Miasta udzielił w pkt 13 porządku obrad - „Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych”.

Punkt 5.

Ocena działalności w dziedzinie rozwoju i promocji kultury w mieście – po likwidacji instytucji Złotowskiego Domu Kultury – sprawozdanie Koordynatora kultury.

Materiały radni otrzymali wcześniej i były one omawiane na posiedzeniach komisji. Odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki z udziałem przedstawicieli kultury poświęcone funkcjonowaniu kultury w mieście. 

K. Majewski – wyraził swoją opinię co do funkcjonowania kultury. Przypomniał, że zaprosił na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki wszystkich działaczy, jednak najlepszym rozwiązaniem byłoby przeprowadzenie ankiety wśród mieszkańców. Co do kultury, to zdania są podzielone. Odniósł się do oceny Koordynatora kultury. Powiedział, że jeśli ją przeanalizować, to można w niej znaleźć elementy, że z kulturą nie jest tak dobrze. Można zrobić, żeby kultura była jeszcze lepsza. Przedstawiał – cytował fragmenty sprawozdania Koordynatora kultury (sprawozdanie Koordynatora jest załączone do protokołu), ustosunkowując się do nich. Powiedział m.in., że nie wie na jakiej podstawie Pan Trojanowski mógł stwierdzić, że stowarzyszenia działające na terenie naszego miasta i realizujące zadania kulturalne, pracują dobrze i bardzo dobrze w ramach przyznanych im środków finansowych, bo zna problemy organizacyjne, związane z informacją, z przepływem informacji, reklamą. Imprezy nie były doskonałe, o czym pisała nawet prasa a ocena, że były one dobre i bardzo dobre jest oceną zbyt daleko idącą.  Poinformował, że na posiedzeniach komisji przedstawiał swoją ocenę funkcjonowania kultury jako materiał do dyskusji. Żeby dobrze ocenić sytuację minioną i obecną należałoby wypunktować plusy i minusy poszczególnych stanów funkcjonowania kultury, na bazie których należałoby wybrać taką formę, która eliminowałaby wady a eksponowała wszystkie plusy. Podał przykłady w powiecie, gdzie np. w Okonku biblioteka zajmuje się obsługą w zakresie kultury, w Jastowiu jest ośrodek, który zajmuje się sportem i kulturą, a w mieście jest również Ognisko Pracy Pozaszkolnej, które jest wzorem do naśladowania i  stąd też można byłoby wziąć wzorce do komórki, która powinna powstać. Nie chce wrócić do dawnego funkcjonowania Domu Kultury, bo był tam przerost zatrudnienia, ale komórka, która zatrudnia tylko trzy osoby – fachowców. Taka komórka byłaby sprawniejsza niż działanie niektórych stowarzyszeń. Zwrócił uwagę na to, że miasto Złotów, jako jedyne miasto w województwie wielkopolskim, a przypuszcza, że w całej Polsce, odważyło się zlikwidować dom kultury. Powiedział, że na sesję nie przygotowano żadnych uchwał zmieniających stan kultury - uważa, że najlepszym rozwiązaniem byłoby, żeby p. Burmistrz wyszedł z jakąś inicjatywą, z inicjatywą wsparcia kultury poprzez jakąś komórkę profesjonalną – to wszystko można zrobić w zakresie budżetu przeznaczonego na funkcjonowanie kultury. Czy nie można byłoby np. poszerzyć kompetencje Miejskiej Biblioteki Publicznej. Uważa, że na utrzymanie powstałej komórki zajmującej się profesjonalnie kulturą, można byłoby przeznaczyć część

 

środków skierowanych na stowarzyszenia. Ustawa o pożytku publicznym musi funkcjonować i niech te stowarzyszenia realizują to co potrafią najlepiej. Można byłoby na to przeznaczyć mniej środków kosztem utrzymania powstałej nowej komórki. Zadaniem tej komórki powinno być przede wszystkim obsługa świąt państwowych, obsługa grup działających cały rok, byłaby fachowa i profesjonalna obsługa księgowa, osoba zajmująca się tym miałaby kontrolę i łatwość planowania wszystkich działań. Poza tym wszystkie luki w działalności stowarzyszeń wypełniałaby powstała komórka. Byłaby dużo większa sprawność organizacyjna całości funkcjonowania kultury.  

A. Andrzejewska – nawiązała do spotkania, które odbyło się w sprawie funkcjonowania kultury. Przedstawiła uwagi, które wypłynęły podczas tego posiedzenia:

1) wszystkim stowarzyszeniom brakuje środków, nikt z zebranych nie powiedział, że ma ich wystarczającą ilość - były też zespoły, które uważały, że trzeba im płacić np.za próby,

2) brak informacji o poszczególnych imprezach, które są na terenie miasta,

3) kalendarz imprez, o który upominali się w zasadzie wszyscy działacze kultury, wszystkie stowarzyszenia - po to aby pod ten kalendarz imprez przygotowywać również swoje oferty,

4) zbyt późne ogłaszanie konkursu ofert - ale może to nastąpić po uchwaleniu budżetu - żeby jak najwcześniej przystępować do uchwalania budżetu,

Nie zgadza się z K. Majewskim, że można zatrudnić 1 księgową, która prowadziłaby księgowość poszczególnym stowarzyszeniom – nie wyobraża sobie tego, żeby 1 księgowa była odpowiedzialna za dokumentację finansową poszczególnych stowarzyszeń. To stowarzyszenia biorą na siebie odpowiedzialność merytoryczną i finansową za rozliczanie poszczególnych projektów. Zgadza się, że można byłoby rozważyć pewne doświadczenia jakie były prowadzone w Ognisku Pracy Pozaszkolnej, gdzie jest 4,33 etatów i obejmuje ono (Ognisko ) dużą grupę dzieci.   

K. Majewski – odniósł się do sprawy obsługi księgowości. Powiedział, że nie jest jego intencją aby księgowość była prowadzona jako usługa.  Komórka, o której mówił obsługiwałaby całą kulturę ale nie dotyczącą spraw stowarzyszeń. Jeśli już to mogłaby pełnić ewentualnie funkcję doradczą i tylko taką. Zwrócił uwagę na główny cel, czemu miałaby służyć kultura, na co zwrócić uwagę, uważa, że najważniejszą sprawą jest sprawa wychowawcza, działanie na rzecz społeczeństwa, działanie mobilizujące społeczeństwo, szczególnie młodzież i grupy starszych osób do aktywności. Celem najważniejszym powinna być kultura masowa.                                                                                               

W. Fidurski – zwrócił się z pytaniem do Koordynatora kultury czy ma zakres obowiązków, na co Koordynator odpowiedział, że ma. Nawiązał do decyzji jakie były podjęte w poprzedniej kadencji w sprawie kultury. Czytał wcześniejsze protokoły Komisji Rewizyjnej i już wówczas były poważne sygnały na temat niezadowolenia z tego, co się dzieje w Domu Kultury. Podjęto decyzję aby zreorganizować kulturę, żeby zlikwidować Dom Kultury – żeby było to na zasadzie umów bezpośrednich z lokalnymi organizacjami. Z dyskusji na temat funkcjonowania kultury widać, że brak jest silnego centrum kultury, które organizowałoby przedsięwzięcia kulturalne, które byłoby wsparciem dla organizacji lokalnych i widzi sens powstania takiego centrum. Jest także potrzeba, aby wprowadzać twórców z zewnątrz, np. kabaretu, jakiegoś zespołu muzycznego – nie tylko na EEM. Brak jest też, o czym wspominano, informacji – planu. Uważa, że od nowego roku taki plan powinien być zatwierdzany uchwałą Rady – plan imprez kulturalnych na cały rok. Z powodu braku centrum kulturalnego, które koordynowałoby działania kulturalne, jest też brak szerszej informacji żeby docierać do ludzi - plakatów o imprezach. Powiedział, że nie powinno być tak jak jest, jeśli chodzi o wynajem lokali w Domu Kultury. Uważa, że wielkim plusem zmiany w kulturze było uaktywnienie inicjatyw lokalnych, stowarzyszeń. Powiedział, że nie sposób jest zauważyć braków. Jeśli chodzi o rozwiązania w kulturze, to uważa, że jeszcze przed październikiem, kiedy opracowywany jest budżet, powinny być wprowadzone pod obrady sesji uchwały, które by kulturę i sport organizowały w szerszym zakresie. Poruszył sprawę pieniędzy na kulturę oraz na sport – powiedział, że według jego szacunkowych wyliczeń, to na kulturę i sport wydajemy mniej niż w 2003 roku. Zwrócił uwagę na rozpisywanie konkursu

 

ofert – żeby konkursy te były w sierpniu, wrześniu, żeby nie było takiej sytuacji, że organizacje kulturalne dostają w marcu czy w kwietniu pieniądze na imprezy – uważa, że są to sprawy organizacyjne, które w prosty sposób można uporządkować.        

