Protokół nr XXVI

 

z XXVI sesji Rady Miejskiej w Złotowie

w dniu 20 stycznia 2009 roku

 

       W dniu 20 stycznia 2009 roku od godz. 10.00, w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Złotowie, trwały obrady XXVI sesji Rady Miejskiej w Złotowie w kadencji 2006 – 2010. Obrady prowadził Stanisław Wojtuń – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej.

W posiedzeniu uczestniczyli radni oraz zaproszone osoby, zgodnie z listami obecności załączonymi do niniejszego protokołu.

Punkt 1.

Otwarcie sesji; stwierdzenie prawomocności obrad.

Wiceprzewodniczący Rady otworzył obrady XXVI sesji o godz. 10.00, stwierdzając udział 13-tu radnych. Pozwalało to na podejmowanie prawomocnych uchwał i decyzji. Nieobecni byli radni: Barbara Chorabik - usprawiedliwiona i Janusz Jędrzejczyk. Powitał wszystkich radnych, Burmistrza Miasta, Z-cę Burmistrza, Skarbnika i Sekretarza Gminy, wszystkich zaproszonych gości, kierowników jednostek organizacyjnych.

Punkt 2.

Powołanie Sekretarza obrad, przyjęcie protokołu z XXV sesji oraz uchwalenie porządku obrad.

1) Wiceprzewodniczący Rady powołał na Sekretarza obrad radnego K. Brewkę  – za jego zgodą.

2) Protokół z XXV sesji był do wglądu w biurze Rady Miejskiej. Wiceprzewodniczący zapytał, czy są uwagi do protokołu. Uwag nie zgłoszono.

Rada Miejska, poprzez aklamację, przyjęła treść protokołu z XXV sesji Rady Miejskiej z dnia 19 grudnia 2008 r.

3) Porządek obrad został podany w zarządzeniu nr 1/2009 z dnia 12 stycznia 2009 r. w sprawie zwołania XXVI sesji Rady Miejskiej.

Wiceprzewodniczący zapytał czy są uwagi, propozycje zmian do porządku obrad.

Z-ca Burmistrza, w imieniu Burmistrza zgłosił, aby porządek obrad uzupełnić o dwa projekty uchwał, tj.:

1) w pkt. 5:  „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/122/08 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Złotów na rok 2009”    oraz

2) „Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poręczenia kredytu zaciągniętego przez Złotowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Złotowie w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację przedsięwzięcia inwestycyjno – budowlanego”.

Powiedział, że projekty uchwał radni otrzymali i były one omawiane na posiedzeniach komisji.

Wiceprzewodniczący Rady zaproponował, aby „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/122/08 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Złotów na rok 2009” wprowadzić jako pkt. 5 porządku obrad,   pkt 5 podany w zarządzeniu, tj.: „ Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2009” – jako pkt 6 oraz jako pkt 7: „Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poręczenia kredytu zaciągniętego przez Złotowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Złotowie w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację przedsięwzięcia inwestycyjno – budowlanego”.

Pozostałe punkty podane w zarządzeniu uległy przesunięciu.

Poddał pod głosowanie wprowadzenie zmian w porządku obrad sesji.

- Za przyjęciem proponowanych zmian głosowali wszyscy obecni radni – 13 osób.

Innych uwag, propozycji zmian dotyczących porządku obrad nie zgłoszono.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie porządek obrad XXVI sesji, z przyjętymi wcześniej zmianami.

          Za przyjęciem porządku obrad głosowali wszyscy obecni radni – 13 osób.

Porządek obrad XXVI sesji Rady Miejskiej został uchwalony i jest załączony do protokołu.

Punkt 3.

Informacja z działalności Burmistrza Miasta.

Radni otrzymali informację z działalności Burmistrza Miasta za okres od dnia 03 grudnia 2008 r. do dnia 12 stycznia 2009 r. Omawiali ją podczas posiedzeń komisji Rady.

Podczas dyskusji głos zabrał radny K. Majewski, który zapytał o przetarg na utrzymanie czystości i pielęgnację zieleni na terenie miasta, który został unieważniony. Chciałby zasięgnąć szerszej informacji dotyczącej unieważnienia tego przetargu. Uważa, że nadmierne oszczędzanie środków na oczyszczanie może być niewskazane, bo wiąże się z tym także utrzymanie ulic, odśnieżanie, co może być niezadowalające.

