Protokół nr 10/07

 

z X sesji Rady Miejskiej w Złotowie

w dniu 20 czerwca 2007 roku

 

       W dniu 20 czerwca 2007 roku od godz. 9.00, w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Złotowie, trwały obrady X sesji Rady Miejskiej w Złotowie w kadencji 2006 – 2010. Obrady prowadziła Barbara Chorabik – Przewodnicząca Rady Miejskiej.

W posiedzeniu uczestniczyli radni oraz zaproszone osoby, zgodnie z listami obecności załączonymi do niniejszego protokołu.

Punkt 1.

Otwarcie sesji; stwierdzenie prawomocności obrad.

Przewodnicząca Rady otworzyła obrady X sesji o godz. 9.00, stwierdzając udział 13 radnych. Pozwalało to na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji. Nieobecni byli radni: Andrzej Kosiba i Stanisław Pikulik. Powitała Burmistrza Miasta, Sekretarza i  Skarbnika Gminy, radnych, wszystkich zaproszonych gości przybyłych na sesję, przedstawicieli prasy.                                                                                                                                                               

Punkt 2.

Powołanie Sekretarza obrad, przyjęcie protokołu z IX sesji i uchwalenie porządku obrad.

1.      Przewodnicząca Rady powołała na Sekretarza obrad Krzysztofa Nurczyka – za jego zgodą.

2.      Protokół z IX sesji był do wglądu w biurze Rady Miejskiej. Zapytała, czy są uwagi do protokołu. Uwag nie zgłoszono.

Przeprowadzono głosowanie. Za przyjęciem protokołu z IX sesji głosowali wszyscy obecni radni – 13 osób.

Rada Miejska przyjęła treść protokołu z IX sesji Rady Miejskiej.

                                                                                    Przyszedł radny Stanisław Pikulik.

                                                                                    Obecnych było 14 radnych.

3.  Porządek obrad został podany w zarządzeniu nr 7/2007 z dnia 11 czerwca  2007 r. w sprawie zwołania X sesji Rady Miejskiej.

Przewodnicząca zapytała czy są  propozycje zmian do porządku obrad.

J. Kołodziejczyk – Z-ca Burmistrza zaproponował, aby do porządku obrad wprowadzić projekt uchwały w sprawie utworzenia parku miejskiego w Złotowie i nadania mu nazwy - temat był przedstawiany na posiedzeniach 3-ch Komisji.

Innych propozycji zmian nie było.

    Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie porządek obrad X sesji z wprowadzeniem po pkt 5 – jako pkt 6  projektu uchwały w sprawie utworzenia parku miejskiego w Złotowie i nadania mu nazwy -  z przesunięciem kolejności pozostałych punktów.

Za przyjęciem porządku obrad z wprowadzoną zmianą głosowali wszyscy obecni radni – 14 osób.

Porządek obrad został uchwalony i jest załączony do protokołu.

Punkt 3.

Informacja z działalności Burmistrza Miasta.

Radni otrzymali informację z działalności Burmistrza Miasta w okresie od 11 maja do 11 czerwca 2007 r. Omawiali ją podczas posiedzeń komisji Rady.

J. Jędrzejczyk zapytał o zarządzenie 71/07 z 11 maja 2007 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu miasta Złotowa dla terenów wokół jeziora Miejskiego – ustawa mówi, że odpowiedzi muszą być udzielone w ciągu 21 dni a zarządzenie jest z 11 maja - jaka jest przyczyna?

J. Kołodziejczyk wyjaśnił, że odpowiedzi wszyscy mieszkańcy dostali po przyjęciu przez Burmistrza rozstrzygnięć a opóźnienie wynikało z powodu, że czekano na uzgodnienia Konserwatora Zabytków.

Rada Miejska przyjęła Informację z działalności Burmistrza Miasta poprzez aklamację. Informacja jest załączona do protokołu.

 

 

                                                                                                                                                            

Punkt 4.

Interpelacje i zapytania radnych.

Na sesji interpelacje i zapytania zgłosili:

1. A. Andrzejewska: 

1)      Nawiązała do swoich wcześniejszych interpelacji, zapytań w sprawie ścieżek w Parku Miejskim przy Al. Piasta, które uległy dalszej degradacji – trudno się po nich poruszać. Miało to być zrobione na wiosnę - do dzisiaj nie jest.

2)      Zwróciła się w sprawie uporządkowania terenu zielonego – skweru należącego do miasta przy ul. Wł. Jagiełły przy trafostacji.

B. Chorabik – odnośnie ścieżek w Parku Miejskim odpowiedziała, że rozmawiała w tej sprawie z Burmistrzem Miasta, który zapewnił, że zostaną one doprowadzone do należytego stanu. 

2. K. Majewski: 

Zgłosił na piśmie interpelację w sprawie poprawienia bezpieczeństwa drogowego w okolicy Placu Zamkowego (skrzyżowanie ulic: Partyzantów – Grudzińskich), dołączając do niej plan i zdjęcia. Interpelacja jest załączona do protokołu.

3. B. Marszałek: 

Zapytał o sprawę przejścia dla pieszych przy ul. Domańskiego i jego oznakowania – przy  skrzyżowaniu z ul. Królowej Jadwigi – czy zgodnie z zapewnieniem Burmistrza na IX sesji,     skierowano pismo do Wojewódzkiego Zarządu Dróg w tej sprawie, czy ta sprawa została  załatwiona.