A. Kosiba m.in. uważa, że decyzja co do zmiany funkcjonowania kultury była słuszna.

K. Nurczyk – uważa, że to co dokonała poprzednia Rada, to był dobry krok - jest do doświadczenie dla wszystkich, jednak na tym zakończyć tego nie można. Ubolewa nad budynkiem, że są pomieszczenia (dyskoteka), które nie są przeznaczone dla szerszego gremium kulturalnego, tylko na dyskoteki czy też kawiarni. Właściciel lokalu, gdzie odbywają się dyskoteki mógłby też reklamować lokal dla celów kulturalnych, dla ewentualnych wystaw. Uważa, że pieniądze powinny być w pierwszej kolejności przeznaczane na kulturę, sport, środowisko a następnie na drogi. 

K. Brewka – przekazał spostrzeżenia Komisji Finansów i Budżetu. Wszyscy członkowie tej Komisji bardzo wysoko ocenili działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej i Muzeum Ziemi Złotowskiej. Osoby pełniące funkcje zarządzające w tych jednostkach, są osobami kreatywnymi i potrafią zrobić wiele ciekawych rzeczy - w imieniu Komisji podziękował za ich działania. Zwrócił uwagę, że tak naprawdę nie pieniądze tworzą kulturę, tak naprawdę kulturę tworzą ludzie. Na poszerzonym spotkaniu odnośnie funkcjonowania kultury była dyskusja, że firmy, przedsiębiorcy nie mogą pomóc kulturze, bo dochody firm są niewielkie, firmy nie mają pieniędzy. Na własnym przykładzie - „Rolnik” GS”SCh” powiedział, że od wielu lat pomagali chórowi Św. Cecylii i na miarę możliwości będą to robić dalej i na pewno z tego tytułu firma nie padnie. Myśli, że dobra wola szefów firm złotowskich mogłaby spowodować, że pieniędzy na kulturę w firmach można byłoby jeszcze znaleźć.

K. Majewski – ustosunkował się do wypowiedzi K. Brewki. Uważa, że trudno sobie wyobrazić aby Biblioteka czy Muzeum funkcjonowały bez pieniędzy, musi być jakieś wsparcie finansowe. Powiedział, że trzeba rozmawiać - tylko poprzez rozmowy możemy rozwiązywać pewne sprawy, problemy. Nie można być obojętnym na rzeczy, które nie służą społeczeństwu. Zwrócił uwagę, że wzorce z zachodu są nie adekwatne do naszej rzeczywistości, co stwierdziła na spotkaniu w sprawie kultury, p. H. Bednarska – Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.    

St. Pikulik  powiedział, że jesteśmy w takiej sytuacji, że wybraliśmy jakąś drogę i teraz powinna być jakaś koordynacja tych pewnych działań. Z tego co słyszał, to żadnej rewolucji nie planuje się chociaż niektóre osoby myślały o wielkich zmianach. Myśli, że jeśli chodzi o kwestię stowarzyszeń, to był to strzał w 10-tkę, ponieważ tu jest masowość kultury, aktywizacja ludzi. Jeśli coś nie wychodzi jednemu stowarzyszeniu, to jest to normalna rzecz. – jeśli stowarzyszenie organizuje imprezę, to frekwencja  w zasadzie jest. Uważa, że budynek domu kultury spełnia w znacznym stopniu swoje funkcje, bo jeżeli jakieś stowarzyszenie chce zorganizować imprezę, to w zasadzie nie ma problemów. Jeśli chodzi o samą inną formę działania, tzn zbiurokratyzowania domu kultury, to z tego co słyszał, że wszyscy są temu przeciwni. Uważa, że jeśli chodzi o zmiany w kulturze, to ktoś musiał to zacząć. Uważa, że  zmiany, które dokonały się w kulturze, nie są rewolucyjne, jeśli chodzi o samo funkcjonowanie kultury. Natomiast jest pewna rewolucja jeśli chodzi o finansowanie kultury. Nie wie czy jest mniej pieniędzy na kulturę, czy sport, bo część z tych wydatków przejął MZGL i pieniądze są jakby w innym układzie. Pieniądze rozdzielane przez Komisję są wydawane tylko na działalność kulturalną. Powiedział, że na pewno bolączką jest kwestia imprez o charakterze rocznicowym i tu trzeba będzie coś zrobić, jak to rozwiązać szczególnie na początku roku, kiedy nie ma jeszcze rozdzielonych pieniędzy, co należałoby jak najszybciej rozwiązać. Jeśli chodzi o imprezy o charakterze komercyjnym, o maksymalne wykorzystanie amfiteatru, to jest największy problem, bo jeśli chce się zorganizować imprezę  w amfiteatrze, to trzeba mieć pewność, że nie dołożymy do imprezy - czy jesteśmy w stanie sfinansować imprezę z biletów? Takie imprezy są potrzebne żeby uaktywnić amfiteatr. Uważa, że jeśli chodzi o ilość imprez to jest ich mnóstwo. Nie widziałby czarnego obrazu kultury w Złotowie – jest sporo mankamentów i trzeba je na tym modelu, który jest, doskonalić, trzeba doskonalić te wszystkie formy. 

 

K. Żelichowski – stwierdził że na spotkaniu, które odbyło się na temat funkcjonowania kultury, żaden z animatorów, z prezesów stowarzyszeń nie powiedział, że chce wrócić do tego co było. Skoro mówiło się dobrze o kulturze, o Bibliotece, Muzeum, o stowarzyszeniach, o imprezach – co powiedziała również p. H. Bednarska, to na jakiej podstawie Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w przygotowanej przez siebie „Analizie stanu kultury w Złotowie” napisał, że „Postrzeganie Złotowa pod względem kulturalnym w województwie – raczej źle”.

K. Majewski – odpowiedział, że istnieje Rada Dyrektorów Północnej Wielkopolski i w ramach działania tej Rady są zjazdy wszystkich dyrektorów. Powiedział, że nie trzeba nawet jeździć, żeby dowiedzieć się -  wystarczy pojechać do dyrektora do Krajenki czy Jastrowia, żeby posłuchać  co oni sądzą - stąd jest jego wiedza na ten temat.

St. Wełniak uważa, że na tym poziomie działalności kulturalnej nie ma twórców i nie ma odbiorców kultury. Jeżeli ktoś ma w Złotowie ambicję tworzenia kultury dla odbiorców, to musi sobie znaleźć publiczność i w tym jest cały problem. Bo jeżeli są na imprezy, na które nikt nie przychodzi, tylko sami organizatorzy, to jest to impreza dla organizatorów a nie dla publiczności. Powiedział, że jest to odwieczny problem – ten problem był zawsze, jak długa pamięta. Zaproponował, aby do tego podchodzić w ten sposób, żeby  nie rozgraniczać tego, że jest pewna grupa twórców kultury na tym poziomie w Złotowie i są odbiorcy kultury - twórcy domagają się środków, mecenatu ze strony samorządu i robią kulturę, lepiej lub gorzej – natomiast nikt nie chce tego docenić. To był podstawowy problem Domu Kultury. Nadal próbujemy rozgraniczyć twórców kultury i odbiorców. Na tym poziomie jak u nas, to musi to być jedność. Jeżeli odniesiemy się do stanu organizacyjnego, który mamy, to był to główny cel żeby stowarzyszenia, w których są działacze kultury i są twórcy kultury, żeby organizowali kulturę dla siebie i dla tych, którzy chcą na te imprezy chodzić. Czy to się udaje, to uważa, że w wielu miejscach tak. Nie twierdzi, że wszystko jest dobrze, że wszystko się udaje - są też porażki imprez, na które wydatkowane były środki, niekiedy dość duże, było duże zaangażowanie ludzi, którzy chcą to przygotować a nie ma większego zainteresowania odbiorców. Ale jest to kwestia wyboru, kwestia wyboru tematyki, programu, propagandy itd. W jego przekonaniu idea, która została kilka lat temu podjęta aby działalność kulturalna odbywała się w ten sposób, wydaje mu się, że jest słuszna. Jeżeli chodzi o propozycję, żeby powołać jakąś komórkę, która będzie to koordynować, działać, organizować - to pomijając kwestię merytoryczną, bo trzeba byłoby określić zakres, co ta komórka miałaby robić – jeżeli chodzi o stronę organizacyjną i prawną, to  musimy poruszać się w jakiś standardach, które dotyczą samorządu - może to być instytucja kultury, która jest określona w ustawie o kulturze, są określone przepisy, które mówią w jaki sposób może być ona powołana, w jaki sposób może być finansowana i jakie ma ona zadania. Może to być jednostka budżetowa albo zakład budżetowy - innych komórek nie ma. W związku z tym, jeżeli mówimy o tym - jeśli jest taki pomysł - to trzeba byłoby w tym kierunku iść i na ten temat rozmawiać. Jednocześnie należałoby mieć na względzie konsekwencje tych decyzji. Nie zgadza się z tym, że miasto przeznacza mniej pieniędzy niż poprzednio na kulturę i sport. Przeznacza się co najmniej tyle samo albo i więcej. Jeżeli poprzednio same płace pracowników domu kultury były w granicach 300.000 zł. a na merytoryczną działalność kulturalną około 50 tys. zł., to obecnie te proporcje są zupełnie inne. Tyle co wie, to płace są około 50 tys. zł., natomiast na działalność  kulturalną około 200.000 zł. Powołanie jakiejkolwiek instytucji kultury czy zakładu budżetowego, czy jednostki budżetowej, spowoduje, że proporcje te wrócą do takich jak poprzednio. Zapytał, czy o to nam chodzi ? Jeśli o to nam chodzi, to trzeba taką decyzję podjąć. Powiedział, że trzeba wybierać to co ma jakieś zainteresowanie mieszkańców Złotowa, czy innych ludzi, którzy chcą z działalności kulturalnej korzystać – z imprez. Podał przykład imprez, które były organizowane bez jakiejkolwiek reklamy, propagandy, na których była bardzo duża frekwencja, w tym bardzo dużo młodzieży – dotyczyło to kolęd oraz imprezy organizowanej przez Zespół Szkół Katolickich. Poinformował o imprezie – biegu zorganizowanym przez 2-ch ludzi, w którym wzięła udział bardzo duża liczba dzieci a w biegu głównym 250 - 300 uczestników. Podał te przykłady po to aby uzasadnić, że to nie