Burmistrz St. Wełniak – odpowiedział, że przetarg został unieważniony, ponieważ przekraczał kwoty przewidziane na ten cel w budżecie. Ogłoszono drugi przetarg, który został rozstrzygnięty - podpisano umowę. Jeśli chodzi o kwestię oszczędzania, to jest kwestia zaplanowanych środków i nikt na tym nie zamierza oszczędzać. Sytuacja wygląda tak, że jest ta sama ilość - krotność oczyszczania na poszczególnych ulicach i w tym względzie nic nie zmieniło się.

Przyszedł radny Janusz Jędrzejczyk.

Obecnych było 14 –tu radnych.

Na pytanie radnego K. Nurczyka – czy przetarg, który dopiero wchodzi w życie, ma wpływ na to, że nie są odbierane śmieci z posesji, Burmistrz Miasta wyjaśnił, że to nie dotyczy tego przetargu. Mowa tu jest o oczyszczaniu – o zamiataniu miasta i utrzymaniu zieleni: koszeniu trawników, przycinaniu żywopłotów, drzew itd.

Rada Miejska, poprzez aklamację, przyjęła informację z działalności Burmistrza Miasta.

Informacja jest załączona do protokołu.

Punkt 4.

Interpelacje i zapytania radnych.

Na sesji interpelacje i zapytania zgłosili:  

 

1.      Radny K. Majewski:

Poruszył sprawę odśnieżania w okresie świąt - były duże opady śniegu i stan         odśnieżania, jego zdaniem, był niezadowalający – szczególnie jeżeli chodzi o chodniki przy głównych ulicach. Zwracano mu uwagę, że miasto jest nie odśnieżone.

Zapytał prezesa jakie są środki na odśnieżanie.

Burmistrz St. Wełniak – odpowiedział, że nie docierały do niego uwagi w tej sprawie. Poza tym, że na tych ulicach, które są na osiedlach, gdzie krotność odśnieżania, czy w lecie utrzymania czystości, jest niska. W takich przypadkach, indywidualnie zlecano odśnieżanie i myśli, że problem został rozwiązany. Natomiast, jeżeli chodzi o chodniki w mieście, to były dni gdzie było powyżej 10 stopni mrozu i wtedy żadne środki nie działają – działanie jest do około minus 8 stopni. Powiedział, że generalnie na chodniki nie sypie się soli - posypuje się je tylko samym piaskiem. Jeśli chodzi o sprawność Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych, to nie ma zastrzeżeń, bo takich problemów nikt nie zgłaszał. Są sprawy indywidualne wynikające z tego, że ludzie chcieliby, żeby na osiedlach domów jednorodzinnych było odśnieżane tak jak w centrum miasta - tego nigdy nie było i nie będzie, bo miasto nie dysponuje takimi środkami. Jeżeli chodzi o Miejski Zakład Usług Komunalnych, to dodał, że jest też sprawa, która zawarta jest w umowie – na zimowe utrzymanie miasta (odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi) – każdy jeden wypadek, który zostanie udowodniony, to odpowiedzialność ponosi MZUK.

2.      Radny J. Jędrzejczyk:

– powiedział, że jeśli chodzi o odśnieżanie pługiem na chodnikach, to jest w tym temacie 

problem w niektórych miejscach na „starówce”, np. na ul. Dworzaczka, czy ul. Chrobrego gdzie są drzewa, osłony metalowe - pług tam nie wjeżdża.

Burmistrz St. Wełniak – powiedział, że nie zna szczegółów, ale generalnie nie widzi powodu, żeby tą sytuację krytykować, bo nie ma takich zgłoszeń. Gdyby byli jakieś uwagi, to na pewno byłyby zgłoszenia.

 

 

 

3.      Radny K. Nurczyk:

Zapytał:

1)      Jak wygląda sprawa nagrywania obrad sesji, ponieważ po złożeniu oferty przez firmę konkurencyjną Enter Net Plus, temat został odłożony na kolejną sesję, a w porządku obrad sesji nie ma tego tematu ?

2)      Czy opracowano już jakiś harmonogram realizacji prac związany z doświetleniem przejść dla pieszych w miejscach najbardziej niebezpiecznych w mieście ?

3)      Kiedy będą załatwione sprawy, o których mówił wcześniej na komisjach i na poprzedniej sesji, dotyczące znaków drogowych – wymiana zniszczonego znaku od strony Cechu – przy wjeździe-wyjeździe z znajdujących się tam posesji oraz oznakowanie bezpłatnego parkingu za „Jeleniem” – przy Domu Polskim ?