4. K. Nurczyk: 

1)      Zapytał czy coś wiadomo na temat pływającego – dryfującego przy trzcinach pomostu od strony „Zacisza”.

2)      Nawiązał do swojej wypowiedzi  z IX sesji (w sprawach różnych) w sprawie hałasu przez szybko jeżdżące samochody na ul. Wojska Polskiego, zwłaszcza wieczorem, nocą. Sprawdzał to z kilkoma mieszkańcami tej ulicy po godz. 19-tej – na prawie 100 samochodów, tylko 3 przestrzegały prędkość 20 km/h. Prosił, żeby coś zrobić w tej sprawie – zainstalować muldy, czy inne ograniczenia. Powiedział, że jazda z prędkością 20 km/h na tej kostce jest bardzo głośna a mało kto jeździ z taką prędkością.

                                                                                       Przyszedł radny Andrzej Kosiba.

                                                                                       Obecni byli wszyscy radni – 15 osób.

5. W. Fidurski: 

1)      Powiedział, że na dniach wejdzie w życie nowelizacja prawa o ruchu drogowym, zgodnie z którym Straż Miejska będzie miała szersze uprawnienia, co spowoduje, że przybędzie Straży obowiązków z zakresu ruchu drogowego. Zapytał jakie działania Burmistrz przewiduje w związku z obciążeniem Straży i, z tym co mówił już kiedyś - z odciążeniem ich z dodatkowych obowiązków.

2)      Zapytał czy p. Burmistrz podjął, czy będzie podejmował jakieś działania odnośnie tematu, który poruszał już wcześniej z p. K. Majewskim, dotyczącym zabezpieczenia przejścia na rzece Głomia, w kierunku osiedla Zamkowego – chodzi o barierki, ponieważ udzielona wówczas odpowiedź była niejednoznaczna.

6. A. Kosiba: 

1)      Powiedział, że zgłosił się do niego p. Koselke mieszkający koło dawnej „rakarni” – w bok od ul. Kujańskiej, że po drugiej stronie zakładane jest oświetlenie – jest on również mieszkańcem Złotowa i mógłyby mieć oświetloną drogę. Prosił też o wyrównanie tej drogi.

2)      Zgłosił problem wyjazdu z garażu, który mieści się pomiędzy ul. Moniuszki a ul. Boh. Westerplatte, gdzie jest tylko wąski wjazd między sklepem masarniczym a warzywnym – gdzie kierowcy blokują ten wjazd – jest to również utrudnienie dla służb miejskich, np. wywożących śmieci oraz wyjeżdżających z parkingu. Trzeba ten problem rozwiązać.

 

 

 

7. St. Wojtuń: 

Zapytał o przetarg związany z halą sportową, ponieważ z tego co wie, to został on unieważniony z uwagi na zbyt wysoką cenę. Zapytał, jakie są dalsze pomysły p. Burmistrza na tą inwestycję. Ma propozycję aby rozważyć możliwość rozdzielenia tego zadania, osobno ogłosić przetarg na wykonanie projektu i osobno na budowę hali. Prawdopodobnie będzie więcej chętnych na projektowanie a następnie na wykonawstwo. Projekt mógłby być wykonany w tym roku, a na początku przyszłego roku - w okresie zimowym mógłby być ogłoszony przetarg na wykonanie hali, ponieważ z doświadczenia wie, że na początku roku jest łatwiej wybrać wykonawcę – więcej jest chętnych, bo nie mają jeszcze robót na następny rok. Prosił o rozważenie tej propozycji i ewentualne ustosunkowanie się do niej na sesji.

8. Z. Muzioł: 

Zwrócił się w sprawie o postawienia znaku ograniczenia prędkości na ul. Domańskiego, ponieważ jest tam taki sam problem jak na ul. Wojska Polskiego – w sprawie tej zgłosił się do niego p. Lewandowski z ul. Domańskiego.

9. K. Brewka: 

Zwrócił się z prośbą w sprawie zamontowania dwóch znaków sankcjonujących możliwość parkowania  na ul. Rybackiej  - na odcinku od ul. Obrońców Warszawy do ul. Wawrzyniaka  po prawej stronie, ponieważ zwyczajowo tak czy inaczej tam samochody stają, a po lewej stronie nie ma możliwości technicznej zaparkowania bo jest mur, budynek - wszystko przemawia za tym aby parkować po prawej stronie.

10. B. Chorabik: - zgłosiła interpelacje na piśmie:

1)      Dotyczącą możliwości położenia polbruku przed posesją przy ul. Panny Marii 1.

Dodała, że cały teren ul. Panny Marii, z wyjątkiem tego jednego budynku, ma już położony polbruk.

2)      Dotyczącą wyjaśnienia sprawy spornej działki nr 276 o pow. 460 m2, położonej przy jez. Miejskim, będącej wcześniej w posiadaniu p. Alfredy Włoszczyńskiej.

    Zwróciła się o udzielenie pisemnych odpowiedzi.

 

                Odpowiedzi Burmistrz Miasta udzielił w pkt 12  porządku obrad - „Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych”.

Punkt 5.

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy rondu w Złotowie na skrzyżowaniu ulic Norwida i Al. Piasta.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich Komisji.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że otrzymała do wiadomości pismo p. Starosty adresowane do Burmistrza Miasta w sprawie nadania nazwy rondu na uroczystości otwarcia tego obiektu, które przewidziane jest na 7 lipca br. Odbyło się posiedzenie Komisji ds. nazewnictwa ulic, która zaproponowała nazwę „Rondo Piastów”.