 

instytucje decydują o tym czy coś się udaje, czy coś jest dobre. Powiedział, że czy będzie dobrze w kulturze, czy w sporcie, to decydują o tym ludzie. Powiedział, że samorząd oprócz wspierania działalności merytorycznej, zarówno kulturalnej jak i sportowej, ma podstawowy obowiązek i cel, stwarzać warunki - co rozumie jako stwarzanie odpowiednich warunków do działania, czyli baza, wyposażenie i umożliwienie różnym organizacjom, różnym instytucjom, jak również ludziom indywidualnym rozwijanie swoich zainteresowań i swojej działalności. Uważa, że w tym kierunku powinno się iść i powinno dążyć się do tego, żeby ten system, który obecnie jest, doskonalić. Natomiast jeżeli chodzi o zmiany, to należy bardzo ostrożnie i roztropnie postępować.

J. Jędrzejczyk powiedział, że aby zmodyfikować, zmienić coś w kulturze, to może wystarczy rozważyć tylko i wyłącznie zmianę zakresu obowiązków koordynatora kultury, który mógłby być przy Urzędzie.

K. Majewski powiedział, że nikt nie chce powrotu do dawnego Domu Kultury.

Kończąc dyskusję, Przewodnicząca Rady powiedziała, że pomimo pozytywnych i negatywnych uwag, klimat debaty na temat funkcjonowania kultury jest na tyle optymistyczny, że rokuje, iż jeśli jakiekolwiek uwagi, propozycje trzeba będzie wnieść, to wszyscy będą merytorycznie rozmawiać. Sytuacja jest taka, że nikt nie chce powrotu do starego funkcjonowania kultury, do starych form – natomiast uwagi mają wszyscy. Myśli, że najbliższe miesiące spowodują iż przewodniczący Komisji, ewentualnie członkowie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki zainicjują spotkanie, być może z p. Burmistrzem, doprowadzające do korekty ogólnej w funkcjonowaniu kultury.  

          Rada Miejska przyjęła poprzez aklamację sprawozdanie Koordynatora kultury w dziedzinie rozwoju i promocji kultury w mieście – po likwidacji instytucji Złotowskiego Domu Kultury.

 

Przewodnicząca Rady ogłosiła 15-minutową przerwę.

Po przerwie. Obecnych było 11 radnych.

Punkt 6.

Ocena funkcjonowania sportu w mieście.

Materiały radni otrzymali. Były one omawiane na posiedzeniach Komisji.

B. Chorabik przypomniała, że do Rady w dniu 21 maja wpłynęło pismo od Prezesa MLKS „Sparta” w sprawie wzięcia pod uwagę przemyśleń, sugestii dotyczących funkcjonowania i rozwoju sportu w mieście. 

                                                                                                Przeszedł radny Zygmunt Muzioł.

                                                                                                Obecnych było 12 radnych.

K. Majewski – powiedział, że na temat funkcjonowania sportu można dyskutować tak dużo jak na temat funkcjonowania kultury. Wprawdzie przewidziane są w sporcie inwestycje, które w przyszłości poprawią stan bazy, ale w chwili obecnej działacze sportowi, trenerzy ubolewają na stanem jaki jest. Zwrócił uwagę na słabe punkty w funkcjonowaniu: administracja obiektami sportowymi, współpraca z administratorem obiektów a MLKS „Sparta” - trudno jest porozumieć się działaczom z administratorem co do kompetencji  pracowników zatrudnionych przez MZGL do utrzymania obiektów sportowych, co jest powodem ciągłych nieporozumień. Należałoby sprecyzować zakres obowiązków pracowników w uzgodnieniu z Zarządem „Sparty” oraz zastanowić się czy nie powinni oni bezpośrednio podlegać -  być pracownikami „Sparty”. Powiedział, że dużą bolączką jest zły stan boisk sportowych, których jest za mało.

W. Fidurski powiedział m.in., że sytuacja w sporcie przypomina sytuację w kulturze. Ustosunkował się do wypowiedzi Burmistrza, że bieg uliczny zrobiło 2-ch ludzi – powiedział, że bez dużego wsparcia Nadleśnictwa, impreza ta nie odbyłaby się. Właśnie takim wsparciem mogłaby być powołana tutaj w mieście organizacja, o której mówi już piąty rok, bo takie organizacje działają znakomicie w Chodzieży, Wągrowcu. W Złotowie stan jest taki, że infrastruktura sportowa, poza basenem,  jest w opłakanym stanie. Brak jest centrum, które miałoby plan imprez sportowych na cały rok, byłoby odpowiedzialne za ten plan, byłoby

wiadomo kogo rozliczyć. Taka organizacja mogłaby administrować obiektami i ułatwić działalność wszystkim organizacjom. Powiedział, że na sport wydaje się obecnie, w bezwzględnych liczbach, mniej niż w roku 2003. Prosił, żeby efektem tego posiedzenia było zestawienie, które przedstawiłby Skarbnik i wówczas byłaby jednoznacznie dyskusja na ten temat rozstrzygnięta.

