Uchwała nr XXIX.236.2021 Rady Miejskiej w Złotowie w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Miasto Złotów” oraz udzielenia jej rekomendacji

Uchwała nr XXIX.237.2021 Rady Miejskiej w Złotowie w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok

Uchwała nr XXIX.238.2021 Rady Miejskiej w Złotowie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Złotów na lata 2021-2025

Uchwała nr XXIX.239.2021 Rady Miejskiej w Złotowie w sprawie zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

Uchwała nr XXIX.240.2021 Rady Miejskiej w Złotowie w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Miasto Złotów na lata 2021-2030

Głosowania XXIX sesja Rady Miejskiej w Złotowie w dniu w dniu 28 kwietnia 2021 r.