4.      Radny W. Fidurski:

1)      Nawiązał do wyłożenia planu zagospodarowania wokół Jeziora Miejskiego w dniu 19 stycznia 2009 r. Zapytał kiedy będzie znany projekt, z którym wystąpimy o środki unijne na zagospodarowanie brzegów jeziora ? Powiedział, że jest zawiedziony, że ścieżka nie będzie przebiegała przy brzegu jeziora - chociaż nie jest to jeszcze przesądzone –  prosił o wyjaśnienie tej kwestii, dlaczego tak a nie inaczej. Zapytał, kiedy radni będą mogli zapoznać się z projektem, żeby wreszcie byli pierwsi niż prasa.

2)      Nawiązał do sprawy dotyczącej dyskusji nad obiektem „Sparty” przy ul. Mickiewicza – zwrócił się o pisemne informacje dla radnych na temat: jakie były koszty utrzymania poszczególnych obiektów sportowych w 2008 roku, jaki był koszt utrzymania (odrębnie) sal gimnastycznych w tym obiekcie, kortów, boiska, basenu itd. oraz jednocześnie koszty najmu tych obiektów.

3)      Nawiązał do sprawy poruszonej już przez K. Nurczyka dotyczącej nagrywania obrad sesji. Powiedział, że tuż przed XXV sesją w dniu 19 grudnia 2008 r. radni otrzymali pismo firmy Enter Net Plus, w którym firma ta złożyła ofertę, że „ jest zainteresowana prowadzeniem transmisji na żywo na wydzielonym kanale telewizyjnym, zamieszczając bezpłatnie taką transmisję już w pakiecie „darmowym” oraz w internecie.”  Powiedział, że jest to informacja zupełnie fałszywa, nieprawdziwa. Sprawdził w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji – firma ta nie posiada koncesji na program lokalny. Gdyby nawet zamontowali jedną kamerę i nadawali program na żywo, to złamaliby koncesję na nadawanie programów telewizyjnych. Powiedział, że wszyscy zostaliśmy oszukani.

5.      Radny Z. Muzioł:

Powiedział, że na koniec spotkania dotyczącego zagospodarowania obiektów „Sparty”, Burmistrz zaskoczył go na temat obiektu – stadionu przy ul. Mickiewicza, mówiąc, że w najbliższej przyszłości stadion przeznacza się do sprzedania. Zapytał, co Burmistrz zaplanował na tym stadionie wybudować, dlaczego jest taka decyzja, że stadion ma być przeznaczony do sprzedaży.

6.      Radny K. Majewski:

Zapytał, czy budując stadion „Orlik 2012” – na co są duże szanse otrzymania środków, jego powierzchnia pokryje się w jakiejś części ze stadionem miejskim – z dużym boiskiem piłkarskim. Jeżeli tak, to staniemy po fakcie dokonanym - nie będzie żadnego wpływu na przyszłość i dużego stadionu nie będzie, a z tego co wie, to większość Rady nie jest przychylna temu, by rozparcelować duży stadion przy ul. Mickiewicza.

7.      Radny J. Lewandowski:

Zapytał o sprawę dotyczącą wyjazdu z basenu. Czy nie ma możliwości, żeby postawić tam znak, żeby nie wyjeżdżali samochodami ciężarowymi – znak nakazu w lewo rozwiązałby całą sprawę. 

 

       Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Burmistrz Miasta w pkt 9 porządku obrad.

 

 

Punkt 5.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/122/08 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Złotów na rok 2009.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany przez Skarbnika Gminy na posiedzeniach komisji.

Projekt uchwały omówiła J Skórcz – Skarbnik Gminy. M.in. powiedziała, że była wątpliwość, czy poprawiać uchwałę, czy nie, ale jest opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej, w której Rada została zobowiązana do dokonania poprawki – dwóch pozycji, które były szczegółowo omawiane na posiedzeniach komisji.

Ponadto J. Skórcz omówiła projekt uchwały, będący w następnym punkcie porządku obrad,

tj. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2009. Powiedziała, że projekt był szczegółowo omawiany na wszystkich posiedzeniach komisji. Dodała, że w wydatkach inwestycyjnych nie była omawiana na wszystkich posiedzeniach komisjach zmiana w zakresie wydatków majątkowych, polegająca na zmianie nazwy zadania z „Budowa drogi osiedle Chojnicka – ul. Rzemieślnicza – część” na „ Budowa drogi ul. Murarska – bez nazwy na działce nr 761 ”.

Dyskusji nie było.