St. Wełniak – w odniesieniu do wypowiedzi W. Fidurskiego dotyczącej środków na sport, powiedział, że ma takie dane. Powiedział, że mówił o tym i widzi taką potrzebę, że z chwilą wybudowania boiska przy ul. Wioślarskiej, zadecydowania co z obiektami „Sparty”, wybudowania hali sportowej, zajdzie potrzeba powołania instytucji, która będzie tym zarządzać, ponieważ będzie to już bardzo duży majątek, wymagający stałego dozoru, konserwacji itd. Jak najbardziej taka instytucja w mieście jest potrzebna i trzeba będzie ją powołać, o czym mówił już wcześniej – z chwilą wybudowania hali sportowej a być może wcześniej, kiedy będzie wykonana modernizacja boiska przy ul. Wioślarskiej. W sporcie jest podobna historia jak w kulturze – są takie głosy, żeby ta instytucja, która zostanie powołana zajęła się również działalnością sportową – tak jak mówił W. Fidurski, że ma być plan, imprezy, za które będzie kogo rozliczać itd. Powiedział, że takie formy już były - był OSiR, który prowadził tego typu działalność, później Rada doszła do wniosku, że nie spełnia on swojego zadania i, że wykonują to głównie kluby sportowe, głównie „Sparta”, która oprócz swojej działalności utrzymywała również obiekty. Kiedy była decyzja o przejęciu, rozwiązaniu umowy na utrzymywanie obiektów sportowych, to były dość duże problemy finansowe – Klub zalegał z opłatami za prąd, za wywóz nieczystości, za ogrzewanie i inne rzeczy a jeśli chodzi o utrzymanie bazy, to przez ten okres niewiele zrobiono. Trzeba zastanowić się, niczego nie rozstrzyga, niczego nie chce sugerować czy decydować – trzeba się nad tym spokojnie zastanowić, żeby nie popełniać tych samych błędów. Być może, że trzeba znaleźć inną formułę, żeby skoordynować działalność sportową, ale czy OSiR miałby prowadzić działalność stricte sportową, to ma do tego wątpliwości. Zawsze były konflikty pomiędzy OSiR-em a „Spartą”. Przestrzegał przed pochopnymi decyzjami, bo to nie jest taka prosta sprawa. Jeśli chodzi o pieniądze, powiedział, że Złotów jest jednym z samorządów w Wielkopolsce, gdzie na sport od wielu lat przeznacz się największy procentowy udział budżetu na działalność sportową, w tym również na rozwój bazy. Przedstawił środki wydatkowane na sport od 2003 roku: w 2003 r. –  386.000 zł.; w 2004 r. – 2.800.000 zł., w tym ponad 2 mln zł. na budowę basenu; w 2005 r. – 3.400.000 zł.; w 2006 r. – 1.600.000 zł.; w 2007 r. – plan 3.700.000 zł. Jeśli chodzi o wydatki stricte na działalność sportową, to oscylują one od 2003 roku zawsze w granicach 200 tys. zł. czy nawet ponad, jeśli doliczyć rezerwę, która jest w granicach 25 tys. zł. na nieplanowane imprezy.  Jeżeli chodzi o poziom wydatków w stosunku do innych samorządów jak również do efektów w ostatnich latach, to tych pieniędzy - chociaż również życzyłby sobie, żeby było ich więcej –  jest wystarczająco. Miasto zabezpiecza podstawowe potrzeby, ale są i inne źródła finansowania – wie, że „Sparta” z takich źródeł korzysta, wie, że inne kluby również. Nawiązał do spotkania z działaczami sportowymi – z relacji, które zna, to zdziwiła go tylko jedna dziwna tendencja tego spotkania. Zwrócił uwagę na to, że sprawy, o których mówiono są problemami od wielu, wielu lat. Jeżeli ktoś obecnie mówi, że trzeba natychmiast zrobić boisko na ul. Wioślarskiej, bo nie ma gdzie trenować, to powiedział, że nie zrobimy tego, bo są to wyrzucone pieniądze w błoto – w lipcu rozpocznie się generalny remont. Powiedział, że albo ktoś manipuluje informacjami, albo rzeczywiście nie zdaje sobie sprawy z tego co mówi. Wie, że stan bazy sportowej obecnie, poza basenem, jest zły - dlatego m.in. są przeznaczone środki w budżecie na rok bieżący i następny. Przypomniał, że w tym zakresie jest ustalony bardzo szczegółowy i precyzyjny program. Będzie budowana hala – jest ogłoszony przetarg, do końca miesiąca będzie dokumentacja – przynajmniej w dużej części – na renowację i przebudowę boiska przy ul. Wioślarskiej, ogłoszony będzie przetarg i rozpoczęte będą prace – jest na ten cel przeznaczone 2 mln zł. Przewiduje się, że do końca przyszłego roku cały ten remont – z trybunami, z zapleczem, z płytami boisk, bieżnią tartanową – zostanie wykonany. Powiedział, że jest rozstrzygnięty przetarg i rozpoczną się prace na boisko wielofunkcyjne

 

przy Szkole Podstawowej Nr 2 oraz, że liczy na to, że uzyskamy środki z Ministerstwa Edukacji na drugie boisko – przy Zespole Szkół Samorządowych Nr 1. Zaproponował, żeby uzbroić się trochę w cierpliwość, poczekać i przeżyć ten trudny okres, bo zdaje sobie sprawę, że obecnie jest trudno. Jest gwarancja, że już niebawem baza sportowa w Złotowie będzie taka, że nie trzeba będzie się wstydzić. Ponadto poinformował, że powstała inicjatywa - powstało Towarzystwo Tenisowe, które wytyczyło sobie za cel dobudowanie trzeciego kortu – przy kortach „Sparty”. Obecnie trwają prace – odbywa się to w dużej części w czynie społecznym – powstanie kort z niewielką widownią, powstanie boisko do piłki siatkowej oraz ściana do treningu. Odbywa się to w dużej części w czynie społecznym organizowanym przez Stowarzyszenie Tenisowe – miasto zakupi mączkę ceglaną za kwotę około 10 tys. zł. na co wyraził wstępną zgodę. Myśli, że poprawi to bazę tenisową w tym miejscu.

A. Kosiba m.in. powiedział, że jeżeli mamy wspierać Towarzystwo Tenisowe, to miasto może zafundować namiot, żeby można było grać wieczorami i podczas deszczu, a zimą wykorzystać namiot na lodowisko.

K. Nurczyk – nawiązał do wypowiedzi Burmistrza odnośnie remontu na ul. Wioślarskiej – zgadza się, że byłyby to wyrzucone pieniądze, ale chodzi o bronowanie, zwałowanie stadionu w ramach jego bieżącego utrzymania, w celu umożliwienia normalnego grania. Czy są to aż tak duże pieniądze?

St. Wełniak  m.in. zwrócił uwagę, że na stadionie przy ul. Wioślarskiej nie ma trawy, poza chwastami i kępami innych roślin - jest gorzej jak klepisko. Żeby można było wpuścić tam młodych ludzi, żeby grać w piłkę, to trzeba to odbudować od nowa – w tej chwili tam się nie da nic zrobić. Cokolwiek by tam nie zrobić, to są to wyrzucone pieniądze i to wcale nie małe. Uważa, że są to żądania ludzi - bo tak trzeba zrobić, którzy nie liczą się z kosztami. Teraz wyda się pieniądze np. 10 – 20 tys. zł., a od lipca trzeba będzie to robić od nowa. Jest przeciwny temu i nie podpisze się pod tym, ponieważ trzeba to zrobić porządnie i od nowa. Uważa, że zastępczo nic nie da się tam zrobić.

W. Fidurski – poruszył sprawę „Zacisza”. Zapytał, czy Burmistrz nie powinien tam interweniować.

St. Wełniak – poinformował, że jest bezsilny i nic w tej sprawie nie może zrobić. Wszystko ulega dewastacji i nie może nic zrobić. Podczas któregoś etapu licytacji podjął rozmowy z przyszłymi właścicielami – z osobami, które przystąpiły do licytacji, że miasto byłoby zainteresowane albo wykupieniem terenu gdzie była szatnia, albo zamianą tej działki na inny teren, po to żeby wybudować zaplecze dla boiska. Tylko to można zrobić Natomiast, żeby podjąć działania, żeby to przyspieszyć, przejąć, to nie ma żadnych szans.

Na tym zakończono dyskusję.

     Rada, poprzez aklamację, przyjęła sprawozdanie z działalności Miejskiego Ludowego Klubu Sportowego „Sparta” w Złotowie w roku 2006, które jest załączone do protokołu.

                                                                                                Wyszedł radny Zygmunt Muzioł.

                                                                                                Obecnych było 11 radnych.

Punkt 7.

Informacje Dyrektorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Złotowie i Muzeum Ziemi Złotowskiej o prowadzonej działalności w dziedzinie promocji kultury w roku 2006 i planach na rok 2007.

Informacje Radni otrzymali. Były one omawiane na posiedzeniach komisji.

Miejska Biblioteka Publiczna

Na pytanie K. Nurczyka w sprawie ewentualnej formy połączenia Miejskiej Biblioteki Publicznej z częścią Złotowskiego Domu Kultury, M. Klein – dyrektor MBP odpowiedziała, że biblioteka jest instytucją kultury i działa w oparciu o ustawę o bibliotekach, która zabrania łączenia bibliotek z innymi instytucjami kultury.

K. Majewski poinformował, że nie można wykluczyć zmiany formy funkcjonowania MBP - mnożna to zmienić, np. jako zakład budżetowy. Można ewentualnie w przyszłości ten plan zrealizować.

A. Kosiba uważa, że Miejska Biblioteka funkcjonuje właściwie i nie należałoby za dużo zmieniać.

                                                                                                                                                                                  Zwolnił się radny Krzysztof Nurczyk.

                                                                             Obecnych było 10 radnych.

Rada Miejska przyjęła poprzez aklamację informację Miejskiej Biblioteki Publicznej w Złotowie o prowadzonej działalności w dziedzinie promocji kultury w roku 2006 i planach na rok 2007, która jest załączona do protokołu.

Muzeum Ziemi Złotowskiej

Dyskusji nie było.