Dyskusji nie było.

Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych Komisji – wszystkie Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały z proponowaną nazwą „Rondo Piastów”.

Następnie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przedłożony projekt uchwały.

Za podjęciem uchwały z proponowaną nazwą „Rondo Piastów” głosowali wszyscy obecni radni – 15 osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr X/44/07 w sprawie nadania nazwy rondu w Złotowie na skrzyżowaniu ulic Norwida i Al. Piasta.

Uchwała jest załączona do protokołu.

Punkt 6.

Projekt uchwały w sprawie utworzenia parku miejskiego w Złotowie i nadania mu nazwy.

Projekt uchwały radni otrzymali. Była ona omawiana na trzech Komisjach.

Przewodnicząca Rady poinformowała, że park położony między ulicami: al. Mickiewicza, Boh. Westerplatte i pl. Wolności – z nazwą „Park im. Adama Mickiewicza”, funkcjonuje już bardzo

 

 

 

dawno ale nazwa ta nie została do tej pory formalnie nadana. Otwarcie parku – po renowacji – nastąpi podczas Euro Eco Meetingu.

Dyskusji nie było.

Przeprowadzono głosowanie, w wyniku którego za podjęciem uchwały w sprawie utworzenia parku miejskiego w Złotowie i nadania mu nazwy Park im. Adama Mickiewicza” głosowali wszyscy obecni radni – 15 osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr X/45/07 w sprawie utworzenia parku miejskiego w Złotowie i nadania mu nazwy.

Uchwała jest załączona do protokołu.

Punkt 7.

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2007.

Projekt uchwały Radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach wszystkich Komisji.

   Przed omówieniem zmian w budżecie, Skarbnik Gminy, w imieniu Burmistrza Miasta, przedstawił autopoprawkę, która została dostarczona Radnym przed sesją. Powiedział, że autopoprawka została wprowadzona na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 1 i dotyczy ona zmian w załączniku „Plan finansowy rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych”. Przypomniał, że rachunek dochodów własnych jest to wyodrębnione konto bankowe, na którym szkoły gromadzą m.in. środki pochodzące z darowizn, środki pochodzące z odpłatności za wyżywienie w stołówkach itp. Powiedział, że nie ma tego w przedstawionym projekcie, ponieważ wniosek wpłynął później. Następnie przedstawił treść projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie:  

I. DOCHODY:

1)      Zwiększa się dochody w klasyfikacji 852-85214-2030 Zasiłki i pomoc w naturze  o kwotę 8.709 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

2)      Zwiększa się dochody w klasyfikacji 921-92195-2440 Pozostała działalność w zakresie kultury o kwotę 20.000 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie Euro Eco Meetingu. Środki pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

3)      Zwiększa się dochody w klasyfikacji 926-92695-2440 Pozostała działalność w zakresie sportu o kwotę 50.000 zł. z przeznaczeniem na naukę pływania. Środki pochodzą z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych.

II. WYDATKI:

1. Zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych:

1)      Zadanie pod nazwą Kompleksowe zagospodarowanie terenów wokół Jeziora Miejskiego i Jeziora Zalewskiego przesuwa się na rok 2008. Konsekwencją zmian jest zmiana Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (załącznik nr 4).

2)      Zwiększa się o 150.000 zł wydatki na zadanie Budowa chodników wraz ze ścieżkami rowerowymi na Al. Piasta.

3)      Tworzy się rezerwę inwestycyjną na zadania drogowe w kwocie 1.200.000 zł. W związku z tym, że ceny w wyniku przetargów często bywały większe od kosztorysów inwestorskich i jednocześnie przekraczały wydatki zaplanowane w budżecie, powodowało to opóźnienia w realizacji zadań inwestycyjnych. Utworzenie rezerwy spowoduje, że realizacja zadań będzie mogła być bardziej elastyczna i nie trzeba będzie za każdym razem występować do Rady o ewentualne zwiększenie środków na dane zadanie.

4)      Tworzy się rezerwę inwestycyjną ma zadania w zakresie oświetlenia drogowego i parkowego w kwocie 150.000 zł.

5)      Tworzy się plan w wysokości 204.000 zł na zadanie Budowa kolektorów sanitarnych (ulice: Ogrodowa, Jarzębinowa, Kopernika). Zadanie zostaje wpisane do realizacji jako element inwestycji proekologicznych, które będą wykonane w ramach umorzenia części pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 

6)      Zwiększa się plan wydatków na zadanie Modernizacja boiska sportowego w Złotowie o kwotę 829.438 zł. Na rachunku wydatków niewygasających zarezerwowano kwotę 1.000.000 zł. Zmiana wynika z prognozy, że kwota po przetargu będzie przewyższała środki zarezerwowane na rachunku wydatków niewygasających.

2. Zmiany w zakresie wydatków bieżących:

a)      W rozdziale 600-60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków o 150.000 zł. (remonty m. in. na ul. Grochowskiego, M. Curie-Skłodowskiej)

b)      W rozdziałach 80101 Szkoły Podstawowe, 80110 Gimnazja, 85404 Świetlice szkolne zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia o łączną kwotę 134 400 zł. Zwiększenie jest skutkiem wprowadzenia 5% podwyżki płac dla nauczycieli, co nie zostało zarezerwowane w części oświatowej subwencji ogólnej. Łączny skutek podwyżek to 268 872 zł., kwota przyznana szkołom stanowi 50% zapotrzebowania. Pozostała część zostanie zaplanowana i rozdysponowana po rozpoczęciu roku szkolnego.

c)      W rozdziale 85214 zwiększa się o 8.709 zł. plan wydatków – w związku z otrzymaną dotacją na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

d)      W rozdziale 921-92195 Pozostała działalność w zakresie kultury zwiększa się wydatki o kwotę 20.000 zł. w związku  z otrzymaną dotacją na dofinansowanie Euro Eco Meetingu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

e)      Zwiększa się wydatki w klasyfikacji 926-92695-2440 Pozostała działalność w zakresie sportu o kwotę 50.000 zł. z przeznaczeniem na naukę pływania.