Przewodniczący Komisji przedstawili opinie poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Następnie Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie przedłożony projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/122/08 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Złotów na rok 2009.

- Za przyjęciem powyższej uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14 osób. 

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXVI/129/09 w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/122/08 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Złotów na rok 2009.

Uchwała jest załączona do protokołu.

Punkt 6.

Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2009.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany przez Skarbnika Gminy na wszystkich posiedzeniach komisji.

Projekt uchwały został przedstawiony przez Skarbnika Gminy – J. Skórcz w poprzednim punkcie -  pkt 5 porządku obrad sesji.

Dyskusji nie było.

Po przedstawieniu, przez Przewodniczących Komisji opinii poszczególnych komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie, Wiceprzewodniczący Rady St. Wojtuń poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2009.

-  Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14 osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXVI/130/09 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2009.

Uchwała jest załączona do protokołu.

Punkt 7.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poręczenia kredytu zaciągniętego przez Złotowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Złotowie w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego – budowlanego.

Projekt uchwały radni otrzymali. Był on omawiany na posiedzeniach komisji.

Burmistrz St. Wełniak – powiedział, jest to realizacja postanowień uchwały budżetowej, gdzie jest zapisane to poręczenie. Natomiast po to, żeby można było wprowadzić to w życie, potrzebna jest oddzielna uchwała i dlatego przedstawiono Radzie powyższą propozycję.

Dyskusji nie było.

 

 

     Następnie Przewodniczący Komisji przedstawili opinie komisji – wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały przedłożony projekt uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.

-  Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 14 osób.

Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXVI/131/09 w sprawie udzielenia poręczenia kredytu zaciągniętego przez Złotowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Złotowie w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację przedsięwzięcia inwestycyjno – budowlanego.

Uchwała jest załączona do protokołu.

Punkt 8.

          Przyjęcie kalendarza imprez w mieście na rok 2009 w zakresie sportu i kultury.

Kalendarz imprez radni. otrzymali – był on przedstawiany na posiedzeniach wszystkich komisji.

Radny K. Nurczyk – zwrócił uwagę na dzień 1 czerwca – na imprezy z okazji Dnia Dziecka, żeby wziąć to pod uwagę, żeby było to czymś normalnym. Powiedział, że w każdym mieście, Dzień Dziecka nie jest organizowany w sposób spontaniczny, lecz w sposób zorganizowany – przez duże osiedla, czy urzędy, co widać, że jest to organizowane w różnych miejscach. Uważa, że do Kalendarza imprez, należałoby na stałe wprowadzić Dzień Dziecka.

Radny K. Majewski – zwrócił m.in. uwagę na to, że Kalendarz imprez nie jest zamknięty. Jest on otwarty i w miarę, jak będą wpływały propozycje innych organizacji społecznych, które zajmują się kulturą i sportem, Kalendarz ten będzie uzupełniany. Ponadto zapytał o stan organizacji nowej jednostki kulturalnej.

Wiceprzewodniczący St. Wojtuń – powiedział, że z tego co wie, to jest ogłoszony konkurs     i – jego zdaniem - jest jeszcze za wcześnie pytać o to dyrektora, bo dopiero zarządza niecałe 3 tygodnie – jednostka jest w trakcie organizacji. Powiedział, że dyrektor Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej był zaproszony na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, na której m.in. mówił o stanie przygotowań nowej jednostki.

S. Wilowski – dyrektor Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej – poinformował o stanie przygotowań związanych z utworzeniem kierowanej przez niego nowej jednostki. M.in. powiedział, że pozałatwiane są sprawy w Urzędzie Skarbowym, z ZUS-em, założono konto bankowe, ogłoszono konkurs na stanowisko głównego księgowego i starszego referenta d/s administracyjno-księgowo – kadrowych, opracowuje regulamin organizacyjny. Jest w trakcie organizowania, biuro będzie w obiekcie byłego ZDK przy Al. Piasta 26 – zgodnie ze Statutem jednostki. Myśli, że za dobry miesiąc będzie mógł powiedzieć coś więcej.

Radny W. Fidurski – powiedział, że najważniejszą rzeczą jest to, żeby Kalendarz imprez był umieszczony w Internecie – zapytał kiedy „ruszy” strona internetowa ZCAS. Zwrócił się z prośbą do S. Wilowskiego – Dyrektora ZCAS o zaplanowanie w maju – czerwcu większej imprezy w Amfiteatrze, np. kabaret, czy występ jakiegoś znanego zespołu dla ogółu mieszkańców. Powiedział, że Kalendarz, który otrzymali jest rzeczywiście bogaty, ciekawy i będziemy czekali na jego realizację. Dodał, że brakuje w Złotowie dużej imprezy sportowej ogólnopolskiej – w tym roku, to może za wcześnie, ale można o tym pomyśleć na przyszłość.