Rada Miejska przyjęła poprzez aklamację informację Muzeum Ziemi Złotowskiej o prowadzonej działalności w dziedzinie promocji kultury w roku 2006 i planach na rok 2007, która jest załączona do protokołu.

                                                                                   Przyszedł radny Zygmunt Muzioł.

                                                                                   Obecnych było 11 radnych.

Punkt 8.

Ocena stanu przygotowań do EEM - 2007.

Radni otrzymali program EEM Złotów 2007.

B. Chorabik przypomniała, że EEM będzie trwał trzy dni, od 29 czerwca do 01 lipca br. Przygotowania do imprezy były omawiane wcześniej i były przyjęte na sesji.

K. Majewski – odniósł się do imprezy. Uważa, że jest ona typowa – specjalnie nie odbiega od lat poprzednich, poziom jest porównywalny z zeszłym rokiem. Powiedział, że EEM jest już wieloletnią tradycją, którą powinno się podtrzymywać w jakimś stopniu – ma jedną wadę, że jest dużo imprez nagromadzonych w jednym czasie i trudno jest wszystko obejrzeć, czy nie można byłoby zastanowić się np. nad wydłużeniem czasu trwania imprezy.   

Na pytanie J. Jędrzejczyka, czy organizacją EEM będzie zajmowało się Stowarzyszenie EEM, Burmistrz Miasta odpowiedział, że tak.

St. Pikulik m.in. zwrócił uwagę na to, że w programie EEM występują bloki tematyczne: naukowy, rozrywkowy i sportowy. Rozciągnięcie w czasie imprezy, np. do tygodnia, nic nie da, ponieważ to już było i nie sprawdziło się. Uważa, że z całej imprezy każdy może wybrać to co go interesuje.

Rada Miejska poprzez aklamację przyjęła ocenę stanu przygotowań do EEM – 2007.

Punkt 9.

Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania oczywistych pomyłek pisarskich w uchwale Rady Miejskiej w Złotowie Nr VIII/35/07 z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2007.

Projekt uchwały radni otrzymali przed sesją – temat był przedstawiany na posiedzeniach komisji przez Skarbnika Gminy.

Projekt uchwały omówił S. Heciak – Skarbnik Gminy. Poinformował, że sprostowaniu wymagają błędy w uchwale podjętej w dniu 25 kwietnia 2007 r. Przedstawił projekt uchwały.

 

Następnie Skarbnik Gminy omówił kolejne dwa projekty uchwał będące w porządku obrad sesji:

1/ projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2007:

2/ projekt uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Złotowa do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego.

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2007: 

I. DOCHODY:

-         zwiększa się dochody w klasyfikacji 600-60016-6260 o kwotę 57.200 zł. - środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych,

-         w klasyfikacji 700-70005-0770 zwiększa się plan o 800.000 zł i jednocześnie w tym samym rozdziale zmniejsza się plan o tą samą kwotę w paragrafie 0870 - zmiana wynika z wydania przez Ministerstwo Finansów stosownej interpretacji w zakresie klasyfikacji,

-         w klasyfikacji 801-80101-2030 wprowadza się dotację na kwotę 27.090 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach wdrażania reform oświaty – nauczania

 

-         języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2006/2007, w okresie styczeń- sierpień 2007,

-         w klasyfikacji 852-85295-2030 wprowadza się dotację na kwotę 37.029 zł, która przeznaczona jest na dofinansowanie programu “Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

-         w klasyfikacji 854-85415-2030 wprowadza się dotację na kwotę 96.566 zł, która przeznaczona jest na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

II. WYDATKI:

-         zwiększa się wydatki w klasyfikacji 600-60016-6050 Drogi publiczne gminne o kwotę 57.200 zł z przeznaczeniem na budowę ul. Jerozolimskiej (środki te pochodzą z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych),

-         w rozdziale 75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) dokonuje się przesunięć środków (3.000 zł) w ramach wydatków bieżących tego samego rozdziału,

-         w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się o 27.090 zł. plan wydatków na wynagrodzenia z przeznaczeniem na realizację nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2006/2007, w  okresie styczeń - sierpień 2007,

-         w rozdziale 85295 Pozostała działalność w zakresie opieki społecznej zwiększa się plan wydatków o 6.200 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla pracowników robót społecznie użytecznych, których gmina jest organizatorem  - w związku z tą zmianę zmniejszeniu ulega plan wydatków w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe o 6.200 zł.,

-         w rozdziale 85295 Pozostała działalność w zakresie opieki społecznej zwiększa się plan wydatków na kwotę 37.029 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie programu “Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

-         w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów zwiększa się plan wydatków o kwotę 96.566 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,

-         w rozdziale 90095 Pozostała działalność w zakresie gospodarki komunalnej dokonuje się przesunięć środków w ramach wydatków bieżących tego samego rozdziału,

-         w rozdziale 92605 Pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu dokonuje się zwiększenia o kwotę 3.000 zł. planu wydatków na dotacje w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi - zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na realizację dwóch umów (zadania: Sportowe Wakacje, Grand Prix Wielkopolski w Skacie) - środki na to zwiększenie będą pochodziły z umniejszenia planu w wydatkach bieżących tego samego rozdziału.

Przedstawił autopoprawkę omawianą na posiedzeniach Komisji: w załączniku nr 3 – Plan wydatków majątkowych na rok 2007, w poz. 3 Drogi – „Osiedle Chojnicka” (ulice: Kamieniarska, Ciesielska) należy wykreślić Ciesielska i wpisać Ślusarska.

Ponadto w imieniu Burmistrza, Skarbnik Gminy przedstawił autopoprawki dostarczone Radnym przed sesją, tj.:

W dochodach: - zwiększa się dochody w klasyfikacji 010-01095-2010 o kwotę 218 zł. – środki te pochodzą z dotacji z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

W wydatkach:

- zwiększa się wydatki w klasyfikacji 010-01095-2010 o kwotę 218 zł. – wydatki zostaną poniesione na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,

- w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne oraz w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej, na wniosek MOPS dokonuje się przesunięcia środków w ramach każdego z tych rozdziałów – zmiana nie powoduje zwiększenia i zmniejszenia środków w tych rozdziałach.

c.d. pkt 9.

Dyskusji nie było.

 

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie sprostowania oczywistych pomyłek pisarskich w uchwale Rady Miejskiej w Złotowie Nr VIII/35/07 z dnia

25 kwietnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2007.

Za podjęciem powyższej uchwały głosowało 9-ciu radnych, 2-ch wstrzymało się od głosowania.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr IX/ 41/07 w sprawie sprostowania oczywistych pomyłek pisarskich w uchwale Rady Miejskiej w Złotowie Nr VIII/35/07 z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2007.

Uchwała jest załączona do protokołu.

Punkt 10.

Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2007.

Materiały radni otrzymali. Był omawiany na posiedzeniach komisji.

Temat omówił wcześniej (w pkt 9) S. Heciak – Skarbnik Gminy.

Dyskusji nie było.

Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych Komisji dotyczące projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2007 – wszystkie Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały z autopoprawką.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przedłożony projekt uchwały, łącznie ze zgłoszonymi autopoprawkami.

Za podjęciem uchwały głosowało 10 radnych, 1 – wstrzymał się od głosowania.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr IX/ 42/07 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2007.

Uchwała jest załączona do protokołu.

Punkt 11.

Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Złotowa do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego.

Projekt uchwały przedstawił S. Heciak – Skarbnik Gminy. Projekt uchwały zakłada upoważnienie Burmistrza Miasta Złotowa do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego wobec Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w siedzibą w Warszawie na kwotę 960.000 zł. Podpisany weksel in-blanco o wartości 960.000 zł. jest warunkiem umorzenia części kwoty pożyczki zaciągniętej w 1991 r. w NFOŚiGW. W 2004 r. Fundusz wyraził zgodę na umorzenie kwoty 960.000 zł, stanowiącej 15 % kwoty pożyczki. Umorzenie nastąpi z dniem 30.06.2007 r. pod warunkiem zawarcia stosownej umowy. Przed zawarciem umowy należy do NFOŚiGW dostarczyć m.in. podpisany weksel.

Dyskusji nie było.

Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych Komisji dotyczące projektu uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Złotowa do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego – wszystkie Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przedłożony projekt uchwały.

Za podjęciem uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 11 osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr IX/ 43/07 w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Złotowa do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego.

Uchwała jest załączona do protokołu.

       Godz. 12.00. Przewodnicząca Rady ogłosiła 10 minutową przerwę.

Po przerwie.