Skarbnik Gminy powiedział, że zmianie ulegają pozostałe załączniki co jest pochodną zmian, o których mówił – zmiany te zostały przedstawione na komisjach.

J. Jędrzejczyk zapytał czy nie ma niezgodności prawnej w tym, że w załączniku nr 3 – „Plan wydatków majątkowych na rok 2007” będzie zapis o budowie kolektorów sanitarnych (ulice: Ogrodowa, Jarzębinowa, Kopernika), gdzie wiemy, że w planie inwestycyjnym MZWiK jest taki sam zapis, czy to nie budzi sprzeczności.

S. Heciak odpowiedział, że  plan MZWiK nie jest częścią budżetu. Jest to podobna sytuacja jaka jest z budową ul. Norwida, która jest zapisana w planie wydatków majątkowych a  jednocześnie to samo zadanie ma zapisane Starostwo Powiatowe – żeby ponieść wydatek, to musimy mieć to zapisane w budżecie po stronie wydatków.

P. Tabor  - prawnik Urzędu powiedział m.in., że są to zadania wspólne, które będą realizowane przez oba podmioty.

S. Heciak dodał, że nie będzie tak, że ta inwestycja będzie finansowana podwójnie.

        Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych Komisji – wszystkie Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

Następnie Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przedłożony projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2007, łącznie ze zgłoszoną autopoprawką, za przyjęciem którego głosowało 14 radnych, jeden – wstrzymał się od głosowania.

     Rada Miejska podjęła uchwałę nr X/46/07 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2007.

Uchwała jest załączona do protokołu.

Punkt 8.

Ocena stanu środowiska naturalnego w Złotowie.

Materiały Radni otrzymali. Temat był omawiany na posiedzeniach Komisji.

   Przewodnicząca Rady poinformowała, że składnikiem oceny stanu środowiska naturalnego są również materiały: informacja o aktualnym stanie jezior, informacja dotycząca czystości miasta Złotowa, ocena stanu i rozwoju sieci kanalizacji deszczowej.

W. Fidurski powiedział, że zapoznał się z informacją odnośnie oceny stanu środowiska naturalnego w Złotowie i ma jedną uwagę co do tej informacji. Jest to wypracowanie, które nie konkretyzuje pewnych spraw - brakuje mu na większą skalę mierzalnych wskaźników, bo jeśli pisze się, że efektem dla środowiska jest zmniejszenie hałasu, to należy napisać: o ile, gdzie,

 

w jakich miejscach. Jeżeli pisze się, że zmniejsza się ilość wydzielanych do atmosfery szkodliwych związków, to interesuje go w jakim zakresie to się stało, gdzie, jakich składników zmniejszyła się ilość, itd. Powiedział, że jeżeli będzie taka informacja na przyszłość, to żeby takie wskaźniki były, bo jeżeli mówi się, że jezioro uzyskało III klasę czystości, to jest to konkretna sprawa i wiadomo o co chodzi. A takie zapisy jak: „zwiększono, zmniejszono ilość”, to są to zapisy nieprecyzyjne. Prosił, aby na przyszłość posługiwać się wskaźnikami mierzalnymi.

J. Kołodziejczyk – odpowiedział, że pewne rzeczy są niemożliwe do zmierzenia, bo jeżeli dotychczas ktoś palił w piecu koksem czy miałem a teraz przeszedł na gaz, to wiadomo, że gaz jest zdecydowanie lepszym ekologicznie paliwem i mniej zanieczyszcza środowisko jak poprzedni opał. Powiedział, że takich rzeczy nie da się zmierzyć. To samo jest z hałasem - jeżeli mielibyśmy go zmierzyć, to należałoby to zlecić przed i po modernizacji ulicy. Jeżeli poprawia się płynność ruchu, to ten hałas komunikacyjny jest od razu mniejszy - nie ma niepotrzebnego hałasu na skrzyżowaniach, jeżeli porobione są ronda. Powiedział, że posługiwanie się wskaźnikami mierzalnymi będzie możliwe w pewnym zakresie, natomiast niektórych rzeczy nie da się zrobić, ponieważ wymagałoby to poniesienia dodatkowych kosztów, jego zdaniem niepotrzebnie.

     Rada Miejska poprzez aklamację przyjęła materiały dotyczące stanu środowiska naturalnego w Złotowie, które są załączone do protokołu.

Punkt 9.

Przyjęcie sprawozdania wykonania programu zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.

Materiały Radni otrzymali. Były one omawiane na posiedzeniach Komisji.

J. Kołodziejczyk poinformował, że Program zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, został wchłonięty przez Program ochrony środowiska i Plan gospodarki odpadami. Zaproponował, aby w przyszłym roku nie rozdzielać tego –  pozostawić jako jeden temat. 

Dyskusji nie było.

Rada Miejska poprzez aklamację przyjęła sprawozdania wykonania programu zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.