Radny A. Kosiba – powiedział, że mowa o większych imprezach będzie wtedy realna, jak miasto zrealizuje wszystkie obiekty jakie jeszcze mają być, tj. hala widowiskowo – sportowa, zespół boisk –  wtedy można myśleć o jakiejś większej imprezie. 

Wiceprzewodniczący Rady  - poinformował, że w Wykazie imprez, który radni otrzymali nie ma trzech imprez zgłoszonych na Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, tj.:

1. Bieg Zawilca – 9 maja

2. Mistrzostwa Wielkopolski w Kolarstwie Górskim – 10 maja.

3. Leśny Rajd Rowerowy – wrzesień.

Z-ca Burmistrza J. Kołodziejczyk – m.in. powiedział, że imprezy te zostały już wprowadzone. Zwrócił uwagę na to, że harmonogram jest cały czas otwarty i będzie uzupełniany. 

       Po zakończeniu dyskusji, Rada Miejska, poprzez aklamację, przyjęła Kalendarz imprez  

       w mieście na rok 2009 w zakresie sportu i kultury.

 

 

Punkt 9.                          

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Burmistrz Miasta:

 

Radnemu K. Nurczykowi:

1.      W sprawie doświetlenia przejść dla pieszych odpowiedział, że jest to w planie i będzie to realizowane. Jest kwestia wyboru, ponieważ jest wiele propozycji w tym temacie – są n.p. rzeczy, które wymagają budowy specjalnych konstrukcji, gdzie to światło pada. Powiedział, że jesteśmy na etapie rozeznania sprawy i będzie to realizowane.

2.      W sprawie oznakowania parkingów, odpowiedział, że zostało to zlecono p. Wrzeszczowi i jak będą gotowe, to zostaną zainstalowane.

3.      Jeżeli chodzi o sprawę transmisji obrad sesji, to powiedział, że jest on poza tą inicjatywą, ponieważ jest to inicjatywa Rady i jak Rada postanowi, to tak będzie. Dodał, że jego zdaniem, dotychczasowa relacja i ewentualnie dyskusja po sesji jest wystarczająca, a jeżeli radni uznają, że trzeba coś jeszcze, to prosi to przegłosować i wtedy podpisze się odpowiednie umowy, z tą czy inną telewizją. Natomiast nie potrafi powiedzieć, czy firma konkurencyjna, która złożyła ofertę, posiada koncesję, czy jest możliwe prowadzenie przez nią tej samej działalności, co przez Asta-Net - trudno mu się w tej sprawie wypowiadać. Nie podejrzewa, żeby firma ta oszukała Radę, bo to byłoby podejście nie fair i skandaliczne. To nie jest chyba tak do końca, że jeżeli ktoś nie ma koncesji na określony rodzaj działalności, to ta inna działalność wyklucza prowadzenie tej działalności – z tego co wie, to są tam różne niuanse prawne. Jeżeli chodzi o to, że tematu nie ma umieszczonego w porządku obrad sesji, to powiedział, że nie była to jego inicjatywa i nie jest to jego sprawą.

Radnemu W. Fidurskiemu:

1.      W sprawie środków unijnych na zagospodarowanie Półwyspu oraz brzegów Jeziora Miejskiego i Zaleskiego, odpowiedział, że jesteśmy gotowi – jest koncepcja, w części dokumentacja techniczna - natomiast nie ma pod to programu. Nie będziemy składać wniosku, bo nie mamy do kogo. Do tej pory, na żadne ogłaszane programy, nie kwalifikujemy się, w związku z czym nie widzi możliwości, żeby starać się o dofinansowanie, ponieważ te programy, które do tej pory są ogłaszane, nie wpisują się w to zadanie, które mamy zamiar realizować.

Jeżeli chodzi o zapoznanie się z koncepcją, to powiedział, że jest ona jawna od bardzo długiego okresu czasu. Jest ona opisana i każdy może się z nią zapoznać. Obecnie jest również opracowanie mieszkanki Złotowa, która obroniła pracę magisterską na temat Półwyspu i jesteśmy bardzo zainteresowani tą koncepcją. Najprawdopodobniej będziemy chcieli ją realizować. Powiedział, że jest to też związane z planem zagospodarowania, który był wyłożony w dniu 19 stycznia br., który przewiduje tam pewne rzeczy i, który ma być uchwalony na przyszłej sesji.