Na obecnych przed przerwą 11 – tu radnych, obecnych było 5-ciu radnych:

1) Alicja Andrzejewska

2) Barbara Chorabik

3) Stanisław Pikulik

4) Jan Zamczyk

5) Krzysztof Żelichowski.

 

Przewodnicząca Rady poinformowała, że zgodnie z § 20 ust. 1 Statutu Gminy Miasto Złotów, „Rada może prowadzić obrady przy obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady” – połowa składu Rady wynosi 8 osób a obecnych było 5 radnych. Przytoczyła § 22 ust. 2 Statutu: „W przypadku stwierdzenia braku kworum, przewodniczący przerywa sesję i wyznacza nowy termin. Nazwiska radnych, którzy bez usprawiedliwienia opuścili salę obrad, wpisuje się do protokołu”.

Nieobecni byli radni:

1) Kazimierz Brewka

2) Wiesław Fidurski

3) Janusz Jędrzejczyk

4) Andrzej Kosiba

5) Krzysztof Majewski

6) Zygmunt Muzioł.

 

                                                                                         Przyszedł radny Andrzej Kosiba.

                                                                                         Obecnych było 6-ciu radnych.

Godz. 12.20 - Przewodnicząca Rady przerwała obrady IX sesji i wyznaczyła termin kontynuacji - dokończenia obrad IX sesji na dzień 06 czerwca 2007 r. na godz. 15.00.

 

 

            W dniu 06 czerwca 2007 roku od godz. 15.00, w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Złotowie, Przewodnicząca Rady wznowiła obrady IX sesji Rady Miejskiej w Złotowie, przerwane w dniu 23 maja 2007 r. ze względu na brak kworum.

     W posiedzeniu uczestniczyło 13 – tu  radnych, zgodnie z załączoną listą obecności, co pozwalało na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji. Nieobecni byli radni, którzy usprawiedliwili swoją nieobecność: W. Fidurski i B. Marszałek.

St. Wojtuń zgłosił wniosek, aby wnieść do porządku obrad punkt – przedstawienie opinii p. Romana Chwaliszewskiego – Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na temat projektu planu zagospodarowania  terenów wokół jeziora Miejskiego.

Powyższy wniosek poddano pod głosowanie – jako pkt 12 porządku obrad: „Przedstawienie opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na temat projektu planu zagospodarowania  terenów wokół jeziora Miejskiego” – z przesunięciem kolejnych punktów porządku obrad.

Za jego przyjęciem głosowali wszyscy obecni radni – 13 osób.

Punkt 12.

Przedstawienie opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na temat projektu planu zagospodarowania  terenów wokół jeziora Miejskiego.

Opinię przedstawił p. Roman Chwaliszewski – Kierownik Delegatury w Pile Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu.  Powiedział, że opinię w sprawie projektu decyzji o zmianie  planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie jeziora Miejskiego w Złotowie nie wydał Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Pile lecz –  zgodnie z zasadami jakie funkcjonują w tym resorcie –  jest to opinia Regionalnego Ośrodka Ochrony Dokumentacji Zabytków w Poznaniu, która specjalizuje się w skali regionu rozpatrywaniem takich problemów jak ten. Zrobili to na ich prośbę, po werdykcie Ministra Kultury, które wskazało żeby przedłożyć konkretną opinię w tej sprawie. Powiedział, że plan w całości nie został odrzucony. Problemem, który nie pozwolił na pozytywne zaopiniowanie dotyczy tylko tego fragmentu który ma związek zabudowy na zapleczu ulicy Obrońców Warszawy a brzegiem jez. Miejskiego. Powiedział m.in., że wytyczne konserwatorskie dotyczą bezwzględnego zachowania rozplanowania placów i ulic w niezmienionej formie – dotyczy to terenów w strefie „A” ochrony konserwatorskiej m. Złotowa, w tym m.in. ulicy Obrońców Warszawy jako jednej z głównych osi kompozycyjnych rozplanowania miasta, gdzie zalecana jest szczególna dbałość o zachowanie  i pielęgnacje wizerunku ulicy – ulica zabudowana z obydwóch stron zróżnicowanymi pod względem kubatury, architektury i otaczających je elementów (ogrodzenia, bramy, wjazdy, furtki, posadzki, zieleń) łączy dwa

 

zespoły sakralne miasta. Charakterystyczna panorama opisywana jest jako wartość historyczna i kulturowa podlegająca ochronie jako wartość ekspozycyjna a szczególnie pięknie reprezentująca się z drugiego brzegu jeziora Miejskiego. Zwrócił m.in. uwagę na układ kilku działek pomiędzy ul. Obrońców Warszawy a jeziorem, które rozdzielały trzy ogólnodostępne zejścia do jeziora – drogi pożarowe, zachowane do dziś. Powiedział, że na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat nowe formy własności, inwestycje, infrastruktury sanitarnej (kolektora i sieci wodociągowej), doprowadziły do zaanektowania przez administracje miejską terenów i większości parceli, zwłaszcza ogrodów schodzących do jeziora. Działania władz miasta i zlecane przez nie opracowania planistyczne na tym obszarze od szeregu lat zmierzają do zagospodarowania tych terenów. Powiedział, że zarzuty dotyczą sprawy podstawowej i najważniejszej, tj. braku powiązania nowej zabudowy z istniejącym historycznie rozplanowaniem miasta oraz nie uwzględnienie w projekcie zmian do planu wytycznych konserwatorskich – zakazujących nowych podziałów, w tym scalanie działek zabytkowego układu urbanistycznego miasta Złotowa. Poprzednie opracowania powoływały się na wytyczne konserwatorskie i na omawianym terenie lokalizowały pasy zieleni z drogą spacerową ze ścieżką rowerową, w kolejnych opracowaniach wprowadzano intensywną zabudowę mieszkaniową. Obecny plan jest nie tylko kontynuacją poprzednich rozwiązań lecz wprowadza rozwiązania projektowe, które proponują bardziej intensywną zabudowę pod względem zainwestowania terenu w budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne – nie precyzuje ile będzie działek. Wg opiniujących, za pozytywne ocenia się generalne założenia planu porządkujące ten fragment miasta. Dobre rozwiązania planistyczne kontynuujące historyczny układ miasta, to zachowanie historycznych dróg pożarowych prowadzących z ul. Obrońców Warszawy do jeziora. Elementy, które poprawią i podniosą standard i wygląd tego terenu, to również uporządkowanie terenów wokół jeziora, nabrzeża, drogi spacerowe i rowerowe. Powiedział o negatywach planu, w tym m.in.: nie uwzględnienie wytycznych konserwatorskich dot. zachowania podziałów i nie scalania działek; brak rysunkowej propozycji podziału terenu pod zabudowę; wprowadzenie bardzo intensywnej zabudowy mieszkaniowej; wprowadzenie komunikacji samochodowej blisko brzegu jeziora; dopuszczenie możliwości scalania działek; pogorszenie komfortu życia mieszkańców zamieszkałym przy ul. Obrońców Warszawy. Teren objęty planem jest bardzo atrakcyjny i dlatego wymaga szczegółowej analizy pod kątem nowych inwestycji – w analizie powinny znaleźć się odpowiedzi i rozwiązania na wszystkie wątpliwości i uwagi. Zdaniem opiniujących, należy zweryfikować zapisy i rysunek spornego planu, przeprowadzając szczegółową analizę dotyczącą: ewentualnych możliwości scalania działek; dyskusji na temat dopuszczenia zabudowy lecz pod pewnymi warunkami – sztywny zapis iż wszystkie domy mają być ustawione kalenicowo określony został za wcześnie; dokładne rozwiązania drogowe, zwłaszcza dostępności poszczególnych posesji – w przypadku realizacji nowej zabudowy. Po przeanalizowaniu dokumentacji i po przeprowadzeniu wizji lokalnej opiniujący stwierdza, że należy ponownie przeprowadzić analizę proponowanych w planie rozwiązań uwzględniających wytyczne konserwatorskie, funkcje obiektów oraz intensywność zagospodarowania tego terenu. Za słuszne uważa się konieczność ponownego przeprowadzenia szczegółowego rozpoznania historyczno – przestrzennego w kontekście nowych propozycji zagospodarowania tego terenu i zweryfikowania zaproponowanych rozwiązań. Poinformował, że przedstawiona opinia przyszła w wersji elektronicznej, za co przepraszają jej wykonawcy. Regionalny Ośrodek Ochrony Dokumentacji Zabytków w Poznaniu ma dużą ilość zleceń, niewielką obsadę personalną i z nadmiaru obowiązków nie zdążyli przedstawić opinii z kompletem materiałów. Powiedział, że omówiona opinia zostanie przedstawiona z kompletem materiałów.