Punkt 10.

Ocena stanu opieki przedszkolnej w Złotowie.

Materiały Radni otrzymali. Temat był omawiany na Komisjach.

Pytań, uwag do obecnej na sali dyrektor Zespołu Przedszkoli Samorządowych nie było.

Rada Miejska poprzez aklamację przyjęła informację dotyczącą stanu opieki przedszkolnej.

 

     Godz. 9.50. Przewodnicząca Rady ogłosiła 10-minutową przerwę.

Po przerwie.

Obecni byli wszyscy radni – 15 osób.

Punkt 11.

Informacja Burmistrza o przygotowaniach do sezonu letniego ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania kąpielisk miejskich, bazy noclegowej oraz gastronomicznej – opinia Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie.

Materiały Radni otrzymali.

Podczas dyskusji, B. Chorabik zwróciła m.in. uwagę na kontrole bazy gastronomicznej – na  stwierdzone nieprawidłowości podczas prowadzonego nadzoru sanitarnego. Z informacji wynika, że jeśli chodzi o sankcje, to były tylko zalecenia usunięcia nieprawidłowości – nie było żadnych mandatów. 

Jacek Siwek – przedstawiciel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie odpowiedział m.in., że mandaty karne nakładane są za bieżący zły stan sanitarny, przeterminowane artykuły spożywcze. Natomiast na nieprawidłowości wyszczególnione w informacji, wydaje się zalecenia ich usunięcia - z krótkim terminem, bądź wszczynane jest postępowanie administracyjne. W przypadku braku książeczek zdrowia, personel jest odsuwany od pracy do czasu uaktualnienia książeczki zdrowia.

 

 

K. Majewski nawiązał do zapisu z informacji, że poinformowano Urząd Miejski o konieczności „ pisemnego powiadomienia o planowanym terminie rozpoczęcia sezonu kąpielowego. Informacji nie uzyskano. W związku z powyższym, nadzorem sanitarnym objęto tylko kąpielisko zorganizowane w Złotowie zlokalizowane na jez. Zaleskim przy ul. Jeziornej.” Zapytał, czy widzą potrzebę przebadania innych kąpielisk na terenie miasta.

J. Siwek – przedstawiciel PPIS,  powiedział, że rozporządzenie nakłada obowiązek zgłoszenia przez administratora bądź użytkownika kąpieliska na dwa tygodnie przed rozpoczęciem sezonu i tylko takie kąpieliska są badane. Kąpielisko od strony ul. Jeziornej jest kąpieliskiem zorganizowanym i od trzech lat przekazywane są wyniki z tego kąpieliska do Unii Europejskiej.

K. Majewski powiedział, że z tego co wie, to użytkowane jest również kąpielisko po drugiej stronie jeziora, przy „Zaciszu”, gdzie w okresie letnim jest też ratownik – zapytał, czy jest konieczność badania tego kąpieliska. 

J. Siwek – przedstawiciel PPIS, odpowiedział, że jeżeli administrator, bądź Urząd zgłosi Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu, to wówczas będzie ono objęte nadzorem. 

Z. Muzioł – zwrócił się do przedstawiciela Sanepidu w sprawie stanu sanitarnego zewnętrznych ubikacji przy posesjach, m.in. przy ul. Domańskiego, Nowy Rynek, Podolskiej –  których usytuowanie można ustalić w MZGL. Powiedział, że ich stan grozi epidemią. Zapytał czy Sanepid ma wpływ na to i jakie zalecenia w tej sprawie mogą dla miasta przekazać na piśmie, żeby to zlikwidować.

J. Siwek – odpowiedział, że zalecenia mogą wydać, ale tylko w przypadku interwencji, skargi mieszkańców. Wszczyna się wówczas postępowanie, jest przeprowadzana kontrola sanitarna, sporządzany protokół i radca prawny decyduje co z daną sprawą robić – jeżeli są nieprawidłowości.

Z. Muzioł zwrócił się do przedstawiciela Sanepidu, aby wystąpił on do MZGL-u o usytuowanie zewnętrznych ubikacji przy posesjach i przeprowadzenia lustracji posesji, gdzie te „wychodki” istnieją – na ile ich stan jest zagrożeniem dla mieszkańców. Prosił o zajęcie stanowiska i interwencję.

J. Siwek – powiedział, że temat można byłoby podjąć na podstawie pisma z Urzędu Miejskiego do Powiatowego Inspektora Sanitarnego z prośbą o podjęcie takich działań. Na pytanie B. Chorabik, czy w związku z zakażeniem włośnicą w woj. zachodniopomorskim i bakterią coli poczynione są dodatkowo jakieś działania, badania - odpowiedział, że nie.

K. Nurczyk poinformował o problemie, jaki mają mieszkańcy przy ul. Wojska Polskiego. Kiedyś, przed remontem ulicy, tego problemu nie było, kończył się deszcz i woda schodziła, a obecnie woda cofa się z rur i praktycznie u p. Rosenau jest naczynie wyrównawcze, z którego p. Rosenau wypompowuje to szambo na ulicę, do deszczówki. Zapytał co z tym problemem zrobić, kto ma skierować pismo do Sanepidu, żeby stwierdzić ten problem, jak to rozwiązać.

Były monity do Burmistrza, do MZWiK, na które nie ma żadnego odzewu.

J. Siwek – myśli, że jest to jakiś techniczny problem. Uważa, że jest to bardziej sprawa „wodociągów”. Sanepid zająłby się sprawą jeśli wpłynęłaby skarga od mieszkańców.