2.      Jeżeli chodzi o koszty utrzymania obiektów sportowych, to nie ma problemu, bo są takie dane. Jest to kwestia tylko przekazania przez MZGL, co nie powinno stanowić żadnego problemu. Powiedział, że jeżeli jest potrzeba, to zostanie to przygotowane i przekazane radnym.                                                

Radnemu Z. Muziołowi: 

Jeżeli chodzi o sprawę sprzedaży stadionu, to powiedział, że nikt obecnie nie ma zamiaru sprzedawać stadionu. Zwrócił się do Z. Muzioła, że nie wolno w ten sposób mówić, bo to wprowadza się ludzi w błąd – mówiąc o sprzedaży stadionu, nie biorąc pod uwagę całej koncepcji, która jest z tym związana. Mowa jest o przebudowie hali sportowej, o budowie boiska typu „Orlik 2012”, o pozostawieniu obecnej infrastruktury kortów. Natomiast w części tylko, kiedy będzie oddany stadion przy ul. Wioślarskiej, jest taki zamiar, żeby pozostałą część terenu przy ul. Mickiewicza przeznaczyć na cele inwestycyjne. Jeżeli w ten sposób mówi się, to jest zupełnie inny obraz, niż tak jak mówi Z. Muzioł, że burmistrz chce sprzedać stadion. Prosił żeby tego w ten sposób nie traktować, bo wprowadza ludzi w błąd. Natomiast, co do tych zamiarów, to było spotkanie, w którym Z. Muzioł również uczestniczył i nie widzi

 

potrzeby, żeby to powtarzać, bo określił to na spotkaniu wyraźnie w jaki sposób. Powiedział, że jeżeli Z. Muzioł tego nie zrozumiał, to prosił go, żeby jeszcze raz zapoznał się z tym – jest to również do wglądu.

Radnemu K. Majewskiemu:

Na pytanie, czy „Orlik” pokrywa się z istniejącym stadionem, odpowiedział, że pokrywa się mniej więcej do końca bieżni. Natomiast stadion, jako płyta boiska pozostaje w całości poza „Orlikiem”.

Radnemu J. Lewandowskiemu:

W sprawie zakazu skrętu w prawo z basenu, powiedział, że są to kategoryczne żądania dobre tylko dla niektórych pojazdów, ale tam nie tylko jeżdżą samochody ciężarowe – jeżdżą również i to w zdecydowanej większości, samochody osobowe. Trzeba to rozważyć, bo wprowadzi się zamieszanie i krytykę, że coś tam zrobiono nie tak. Uważa, m.in., że skręt w prawo, chociaż obecnie przeszkadza tam znak ze strzałką, jest wygodniejszy jak skręt w lewo. Powiedział, że jest zamiar, który nie został do końca zrealizowany, ale niebawem będzie - dotyczy to głównie pojazdów przyjeżdżających do TESCO i autobusów. Chcemy to tak zorganizować, żeby na wysepce wmontować rurę, w której wstawiony będzie znak - jak będzie duży samochód czy autobus, to będzie można go wystawić i swobodnie przejechać, a po przejeździe wstawić go ponownie. Przestrzegałby przed jednoznacznym rozstrzyganiem, bo jeżeli coś jest dobre dla mnie, to wcale nie oznacza, że jest dobre dla kogoś innego. To nie może być tak, że jedynie słuszne wnioski są w tym względzie, bo on uważa, że skręt w prawo w tamtym konkretnym przypadku, jest łatwiejszy jak skręt w lewo. Powiedział, że na ten temat powinni wypowiedzieć się drogowcy i specjaliści, bo to jest zmiana organizacji ruchu. Może okazać się, że nie jest to o co chodziło i będziemy wracać do tego co było. Byłby bardzo ostrożny w tej sprawie - trzeba to przemyśleć, żeby nie popełnić błędu. Powiedział, że rozważymy to – jest to sprawa, którą trzeba dobrze rozpoznać. Uważa, że rozwiązanie to, o którym mówił – z wkładanym znakiem przy wyjeździe dużych samochodów, rozwiązuje sprawę, bo wtedy może kierowca zajechać na drugi pas ruchu i wtedy nie ma problemu z wyjazdem. 