B. Chorabik zapytała w jakim terminie wpłynie stosowne postanowienie.

Konserwator Ochrony Zabytków powiedział, że przedstawiona opinia precyzuje, określa, objaśnia w jakim fragmencie, w jakim zakresie są pewne zastrzeżenia konserwatorskie do proponowanych propozycji zawartych w projekcie planu. Jest zobligowany do podtrzymania poprzedniego postanowienia – poprzednio nie przedstawiono warunków konserwatorskich –

 

co należy zrobić aby ten plan mógłby być uzgodniony. Generalnie całość planu jest pozytywnie oceniona, za wyjątkiem tylko tego fragmentu, który był zgłaszany od początku. Powiedział, że nie od dzisiaj współpracują ze Złotowem i ich zadaniem nie jest rodzenie konfliktów czy też stawianie na swoim. Są pewne zakresy działań, które poprzez dialog mogą być doszczegóławiane tak, aby to co jest istotą ochrony było ochronione, a to co jest potrzebą miasta, jego rozwoju było uwzględnione. Dlatego prosił o uwzględnienie tego faktu. Dają pole do negocjacji, które musi być jasno i precyzyjnie określone. Podkreślił zaangażowanie władz miasta w to, że Złotów wyróżnia się w regionie swoimi zainteresowaniami ekologicznymi. Powiedział, że należy pamiętać o rozwadze, która jest potrzebna w sytuacji żeby nie ingerować w bardzo cenny fragment miasta, krajobraz. Uważa, że pośpiech nie jest dobrym doradcą i potrzebny jest dialog z autorami opracowania.

St. Wełniak – zwrócił się do p.R.Chwaliszewskiego, rozumie, że z wypowiedzi wynika, że plan nie jest uzgodniony.

Konserwator Ochrony Zabytków powiedział, że w tym stanie rzeczy nie można było uzgodnić planu, dopóki nie będą podtrzymane przez opinię – 3 zastrzeżenia, tj.: – kwestia doprecyzowania, kiedy i na jakich warunkach i które działki mogą być podzielone, –  czy wszystko musi być kalenicowo czy indywidualnie, – doprecyzowanie, jak będzie rozwiązana kwestia komunikacyjna w szczegółach.  Powiedział, że jeśli te 3 rzeczy będą załatwione, to nie ma innych przeszkód.

    Na prośbę Burmistrza Miasta, Przewodnicząca Rady ogłosiła 10 – minutową przerwę. 

Godz. 15.45. Po przerwie.

Obecnych było 12 radnych (nieobecny był A. Kosiba).

Burmistrz Miasta  poinformował, że przed chwilą wpłynęło postanowienie, p. Konserwatora o nie uzgodnieniu planu w przedstawionej wersji i wskazanie warunków, na których ten plan może być uzgodniony co wymaga szczegółowego rozpoznania i wyjaśnienia, ponieważ część zapisów jest niejasnych, w związku z tym zaproponował aby zdjąć z porządku obrad projekty uchwał: w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa wokół jeziora Miejskiego ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa oraz w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa dla terenów wokół jeziora Miejskiego.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek w sprawie zdjęcia z porządku obrad powyższych dwóch projektów uchwał – tj. pkt 13 i 14 porządku obrad.

- Za zdjęciem ich z porządku obrad głosowali wszyscy obecni radni – 12 osób.

   W wyniku głosowania, Rada Miejska zdjęła z porządku obrad sesji projekty uchwał:

1)      w sprawie stwierdzenia zgodności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa wokół jeziora Miejskiego ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa,

2)      w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Złotowa dla terenów wokół jeziora Miejskiego.

Punkt 13.                                                                       

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Odpowiedzi udzielił St. Wełniak:

1. K. Nurczykowi: 

    1) W sprawie przejścia dla pieszych na ul. Domańskiego – odpowiedział, że sprawa będzie ponowiona i wystąpi do Wojewódzkiego Zarządu Dróg w tej sprawie.

    2) Jeśli chodzi o nieczystości przy ul. Domańskiego w kierunku działek, to skierowano tam Straż Miejską i prawdopodobnie sytuacja jest załatwiona.

2. K. Majewskiemu: 

    1) Odpowiedział, że na razie nie wyłoniono kandydata na stanowisko  inspektora ds. oświaty.

    2) W sprawie odpowiedzi na interpelacje, odpowiedział, że postara się, żeby były one dostarczane na posiedzeniach komisji.

3. Z. Muziołowi:

   1) Jeśli chodzi o sprawę pomiędzy p. Bireckim a Urzędem w sprawie zapłaty za prace geodezyjne, odpowiedział, że nie udało się sprawy załatwić polubownie, musiało odbyć się to na drodze sądowej – wyrok jest ale nie wie jaki.

   2) W sprawie uporządkowania terenu od strony ul. Wojska Polskiego przy jez. Baba odpowiedział, że jest to taka sama sprawa jak z terenem przy u. Łowieckiej, z tym, że jest to walka z wiatrakami - jak wywiezie się i uporządkuje teren, to za jakiś czas jest to samo.

4. K. Brewce:

Odpowiedział, że w chwili obecnej jest za duże ryzyko przesadzenia krzaku utrudniającego widok kierowcom włączającym się do ruchu w ulicę Kościelną. Krzak ten powinien być już przycięty i widoczność powinna się poprawić w tym miejscu. Jeżeli nie, to krzak będzie można przesadzić późną jesienią lub wczesną wiosną.

5. A. Andrzejewskiej:

  Powiedział, że sprawa odbycia Sejmiku Młodzieżowego w sali sesyjnej jest już załatwiona.

6. K. Żelichowskiemu:

    1) Jeśli chodzi o remont chodnika przy Al. Piasta od Szkoły Muzycznej – jest to w planie na rok bieżący, jest ogłoszony przetarg

    2) W sprawie parkingu przy ul. Krzywoustego 4 – oznakowania drugiego miejsca  dla inwalidów, odpowiedział, że będzie to zrealizowane.

    3) Odpowiedział, że będzie zainstalowana lampa uliczna na łączniku przy Al. Piasta i ulicy Krzywoustego – przy kiosku.

7. W. Fidurskiemui:

   1) Odnośnie braku inspektora oświaty – powiedział, że jest również tym faktem zaniepokojony.

   2) W sprawie budów i remontów w 2006 r. – zgodnie z życzeniem, odpowiedź zostanie udzielona na piśmie.

8. B. Chorabik:

1)      Odpowiedział, że postawiono szalety na Placu Paderewskiego – w rogu, które będą stały do późnej jesieni, nad którymi jest dozór – od czasu do czasu jest tam sprzątane.

2)      Jeśli chodzi o plac zabaw przy ul. Królowej Jadwigi 15, to sprawa jest mu nieznana, musi sprawę rozeznać. 

9. K. Nurczykowi:

   Odpowiedział, że jest przeciwny ustawieniu ławek w środku placu zabaw dla dzieci w Parku Miejskim przy Al. Piasta. Jest tam miejsce dla dzieci a jeśli postawi się ławki, to za tydzień nie będzie tam już trawy. Uważa, że nie jest to problem, bo tuż za ogrodzeniem są ławki.   

Punkt 14.

Sprawy różne i zapytania uczestników sesji.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że wcześniej zgłosili się przedstawiciele młodzieży, którzy złożyli wniosek o zabranie głosu w pkt „sprawy różne i zapytania uczestników sesji.

W imieniu przedstawicieli młodzieży głos zabrał p. Zygmunt Wojtuń. Powiedział, że jest orędownikiem budowy w Złotowie skateparku. Powiedział, że ideą potrzeby budowy skateparku jest: zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży, wyrabianie sprawności fizycznej i psychicznej, kształtowanie cech pozytywnych u młodzieży, jak zdrowa rywalizacja, wyrabianie ambicji, przyjaźni. Przedstawił przedstawicieli młodzieży, którzy przyszli na sesję: B. Piechocki i M. Rusinowski. Poinformował o spotkaniu u Burmistrza Miasta w dniu 25 października 2006 r., na którym ustalono, że mają podać 5 miejsc, gdzie ewentualnie miałby być zlokalizowany skatepark. 3 listopada wskazali 5 miejsc: 3 miejsca na terenie Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1 (od strony ulicy Królowej Jadwigi, blisko bloku Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” i na części asfaltowej na terenie szkoły), jedno – przy obecnym parkingu w czasie rynku – boisku Zespołu Szkół Elektromechanicznych oraz za byłym przedszkolem nr 3. Powiedział, że koszt skromnego skateparku (20 x 30 m) wynosi 50 tys. zł. – bez podbudowy. Skatepark jest w Okonku i z tego co wie, to przymierzają się do tego w Tarnówce. Poinformował, że czekają na odpowiedź w sprawie skateparku, której

 

jeszcze nie mają. Na pytanie K. Majewskiego, powiedział, że 22 listopada przedłożyli notatkę z wizji lokalnej, ze wskazaniem, że najlepszym byłaby lokalizacja na terenie Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1, gdzie jest już nawierzchnia asfaltowa, którą należałoby wyrównać.