Na pytanie W. Fidurskiego, czy są już wyniki badania kąpieliska – jeśli tak, to jakie, J. Siwek odpowiedział, że wyniki już są i są dobre. Woda jest przydatna do kąpieli. Informacje będą przekazywane co 2 tygodnie na piśmie.

       Rada Miejska poprzez aklamację przyjęła informację o przygotowaniach do sezonu letniego ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania kąpielisk miejskich, bazy noclegowej oraz gastronomicznej – opinia Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie.

Punkt 12.                                                                      

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Odpowiedzi udzielił J. Kołodziejczyk:

1. A. Andrzejewskiej: 

1)                 Odnośnie ścieżek w Parku Miejskim powiedział, że wykonawca wie o wszystkim – próbowali poprawić, ale okazało się, że pogorszyli stan ścieżek. Mają zrobić tak, żeby było lepiej niż jest w tej chwili.

 

 

   2) Jeżeli chodzi o skwer przy ul. Wł. Jagiełły, to miasto nie ma tam żadnych terenów zielonych objętych wykaszaniem – nie tylko na tej ulicy, takich terenów jest więcej. Można zrobić to doraźnie, bo pieniądze, które bierze za sprzątanie miasta i utrzymanie zieleni MZUK, dotyczą określonych terenów, które są zapisane w umowie.

2. K. Majewskiemu: 

Odnośnie zjazdu z ul. Dwór Złotowski, to trudno mu się wypowiadać na temat rozwiązań technicznych. Jeżeli chodzi o ulicę Dwór Złotowski, to jest ona zapisana w Programie działania Rady i myśli, że przy opracowywaniu dokumentacji na tą ulicę, trzeba będzie to rozpatrzyć. Przypomniał, że ulica Partyzantów jest drogą wojewódzką i wszelkie działania w pasie drogowym, a to o czym mówi p. Majewski jest w pasie drogowym,  musi być z nimi uzgadniane –  często jest tak, że nie wyrażają zgody.

3. B. Marszałkowi:  w sprawie przejścia dla pieszych na ulicy Domańskiego, nie potrafi powiedzieć czy pismo zostało wysłane. Jeśli nie, to połączy się je z wnioskiem w sprawie ograniczenia prędkości na ul. Domańskiego, chociaż pamięta, że taki wniosek był składany, żeby ograniczyć prędkość do 40 km/h – wniosek ten został odrzucony przez Wojewódzki Zarząd Dróg.

4. K. Nurczykowi:

   1) W sprawie pływającego pomostu od strony „Zacisza”, odpowiedział, że musi to sprawdzić w MZGL.

   2) W sprawie prędkości na ul. Wojska Polskiego, to zgadza się, że są kierowcy, którzy nie przestrzegają tych ograniczeń. Myśli, że duże pole do popisu ma tu złotowska Policja - jak ustawi się z radarem. Prędkość 20 km/h przekracza bardzo dużo kierowców. Powiedział, że kiedyś była sprawdzana prędkość w okolicy ul. Kościelnej i wtedy kierowcy jeździli wolniej. Poinformował, że jest na sali Komendant Powiatowy Policji i wniosek trafi we właściwe ręce.  Jeśli chodzi o muldy, to jest to rozwiązanie ostateczne – w miejscu gdzie będzie mulda, to hałas będzie zdecydowanie większy. Trzeba namawiać kierowców żeby jeździli ul. Obrońców Warszawy. Powiedział, że na pewno ulica nie będzie zamknięta, bo taka próba już była i nie ma co takiego samego błędu powtarzać.

5. W. Fidurskiemui:

   1) Odnośnie obciążenia Straży Miejskiej odpowiedział, że wie o nowelizacji prawa o ruchu drogowym. Powiedział, że przy uchwalaniu Programu działania Rady była dyskusja na temat czy nie zwiększyć ilości strażników w mieście – myśli, że do tematu trzeba będzie wrócić i zastanowić się na tym.

   2) Jeżeli chodzi o ul. Grudzińskich – o przejście na rzece Głomia, to uważa, że propozycja p. Majewskiego aby wprowadzić barierki na całej długości ulicy, jest niewłaściwym rozwiązaniem, z uwagi na to, że barierka nie może być bliżej jezdni jak 0,5 metra – w związku z tym chodnik zrobi się bardzo wąski. Jego zdaniem trzeba rozważyć możliwość poszerzenia chodnika od strony kościoła i gdyby była taka możliwość, to można byłoby to ewentualnie zrealizować.

6. A. Kosibiei:

   1) Odnośnie p. Koselke, to myśli, że wszyscy chcieliby mieć oświetlenie. Nie jest on jedynym mieszkańcem Złotowa, gdzie oświetlenia nie ma. Jeśli chodzi o uzupełnienie oświetlenia drogowego, to opracowany jest większy program. W tym programie tego zakątka miasta nie ma, z tego powodu, że jest tam tylko jeden budynek. Być może, że trzeba będzie to jeszcze raz rozpatrzyć.     

2)                 Jeżeli chodzi o garaże między ul. Moniuszki a ul. Boh. Westerplatte, to są od czasu do czasu zgłoszenia w tej sprawie, ale jest to typowa droga wewnętrzna – droga służy zaopatrzeniu i muszą być jakoś pogodzone interesy garażowiczów z tymi co ten towar przywożą. Być może, że to się trochę zmieni, bo przy modernizacji ul. Boh. Westerplatte ma być dopuszczone - na wysokości pawilonów - parkowanie również z drugiej strony ulicy. Może to zaskutkować tym, że towar zaczną wnosić z przodu i wtedy naturalnie ten problem rozwiąże się. Powiedział, że na takich drogach nie stosuje się raczej znaków zakazu itp.