J. Kołodziejczyk – Z-ca Burmistrza – powiedział, że dziennie sprawa ta dotyczy 2-3 pojazdów – jeden pojazd z TESCO i jakieś dłuższe autobusy, bo krótkie autobusy nie mają problemów. Natomiast dla samochodów osobowych, lepiej jest, jeżeli nie ma żadnego nakazu. Powiedział, że nakazy w sytuacji zwiększonego ruchu nic nie dają.

Radny K. Majewski – uważa, że w omawianej sprawie powinno iść się dalej i pomyśleć o wyjeździe z basenu na ulicę Al. Piasta - powiększając przy okazji parking.

Burmistrz St. Wełniak zwrócił uwagę, że jesteśmy tylko jednym z użytkowników drogi między Domem Kultury a TESCO, ponieważ jest to droga, którą mamy prawo tylko użytkować – to nie jest nasza własność – to zostało sprzedane przy okazji sprzedaży terenu pod market. Natomiast wyjazd w ulicę Al. Piasta – jeżeli mówimy o wyjeździe autobusów i tirów, jest niemożliwy, ponieważ należałoby przebudować tą drogę na znacznym odcinku, zaczynając być może od Starostwa, a kończąc przy PSS. Należałoby wówczas uregulować drogę wzdłuż Domu Kultury, bo wtedy nie może być to miejsce parkingowe, tylko droga - traci się miejsca postojowe. Powiedział, że jest to zły pomysł, nie do zrealizowania.

 

                W związku z tym, że nie było pytań i uwag do udzielonych odpowiedzi, przystąpiono do omawiania kolejnego punktu porządku obrad.

Punkt 10.

Sprawy różne, wolne wnioski, informacje, komunikaty.

1.      Radny Z. Muzioł – zwrócił się do Burmistrza, żeby nie mówił, że wprowadza opinię publiczną w błąd, bo przy wyjściu do jednego z uczestników spotkania, na pytanie, co ze stadionem, z główną płytą, odpowiedział, że pójdzie na sprzedaż pod inwestycje. Powiedział, że opinia publiczna tego nie wie i dlatego zwrócił się do Burmistrza, żeby wypowiedział się oficjalnie, że płytę główną stadionu planuje pod inwestycję, żeby społeczeństwo wiedziało o tym. Prosi o odpowiedź na piśmie, co Burmistrz planuje z główną płytą stadionu.

 

Burmistrz St. Wełniak – powiedział, że Z. Muzioł nie bardzo rozumie co do niego mówi, ponieważ mówi on (Burmistrz) o całej koncepcji, która została przedstawiona na spotkaniu. W koncepcji zawarta jest również sprawa całego pozostałego terenu i jeżeli Z. Muzioł chce, to niech sobie powtarza, bo nie będzie go utwierdzał w przekonaniu, że jest inaczej.

2.      Radny J. Lewandowski – zapytał, czy byłaby szansa dla młodych ludzi, żeby były dla nich tańsze bilety na wejście na lodowisko.

St. Wełniak – Burmistrz Miasta - odpowiedział, że nie ma problemu, ale jeżeli wprowadzimy jakiekolwiek zwolnienia, to pewnie zabraknie pieniędzy na eksploatację lodowiska i wtedy trzeba będzie przeznaczyć pieniądze z budżetu. Są w planie jakieś promocje, np. na pewno w ferie, przynajmniej w godzinach dopołudniowych, dzieci będą mogły korzystać z lodowiska za symboliczną złotówkę. Uważa, że trzeba rozeznać, jaka będzie rzeczywiście frekwencja, ponieważ nikomu nie zależy, żeby lodowisko stało puste. Jeżeli okaże się, że w godzinach dopołudniowych, np. w godz. 9 do 14-tej, będzie tylko paru chętnych, to obniżymy cenę, bo to ma służyć ludziom, a nie być przedmiotem oględzin. Powiedział, że jest też kwestia wyboru, że nie może tak być, że do eksploatacji lodowiska będziemy dokładać. Uważa, że eksploatacja powinna być pokryta z biletów – natomiast planujemy, że będą różnego rodzaju promocje, a już na pewno na ferie będą wprowadzone takie rzeczywiste promocje – za symboliczną złotówkę.