Na pytanie J. Kołodziejczyka, czy rozmawiał ze Starostą odnośnie terenu przy ulicy Sienkiewicza, który jest własnością Powiatu, odpowiedział, że nie, ale jest w każdej chwili gotowy na to.

St. Pikulik – zwrócił m.in. uwagę na to, że skatepark nie jest nowym problemem, bo kilka lat temu taka inwestycja była wykonana  - przy ul. Za Dworcem przy Sydkrafcie. Młodzież tam nie chodzi. Powiedział, że swego czasu była propozycja aby zrobić to na terenie Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1, ale z tego co sobie przypomina, to były dość duże protesty w tej sprawie – protesty mieszkańców, dyrektora ze względu na hałas, dlatego uważa, że lokalizacja nie jest bez znaczenia. Trzeba dobrze zastanowić się nad wybudowaniem takiego obiektu, żeby nie było to później wielkim problemem. Zwrócił uwagę, że jest to sport dosyć urazowy, kontuzje są tu częste - dlatego powinno to być zrobione z atestami.

Przedstawiciel młodzieży – powiedział m.in., że to co zrobiono kilka lat temu, to był niewypał, ponieważ  robiła to firma, która nie miała żadnego rozeznania w tej sprawie - było to zrobione bez atestu – wtedy można było narazić się na kontuzje. Obecnie mają adres firmy profesjonalnej z Krakowa, do której zwrócili się o przygotowanie projektu 20 x 30 m. Prosił, aby p. Burmistrz ustosunkował się do ich pisma.

Burmistrz Miasta poinformował, że z tego co pamięta, to były pisma po złożonym wniosku wskazujące na przedstawione lokalizacje i z tego co pamięta, to były tam negatywne opinie. Powiedział, że szukane jest jakieś inne rozwiązanie. Zajmie się sprawą i sprawa będzie wyjaśniona do końca.

     W dalszej części Spraw różnych i zapytań uczestników sesji, głos zabrali:

K. Nurczyk – poinformował, że ludzie mieszkający przy ul. Wojska Polskiego zgłaszali sprawę hałasu przez szybko jeżdżące samochody, zwłaszcza nocą. Prosił żeby zainstalować jedną – dwie muldy na kostce na ul. Wojska Polskiego, co spowodowałoby, że jeździliby wolniej.

Z. Muzioł:

1) Zwrócił się w sprawie przycięcia drzew – lip przy ul. Jastrowskiej, na wysokości gdzie mieszka p. Frydryczek –  przy drobnym wietrze są już problemy z prądem – często musi tam interweniować energetyka.

2) Poinformował, że w pasie drogowym przy ul. Stolarskiej, gdzie mieszka p. Róg – są gałęzie, nie jest koszona trawa  - zwrócił się o uporządkowanie tego terenu, skoszenie chwastów.

3) Podziękował wszystkim sponsorom, którzy pomogli mu przy organizacji Dnia Dziecka.

K. Brewka – nawiązał do swojej wypowiedzi dot. kałuży na ul. Boh. Westerplatte, na wysokości „Ekonoma”. Powiedział, że obecnie, przy większych opadach kałuże są po obu stronach ulicy – należy zwrócić uwagę wykonawcy żeby to naprawił.

J. Kołodziejczyk – odpowiedział, że był tam problem z wpustami ulicznymi, które wyczyszczono. Uważa, że powinno się to obecnie poprawić.

K. Majewski odniósł się do uchwał, które zostały zdjęte z porządku obrad sesji, a konkretnie do załącznika – do wykazu złożonych uwag do planu, żeby były one przygotowane precyzyjnie, żeby przedstawione materiały były czytelne.  

A. Andrzejewska – zwróciła się z prośbą, aby przy okazji  wyrównać łącznik pomiędzy ulicą Królowej Jadwigi a ul. Rogatki, ponieważ jest to droga polna, która po ostatnich ulewach została zdewastowana a jest ona uczęszczana przez mieszkańców jako skrót na cmentarz.

J. Zamczyk – zwrócił się do Burmistrza w sprawie nasilenia kontroli przez Straż Miejską, Policję w zakresie coraz większego parkowania TIR-ów na osiedlu, na którym mieszka, co powoduje hałasy - zwłaszcza nocą i skargi mieszkańców. Poinformował, że w mieście jest wyznaczony parking dla dużych samochodów ciężarowych.

 

 

B. Chorabik:

1) Poinformowała, że zwrócili się mieszkańcy w sprawie oświetlenia na ulicy Powstańców, na wysokości garaży blisko wiaduktu – zapytała czy można coś z tym zrobić.

    St. Wełniak odpowiedział, że jest opracowana dokumentacja na budowę oświetlenia, nie jest to w planie – jest to sprawa kilkaset tysięcy złotych. Wie, że jest to problem, ale na pewno nie będzie budowane oświetlenie tam gdzie są garaże – najwyżej będzie oświetlona ulica Powstańców. Jeśli się nie myli, to budowa tego oświetlenia może być połączona z budową drogi, bo oświetlenie projektowane jest prawdopodobnie w chodniku. Uważa, że jest to raczej niemożliwe do zrealizowania.

2) Poinformowała, że wpłynęło do niej i części radnych pismo mieszkańców z ul. Panny Marii 1, którzy zgłaszają prośbę – czy nie można by dokończyć kładzenia nawierzchni polbruku na długość tego domu. Powiedziała, że sprawdzała to – polbruk kończy się przy tym ostatnim budynku i dalej jest bruk. Nie jest to duży odcinek: 15 – 20 metrów.

     J. Kołodziejczyk odpowiedział, że inwestycja, która była realizowana nie obejmowała tego odcinka ulicy. Było to świadomie wyłączne, część bruków w mieście jest zachowywana. Powiedział, że jest tam też typowa stara uliczka, która została z dawnych czasów - jest tam miedzóch między dwoma posesjami i to się tam wszystko łączy. Uważa, że takie fragmenty miasta gdzie jest bruk, może nie w najlepszym stanie, ale do przełożenia, należy zachowywać. Powiedział, że jeśli chodzi o zrealizowaną nawierzchnię ulicy Panny Marii, to nie było tam bruku, była tam droga polna i dlatego ulica ta została wprowadzona do planu.

K. Nurczyk poinformował, że był również na ul. Panny Marii i być może rzeczywiście nie kłaść polbruku, tylko przełożyć bruk, który jest obecnie w nienajlepszym stanie.

 

    Następnie Przewodnicząca Rady poinformowała, że:

1) wpłynęło pismo ks. Proboszcza z Parafii p.w. Św. Rocha, w którym składa podziękowanie za przydzielenie dotacji w kwocie 25.000 zł. na prace konserwatorskie w kościele;

2) w biurze Rady są do wglądu protokoły Komisji Rewizyjnej z kontroli: prawidłowości gospodarowania środkami budżetowymi przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz prawidłowości gospodarowania przyznanymi dotacjami przez Zespół Szkół Samorządowych Nr 1  – przeprowadzonych zgodnie z planem pracy Komisji na rok 2007;

3) 10 czerwca br. o godz. 15 – tej na placu przy byłym Złotowskim Domu Kultury odbędzie się Festyn Trzeźwościowy, na który zaprasza się wszystkich radnych;

4) wpłynęło zaproszenie dla radnych od Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym na imprezę integracyjną CIS, która odbędzie się w dniu 16 czerwca br. o godz. 14-tej na Placu Paderewskiego;

5) na stronie BIP Urzędu Miejskiego jest komunikat Burmistrza Miasta w sprawie zgłoszeń kandydatów na ławników sądowych z możliwością pobrania druków,

6) kolejna, X sesja Rady Miejskiej odbędzie się w dniu 20 czerwca o godz. 9-tej.

Punkt 15.

Zamknięcie sesji.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodnicząca Rady, w dniu 06 czerwca 2007 r. o godz. 16.40 zamknęła IX sesję Rady Miejskiej.

 

 

Protokołował:

J. Manowski

                                                        Sekretarz obrad                                Przewodnicząca

                                                                                                                  Rady Miejskiej

                                                       Zygmunt Muzioł

                                                                                                         mgr Barbara Chorabik