 

7. St. Wojtuniowi:

Powiedział, że Burmistrz ma propozycję, żeby przetarg na halę unieważnić z powodu zbyt wysokiej oferty i ponownie ogłosić przetarg, ze zmianą ewentualnie zapisów dotyczących terminu zakończenia. Być może dopuszczone będzie wcześniejsze zakończenie i wtedy finansowanie będzie wcześniejsze. Może dłuższy okres realizacji powoduje, że ci potencjalni oferenci obawiają się dalszego wzrostu cen materiałów i chcą to przenieść na barki inwestora. Natomiast rozdzielenie tego zadania na projekt i budowę hali, to raczej Burmistrz na to nie pójdzie z uwagi na to, że jak projektant zaprojektuje i ten sam będzie później budował – w ramach tego konsorcjum, to wtedy nie ma praktycznie żadnych robót dodatkowych wynikających z błędów projektanta czy jakiś spraw, które nie zostały dostrzeżone na etapie projektowania. Są szczegółowe zapisy w specyfikacji dotyczące oczekiwań inwestora i myśli, że jeśli wpłyną co najmniej dwie oferty, to będzie wiadomo jakie ceny funkcjonują na rynku, bo z jednej oferty nie ma porównania.

8. Z. Muziołowi: odnośnie ograniczenia prędkości na ul. Domańskiego - odpowiedział, że mówił o tym przy udzielaniu odpowiedzi p. B. Marszałkowi – wniosek będzie przekazany do Wojewódzkiego Zarządu Dróg.

9. K. Brewce:

Odnośnie parkowania na ul. Rybackiej, odpowiedział, że jest to sprawa dyskusyjna, ponieważ trzeba byłoby tam zmienić organizację ruchu - co wymaga opracowania projektu. Powiedział, że nie można tak sobie tych znaków postawić - będzie to jeszcze raz rozpatrzone.

10. B. Chorabik:

   1) Odnośnie polbruku wzdłuż budynku przy ul. Panny Marii 1, powiedział, że prace przy tej ulicy zostały zakończone i zgłoszone do odbioru. W tej chwili nie da się rozszerzyć tego zadania. Sprawa będzie rozpatrywana – czy ewentualnie robić tam polbruk, czy zostawić bruk – przekładając go.

   2) Jeżeli chodzi o działkę p. Włoszczyńskiej, to znana jest mu sprawa. Powiedział, że proponowano tej Pani wykup gruntu i była prawie już zgoda, natomiast z chwilą kiedy zostały podjęte prace nad planem zagospodarowania przestrzennego, miasto nie chciało tego wykupywać, żeby nie być posądzonym o to, że wykupujemy działkę, żeby później drożej sprzedać. Na ten temat jest cała dokumentacja – powiedział, że odpowie na interpelację na piśmie i sprawę postara się wyjaśnić.

A. Kosiba – nie zgodził się z wypowiedzią Z-cy Burmistrza w sprawie zastawiania wyjazdu pomiędzy pawilonami przy ul. Boh. Westerplatte - że jest to droga lokalna i nie można tam interweniować. Uważa, że na pawilonie można zainstalować mały znak – zakaz zatrzymywania, bo stają tam nie tylko samochody dostawcze, ale klienci również. Trzeba coś z tym zrobić, bo to wąskie przejście nie może być zablokowane.

Ponadto powiedział, że rozmawiał z p. Kopickim, który zna się na projektowaniu i który zdziwiony jest, że halę sportową ma robić jedna firma – projekt i budowę. Są firmy wyspecjalizowane w projektowaniu i firmy zajmujące się budową. Powinno to być oddzielone – jest to opinia fachowca i prosi o rozważenie tego. 

J. Kołodzieczyk poinformował, że przekaże te uwagi Burmistrzowi.

Punkt 13.

Sprawy różne i zapytania uczestników sesji.

1. K. Nurczyk:

   1) Poinformował, że jest oburzony postępowaniem, zachowaniem nauczyciela Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1  a być może i dyrektora szkoły względem uczennicy gimnazjum Sary Opermann, która reprezentowała szkołę w turniejach sportowych na terenie województwa, Polski, której niesłusznie zostało obniżone sprawowanie na koniec roku szkolnego. Wychowawczyni, która niedawno objęła wychowawstwo klasy na ostatniej wywiadówce  zarzuciła mamie dziewczynki, że córka jej ma kilka dni nieobecności nieusprawiedliwionych a na odpowiedź matki, że reprezentowała w tych dniach szkołę w turnieju sportowym, powiedziała, że jest to już za późno. Zostało obniżone sprawowanie i przez to obniżyła się ogólna średnia ocen, w wyniku czego nie mogła otrzymać stypendium. Powiedział, że dyrektor

 

 

przejął puchary do szkoły a okazuje się, że nie ma tu jakiegoś zastrzyka promocji tej dziewczyny. Uważa, że takie postępowanie jest bardzo naganne jako pedagogów, naganne jako promocja miasta.

   2) Zwrócił się do obecnego na sali Komendanta Powiatowego Policji, aby w dni targowe - we wtorki i piątki, policjanci zaglądali na teren z tyłu Cechu, gdzie parkowane są samochody uniemożliwiające wyjazd-wjazd zamieszkującym tam mieszkańcom, pomimo wyraźnego znaku zakazu wjazdu.