3.      Radny K. Nurczyk – poruszył sprawę dotyczącą opłat za odprowadzanie wód opadowych.

Burmistrz St. Wełniak – odpowiedział, że prowadzone są prace nad przekazaniem kanalizacji deszczowej Miejskiemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji – chcemy to wprowadzić aportem – tak jak wprowadzono sieci kanalizacji sanitarnej. Wymaga to jednak czasu, bo musi być przeprowadzona inwentaryzacja, wyceny itd. Jest taki zamiar, aby od 1 lipca cała ta sieć przeszła do spółki Miejskiego Zakłada Wodociągów i Kanalizacji. Prace, które są obecnie prowadzone, inwentaryzacja i inne sprawy z tym związane, są przygotowywane do przekazania tej sieci przez miasto do MZWiK. Po przekazaniu, MZWiK będzie zarządzał również siecią kanalizacji deszczowej – miasto nie będzie miało z tym nic wspólnego. Rada będzie jedynie, przy okazji zatwierdzania taryf za wodę i ścieki sanitarne, również uchwalać taryfy za odprowadzanie ścieków deszczowych. Na pytanie K. Nurczyka, czy Rada będzie miała wpływ na to, Burmistrz odpowiedział, że tak – będzie pełen wpływ.

K. Nurczyk – zapytał, czy do tej pory za czyszczenie rur, itd., obciążane było miasto. 

Burmistrz St. Wełniak – odpowiedział, że „miasto” płaci tzw. opłatę „Marszałkowską” z tytułu odprowadzania wód opadowych do zbiorników – jezior, rzek itd. Dlatego m.in. mieliśmy obowiązek wykonać urządzenia oczyszczające na ul. Królowej Jadwigi, „na Kaczym Dołku”, na ul. Mokrej itd. – obecnie mamy ten problem rozwiązany i z tego tytułu nie będzie żadnych komplikacji ani kar, które trzeba byłoby płacić do Urzędu Marszałkowskiego z tytułu korzystania ze środowiska. Prace związane z przygotowaniem do przekazania trwają i na dzień 1 lipca sprawa ta będzie uregulowana definitywnie.

4.      Radny A. Kosiba – poruszył sprawę dotyczącą lodowiska – jego zadaszenia. Dobrze byłoby, żeby przyspieszyć uzyskanie pozwolenia na budowę, bo zadaszenie rozwiązałoby w temacie lodowiska wszystko – opady śniegu, sprawę szatni, sprawę ostrzenia łyżew, w którym to temacie poczynił starania, żeby była to ostrzarka z prawdziwego zdarzenia, bo liczy, że będzie na to zapotrzebowanie.

St. Wełniak – Burmistrz Miasta powiedział, że jest gotowa dokumentacja, jest kwestia tylko aktualizacji dokumentacji, dostosowania do warunków terenowych – nie ma indywidualnych osób, z którymi trzeba byłoby uzgadniać wydanie pozwolenia na budowę, bo z tego co wie, to jest tylko Spółdzielnia Mieszkaniowa, „miasto” – jako wnioskodawca i Starostwo. Powiedział, że z pozwoleniem na budowę nie powinno być problemu i powinno to być w miarę szybko.

 

 

 

 

 

 

Punkt 11.

Zamknięcie sesji.

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Wiceprzewodniczący Rady Stanisław Wojtuń, o godz. 11-tej zamknął XXVI sesję Rady Miejskiej w Złotowie.

 

 

Protokołował:

J. Manowski

 

 

 

                                                      Sekretarz obrad                              Wiceprzewodniczący

                                                                                                                  Rady Miejskiej

                                                  Kazimierz Brewka

                                                                                                          mgr Stanisław Wojtuń

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          

                                                                                        Załącznik do protokołu nr XXVI/08

                                                                                        z sesji Rady Miejskiej w Złotowie

                                                                                        odbytej w dniu 20 stycznia 2009 r.

                                                                  

 

 

                            

Porządek obrad

XXVI sesji Rady Miejskiej w Złotowie odbytej w dniu 20 stycznia 2009 roku

 

1.     Otwarcie sesji; stwierdzenie prawomocności obrad.

2.     Powołanie Sekretarza obrad, przyjęcie protokołu z XXV sesji oraz uchwalenie porządku obrad.

3.     Informacja z działalności Burmistrza Miasta.

4.     Interpelacje i zapytania radnych.

5.     Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/122/08 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Złotów na rok 2009.

6.     Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2009.

7.     Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poręczenia kredytu zaciągniętego przez Złotowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Złotowie w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego – budowlanego.

8.     Przyjęcie kalendarza imprez w mieście na rok 2009 w zakresie sportu i kultury.

9.     Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10. Sprawy różne, wolne wnioski, informacje, komunikaty.

11. Zamknięcie sesji.