2. K. Majewski zaapelował do mediów o rzetelne informacje – ponieważ w jednej z lokalnych gazet pojawiają się informacje o pracy rady, o dyskusjach, wypowiedziach w sposób spłycony, krętacki - zmieniający całkowicie obraz rzeczywistości – dot. to tematu funkcjonowania kultury, którym zajmowano się w maju.

3. K. Brewka nawiązał do wypowiedzi A. Kosiby dotyczącego zastawiania wjazdu na ul. Boh. Westerplatte. Uważa, że przy okazji remontu tej ulicy, należałoby w jednoznaczny sposób określić co ma być na tym placu, który jest przy ZEC-u (Sydkrafcie) - frontem do budynków przy ul. Boh. Westerplatte nr 13 i 15. Gdyby zdecydowano, że w tym miejscu ma być parking - bo w tej chwili taką funkcję ten plac spełnia, to przy postawieniu znaku, że jest to wjazd na parking, to wszyscy zorientowaliby się, że tego wjazdu-wyjazdu nie można zastawiać. Myśli, że trzeba zająć jakieś stanowisko wobec tego placu – czy ma to być parking, czy boisko ? – należy określić się co do funkcji tego miejsca.

4. A. Kosiba - powiedział, że na ul. Moniuszki - naprzeciwko pawilonu ZURT-u, jest duża dziura w jezdni, którą należy załatać asfaltem - przy okazji wykonywanych w pobliżu robót.

5. St. Wojtuń:

    1) Zwrócił się z prośbą, w imieniu dyrektor Gimnazjum Publicznego Nr 2, do Komendanta Powiatowego Policji w sprawie nasilenia kontroli w okolicach szkoły, ponieważ na jej terenie - w godzinach wieczornych, nocnych, spotyka się tam młodzież, która zostawia bałagan, niszczy ławki.

    2) Powiedział, że na terenie naprzeciwko byłego sanepidu jest studnia przykryta tylko połową betonowej pokrywy - jest dziura która stanowi duże zagrożenie. Zwrócił się o naprawę – zabezpieczenie studni.

6. Przewodnicząca Rady:

   1) W nawiązaniu do tego co mówił K. Nurczyk i K. Majewski, o sukcesach sportowych i kulturalnych młodych ludzi, powiedziała, że jest w Złotowie brązowy medalista w kategorii kadetów w boksie – brązowy medalista Polski, dwukrotny medalista na terenie Wielkopolski i członek kadry Polski w boksie w kategorii kadetów – uczeń Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1, który nie został w żaden sposób doceniony – podobnie, jak słyszymy o innych uczniach. Ma wniosek do Burmistrza, żeby zastanowić się nad jakimś szczególnym nagradzaniem tych młodych ludzi przez Burmistrza czy na forum Rady, żebyśmy jako dorośli docenili wkład tych ludzi w rozwój sportu i w rozpowszechnianie naszego miasta na terenie Polski i poza granicami kraju. Ci młodzi ludzie, z uwagi na to, że wyjeżdżają na zgrupowania, mają niestety dużo nieobecności w szkołach. Uważa, że byłoby zasadne podkreślenie ich zasług przez Burmistrza, Radę.

   2) Podziękowała organizatorom za fakt zorganizowania „Festynu Trzeźwościowego” i za zorganizowanie imprezy integracyjnej CIS. Powiedziała m.in., że obydwie imprezy były udane, brakowało większej ilości radnych.

   3) Poinformowała, że do Biura Rady wpłynęło pismo Senatora M. Augustyna przepraszające za nieobecność na sesji, życzące nam owocnych obrad. Powiedziała, że za nieobecność przeprasza Poseł M. Kraczkowski, życząc również owocnych obrad.

        J. Kołodziejczyk poinformował, że odnośnie dostrzegania sukcesu młodych ludzi i rozpowszechniania przez to miasta, to  wniosek p. Przewodniczącej będzie rozpatrzony przez Burmistrza. Powiedział, że to nie jest tak, że nie są organizowane spotkania z tymi młodymi ludźmi. Sam uczestniczył w kilku takich spotkaniach – ostatnio m.in. z reprezentantem piłki nożnej z Jakubem Wawrzyniakiem. Był też na spotkaniu piłkarzy młodszego pokolenia,

 

 

 

siatkarek. Takie spotkania odbywają się. Sukcesy są zauważane – również takie spotkania organizuje Starosta. Powiedział, że jeśli chodzi o możliwości finansowego wspierania, to są one mocno ograniczone.

B. Chorabik dodała, że być może dyrektorzy szkół nie informują Burmistrza o sukcesach swoich uczniów, bo mówiła przede wszystkim o uczniach gimnazjum.

     4) Przewodnicząca Rady powiedziała, że zgodnie z planem pracy Rady, następna sesja odbędzie się w sierpniu – w ostatnią lub przed ostatnią środę miesiąca, o czym zostaną wszyscy poinformowani.

Punkt 14.

Zamknięcie sesji.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodnicząca Rady, o godz. 11-tej  zamknęła X sesję Rady Miejskiej.

 

 

 

 

Protokołował:

J. Manowski

                                                        Sekretarz obrad                                Przewodnicząca

                                                                                                                  Rady Miejskiej

                                                     Krzysztof Nurczyk

                                                                                                         mgr Barbara Chorabik